سرمایه گذاری توسعه اعتماد

شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10102683475
24
افراد
31
آگهی‌ها
227188
شماره ثبت
1383/5/11
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری توسعه اعتماد

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری توسعه اعتماد دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

شرکت‌های مادر سرمایه گذاری توسعه اعتماد

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در سرمایه گذاری توسعه اعتماد دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه گذاری توسعه اعتماد

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سرمایه گذاری توسعه اعتماد در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14849663
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت 227188 و شناسه ملی 10102683475
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1398 و به استناد مجوز شماره 53364,122 مورخ 07/06/1398سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1397 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی 10100188574 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی 10861687625 به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. پ980721564158116 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14555754
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۷/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۳ , xxx مورخه ۱۲/۱۲/۹۷ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اختیارات مندرج در بندهای ۱ ۴ ۸ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۲۱ ۲۲ از ماده ۴۱ اساسنامه شرکت بشرح زیر را به مدیرعامل تفویض نمود . ۱ : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیر دولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . ۲ : اجرای مصوبات مجامع عمومی ، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مامور به اجرا نموده_باشد . ۳ : دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . ۴ : اقامه‌ی هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، ازطرف شرکت . ۵ : تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه‌ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه‌ی آن به مراجع مربوطه . ۶ : دعوت مجامع عمومی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه‌ی آنها . پیشنهاد هر نوع اندوخته بجزاندوخته‌ی قانونی ۸ : استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه‌ی عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت ودر چارچوب قوانین ، اساسنامه ، مقررات وآیین نامه‌های داخلی شرکت . ۹ : همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14461111
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۱ , xxx مورخ ۲۴/۰۸/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، سعادت آباد ، بلوار فرهنگ ، خیابان هیجدهم شرقی ، پلاک ۴۷ ، طبقه زیر زمین کد پستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14433891
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰۴ , xxx مورخ ۲۶/۰۸/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اسماعیل گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت امید توسعه پادنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان رئیس هیات مدیره داود زارع خانقاه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصاد راد با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل امیر رهنما به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه سروش خلیج فارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضوهیات مدیره حامد حسینی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نمایندگی از شرکت توسعه فن آوران بهرامه با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان عضو هیات مدیره علی سویزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پویا توسعه اطلس با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند . مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک برات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر و سایر اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضا مدیرعامل منفردا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14341784
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۷ و مجوز شماره xxx۶۱,xxx مورخ ۱۹/۰۷/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیات مدیره به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت امید توسعه پادنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹، شرکت توسعه سروش خلیج فارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰، شرکت توسعه اقتصاد راد با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱، شرکت توسعه فن آوران بهرامه با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ و شرکت پویا توسعه اطلس با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14116476
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۴۷ , xxx مورخ ۱۱/۰۴/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داود زارع خانقاه به کدملی xxxxxxxxx۰ به جای محسن حسن آبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصاد راد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اسماعیل گودرزی به کدملی xxxxxxxxx۳ به جای سعید شمسی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه فن آوران بهرامه با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره و علی سویزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به جای محمد بختیار نصرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پویا توسعه اطلس با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک برات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر و سایر اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضا مدیرعامل منفردا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13830283
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴۴ , xxx مورخ ۳/۱۰/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13471970
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴۴/xxx مورخ ۰۷/۰۳/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت امید توسعه پادنا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان رییس هیات مدیره، - آقای محسن حسن آبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصاد راد (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، - آقای مصطفی زروندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه سروش خلیج فارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضو هیات مدیره، - آقای سعید شمسی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه فن آوران بهرامه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان عضو هیات مدیره، - آقای محمد بختیارنصرآبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پویا توسعه اطلس (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به عنوان عضو هیات مدیره، برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردیدند. - براساس ماده ۴۹ اساسنامه شرکت: امضای کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رییس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. امضای مکاتبات و اسناد عادی با امضای مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضای رییس یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13238261
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/xxx۵ و مجوز شماره xxx۲۵/xxx مورخ ۲۹/۰۹/xxx۵ سازمان بورس و اوراق تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: موضوع فعالیت اصلی: سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌ها ی سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابستۀ خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. موضوع فعالیت‌های فرعی: سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌ها ی سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابستۀ خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه بیابد؛ سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۱ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری؛ ۲ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛ ۳ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ ۴ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته_باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده_باشند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13238263
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱۱/xxx مورخ ۱۴/۰۷/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اساسنامه جدید شامل ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13042063
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۶/xxx۵ و مجوز xxx۱۷/xxx مورخ ۲۰/۰۶/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت امید توسعه پادنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان رییس هیات مدیره و عباس آرگون به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه سروش خلیج فارسبه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان نایب رییس هیات مدیره و محمدجواد سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پویا توسعه اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به عنوان عضو هیات مدیره و حسن نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه فن آوران بهرامه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان عضو هیات مدیره و محسن حسن آبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصاد راد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. امضای مکاتبات و اسناد عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رییس یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12950466
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۵ و مجوز xxx۴/xxx مورخ ۱۵/۴/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی xxx۴ به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. هیات مدیره شرکت به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: * شرکت امید توسعه پادنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹. * شرکت توسعه سروش خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰. * شرکت توسعه فن آوران بهرامه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶. * شرکت پویا توسعه اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷. * شرکت توسعه اقتصاد راد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12835702
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱ , xxx مورخ ۱/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد شهسواری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت امید توسعه پادنا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ جایگزین آقای غلامحسن تقی نتاج ملکشاه به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای حسن نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه فن آوران بهرامه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ جایگزین آقای علی بهاری فر به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محسن حسن آبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصاد راد (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ جایگزین آقای مجتبی کامل نیا به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای رییس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. امضاء مکاتبات و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان با امضاء رئیس یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12662130
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxx۰ , xxx مورخ ۱۱/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی فاطر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباسعلی شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12662144
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/xxx۴ و مجوز شماره xxx۰ , xxx مورخ ۱۱/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسن تقی نتاج ملکشاه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت امید توسعه پادنا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عباس آرگون به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت توسعه سروش خلیج فارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد جواد سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت پویا توسعه اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی بهاری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت توسعه فن آوران بهرامه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجتبی کامل نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت توسعه اقتصاد راد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت عضو هیات و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12124820
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخه ۱۷/۱۲/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم بانام xxx۰ ریالی، که از محل مطالبات حال شده سهامداران تامین گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردیدو ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12129779
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخه ۱۷/۱۲/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم بانام xxx۰ ریالی، که از محل مطالبات حال شده سهامداران تامین گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردیدو ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12099557
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد سهامی عام به شماره‌ ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی فاطر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت امید توسعه پادنا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شمارهثبت xxxxxx. شرکت توسعه سروش خلیج فارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شمارهثبت xxxxxx. شرکت پویا توسعه اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و شمارهثبت xxxxxx. شرکت توسعه فن آوران بهرامه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ و شمارهثبت xxxxxx شرکت توسعه اقتصاد راد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ و شماره ثبت xxxxxx ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1253095
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ موسسه حسابرسی فاطر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید.
۲ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1245887
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای غلامحسن تقی نتاج ملکشاه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت امید توسعه پادنا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شماره ثبت xxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس آرگون به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده شرکت توسعه سروش خلیج فارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی مسیبی بهروز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت پویا توسعه اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی بهاری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت توسعه فن آوران بهرامه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای محمدجواد سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت توسعه اقتصاد راد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند.
۲ـ مرکز اصلی شرکت به آدرس تهران، سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، کوچه ۱۸ شرقی، پلاک ۴۷، طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال گردد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء، متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و غیر تعهدآور با امضای مدیرعامل ویا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10127895
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
پیرو آگهی شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۲۴/۷/۹۱ نوع حقوقی شرکت سهامی عام صحیح می‌باشد و همچنین حمیدرضا حاتمی به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت امید توسعه پادنا به ک م xxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن قادری به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت توسعه سروش خلیج فارس به ش م xxxxxxxxx۴۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و بابک مدیری به ک م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت توسعه اقتصاد راد به ک م xxxxxxxxx۰۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 887227
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
پیرو آگهی شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۲۴/۷/۹۱ نوع حقوقی شرکت سهامی عام صحیح می باشد و همچنین حمیدرضا حاتمی به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت امید توسعه پادنا به ک م xxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن قادری به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت توسعه سروش خلیج فارس به ش م xxxxxxxxx۴۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و بابک مدیری به ک م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت توسعه اقتصاد راد به ک م xxxxxxxxx۰۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 800223
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتمادسهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل: شرکت امید توسعه پادنا به کدملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی حمیدرضا حاتمی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت توسعه سروش خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی محسن قادری به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت توسعه اقتصاد راد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی بابک مدیری به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت توسعه فن آوران بهرامه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی محمد کشانی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت پویا توسعه اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی زهرا نیک بخت حرآبادی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ انتخاب گردیدند که: حمیدرضا حاتمی به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن قادری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بابک مدیری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 800224
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتمادسهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10795691
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10670501
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل: شرکت امید توسعه پادنا به کدملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی حمیدرضا حاتمی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت توسعه سروش خلیج‌فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی محسن قادری به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت توسعه اقتصاد راد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی بابک مدیری به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت توسعه فن‌آوران بهرامه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی محمد کشانی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت پویا توسعه اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی زهرا نیک‌بخت‌حرآبادی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ انتخاب گردیدند که: حمیدرضا حاتمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محسن قادری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و بابک مدیری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11868539
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌ گذاری توسعه اعتماد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9778926
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد سهامی عام ثبت شده به شماره۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲/۱۱/۸۹ بابک مدیری به ش ملی xxxxxxxxx۶ به جای جهانگیر سعدی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گنجینه شایستگان به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و حامد حسینی‌راد به ش ملی xxxxxxxxx۱ بجای محمد حیدری به نمایندگی از شرکت شمس ارتباطات پارس به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. محل شرکت به پاسداران خ بوستان ششم پلاک xxx طبقه پنجم واحد ۱۷ کد پستی xxxxxxxxx انتقال یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11128389
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه ‌گذاری توسعه اعتماد سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۶/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری افق توسعه پاسارگاد به نمایندگی محمدرضا مدرس خیابانی و شرکت سرمایه‌گذاری مهر گستر یمین پارس به نمایندگی مسعود مهردادی و شرکت شهر یارمهستان به نمایندگی علی حاجی‌باقری و شرکت سرمایه‌گذاری گنجینه شایستگان به نمایندگی جهانگیر سعدی و شرکت شمس ارتباطات پارس به نمایندگی محمد حیدری. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۴/۸۹ مسعود مهردادی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، محمدرضا مدرس خیابانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، جهانگیر سعدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی غیر تعهدآور با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11382604
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد (سهامی‌عام) بشماره ثبت۲۲۷۱۸۸و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲/۱۰/۸۸ جهانگیر سعدی به جای مجید سلیمانی‌پور به نمایندگی از شرکت شمس ارتباطات پارس به عنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا مدیرعامل یا یکی ازاعضا هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10309340
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۲/۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ماده ۶۴ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات