سرمایه گذاری گنجینه شایستگان

شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102681999 ()
13
افراد
12
آگهی‌ها
227040
شماره ثبت
1383/5/11
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13701029
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۹۹
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۵۹/ ت ۳۲ مورخ ۲۳/۱۲/xxx۹ کدپستی شرکت xxxxxxxxx۶ صحیح میباشد، لذا نشانی شرکت تهران بشرح ذیل اصلاح میگردد: «پاسداران بوستان ششم پلاک xxx طبقه پنجم واحد ۱۷ کدپستی xxxxxxxxx۶» پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018342
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی و فاطمه کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12549089
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري گنجينه شايستگان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. - مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و فاطمه کرمی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل انتخاب گردند. - روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12051129
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری گنجینه شایستگان سهامی عام به‌شماره ثبت ۲۲۷۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات آریان فراز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشارکیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 916850
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۲۷۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بنیان گستر کاوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی محمد حیدری به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت سروش گستر هیرسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی حامد حسینی راد به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت گسترش اقتصادی نفیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به نمایندگی حسن سیفیان به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت تدبیر گستر تات به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی مصطفی علی پور به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت گسترش تجارت ثمرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی بهاره عامری به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ محمد حیدری به سمت رئیس هیئت مدیره و حامد حسینی راد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11407638
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۲۷۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بنیان گستر کاوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی محمد حیدری به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت سروش گستر هیرسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی حامد حسینی‌راد به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت گسترش اقتصادی نفیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به نمایندگی حسن سیفیان به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت تدبیر گستر تات به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی مصطفی علی‌پور به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت گسترش تجارت ثمرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی بهاره عامری به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ محمد حیدری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حامد حسینی‌راد به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 704651
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۲۷۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11549786
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۲۷۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11854107
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه ‌گذاری گنجینه شایستگان سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۴۰و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10139802
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۹۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ واصل گردید: محل شرکت به نشانی تهران پاسداران بوستان ششم پلاک xxx طبقه پنجم واحد ۱۷ کدپستی xxxxxxxxx تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. زهره پیروز به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد بجای جهانگیر سعدی به سمت عضو هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11552096
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری گنجینه شایستگان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۲۷۰۴۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۴/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۷/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری افق توسعه پاسارگاد به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی محمدرضا مدرس‌خیابانی به کدملیxxxxxxxxx۰‌ـ شرکت سرمایه‌گذاری مهر گستر یمین پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی مسعود مهردادی به کدملیxxxxxxxxx۸‌ـ شرکت شهریار مهستان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی علی حاجی‌باقری به کدملیxxxxxxxxx۱‌ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۵ به نمایندگی جهانگیر سعدی به کدملیxxxxxxxxx۳‌ـ شرکت شمس ارتباطات پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی حامد حسینی‌راد به کدملیxxxxxxxxx۱‌ـ مسعود مهردادی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی حاجی‌باقری به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حامد حسینی‌راد به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره معتبر میباشد و اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9915798
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری گنجینه شایستگان (سهامی‌عام) بشماره ثبت۲۲۷۰۴۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۱۹۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۱۲/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۲/۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات