سرمایه گذاری اعتماد جم

شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102682018 ()
15
افراد
22
آگهی‌ها
227042
شماره ثبت
1383/5/11
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14635641
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۲/xxx۷ ومجوز xxx۳۵/xxx مورخ ۱۶/۰۲/xxx۸ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت سود ( زیان ) و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند : شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ شرکت مزدا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14129079
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۷ ومجوزxxx۶۸/xxxمورخ ۹/۴/xxx۷سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ولی حاتم وند با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. آقای شهاب الدین شمس با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.بقیه اعضاء هیئت مدیره کماکان در سمت خود باقی می باشند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک, سفته, بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. هیئت مدیره با استفاده از اختیارات حاصله از ماده ۴۱ اساسنامه اختیارات مشروحه ذیل را به مدیر عامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ی ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. اقامه ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب) با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه ی آن به مراجع مربوطه.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13978172
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13890528
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴۹ , xxx مورخه ۱۰/۱۱/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید صادقی با کدملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای مجتبی کامل نیا به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک , سفته , بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. اختیارات مشروحه ذیل را به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده_باشد. اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب) با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه‌ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه‌ی آن به مراجع مربوطه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13735688
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶۷ , xxx مورخه ۲۳/۸/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا منجی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و بهزاد قنبری با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره مجتبی کامل نیا با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به عنوان عضو هیئت مدیره ابراهیم اعتمادی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیامهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک , سفته , بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات حاصله از ماده ۴۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده_باشد. اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب) با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. محل شرکت به آدرس تهران ایران خودرو خیابان خاکی بزرگراه امیر سرلشکر شهید حسین لشگری پلاک xxx طبقه همکف کد پستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13688573
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ و نامه شماره xxx۴۸ , xxx مورخ ۱۹/۴/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال به سمت اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. شرکت گروه بهمن (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ شرکت سرمایه گذاری کیامهستان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ شرکت سرمایه گذاری پویاهمگام (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ شرکت شاسی ساز ایران (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ترازنامه و صورت حساب‌های سال مالی منتهی به مورخ ۳۰/۹/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان آذر ۹۶ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13495243
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸
به موجب نامه‌ی شماره xxx / xxx / ۹۶ مورخ ۲۳ / ۰۳ / xxx۶ اداره‌ی ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان و با استناد به صورت جلسه‌ی مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰ / ۱۰ / xxx۵ مرکز شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم (سهامی عام) به نشانی شهر تهران، جردن، بزرگ راه شهید آیت اله مدرس، بلوار صبا غربی، پلاک ۳۷، طبقه سوم، واحد ۱۰، کدپستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت و در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تحت شماره‌ی xxxxxx به ثبت رسیده_است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13433507
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۵ و نامه شماره xxx۵۱ , xxx ۱۸/۱۲/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از واحد ثبتی اصفهان به واحد ثبتی تهران شهر تهران جردن بزرگراه شهید آیت اله مدرس بلوار صبا غربی پلاک ۳۷ طبقه سوم واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13329025
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/xxx۵ و نامه شماره xxx۶۴ , xxx مورخ ۱۷/۱۱/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، حمید رضا منجی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیات مدیره بهزاد قنبری با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره بهرنگ اسدی قره جلو با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیات مدیره محمد ضرابیان با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت عضو هیات مدیره مجتبی کامل نیا با کدملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال تاتاریخ ۳۰/۸/xxx۶ انتخاب گردیدند. به استناد مواد xxx و xxx لایحه اصلاح قانون تجارت هیات مدیره با استفاده از اختیارات حاصله از ماده ۴۱ اساسنامه و به منظور تسریع در امور جاری شرکت اختیارات مشروحه در بند‌های:. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام و کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۳. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۴. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یاغیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. را به مدیرعامل تفویض نمود.. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی ومراسلات با امضامدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13329009
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/xxx۴ و نامه شماره xxx۲۳ , xxx مورخ ۲۳/۹/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، صورتهای مالی شامل ترازنامه مورخ ۳۰/۹/xxx۴ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۹/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی نماگر حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه مالی رهبین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12896790
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۸/xxx۴ و نامه سازمان بورس اوراق بهادار به شماره xxx۲ , xxx مورخ ۳۱/۳/xxx۵ شرکت گروه بهمن (سهامی عام) باشناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) باشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ و شرکت سرمایه گذاری صدر آرین (سهامی عام) باشناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شرکت سرمایه گذاری پویا همگام (سهامی عام) باشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان (سهامی عام) باشناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آزمودگان باشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر باشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۴ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9410969
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۴۸۹۸۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به نشانی: اصفهان - خیابان شیخ بهائی - حدفاصل چهار راه آذر و اردیبهشت - مقابل مسکن سرای سبز - ساختمان تخت جمشید - طبقه دوم - کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1426314
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری اعتماد جم سهامی عام شماره ثبت ۴۸۹۸۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره ۲۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه را به استثنا موارد ۲، ۵، ۶، ۱۰، ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۳، ۲۴ به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148520
آگهی تغییر مرکز اصلی شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم سهامی عام شماره ثبت ۴۸۹۸۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۳/xxx۲ مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان بزرگمهر خیابان هشت بهشت غربی مقابل کلینیک دندانپزشکی ساختمان گویا طبقه دوم، کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۵/xxx۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140182
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم سهامی عام شماره ثبت ۴۸۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸
باستناد نامه شماره xxxxxx/xxxـ ۱۲/۵/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار و برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۲ و ۲۷/۱۲/۹۱ که در تاریخ ۲۰/۵/۹۲ واصل گردید: تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ شرکت گروه بهمن بنمایندگی سعید موحدی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری پویا همگام بنمایندگی بهزاد قنبری با کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صدر آرین بنمایندگی مسیح زرگر خرازی اصفهانی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس بنمایندگی مهدی شهبازی کد ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان بنمایندگی احمد رضا سبزواری کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. صورت های مالی و تراز مالی ۳۰/۹/۹۱ تصویب شد. اساسنامه جدید شرکت مطابق با نمونه سازمان بورس اوراق بهادار شامل ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب رسید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۵/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 982332
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم سهامی عام شماره ثبت ۴۸۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۱۴/۱۱/۹۱ به این اداره واصل شد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۱۰/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 967893
آگهی انتقالی شرکت سرمایه‌گذاری اعتماد جم سهامی عام شماره ثبت ۲۲۷۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸
بموجب نامه شماره xxx۹۹/الف۳۲ مورخ ۲۲/۵/۹۱ و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ مرکز اصلی شرکت از تهران به اصفهان خیابان حکیم نظامی خیابان نظر غربی نرسیده به خواجه پطروس ساختمان xxx طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۴ منتقل گردید و در این اداره شماره ثبت xxx۸۹ بثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10997942
آگهی انتقالی شرکت سرمایه‌گذاری اعتماد جم سهامی عام شماره ثبت ۲۲۷۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸
بموجب نامه شماره xxx۹۹/الف۳۲ مورخ ۲۲/۵/۹۱ و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ مرکز اصلی شرکت از تهران به اصفهان خیابان حکیم نظامی خیابان نظر غربی نرسیده به خواجه پطروس ساختمان xxx طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۴ منتقل گردید و در این اداره شماره ثبت xxx۸۹ بثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11305473
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه ‌گذاری اعتماد جم سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۰۴۲و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۲ ـ شرکت سرمایه‌گذاری دانایان پارس به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی مهدی شهبازی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ شرکت شاسی ساز ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۲ ـ شرکت سرمایه‌گذاری کیا مهستان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۸ بنمایندگی احمدرضا سبزواری به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی بهزاد قنبری به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۱/۹۰ سعید موحدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت گروه بهمن بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حسین پناهیان به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت شاسی ساز ایران به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مسیح زرگرخرازی به کدملی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9755559
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم سهامی عام بشماره ثبت ۲۲۷۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۶/۸۹ بهزاد قنبری به جای سعید صمدی به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان بسمت عضو هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10572048
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه ‌گذاری اعتماد جم سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۲۷۰۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۵/۸۹ سعید موحدی بجای مهدی سنایی‌فرد به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری بهمن بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. سعید موحدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و اصغر هنری بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک و سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11429524
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۲۷۰۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات