سرمایه گذاری ساختمان نوین

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102680599
15
افراد
26
آگهی‌ها
226900
شماره ثبت
1383/5/3
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14803989
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/xxx۸ و مجوز شماره xxx۴۹,xxx مورخ ۷/۶/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران ـ منطقه ۱۵ شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله عباس آباد ـ اندیشه، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان شهدا، پلاک ۲۱ طبقه دوم کد پستیxxxxxxxxx۳ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14782507
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/xxx۸ و تاییدیه شمارهxxx۰۷,xxx مورخ ۱۷/۰۵/xxx۸سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای بهرام فتحعلی به شماره ملیxxxxxxxxx۳به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱به عنوان رئیس هیات مدیره آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملیxxxxxxxxx۵به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای سیاوش جروند به شماره ملی xxxxxxxxx۸به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳به عنوان عضو هیات مدیره آقای محمد کاظم به شماره ملیxxxxxxxxx۳به نمایندگی از شرکت سازه های نوین کرت به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰به عنوان عضو هیات مدیره آقای رضا سلطانی ملایعقوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی از شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲به عنوان عضو هیات مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضا دو نفر از اعضا هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14321606
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۸/xxx۷ و مجوز شماره xxx۲۳,xxx مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه ، حساب سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اشخاص ذیل به مدت دو سال بعنوان اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ عضو اصلی، شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ عضو اصلی، شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ عضو اصلی، شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ عضواصلی ، شرکت سازه های نوین کرت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ عضو اصلی و نوسازی و ساختمان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ عضو علی البدل هیات مدیره روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13804955
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13465678
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/xxx۶ و بموجب مجوز شماره xxx۷۱ , xxx مورخه ۱۳/۰۲/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهرام فتحعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان رئیس هیات مدیره. حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره. سیاوش جروند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیات مدیره. محمد کاظم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سازه‌های نوین کرت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضو هیات مدیره. محمد میرخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به عنوان عضو هیات مدیره و عباس دادرس به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء هیات مدیره به عنوان مدیر عامل انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبات هیات مدیره می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضاء مدیر عامل و رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219932
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۹/xxx۵ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxx۶۶ , xxx مورخ ۲۴/۰۹/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بسمت عضواصلی هیئت مدیره شرکت سازه‌های نوین کرت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره نوسازی و ساختمان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12489471
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیها تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx   اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12155374
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۲۶۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام فتحعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره. آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره. آقای سیاوش زراعتی سندیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای محمد کاظم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سازه های نوین کرت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای محمد میرخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای عباس دادرس به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء هیأت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبات هیأت مدیره می باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1770220
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۲۶۹۰۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۹/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۹/۹/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: ـ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ـ شرکت بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ ـ شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ ـ شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ـ شرکت سازه های نوین کرت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰، به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره ـ نوسازی و ساختمان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره ـ روزنامه کثیرالانتشار " اطلاعات" جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384142
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ها تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 988361
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۹/۹۱ واصل گردید: بهرام فتحعلی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن پورفرج قاجاری به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیاوش زراعتی سندیانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و محمدکاظم به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سازه های نوین کرت به شناسه xxxxxxxxx۱۰ و محمد میرخانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تعاونی کارکنان بستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بسمت اعضای هیئت مدیره و عباس دادرس به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضای عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرا ست.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 945321
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر (حسابداران رسمی) به ش م xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اساسنامه جدید در ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک اقتصاد نوین (سهامی عام) به ش م xxxxxxxxx۰۱ بهرام فتحعلی به کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت مزبور ۲ـ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۱۰ حسن پورفرج قاجاری به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت فوق ۳ـ شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان سهامی خاص به ش م xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی امیرحسین احمدزاده نامدار به ش م xxxxxxxxx۰ ـ شرکت سازه های نوین کرت سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۱۰ محمدکاظم به ک م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت فوق شرکت تعاونی مسکن کارکنان بستان به ش م xxxxxxxxx۷۲ محمد میرخانی به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت فوق شرکت نوسازی و ساختمان تهران سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۴۹ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۸/۹۱ بهرام فتحعلی به ک م xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت بانک اقتصاد نوین به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن پورفرج قاجاری به ک م xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عباس دادرس به ک م xxxxxxxxx۱ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضای عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 945332
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به ش م xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم موسوی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11255809
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۴/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر (حسابداران رسمی) به ش‌م xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اساسنامه جدید در ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک اقتصاد نوین (سهامی‌عام) به ش‌م xxxxxxxxx۰۱ بهرام فتحعلی به کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت مزبور ۲ـ شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران سهامی‌عام به ش‌م xxxxxxxxx۱۰ حسن پورفرج‌قاجاری به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت فوق ۳ـ شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان سهامی‌خاص به ش‌م xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی امیرحسین احمدزاده‌نامدار به ش‌م xxxxxxxxx۰ ـ شرکت سازه‌های نوین کرت سهامی‌عام به ش‌م xxxxxxxxx۱۰ محمدکاظم به ک‌م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت فوق شرکت تعاونی مسکن کارکنان بستان به ش‌م xxxxxxxxx۷۲ محمد میرخانی به ک‌م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت فوق شرکت نوسازی و ساختمان تهران سهامی‌عام به ش‌م xxxxxxxxx۴۹ بعنوان عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۸/۹۱ بهرام فتحعلی به ک‌م xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت بانک اقتصاد نوین به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسن پورفرج‌قاجاری به ک‌م xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و عباس دادرس به ک‌م xxxxxxxxx۱ خارج از اعضای هیئت‌مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت‌مدیره و یا یکی از ایشان با امضای عضو دیگر هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11443753
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به ش‌‌م xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم موسوی به ک‌م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 943069
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۹/۹۱ واصل گردید: یک نسخه اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 943091
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۱ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به ش م xxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی احمد ضیائی به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره بانک اقتصاد نوین به ش م xxxxxxxxx۰۱ بنمایندگی بهرام فتحعلی به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان پرشیا به ش م xxxxxxxxx۰۹ بنمایندگی سید جلال صادقی شریف به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان بستان به ش م xxxxxxxxx۷۲ بنمایندگی حسن پورفرج قاجاری به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت سازه های نوین کرت به ش م xxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی محمد کاظم به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و عبدالصاحب ستاری پور به ک م xxxxxxxxx۱ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۱۷/۹/۹۱ تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 943092
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ بانک اقتصاد نوین به ش م xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی بهرام فتحعلی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی مسکن کارکنان بستان به ش م xxxxxxxxx۷۲ بنمایندگی حسن پورفرج قاجاری به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به ش م xxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی حمید جلال دوست آستانه به ش م xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت سازه های نوین کرت به ش م xxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی محمد کاظم به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان پرشیا به ش م xxxxxxxxx۰۹ بنمایندگی سید جلال صادقی شریف به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و عبدالصاحب ستاری پور به ک م xxxxxxxxx۱ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۱۷/۹/۹۱ تعیین شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با امضای عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9631140
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۰/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۹/۹۱ واصل گردید: یک نسخه اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10412167
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ بانک اقتصاد نوین به ش م xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی بهرام فتحعلی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی مسکن کارکنان بستان به ش م xxxxxxxxx۷۲ بنمایندگی حسن پورفرج قاجاری به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به ش م xxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی حمید جلال دوست آستانه به ش م xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت سازه‌های نوین کرت به ش م xxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی محمد کاظم به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان پرشیا به ش م xxxxxxxxx۰۹ بنمایندگی سید جلال صادقی شریف به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و عبدالصاحب ستاری پور به ک م xxxxxxxxx۱ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۱۷/۹/۹۱ تعیین شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با امضای عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11652940
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۱ شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران به ش‌م xxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی احمد ضیائی به ک‌م xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره بانک اقتصاد نوین به ش‌م xxxxxxxxx۰۱ بنمایندگی بهرام فتحعلی به ک‌م xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره شرکت بین‌المللی خانه‌سازی ایرانیان پرشیا به ش‌م xxxxxxxxx۰۹ بنمایندگی سید جلال صادقی‌شریف به ک‌م xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان بستان به ش‌م xxxxxxxxx۷۲ بنمایندگی حسن پورفرج‌قاجاری به ک‌م xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره شرکت سازه‌های نوین کرت به ش‌م xxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی محمد کاظم به ک‌م xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره و عبدالصاحب ستاری‌پور به ک‌م xxxxxxxxx۱ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۱۷/۹/۹۱ تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضای ثابت رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره یا مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10561844
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین سهامی عام به شماره ثبت۲۲۶۹۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۱۲/xxx۹ عبدالصاحب ستاری پور به کد ملی xxxxxxxxx۱ به جای فریدون خیرآبادی به سمت مدیرعامل خارج از اعضا برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11290220
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و رضا معظمی به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی احمد ضیائی به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ و بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی بهرام فتحعلی به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت سازه‌های نوین کرت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی محمد کاظم به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت بین‌المللی خانه‌سازی ایرانیان پرشیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی مهدی خواجه‌دلویی به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت تعاونی مسکن کارکنان بستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی حسن پورفرج‌قاجاری به ش‌ملی xxxxxxxxx۵ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۱۰/۸۹ احمد ضیائی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی خواجه‌دلویی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و فریدون خیرآبادی به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قرارداد و نظایر آن با امضاء ثابت رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11120993
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۷/۹/۸۹ به موضوع شرکت عبارت انجام هرگونه عملیات تجاری و بازرگانی در داخل و خارج از کشور مشارکت و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی در داخل و خارج از کشور اعطای نمایندگی به شرکتهای داخلی و خارجی و انجام کلیه امور مربوط به واردات و صادرات کالاهای مجاز در داخل و خارج از کشور الحاق گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10697459
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‎‎گذاری ساختمان نوین سهامی‎عام بشماره ثبت ۲۲۶۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹
پیرو آگهی صادره بشماره ثبت xxx۳/ت۳۲ مورخ ۵/۳/۸۹ امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای ثابت رئیس هیئت‎مدیره و یکی از اعضای هیئت‎مدیره و یا مدیرعامل متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری با مدیرعامل و یا رئیس هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9941056
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام بشماره ثبت ۲۲۶۹۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۲/۸۹ احمد ضیایی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی خواجه‌دلویی به نمایندگی از شرکت بین‌المللی خانه‌سازی ایرانیان پرشیا بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و حسن پورفرج‌قاجاری به نمایندگی از شرکت تعاونی مسکن کارکنان بستان و کامران شهبازی به نمایندگی بانک اقتصادنوین و محمدکاظم به نمایندگی شرکت سازه‌های نوین کرت بسمت اعضا هیئت‌مدیره و فریدون خیرآبادی خارج از اعضا هیئت‌مدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات