گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102682835
20
افراد
40
آگهی‌ها
227124
شماره ثبت
1383/5/7
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14664932
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۸ و نامه شماره xxx۱۹ , xxx مورخ ۰۵/۰۳/xxx۸ سازمان بورس اوراق بهادار . تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه صورت حساب سود وزیان سال مالی منتهی به xxx۷ مورد تصویب قرارگرفت . موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14634330
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۸۱ , xxx مورخ ۱۱/۰۲/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت ترنیان سهم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی رضا آقامحمدیان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سلیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی فتح اله پرتوی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت ایمن خودرو شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی عرفان معماریان به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی حسن صدری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تولیدی وصنعتی گوهرفام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی داود آقامحسنی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق واسناد تعهد آور ازجمله چک ، سفته ، برات ، قراردادها وغیره با امضاء متفق مدیرعامل ( آقای عرفان معماریان ) ویکی از اعضاء هیئت مدیره ( آقایان رضا آقامحمدیان ، فتح اله پرتوی ، حسن صدری و داود آقامحسنی ) ویا با امضای متفق رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است ، اوراق عادی ومراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهائی با مهر شرکت معتبراست . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14522312
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۳۵/xxx مورخ ۰۶/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : شرکت ترنیان سهم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ شرکت ایمن خودرو شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ شرکت سرمایه گذاری سلیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت تولیدی وصنعتی گوهر فام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ شرکت تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14484998
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/xxx۷ و مجوز شماره xxx۲۰/xxx مورخ ۲۳/۱۰/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت ترنیان سهم به شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی آقای رضا آقامحمدیان فرزند محمد علی دارای کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره . شرکت سرمایه گذاری سلیم به شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی آقای فتح اله پرتوی دارای کدملی xxxxxxxxx۳ فرزند فضل اله به سمت نائب رئیس هیأت مدیره . شرکت ایمن خودرو شرق به شماره ثبت xxx۷۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی آقای عرفان معماریان دارای کدملی xxxxxxxxx۸ فرزند عبداله به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره . شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی آقای حسن صدری دارای کدملی xxxxxxxxx۸ فرزند محمد به سمت عضو هیأت مدیره . شرکت تولیدی و صنعتی گوهرفام به شماره ثبت xxx۴۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی آقای داود آقامحسنی دارای کدملی xxxxxxxxx۳ فرزند مظاهر به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی ( لغایت ۲۵/۱۱/xxx۷ ) انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات ، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل ( آقای عرفان معماریان ) و یکی از اعضاء هیأت مدیره ( آقایان رضا آقا محمدیان ، فتح اله پرتوی ، حسن صدری و داود آقا محسنی ) و یا با امضای متفق رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است ؛ اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14331254
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل به شرح ذیل تفویض گردید: ۱ ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکهاو موسسات قانونی دیگر ۲ ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ۳ ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ۴ ـ همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود ۵ ـ اقامه ی هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده ی دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۶ ـ تحصیل دارائی، سرمایه گذاری، تاسیس یا مشارکت در تاسیسانواع شرکت و موسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14198286
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۶۴ / xxx مورخ ۲۹/۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ترنیان سهم به شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی آقای مهدی حسین زاده امام کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره. شرکت سرمایه گذاری سلیم به شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی آقای فتح اله پرتوی دارای کد ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیات مدیره. شرکت ایمن خودرو شرق به شماره ثبت xxx۷۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی آقای عرفان معماریان دارای کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی آقای حسن صدری دارای کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره. شرکت تولیدی و صنعتی گوهرفام به شماره ثبت xxx۴۲ شناسه ملیxxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی آقای داود آقا محسنی دارای کد ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره برای باقی مانده مدت انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل (آقای عرفان معماریان) و یکی از اعضاء هیات مدیره (آقایان مهدی حسین زاده امام، فتح اله پرتوی، حسن صدری و داود آقا محسنی) و یا با امضای متفق رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است ؛ اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14182364
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵
پیرو آگهی صادره بشماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۵/۴/۹۷ اعلام می گردد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید که بدینوسیله اصلاح می گردد .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14122245
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۷,xxx مورخ ۱۶/۴/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش ش.م xxxxxxxxx۳۸و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین ش.م xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13734805
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx۷۳ , xxx مورخ ۲۳/۰۸/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران - جنت آباد شمالی - کوچه بهارستان ۲ - خیابان جنت آباد شمالی - پلاک - xxx - طبقه سوم - واحد ۳ - کدپستی: xxxxxxxxx۴ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13686405
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/xxx۶ و به استناد مجوز شماره xxx۹۲ , xxx مورخ ۲۳/۰۷/xxx۶ اداره امور نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات مدیرعامل طبق ماده ۴۱ اساسنامه به شرح ذیل می‌باشد. افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی - همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود - اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسرها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی واعاده‌ی دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13580395
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶۸ , xxx مورخ ۱۶/۵/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران ش. م xxxxxxxxx۷۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت ش. م xxxxxxxxx۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13506130
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۶ و تاییدیه شماره xxx۶۸ , xxx مورخ ۱۰/۴/xxx۶ سازمان بورس و اورا بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهر تهران اباذر بزرگراه ایت اله کاشانی خیابان ش نجف زاده فروتن (بوستان دوم) پلاک ۱ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. شرکت ترنیان سهم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی عباس شفیع پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی مهرداد ساعدی سارخانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت ایمن خودرو شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی عرفان معماریان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سلیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی فتح اله پرتوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت تولیدی و صنعتی گوهرفام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی محمد وطن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل (آقای عرفان معماریان) و یکی از اعضاء هیات مدیره (آقایان عباس شفیع پور، مهرداد ساعدی سارخانلو، محمد وطن پور، فتح اله پرتوی) و در غیاب مدیر عامل با امضای متفق رئیس هیات مدیره به همراه امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است؛ اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13356092
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۲۳/xxx مورخ ۱۶/۱۲/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ترنیان سهم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ شرکت ایمن خودرو شرق (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۷۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ شرکت سرمایه گذاری سلیم (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت تولیدی و صنعتی گوهرفام (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۴۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13054643
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۵ و نامه شماره xxx۷۵ , xxx مورخ ۳۱/۶/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود زیان سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دش و همکاران ک. م xxxxxxxxx۷۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12641359
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/xxx۴ و مجوز شماره xxx۸,xxx مورخ ۹/۹/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضای هیات مدیره برای مدت باقیمانده به شرح ذیل انتخاب شد..شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو ش.م xxxxxxxxx۳۷.شرکت توسعه صنعت وگسترش خدمات ایرانیان ش.م xxxxxxxxx۱۶.شرکت لیزینگ ایرانیان ش.م xxxxxxxxx۲۸.شرکت ترنیان سهم ش.م xxxxxxxxx۷۸.شرکت توسعه تجارت وخدمات خودرو ش.م xxxxxxxxx۶۷
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12480108
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۰۵/۰۷/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت حساب سود وزیان برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دش وهمکاران xxxxxxxxx۷۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت xxxxxxxxx۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415638
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/xxx۳ و مجوز xxxxxx,xxx مورخ ۱۶/۱۰/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس همت غرب ـ جنت آباد جنوبی ـ بلوار لاله غربی ـ انتهای خیابان کبیر زاده ـ نبش خیابان بهمنی نژاد ـ پلاک۷۴کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1745054
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۰/۸/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی ازگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ (به سمت رئیس هیأت مدیره) و آقای علی حاجی کاظم لواسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ (به سمت نایب رئیس هیأت مدیره)وآقای مهدی حسین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ (به سمت عضو هیأت مدیره) و آقای رضا عباس زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ (به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره)وآقای فتح اله پرتوی شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ترنیان سهم (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ (به سمت عضو هیأت مدیره) انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل وفق مفاد ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت و طبق مفاد ماده ۳۷ اساسنامه مطرح به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. نمایندگی شرکت دربرابر صاحبان سهام،کلیه ادارات دولتی وغیر دولتی،موسسات عمومی،مراجع قضائی وسایر اشخاص حقیقی وحقوقی.تصویب شرایط استخدام ومیزان حقوق ودستمزد.دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت.اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده،درهریک از دادگاه ه،دادسراها،مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اد اری،از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی در هریک از مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری،باحق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر،فرجام،واخواهی واعاده دادرسی،استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف واسترداد سند، تعیین جاعل،حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری وارجاع دعوا به داوری وتعیین وگزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهائی وقطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به وجوه ابداعی وتعقیب آنها، تعیین مصدق وکارشناس،انتخاب وعزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث ودفاع از دعواثالث، دعوی متقابل ودفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث ودفاع از دعوای ورود ثالث، فبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر وزیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر.استقرار نظام کنترل های داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت ودر چهارچوب قوانین،اساسنامه،مقررات وآئین نامه های ذاخلی شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698465
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۴/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و شرکت ترنیان سهم سهامی خاص به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ و شرکت توسعه صنعت وگسترش خدمات ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۶ و شرکت لیزینگ ایرانیان سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و شرکت گسترش تجارت وسرمایه ایرانیان سهام عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند.روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی دش وهمکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586373
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۶/xxx۲ و به موجب مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخه ۲۶/۸/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدیدبا۶۵ ماده و۲۴ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580643
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۶/۸/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سودوزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189055
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۱ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۸/۵/۹۱ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1103302
آگهی اصلاحی شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵
پیرو آگهی شماره xxxxxx/ت۳۲ مورخ ۵/۷/۹۱ و xxx۸۱/xxx۱/ت۳۲ مورخ ۲۹/۶/۹۱ نام صحیح مدیرعامل علی اصغر گنجی تمیجانی میباشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734022
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیانسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۲۷۱۲۴و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/۹۱ تنفس مربوطه شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734023
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیانسهامی عام ‌به شماره ثبت۲۲۷۱۲۴و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۱ علی اصغر گنجی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت لیزینگ ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان عضو هیئت مدیره جایگزین حسن صابری حسین آباد برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9583519
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۲۷۱۲۴و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/۹۱ تنفس مربوطه شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9617538
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۲۷۱۲۴و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۱ علی‌اصغر گنجی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت لیزینگ ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان عضو هیئت‌مدیره جایگزین حسن صابری‌حسین‌آباد برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729345
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیانسهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۲/۹۱ علی اصغر گنجی به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای حسن صابری حسین آ باد به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت است و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9792649
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۲/۹۱ علی‌اصغر گنجی به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای حسن صابری‌حسین‌آ‌باد به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت است و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702374
آگهی تصمیمات شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان‌به شماره ثبت۲۴۷۵۶۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳
با استناد به صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ ابراهیم غلامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به جای امیر خلج اسعدی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته بروات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق ۲ عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10746298
آگهی تصمیمات شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان ‌به شماره ثبت۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳
با استناد به صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ ابراهیم غلامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به جای امیر خلج‌اسعدی به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته بروات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق ۲ عضو هیئت‌مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693194
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی گوهر فام (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۷۵۴۴۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۰۳۲۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵، شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳، سعید سوادکوهی به کدملیxxxxxxxxx۸، مجید باواخانی به کدملیxxxxxxxxx۹.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10526081
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی گوهر فام (سهامی خاص) بشماره ثبت ۷۵۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۳۲۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵، شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳، سعید سوادکوهی به کدملی xxxxxxxxx۸، مجید باواخانی به کدملی xxxxxxxxx۹. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 604192
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۲/۹۱ واصل گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بنمایندگی سعید مسوادکوهی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری ترنیان سهم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بنمایندگی شکراله نائیج به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بنمایندگی اسمعیل غلامی به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت لیزینگ ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بنمایندگی حسن صابری حسین آباد به کدملی xxxxxxxxx و شرکت گسترش تجارت کالای ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بنمایندگی بهزاد ظهیری به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۶/۹۰ اسمعیل غلامی بسمت رئیس هیئت مدیره و سعید سوادکوهی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن صابری حسین آباد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را طبق صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10083669
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۲/۹۱ واصل گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بنمایندگی سعید مسوادکوهی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری ترنیان سهم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بنمایندگی شکراله نائیج به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بنمایندگی اسمعیل غلامی به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت لیزینگ ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بنمایندگی حسن صابری حسین آباد به کدملی xxxxxxxxx و شرکت گسترش تجارت کالای ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بنمایندگی بهزاد ظهیری به کدملی xxxxxxxxx۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۶/۹۰ اسمعیل غلامی بسمت رئیس هیئت مدیره و سعید سوادکوهی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن صابری حسین آباد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را طبق صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 598749
آگهی اصلاحی شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵
پیرو آگهی شماره xxx۷/ت۳۲ مورخ ۳/۳/۹۱ و باستناد نامه وارده شماره xxx۵۴ مورخ ۸/۳/۹۱ نام صحیح احد از هیأت مدیره سعید سوادکوهی xxxxxxxxx۸ میباشد که بدین وسیله تصحیح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10725951
آگهی اصلاحی شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵
پیرو آگهی شماره xxx۷/ت۳۲ مورخ ۳/۳/۹۱ و باستناد نامه وارده شماره xxx۵۴ مورخ ۸/۳/۹۱ نام صحیح احد از هیأت مدیره سعید سوادکوهی xxxxxxxxx۸ میباشد که بدین وسیله تصحیح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10338112
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/xxx۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی به روز آوران ژرف اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت بازرس اصلی و حمید طبائی زاده فشارکی به ش ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9615268
آگهی تغییرات در شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳۰/۸/۸۹ اساسنامه جدید در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه پیشین شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9748817
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ژرف‌اندیش بسمت بازرس اصلی و حمید طبائی‌زاده‌فشارکی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: اسمعیل غلامی و سید مصطفی مهدی‌پور و هادی مورخ و سعید سوادکوهی و حسن صابری‌حسین‌آباد به نمایندگی از شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو.

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۸۸ اسمعیل غلامی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید مصطفی مهدی‌پورمیری بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و هادی مورخ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی ازا عضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات