سیباموتور

شرکت سیباموتور (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10102681970
23
افراد
40
آگهی‌ها
227038
شماره ثبت
1383/5/11
تاریخ تأسیس

اشخاص سیباموتور

در این بخش تمامی اشخاصی که در سیباموتور دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

شرکت‌های مادر سیباموتور

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در سیباموتور دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14786687
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضاءمجازدرصدور اسنادکلیه خودروهای تولیدی و وارداتی شرکت سیبا موتور با امضاء هریک از افراد ذیل دراسناد فوق الاشاره معتبر می باشد. - آقای حسین خضری باکدملی xxxxxxxxx۸ - آقای سعیدخان محمدیان باکدملی xxxxxxxxx۴ - آقای سیدامیر میرمنصف باکدملیxxxxxxxxx۸. خانم فرحناز طوبائی باکدملی xxxxxxxxx۸
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14786671
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای ابوالفتح ابراهیمی با کدملیxxxxxxxxx۲به نمایندگی از شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ـ آقای سیدامیر میرمنصف با کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت گروه بهمن (سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ـ آقای مصطفی وحیدزاده با کدملی xxxxxxxxx۲به نمایندگی ازشرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی (سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴به سمت عضوهیئت مدیره ۴ ـ آقای سیدعلی رضوی روحانی با کدملی xxxxxxxxx۷به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان(سهامی عام)به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ به سمت عضوهیئت مدیره. ۵ ـ آقای حسین خضری با کدملی xxxxxxxxx۸به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری مانانوین (سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند..کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دوعضو ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است هیئت مدیره ب اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: ـ نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی.طرح واقامه هرگونه دعوی اعم ازحقوقی وکیفری به طرفیت اشخاص اعم ازحقیقی وحقوقی ودفاع ازهرگونه دعوی اعم ازمدنی وجزائی درکلیه مراجع ودرتمامی مراحل باحق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سندطرف تعیین جاعل واستردادسند، استرداددعوی واسترداددرخواست ارجاع دعوی به داوری وتعیین داوربا یابدون اختیارصلح وتعیین وکیل بایابدون حق توکیل به غیروتوکیل درتوکیل، تعیین مصدق وکارشناس، اقرار، خواه درماهیت دعوی، خواه درامری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث وورودثالث ودعوی متقابل ودفاع ازدعاوی مذکور، تاًمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص واموال ازمراجع اداری وقضائی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدوربرگ اجرائی وتعقیب عملیات اجرائی واخذ محکوم به تودیعی چه دردادگاه وچه درادارات ودوایرثبت اسناد ۳ ـ
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14702808
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند : شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ شرکت سرمایه گذاری کیامهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ شرکت سرمایه گذاری مانانوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت تراکتور سازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14648300
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابوالفتح ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تراکتورسازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره سید امیر میر منصف به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مصطفی وحیدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت عضوهیئت مدیره سیدعلی رضوی روحانی شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضوهیئت مدیره مهیارعسگریان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانانوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضوهیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها ، سفته‌ها ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دوعضو ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود : نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام ، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی . طرح واقامه هرگونه دعوی اعم ازحقوقی وکیفری به طرفیت اشخاص اعم ازحقیقی وحقوقی ودفاع ازهرگونه دعوی اعم ازمدنی وجزائی درکلیه مراجع ودرتمامی مراحل باحق پژوهش ، فرجام ، مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ، ادعای جعل نسبت به سندطرف تعیین جاعل واستردادسند ، استرداددعوی واسترداددرخواست ارجاع دعوی به داوری وتعیین داوربا یابدون اختیار صلح وتعیین وکیل بایابدون حق توکیل به غیروتوکیل درتوکیل ، تعیین مصدق وکارشناس ، اقرار ، خواه درماهیت دعوی ، خواه درامری که کاملا قاطع دعوی باشد ، دعوی خسارت ، دعوی جلب ثالث وورودثالث ودعوی متقابل ودفاع ازدعاوی مذکور ، تامین مدعی به ، تقاضای توقیف اشخاص واموال ازمراجع اداری وقضائی ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدوربرگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی واخذ محکوم به تودیعی چه دردادگاه وچه درادارات ودوایرثبت اسناد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14586232
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابوالفتح ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تراکتورسازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره بهزادقنبری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مصطفی وحیدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت عضوهیئت مدیره سیدعلی رضوی روحانی شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضوهیئت مدیره مهیارعسگریان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانانوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضوهیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها ، سفته‌ها ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دوعضو ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی . طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم ازحقوقی وکیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزائی درکلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش ، فرجام ، مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ، ادعای جعل نسبت به سند طرف تعیین جاعل و استرداد سند ، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیرو توکیل در توکیل ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار ، خواه در ماهیت دعوی ، خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد ، دعوی خسارت ، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور ، تامین مدعی به ، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضائی ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14249094
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - امضاء مجاز در صدور اسناد کلیه خودروهای تولیدی و وارداتی شرکت سیباموتور با امضاء دو نفر از افراد متفقاً به شرح ذیل در اسناد فوق الاشاره معتبر میباشد. ۱- آقای حسین خضری فرزند عبداله به شماره شناسنامه xxx به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل ۲- آقای مهیار عسگریان فرزند عطااله به شماره شناسنامه ۵ به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس سازمان فروش خودروهای تجاری ۳- آقای سید علی رضوی روحانی فرزند جواد به شماره شناسنامه xxx۳ به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیر مالی ۴- آقای ابوذر مصلحی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه xxx۲ به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیر شبکه فروش امور نمایندگان ۵- خانم فرحناز طوبایی فرزند ضیاء به شماره شناسنامه xxx به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیر عملیات فروش .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14106150
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی خدمات مدیریت راده شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13890543
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح ابراهیمی کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره غیرموظف. آقای بهزادقنبری باکدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازشرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره غیرموظف. آقای حسن حسینی راد کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت عضوهیئت مدیره غیرموظف. آقای مهیارعسگریان کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری مانانوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضوهیئت مدیره غیرموظف. آقای حسین خضری کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری کیا مهستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مشروحه ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون آن اعم ازاصل سودتضمین شده، کارمزد واعتبارات خارجی ومتفرعات آن.. طرح واقامه هرگونه دعوی اعم ازحقوقی وکیفری به طرفیت اشخاص اعم ازحقیقی وحقوقی ودفاع ازهرگونه دعوی اعم ازمدنی وجزائی درکلیه مراجع ودرتمامی مراحل باحق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سندطرف تعیین جاعل واستردادسند، استرداددعوی واسترداددرخواست ارجاع دعوی به داوری وتعیین داوربا یابدون اختیارصلح وتعیین وکیل بایابدون حق توکیل به غیروتوکیل درتوکیلش، تعیین مصدق وکارشناس، اقرار، خواه درماهیت دعوی، خواه درامری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث وورودثالث ودعوی متقابل ودفاع ازدعاوی مذکور، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص واموال ازمراجع اداری وقضائی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدوربرگ اجرائی وتعقیب عملیات اجرائی واخذ محکوم به تودیعی چه دردادگاه وچه درادارات ودوایرثبت اسناد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13890596
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند. شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ شرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت سرمایه گذاری مانانوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت سرمایه گذاری کیامهستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657481
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضاء مجاز درصدور اسناد کلیه خودروهای تولیدی و وارداتی شرکت سیباموتور با امضاء دونفر از افراد متفقا به شرح ذیل در اسناد فوق الاشاره معتبر میباشد: آقای حسین خضری فرزند عبداله به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل آقای محمد کیامنش فرزند حسین به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان رئیس اداره فروش آقای سید علی رضوی روحانی فرزند جواد به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیر مالی پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657487
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد قنبری با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ جایگزین آقای مرتضی شفیعی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای سید امیر میر منصف با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانا نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ جایگزین آقای مهرداد امینی خوئی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره جهت باقیمانده مدت تصدی تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614352
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران از نشانی پیشین به نشانی جدید: تهران، شهر تهران، ایران خودرو، خیابان خاکی، بزرگراه امیر سرلشگر شهید حسین لشگری، پلاک xxx، طبقه همکف، کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13545987
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104472
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مرتضی شفیعی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به جای آقای غلامحسین احمدی فرد به نمایندگی از گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ برای باقی مانده دوره هیأت مدیره انتخاب گردید. - کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهد آور شرکت از جمله چک، سفته و … با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره یا یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا با مهر شرکت و سایر اوراق عادی مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت به تنهایی معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021643
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی راده با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12917487
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضاء مجاز در صدور اسناد کلیه خودروهای تولیدی و وارداتی شرکت سیباموتور با امضاء هر یک از افراد به شرح ذیل به تنهایی در اسناد فوق الاشاره معتبر می‌باشد. آقای ابوالفتح ابراهیمی فرزند حمید به شماره شناسنامه xxx به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس هیأت مدیره. آقای غلامحسین احمدی فرد فرزند غلامعلی به شماره شناسنامه xxx به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره. آقای حسین خضری فرزند عبداله به شماره شناسنامه xxx به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل. آقای مهرداد امینی خوئی فرزند پرویز به شماره شناسنامه xxx۵ به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس سازمان فروش و خدمات پس ازفروش. آقای حسام مهانی راد فرزند محمد به شماره شناسنامه xxx۶ به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیر فروش و بازاریابی. آقای محمد کیامنش فرزند حسین به شماره شناسنامه xxx۵۳ به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان رئیس اداره فروش. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12781499
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تراکتور سازی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی آقای ابوالفتح ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره - شرکت گروه بهمن با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی آقای غلامحسین احمدی فرد به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره - شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازی با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی آقای حسن حسینی راد به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره - شرکت سرمایه گذاری مانا نوین با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی آقای مهرداد امینی خویی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره - شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی آقای حسین خضری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با دو امضا رئیس، یا یکی از اعضاء هیات مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی ومراسلات با امضامدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و حدود اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه ایران یا خارج از ایران و تعیین مدیران آن. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق ودستمزد، پاداش، ترفیع، تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات آن. واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب پیشه و تجارت (سرقفلی). تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و اختیارات مربوط به آنها. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و خصوصی و بانکها استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه حاضر، استقراض بوسیله انتشار اوراق قرضه منوط به اخذ مجوزات قانونی لازم و تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد_بود. طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزائی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیر و توکیل در توکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی، خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضائی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملی ات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. تنظیم خلاصه صورت دارائی و بدهیهای شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12781513
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره شرکت برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ شرکت تراکتور سازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت سرمایه گذاری مانا نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12519442
آگهی تغییرات شرکت سيباموتور شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، خیابان داروپخش، پلاک ۱۷ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12321533
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۲۷۰۳۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12117094
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد امینی خوئی به کد ملی xxxxxxxxx۵به جای آقای احمد صارمی به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ برای باقی مانده دوره هیأت مدیره انتخاب گردیدوکلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت از جمله چک، سفته با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقاً با مهر شرکت و سایر اوراق عادی مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت به تنهایی معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12076073
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۳ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهمxxx۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxx۳/xxx۲ مورخ ۰۲/۱۲/xxx۳ بانک ملت شعبه دکتر فاطمی پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581843
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1433788
آگهی تغییرات شرکت سیبا موتور شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای سید جعفر صالح به سمت نائب رئیس هیات مدیره به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۲
ـ آقای ابوالفتح ابراهیمی به سمت رئیس هیات مدیره به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تراکتورسازی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۷
ـ آقای حسن حسینی راد به سمت عضو هیات مدیره به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴
ـ آقای احمد صارمی به سمت عضو هیات مدیره به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲
ـ آقای حسین خضری به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۳ تعیین شدند.
اختیارات هیات مدیره به شرح مندرج در اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با دو امضا رئیس و یا یکی از اعضاء هیات مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1433785
آگهی تغییرات شرکت سیبا موتور شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ اعضاء هیات مدیره شرکت برای مدت۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
ـ شرکت گروه بهمن به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۲
ـ شرکت تراکتورسازی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۷
ـ شرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴
ـ شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲
ـ شرکت مزدا یدک به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۳
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1246902
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1246903
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آدرس شرکت به کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص سایت شماره ۲ گروه بهمن انتقال یافت.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200499
آگهی تغییرات شرکت سیبا موتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی شرکت و آقای مهرداد آل علی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158561
آگهی تغییرات شرکت سیبا موتور سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به ش م xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد ال علی به ش مxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تعیین شدند.
اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۷۷ ماده و ۱۳ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1040322
آگهی تغییرات شرکت سیبا موتور (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: هیئت مدیره دراجرای ماده ۵۰ اساسنامه اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1001848
آگهی تغییرات شرکت سیبا موتور سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۹۱ سال مالی شرکت از روز اول فروردین هر سال آغاز و روز آخر اسفندماه همان سال به پایان می‌رسد و ماده ۶۴ اساسنامه اصلاح شد. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11847534
آگهی تغییرات در شرکت سیبا موتور سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۶/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: امضا مجاز در صدور اسناد و کلیه خودرهای تولیدی و وارداتی شرکت سیبا موتور با امضای هر یک از افراد ذیل به تنهایی در ذیل اسناد معتبر است ابوالفتح ابراهیمی رئیس هیئت‌مدیره و جعفر صالح نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و حسین خضری مدیرعامل و مهرداد امینی‌خوئی رئیس سازمان فروش و خدمات پس از فروش محمد کیامنش رئیس اداره فروش.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 908520
آگهی تغییرات در شرکت سیبا موتور سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۶/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: امضا مجاز در صدور اسناد و کلیه خودرهای تولیدی و وارداتی شرکت سیبا موتور با امضای هر یک از افراد ذیل به تنهایی در ذیل اسناد معتبر است ابوالفتح ابراهیمی رئیس هیئت مدیره و جعفر صالح نایب رئیس هیئت مدیره و حسین خضری مدیرعامل و مهرداد امینی خوئی رئیس سازمان فروش و خدمات پس از فروش محمد کیامنش رئیس اداره فروش.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10167763
آگهی تغییرات شرکت سیبا موتورسهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۱ حسین خضری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به جای سعید عینکیان بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت به تنهایی معتبر میباشد. حدود اختیارات مدیرعامل باستناد ماده ۵۰ اساسنامه بشرح صورتجلسه میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 700808
آگهی تغییرات شرکت سیبا موتورسهامی عام به شماره ثبت۲۲۷۰۳۸و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۸/۳/۹۱ حسین خضری به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به جای سعید عینکیان بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت به تنهایی معتبر میباشد. حدود اختیارات مدیرعامل باستناد ماده۵۰ اساسنامه بشرح صورتجلسه میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10094289
آگهی تصمیمات شرکت سیبا موتور سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی جعفر صالح به کدملی xxxxxxxxx۰ شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی سعید عینکیان به کدملی xxxxxxxxx۴ شرکت مزدا یدک به کدملی xxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی حسن حسینی راد به کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی ابوالفتح ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۲ شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی احمد صارمی به کدملی xxxxxxxxx۳ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ ابوالفتح ابراهیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و جعفر صالح به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سعید عینکیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 530393

آگهی تصمیمات شرکت سیبا موتور
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی جعفر صالح به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی سعید عینکیان به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت مزدا یدک به کدملی xxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی حسن حسینی راد به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی ابوالفتح ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی احمد صارمی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ ابوالفتح ابراهیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و جعفر صالح به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سعید عینکیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11278708
آگهی تصمیمات شرکت سیبا موتور سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۲۷۰۳۸و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۹/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۹/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ش ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11790758
آگهی تغییرات شرکت سیبا موتور سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۵/۱۲/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: مجید شیخانی کدملیxxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و احمد زکی کدملیxxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و منصور جدیر کدملیxxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و اصغر عامری کدملیxxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت شاسی‌ساز ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره و محمد هاشمی‌فرد کدملیxxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت مزدا یدک به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت به تنهایی معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11307775
آگهی تصمیمات شرکت سیبا موتور سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۵/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه بهمن‌ـ شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران‌ـ شرکت بازرگانی سروش بهمن‌ـ شرکت شاسی‌ساز ایران‌ـ شرکت مزدا یدک.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات