سرمایه گذاری وثوق امین

شرکت سرمایه گذاری وثوق امین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102681950
15
افراد
20
آگهی‌ها
227036
شماره ثبت
1383/5/11
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14366700
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وثوق امین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وثوق امین سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۷ و به استناد مجوز شماره xxx۷۹/xxx مورخ ۱۱/۰۹/xxx۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران ، شهرستان شمیرانات ، بخش مرکزی ، شهر تجریش، نیاوران ، خیابان شهید دکتر باهنر ، کوچه صالحی ، پلاک ۰ ،طبقه هفتم کد پستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14250604
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وثوق امین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۶/xxx۷ و به استناد مجوز شماره xxx۳۴,xxx مورخ ۰۷/۰۷/xxx۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۰۴/xxx۷ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14233563
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وثوق امین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۲/xxx۶ به استناد مجوز شماره xxx۳۷,xxx مورخه ۲۴/۰۵/xxx۷سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مهدی زردوغی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت اندیشه افراز شرق با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید حسام الدین عبادی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی احمدی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت آتیه امید توسعه با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸به سمت عضو هیئت مدیره و خانم سیونه قلی پور با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت آرین دوچرخ با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی محمد کریمی با کد ملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبارایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند. هیات مدیره بندهای ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۵و۱۶ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت به عنوان حدود اختیارات مدیر عامل به مدیر عامل تفویض نمود . کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و دیگر مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13877913
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وثوق امین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/xxx۶ و مجوز سازمان بورس بشماره xxx۰۰ , xxx مورخ ۹/۱۱/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران خیابان شهید بهشتی خیابان شهید خالد اسلامبولی خیابان هفتم پلاک ۱۰ طبقه اول واحدشرقی کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13844627
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وثوق امین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۸/xxx۶ و مجوز سازمان بورس بشماره xxx۳۸ , xxx مورخ ۲۹/۸/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت اندیشه افراز شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت آرین دوچرخ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت آتیه امید توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ برای مدت دوسال به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13703240
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وثوق امین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۸/xxx۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx / xxxxxx / xxx مورخ ۰۷/۰۸/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم با نام xxx۰ ریالی تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش یافت و مبلغ افزایش سرمایه به استناد گواهی شماره xxx / xxx / xxx۶ / ش مورخ ۰۲/۰۸/xxx۶ نزد بانک شهر شعبه گاندی پرداخت گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13248650
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وثوق امین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxx۹۹ , xxx مورخه ۱۵/۰۹/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حسام الدین عبادی با کد ملی xxxxxxxxx۱ از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو هیئت مدیره بجای آرادمان ربیعی و مجتبی احمدی با کدملی xxxxxxxxx۲ از طرف شرکت اندیشه افراز شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان مدیرعامل و عضوهیئت مدیره به جای خانم آرزو نوری نوین برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و دیگر مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13049110
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وثوق امین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983088
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وثوق امین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۲ , xxx مورخ ۱۱/۵/۹۵ سازمان بورسو اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس جدید، تهران، خیابان شهید بهشتی چهار راه قائم مقام فراهانی خیابان احمد قصیر پلاک ۱ طبقه ۵ با کد پستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12650360
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وثوق امین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۴ , xxx مورخ ۲۷/۱۰/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بابک پیروز با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت آرین دوچرخ با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سهراب گل پور با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبارایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای رادمان ربیعی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم آرزو نوری نوین با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت اندیشه افراز شرق با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمد مهدی زردوغی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت آتیه امید توسعه با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجتبی احمدی با کدملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. هیئت مدیره بندهای ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۵ و ۱۶ از ماده ۴۱ اساسنامه را به عنوان حدود اختیارات مدیرعامل تعیین نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و دیگر مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12301296
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري وثوق امين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۳/xxx۴ و تاییدیه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۰/۴/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از اول مرداد ماه هر سال آغاز می شود و در روز ۳۱ تیرماه سال بعد به پایان می رسد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12457898
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وثوق امین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۶/xxx۴ و تاییدیه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۷/۷/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۴/xxx۴ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12059947
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وثوق امین سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/xxx۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۸/۱۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12227488
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وثوق امین سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴تعیین گردیدند. صورتهای مالی شامل ترازنامه مورخ ۳۰/۹/۹۳ و حساب سود و زیان به تصویب رسید. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شماره ثبت xxx۴۶ و شرکت اندیشه افراز شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شماره ثبت xxxxxx و شرکت آرین دوچرخ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شماره ثبت xxxxxx و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و شماره ثبت xxxxxx و شرکت آتیه امید توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و شماره ثبت xxxxxx برای مدت دوسال به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1518667
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وثوق امین سهامی عام شماره ثبت ۲۲۷۰۳۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/۹۲ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۷/۱/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ تصویب شد موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ و شرکت کیا مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و شرکت پویا همگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و شرکت آرین دوچرخ به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx برای مدت دو سال به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1103082
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری وثوق امین سهامی‌عام به شماره ثبت۲۲۷۰۳۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به ش م xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ش م xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به ش م xxxxxxxxx۰۲ سرمایه گذاری بهمن به ش م xxxxxxxxx۳۵ شرکت دانایان پارسی به ش م xxxxxxxxx۵۶ شرکت شاسی ساز ایران به ش م xxxxxxxxx۷۲ شرکت مزدایدک به ش م xxxxxxxxx۳۳
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 608781
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۲۷۰۳۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10631660
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۲۷۰۳۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10784936
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری وثوق امین سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۲۷۰۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به ش ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و شرکت سرمایه‌گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx و شرکت دانایان پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ و شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ حمید رحمتیان به ش ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت گروه بهمن بسمت رئیس هیئت‌مدیره و اردشیر مردانپور به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری دانایان پارس بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مهدی آقاصادقی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و حسن غلامی به ش ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری بهمن و میرحکیم حسینی‌خشه‌حیران به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت ساشی‌سازی ایران بسمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10457997
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری وثوق امین سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۲۷۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۰/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات