سرمایه گذاری دانایان پارس

شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102683456 ()
21
افراد
30
آگهی‌ها
227186
شماره ثبت
1383/5/11
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14814135
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۶/xxx۸و مجوز شماره xxx۵۷,xxx مورخ ۱۲/۰۶/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -اعضای هیأت مدیره به شرح زیر برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: - شرکت گروه مالی دانایان پارس (سهامی عام) به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ - شرکت پویا تجارت فریاب (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ - شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه (سهامی خاص) به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ - شرکت مدیریت سرمایه جمع (سهامی خاص) به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ -شرکت مدیریت و مشاوره طرفه دستان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۶
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14616603
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۲۸/۰۱/xxx۸ و مجوز شماره xxx۵۲ , xxx مورخه ۱۰/۰۲/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی و خدمات وانیا نیک تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14500354
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/xxx۷ و نامه شماره xxx۸۶ , xxx مورخ ۲۷/۱۱/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شروع سال مالی شرکت از اول دی ماه هر سال به اول مهر ماه هر سال تغییر یافت و مواد مربوط به اساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید : ماده ۵۴ اساسنامه : سال مالی شرکت از روز اول مهر ماه هر سال آغاز می‌شود و در روز آخر ماه شهریور سال بعد به پایان می‌رسد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14350963
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۷ و به موجب مجوز شماره xxx۳۰,xxx مورخ ۳۱/۰۶/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق مدیرعامل و هر یک از آقایان بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پویا تجارت فریاب (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲، رضا کریم زاده تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه مالی صدر پارس (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸، محمدرضا مایلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه هم افزا پارس امین (سهامی خاص) و در غیاب مدیرعامل، با امضای متفق دونفر از اشخاص فوق همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، مکاتبات و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14156389
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۷ و مجوز شمار xxx۶۳, xxx مورخ ۳۱/۴/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله ونک ـ بزرگراه کردستان ـ خیابان زاینده رود غربی ـ پلاک ۳ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14075939
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۷ ومجوز شماره xxx۳۴ , xxx مورخ ۱۸/۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ شرکت تصویب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات وانیا نیک تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13817836
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۷ , xxx مورخ xxx/۰۹/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت پویا تجارت فریاب (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا کریم زاده تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت گروه مالی صدر پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای تیرداد احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا مایلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت سرمایه هم افزا پارس امین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای شهاب الدین شمس به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت مدیریت و مشاوره طرفه دستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود، مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13636912
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ و ۲۹/۰۱/xxx۶ و نامه شماره xxx۳۴ , xxx مورخ ۲۷/۰۶/xxx۶ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دوسال انتخاب شدند: شرکت گروه مدیریت صدر پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ شرکت پویا تجارت فریاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ شرکت سرمایه هم افزا پارس امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ شرکت مدیریت و مشاوره طرفه دستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ ترازنامه، صورت حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدبران مستقل با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12930484
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۸/ xxx مورخ ۳۱/ ۳/ xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت شامل ترازنامه، سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۰/ ۰۹/ xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی شرکت انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12812256
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۰۴/۰۵/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx , xxx مورخ ۰۹/۰۷/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک انصار با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان ضامن نقد شوندگی جایگزین شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان متولی جایگزین موسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ وموسسه حسابرسی داریا روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان حسابرس جایگزین موسسه حسابرسی آریان فراز با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ گردید. و ارکان صندوق به شرح ذیل می‌باشد شرکت کارگزاری پارس گستر خبره با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بعه عنوان مدیر صندوق بانک انصار با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان ضامن نقد شوندگی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان متولی موسسه حسابرسی داریا روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان حسابرس پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12779946
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۵ / xxx مورخه ۱۵/۰۱/xxx۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد تعهد آور قرار دادها و اوراق بهادار و بانکی با امضای متفق مدیرعامل و هر یک از آقایان احمد اشتیاقی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ محمد رضا امیری بهمن بیگلو با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه عمران فردا گستر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و بابک جهان آرا با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پویا تجارت فریاب (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اشخاص فوق همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12685520
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/xxx۴ و مجوز شماره xxx۳/xxx مورخ ۲۶/۱۱/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران میدان ونک خیابان خدامی خیابان آفتاب بن بست دوم پلاک ۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12673247
آگهی تغییرات شرکت بازتاب سهام توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۵۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: بهرنگ اسدی قره جلو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ امیرعسگری مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ مسعود اکبری قرینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پویا تجارت فریاب با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12378445
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/xxx۴ و تائیدیه شماره xxxxxx/xxxمورخ ۱۹/۵/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه عمران فردا گستر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ شرکت پویا تجارت فریاب (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ شرکت سرمایه، آب، خاک، توسعه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ شرکت عمران و توسعه ساخت صدرپارس (سهامی ‍ عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12378451
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/xxx۴ وتائیدیه شماره xxxxxx/xxxمورخ ۱۱/۶/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای احمد اشتیاقی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمدرضا امیری بهمن بیگلو با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه عمران فردا گستر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای میرعمادالدین مدیرزاده طهرانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت عمران و توسعه ساخت صدر پارس (سهام عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای محمدرضا مدیری با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه آب خاک توسعه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای بابک جهان آرا با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پویا تجارت فریاب (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای بهرنگ اسدی قره جلو با کدملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدندوکلیه اسناد تعهدآور، قراردادها و اوراق بهادار و بانکی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، مکاتبات و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12386708
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۲۷۱۸۶ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۳/۱۲/۱۸ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx/xxxxxx مورخ ۹۴/۵/۱۱تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگرآریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۳/۹/۳۰ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630016
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۷/۶/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا فهمی کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از بانک انصار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت رییس هیأت مدیره آقای علی حاجی باقری کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ایرانیان اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت نایب رییس هیأت مدیره آقای اردشیر مردانپور پینوندی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صرافی انصار به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت عضو هیأت مدیره آقای عباس آرگون کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت لیزینگ انصار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸به سمت عضو هیأت مدیره آقای محسن محمودزاده مرقی کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی شرکت فن آوران حفیظ سامانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. هیأت مدیره اختیارات زیر را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ی ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مامور به اجرا نموده باشد. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت دعوت مجامع عمومی عادی سالیانه، فوق العاده و تعیین دستور جلسه ی آن ها همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و غیره با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رییس هیأت مدیره و یکی دیگر از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636891
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۷/۶/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به عنوان بازرس اصلی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶،موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس علی البدل به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیأت مدیره شرکت به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردید: بانک انصار(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت ایرانیان اطلس(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ شرکت صرافی انصار (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ شرکت لیزینگ انصار (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ شرکت فن آوران حفیظ سامانه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1040367
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس سهامی عام بشماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به ک م xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به ک م xxxxxxxxx۶۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671354
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری دانایان پارسسهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۶و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و جهان صنعت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. بانک انصار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بنمایندگی آیت اله ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک انصار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بنمایندگی اردشیر مردانپورپینوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت خدمات مالی حفیظ سامانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بنمایندگی محسن محمودزاده مرقی به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه گذاری ایرانیان اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بنمایندگی علی حاجی باقری به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت لیزینگ خودرو بیستون به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بنمایندگی محمدرضا مدرس خیابانی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱/۹۱ آیت اله ابراهیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و علی حاجی باقری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محسن محمودزاده مرقی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10657200
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری دانایان پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و جهان صنعت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. بانک انصار به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۰ بنمایندگی آیت‌اله ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک انصار به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۸ بنمایندگی اردشیر مردانپورپینوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت خدمات مالی حفیظ سامانه به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۰ بنمایندگی محسن محمودزاده‌مرقی به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان اطلس به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۷ بنمایندگی علی حاجی‌باقری به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت لیزینگ خودرو بیستون به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۸ بنمایندگی محمدرضا مدرس‌خیابانی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۱/۹۱ آیت‌اله ابراهیمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی حاجی‌باقری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محسن محمودزاده‌مرقی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 611576
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس سهامی عام بشماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال بموجب گواهی شماره ۶۰ مورخ ۱۳/۲/۹۱ بانک انصار شعبه مستقل بنیاد پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۰/۳/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9683082
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس سهامی عام بشماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته‌‌‌ و مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال بموجب گواهی شماره ۶۰ مورخ ۱۳/۲/۹۱ بانک انصار شعبه مستقل بنیاد پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۰/۳/۹۱ تکمیل امضاء گردیده‌است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 383835

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس
سهامی عام ثبت شده به شماره xxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۸/۷/۹۰ موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده ۳ اساسنامه اصلاح گردید: الف: موضوع فعالیت اصلی ـ ۱ ـ سرمایه گذاری در سهام ـ سهم الشرکه ـ واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها ـ موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت ـ موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد. ۲ـ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد ب: موضوع فعالیتهای فرعی: ۱ـ سرمایه گذاری در مسکوکات و فلزات گران بها و گواهی سپرده های بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز ۲ـ سرمایه گذاری در سهام ـ سهم الشرکه ـ واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها و موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود ـ کنترل شرکت ـ موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد. ۳ ـ سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی باستثناء اموال غیر منقول پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع ۴ـ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۴ـ۱ ـ پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری ۴ـ۲ـ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار ۴ـ۳ـ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار ۴ـ۴ـ تضمین نقدشوندگی ـ اصل یا حداقل سود اوراق بهادار تبصره ۱: ترکیب دارایی های شرکت در مقررات مصوب سازمان تعیین می شود ولی در هر حال شرکت باید اکثر دارایی های خود را (که از نصف دارایی های شرکت کمتر نخواهد بود) با رعایت نصاب های مصوب سازمان به موضوع اصلی فعالیت خود اختصاص دهد در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه ها و دارایی های موضوع فعالیت اصلی به نوعی دیگر شرکت موقتا می تواند بخشی از این دارایی ها را بصورت دارایی ها و سرمایه گذاری های موضوع فعالیت فرعی نگه داری نماید تبصره ۲: شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیتهای شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 383895

آگهی تغییر محل شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس
سهامی عام ثبت شده به شمارهxxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۹۰ اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده ـ ۲۵ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11416497
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۸/۷/۹۰ موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده ۳ اساسنامه اصلاح گردید: الف: موضوع فعالیت اصلی ـ ۱ ـ سرمایه‌گذاری در سهام ـ سهم‌الشرکه ـ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها ـ موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت ـ موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد. ۲ـ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد ب: موضوع فعالیتهای فرعی: ۱ـ سرمایه‌گذاری در مسکوکات و فلزات گران‌بها و گواهی سپرده‌های بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز ۲ـ سرمایه‌گذاری در سهام ـ سهم‌الشرکه ـ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها و موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود ـ کنترل شرکت ـ موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد. ۳ ـ سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی باستثناء اموال غیر منقول پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع ۴ـ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۴ـ۱ ـ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۴ـ۲ـ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار ۴ـ۳ـ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار ۴ـ۴ـ تضمین نقدشوندگی ـ اصل یا حداقل سود اوراق بهادار تبصره ۱: ترکیب دارایی‌های شرکت در مقررات مصوب سازمان تعیین می‌شود ولی در هر حال شرکت باید اکثر دارایی‌های خود را (که از نصف دارایی‌های شرکت کمتر نخواهد بود) با رعایت نصاب‌های مصوب سازمان به موضوع اصلی فعالیت خود اختصاص دهد در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه‌ها و دارایی‌های موضوع فعالیت اصلی به نوعی دیگر شرکت موقتا می‌تواند بخشی از این دارایی‌ها را بصورت دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های موضوع فعالیت فرعی نگه‌داری نماید تبصره ۲: شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیتهای شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10996903
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری دانایان پارس (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملیxxxxxxxxx۴به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای‌اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10335566
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: صندوق انصارالمجاهدین، شرکت بازرگانی و صنعتی ایران اطلس، شرکت تعاونی کارکنان موسسه انصار، شرکت خدمات مالی حفیظ سامانه، آیت اله ابراهیمی. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۸ غلامحسن تقی نتاج به نمایندگی از صندوق انصارالمجاهدین به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آیت اله ابراهیمی به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و محمد فرج پور به نمایندگی از شرکت تعاونی کارکنان موسسه انصار به سمت عضو هیئت مدیره و محسن محمودزاده مرقی به نمایندگی از شرکت خدمات مالی حفیظ سامانه بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11654862
آگهی اصلاحی در شرکت سرمایه‌گذاری دانایان پارس سهامی عام بشماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶
پیرو آگهی xxx۴/ت۳۲ مورخ ۲۴/۱/۸۹ نام علی حاجی‌باقری به نمایندگی شرکت بازرگانی و صنعتی ایران اطلس سهامی خاص بسمت عضو هیئت‌مدیره صحیح است بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10196760
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‎گذاری دانایان پارس سهامی‎عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶
پیرو آگهی شماره xxx۰۲/ ت ۳۲ مورخ ۸/۱۲/۸۸ و باستناد نامه وارده شماره xxx۲۴ مورخ ۲۳/۱۲/۸۸ شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ صحیح می‎باشد. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات