کشتیرانی اریا

شرکت کشتیرانی اریا (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10102670668 (فعال)
20
افراد
29
آگهی‌ها
225888
شماره ثبت
1383/4/16
تاریخ تأسیس

اشخاص کشتیرانی اریا

در این بخش تمامی اشخاصی که در کشتیرانی اریا دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

شرکت‌های مادر کشتیرانی اریا

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در کشتیرانی اریا دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 15039506
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی اریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت 225888 و شناسه ملی 10102670668
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت"حمل دریایی ایران" به شناسه ملی 10100976112 به سمت عضو هیات مدیره برای تصدی مدت باقیمانده دوره هیات مدیره انتخاب گردید پ981022801130170 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14886337
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی اریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت 225888 و شناسه ملی 10102670668
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) مورخ 09/06/1398 و مجوز شماره 54798,122 مورخه 10/7/98 سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 56 ماده و 11 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه فبلی گردید پ980814462445557 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14706047
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی اریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - - شرکت بار و بندر جنوب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای سیدمحمدحسین ملائک به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیات مدیره - شرکت ملی نفتکش ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ با نمایندگی آقای خسرو میرزازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره - آقای فریدون بینش پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای سیدکمال الدین حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای مهرداد خواجه نوری عضو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای علیرضا خوشرو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضای هیات مدیره ) انتخابگردیدند . - کلیه اسناد تعهد آور شرکت با امضاء رئیس و یا نایب رئیس هیات مدیره به اتفاق مدیرعامل به همراه مهر شرکت و یا به امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و مکاتبات و مراسلات شرکت با امضاء رئیس و نایب رئیس و یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت خواهد_بود . تفویض اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد : • نمایندگی « شرکت » در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ؛ • پیشنهاد ایین نامه‌های داخلی « شرکت » به هیات مدیره ؛ • نصب و عزل کلیه مدیران و کارکنان « شرکت » و تعیین شغل و حقوق و دستمزد تا سقف ۵۰ میلیون ریال و ترفیع ، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت وخروج آنان از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان ؛ • پیشنهاد بودجه برای اداره کردن « شرکت » به هیات مدیره ؛ • دریافت مطالبات « شرکت » ؛ • اقامه و دفاع از کلیه دعاوی له یا علیه « شرکت » یا تسلیم به دعوی یا انصراف ( با تصویب هیات مدیره ) اعم از حقوقی وکیفری با داشتن تمامی اختیارات راجع به امور دادرسی مذکور درمواد ۳۵ و ۳۶ ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ؛ • تعیین میزان استهلاک‌ها ؛ • تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض « شرکت » هر شش ماه یکبار و ارائه آن به هیات مدیره جهت ارائه به بازرس « شرکت » ؛ • تنظیم صورت دارائی و دیون « شرکت » پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان « شرکت » طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ؛ • پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده به هیات مدیره و پیشنهاد دستور جلسه آن‌ها ؛ • پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر پنج درصد ( ۵ ٪ ) اندوخته موضوع ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به هیات مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی ؛ • پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیات مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی ؛ • پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیات مدیره در مواقعی که مفید تشخیص داده_شود ، جهت ارائه به مجمع عمومی پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14679761
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی اریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت ملی نفتکش ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ مهرداد خواجه نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ فریدون بینش پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت خدمات کشتیرانی بار و بندر جنوب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ سیدکمال الدین حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۷ به تصویب رسید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14339298
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی اریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۷/xxx۷ (نوبت دوم) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۰/۱۰/xxx۶ تصویب گردید ـ موسسه حسابرسی رازدار به شماره شناسه xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه اصول نگر آریا به شماره شناسه xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۷ تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237844
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی اریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خسرو میرزازاده به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به جای آقای علیرضا نوذری امینی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت ملی نفتکش ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای علیرضا خوشرو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13686156
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی اریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا زهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت بار و بندر جنوب شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای علیرضا نوذری امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت ملی نفتکش ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای علیرضا خوشرو به سمت منشی هیات مدیره انتخاب گردیدند. آقای علیرضا خوشرو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به مدت یک سال به عنوان مدیرعامل تعیین گردید. کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر رئیس و نایب رئیس هیات مدیره متفقا به عنوان صاحبان امضاء به همراه مهر شرکت و یا یکی از اعضاء صاحب امضاء هیات مدیره به اتفاق مدیرعامل و مهر شرکت باشد و مکاتبات و مراسلات شرکت با امضاء رئیس یا نایب رئیس و یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625279
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی اریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ملی نفتکش ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ شرکت بار و بندر جنوب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ مهرداد خواجه نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ فریدون بینش پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ سیدکمال الدین حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12925858
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی اریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه رازدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه متین خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12897600
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی اریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۰/۱۰/xxx۲ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12897593
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی اریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۰/۱۰/xxx۳ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12611283
آگهی تغییرات شرکت كشتيراني اريا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- موسسه راز دار به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه متین خردمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12465321
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی اریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب آقای مسعود دانشمند (xxxxxxxxx۱) بنمایندگی از شرکت حمل دریایی ایران (xxxxxxxxx۱۲) بعنوان رییس هیئت مدیره آقای علیرضا سیفری (xxxxxxxxx۰) بنمایندگی ازشرکت ملی نفتکش ایران(xxxxxxxxx۹۱) بعنوان نایب رییس هیئت مدیره و مریم تیموریان کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت قایم مقام مدیرعامل انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدات شرکت با امضاء رییس هیئت مدیره و یا نایب رییس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی با امضاء رییس هیئت مدیره و یا نایب رییس هیئت مدیره و یا قایم مقام مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12426601
آگهی تغییرات شرکت كشتيراني اريا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص ذیل برای مدت ۲ سال به سمت اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند شرکت ملی نفتکش ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ ـ جناب آقای سیدحبیب الله سیدان دارای کارت ملی شماره xxxxxxxxx۸ ـ جناب آقای اکبر لطافتی دارای کارت ملی شماره xxxxxxxxx۰ ـ شرکت حمل واردات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ ـ شرکت حمل دریائی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ـ موسسه آریا بهروش به شماره شناسه xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه سیاق نوین جهان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به سمت بازرس علی البدل جهت سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۳ شرکت به مدت یک سال انتخاب گردیدند ـ روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085466
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی آریا سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۱ بتصویب رسید. موسسه آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بسمت بازرس اصلی و موسسه سیاق نوین جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصادـ اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9973720
آگهی تصمیمات در شرکت کشتیرانی آریا سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۳/۹۱ حسین شیوا به کد ملی xxxxxxxxx۱ به جای حمیدرضا سلیمانیان به عنوان نماینده شرکت ملی نفتکش ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان عضو هیئت‌مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 659972
آگهی تصمیمات در شرکت کشتیرانی آریا سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۳/۹۱ حسین شیوا به کد ملی xxxxxxxxx۱ به جای حمیدرضا سلیمانیان به عنوان نماینده شرکت ملی نفتکش ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 656338
آگهی اصلاحی شرکت کشتیرانی آریا سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
پیرو آگهی شماره xxx۰/ت۳۲ مورخ ۶/۳/۹۱ مؤسسه حسابرسی سیاق نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شد که بدین وسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10782691
آگهی اصلاحی شرکت کشتیرانی آریا سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
پیرو آگهی شماره xxx۰/ت۳۲ مورخ ۶/۳/۹۱ مؤسسه حسابرسی سیاق نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت ۱ سال تعیین شد که بدین وسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10704262
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی آریا (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۱۲/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ۲۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا بهروش به کدملیxxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سیاق تدین به کدملیxxxxxxxxx۸۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل: شرکت ملی نفتکش ایران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی حمیدرضا سلیمانیان به کدملیxxxxxxxxx۵ و شرکت حمل واردات ایران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی مهرداد خواجه‌نوری به کدملیxxxxxxxxx۱ و شرکت حمل دریائی ایران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی مسعود دانشمند به کدملیxxxxxxxxx۱ و محمد سوری به کدملیxxxxxxxxx۲ و اکبر لطافتی به کدملیxxxxxxxxx۰ انتخاب گردیدند که مسعود دانشمند به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مهرداد خواجه‌نوری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سید هادی هوشیار‌امامی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و مدیرعامل متفقاً همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یکی از اعضای هیئت‌مدیره یا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 605512
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی آریا (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۱۲/۹۰ و هیئت مدیره مورخ۲۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا بهروش به کدملیxxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سیاق تدین به کدملیxxxxxxxxx۸۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل: شرکت ملی نفتکش ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی حمیدرضا سلیمانیان به کدملیxxxxxxxxx۵ و شرکت حمل واردات ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی مهرداد خواجه نوری به کدملیxxxxxxxxx۱ و شرکت حمل دریائی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی مسعود دانشمند به کدملیxxxxxxxxx۱ و محمد سوری به کدملیxxxxxxxxx۲ و اکبر لطافتی به کدملیxxxxxxxxx۰ انتخاب گردیدند که مسعود دانشمند به سمت رئیس هیئت مدیره و مهرداد خواجه نوری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید هادی هوشیار امامی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10081950
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی آریا سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به ش ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و عبدالحسین رهبری به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10545692
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی آریا سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۷/۹/۸۹ بشرح ذیل اتخاذ گردید. سید هادی هوشیارامامی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل (خارج از شرکاء) برای بقیه مدت باقی مانده تصدی تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11608694
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی‌آریا (سهامی‌عام) بشماره ثبت۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۴/۲/۸۹ شرکت ملی نفتکش ایران به نمایندگی محمد سوری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حمل دریایی ایران به نمایندگی مسعود دانشمند به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا خوشرو به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل متفقاً همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یکی ازاعضای هیئت‌مدیره یا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11161293
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۶/ت/۳۲ مورخ ۲/۳/۸۹ شرکت کشتیرانی آریا سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۸ اعلام میدارد نوع شرکت سهامی عام میباشد که در آگهی اشتباهاً سهامی خاص تایپ گردیده و بدین‌وسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10864115
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی آریا سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۵/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات‌ رایان به سمت بازرس اصلی و عبدالحسین رهبری به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای ملی نفتکش ایران و حمل دریائی ایران و حمل واردات ایران و اکبر لطافتی و امان‌الله حیات‌داوودی.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10804840
آگهی اصلاحی شرکت کشتیرانی آریا سهامی‎عام به‎شماره‎ثبت ۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۵۰/ت/۳۲ مورخ ۱۲/۱۰/۸۸ نوع شرکت سهامی‎عام صحیح می‎باشد. ضمناً جمله ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ به تصویب رسید زائد و اشتباه می‎باشد.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11582983
آگهی افزایش سرمایه شرکت کشتیرانی آریا سهامی عام ثبت‌ شده ‌به ‌شماره ۲۲۵۸۸۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۱/۸۴ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۸۸ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته است. ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۱/۱/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9624038
آگهی تغییر محل شرکت کشتیرانی آریا سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۲۵۸۸۸و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۶/۸۸ محل شرکت به تهران شهرک غرب خیابان هرمزان نبش خیابان یازدهم پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات