صنعتی و بازرگانی الوند تدارک

شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10102651767 (فعال)
14
افراد
25
آگهی‌ها
223957
شماره ثبت
1383/3/23
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر صنعتی و بازرگانی الوند تدارک

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در صنعتی و بازرگانی الوند تدارک دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14401267
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۳۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۱۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه سال xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13590324
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۳۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۱۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ تصویب شد - موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره شناسه xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13553491
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۳۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۱۷۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدحمید واحدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای سید ابراهیم عنایت به نمایندگی از شرکت نوآوران کالای شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت عضو هیات مدیره برای باقی مانده دوره تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل می‌باشد. شرکت صنایع الکترونیک الوند هنزا با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی حمید رضا آصفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره - سید حسین بزازیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل جواد پاک نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت صنعت مهر آوران دلتا با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی غلامرضا ملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت نو آوران کالای شرق با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی سیدحمید واحدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13301959
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۳۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۱۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود وزیان شرکت منتهی به xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990802
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۱۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمید رضا آصفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنایع الکترونیک الوند هنزا با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای جواد پاک نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید حسین بزازیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سید ابراهیم عنایت به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت نوآوران کالای شرق با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا ملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت صنعت مهرآوران دلتا با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت عضو هیأت مدیره تعیین شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بها دار از قبیل چک، سفته، بروات و عقوداسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990931
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۳۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۱۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۵/xxx۵ و نامه شماره xxx۳۳/xxx مورخه ۲۴/۵/xxx۵ اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی سازمان بورس و اوراق بها دار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: الف موضوع فعالیت اصلی: تأسیس کارخانه تولید و ساخت انواع کنتورهای برق و لوازم اندازه گیری دیگر مانند کنتورهای آب و گاز و غیره و منضمات آنها و در صورت لزوم خرید و واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز آنها، طراحی، ساخت و تأمین سیستمهای اندازه گیری متغیرهای قابل تبدیل به علائم الکتریکی و مکانیکی و لوازم انتقال و پردازش آنها و اجزا و لوازم و تجهیزات مربوطه با استفاده از فن آوریهای نوین. انجام کلیه عملیات بازرگانی و صنعتی و انجام آنچه که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به فعالیتهای بندهای «۱» و «۲» مرتبط باشد. سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها در راستای اهداف فوق. ب موضوع فعالیت‌های فرعی: مشارکت با مؤسسات و شرکتهای ایرانی و یا خارجی واجد صلاحیت فنی و مالی برای تولید کالا و پخش و فروش و صادرات کالاهای مذکور طبق مقررات اساسنامه و قوانین مربوطه. ایجاد شرکتهای فرعی و شرکتهای وابسته و شعبه‌ها و نمایندگی‌ها در ایران و خارج از ایران. انعقاد قرارداد با خریداران به منظور صادرات و پخش. تصدی هر نوع فعالیت بازرگانی مربوط به تهیه و واردات و صادرات و فروش انواع کالاهای صنعتی و سایر کالاهای مجاز. دریافت وام یا اعتبار از منابع داخلی یا خارجی به منظور اجرای اهداف شرکت. خرید و اجاره و تأسیس و تکمیل و توسعه و تعمیر و اداره کارخانه‌ها و دستگاهها و تاسیسات و وسائلی که برای انجام اهداف شرکت لازم باشد. اقدام به انعقاد قراردادهای استخدام یا خدمات یا مشاره با مؤسسات و اشخاص اعم از داخلی و خارجی. درخواست ثبت پروانه‌های اختراع و تملک حق اختراع با تراضی دارنده حق و تحصیل حق استفاده و هرگونه اطلاعات درباره اختراعات و طرحها و طریقه‌های مربوط. انجام برخی از عملیات شرکت در موارد مقتضی به وسیله نمایندگی‌ها و یا پیمانکاران. سرمایه گذاری در فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز. سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، مؤسسات یا صندوقهای سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوریکه به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد. سرمایه گذاری در سایر دارائیهای فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع. نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام: ۱) نام و شماره ثبت شرکت: شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: موضوع شرکت عبارتست از: الف موضوع فعالیت اصلی: تأسیس کارخانه تولید و ساخت انواع کنتورهای برق و لوازم اندازه گیری دیگر مانند کنتورهای آب و گاز و غیره و منضمات آنها و در صورت لزوم خرید و واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز آنها، طراحی، ساخت و تأمین سیستمهای اندازه گیری متغیرهای قابل تبدیل به علائم الکتریکی و مکانیکی و لوازم انتقال و پردازش آنها و اجزا و لوازم و تجهیزات مربوطه با استفاده از فن آوریهای نوین. انجام کلیه عملیات بازرگانی و صنعتی و انجام آنچه که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به فعالیتهای بندهای «۱» و «۲» مرتبط باشد. سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها در راستای اهداف فوق. ب موضوع فعالیت‌های فرعی: مشارکت با مؤسسات و شرکتهای ایرانی و یا خارجی واجد صلاحیت فنی و مالی برای تولید کالا و پخش و فروش و صادرات کالاهای مذکور طبق مقررات اساسنامه و قوانین مربوطه. ایجاد شرکتهای فرعی و شرکتهای وابسته و شعبه‌ها و نمایندگی‌ها در ایران و خارج از ایران. انعقاد قرارداد با خریداران به منظور صادرات و پخش. تصدی هر نوع فعالیت بازرگانی مربوط به تهیه و واردات و صادرات و فروش انواع کالاهای صنعتی و سایر کالاهای مجاز. دریافت وام یا اعتبار از منابع داخلی یا خارجی به منظور اجرای اهداف شرکت. خرید و اجاره و تأسیس و تکمیل و توسعه و تعمیر و اداره کارخانه‌ها و دستگاهها و تاسیسات و وسائلی که برای انجام اهداف شرکت لازم باشد. اقدام به انعقاد قراردادهای استخدام یا خدمات یا مشاره با مؤسسات و اشخاص اعم از داخلی و خارجی. درخواست ثبت پروانه‌های اختراع و تملک حق اختراع با تراضی دارنده حق و تحصیل حق استفاده و هرگونه اطلاعات درباره اختراعات و طرحها و طریقه‌های مربوط. انجام برخی از عملیات شرکت در موارد مقتضی به وسیله نمایندگی‌ها و یا پیمانکاران. سرمایه گذاری در فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز. سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، مؤسسات یا صندوقهای سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوریکه به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد. سرمایه گذاری در سایر دارائیهای فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع. ۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی شرکت شهر تهران در استان تهران است. آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، پلاک ۱۹، کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العده می‌باشد لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد_گرفت شرکت فاقد شعبه می‌باشد. ۴) مدت شرکت: مدت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نا محدود خواهد_بود. ۵) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال، (به حروف سی و پنج میلیارد ریال) است که به xxxxxx۰۰ سهم عادی هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما تادیه شده_است. ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت صنایع الکترونیک الوند هنزا با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای حمید رضا آصفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید حسین بزازیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای جواد پاک نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت صنعت مهر آوران دلتا با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی آقای غلامرضا ملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت نو آوران کالای شرق با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی آقای سید ابراهیم عنایت با شناسه ملی xxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره ۸) شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد_داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد_داشت: اعلامیه خرید سهام، گواهی نامۀ نقل و انتقال و سپرده سهام، اصل ورقه سهام، تأییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود: تقسیم سود بین سهامداران مطابق مصوبه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت بوده و مطابق قانون تجارت می‌باشد. اندوخته قانونی و اختیاری: وضع اندوخته از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌های قانونی کنار گذاشته_شود. مواد اختیاری انحلال شرکت: مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رای به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پینشهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد_یافت. تصفیه: هر گاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد_آمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: جمع بدهی‌های شرکت طبق صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به مبلغ xxx۱۳ میلیون ریال می‌باشد. همچنین میزان بدهی‌های احتمالی شامل اسناد تضمینی به عهده شرکت مبلغ xxxxxx میلیون ریال و بدهی احتمالی مبلغ هشت میلیارد ریال است. ۱۱) روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردیده است. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و درمرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990760
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۱۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارزش اسمی سهام شرکت از مبلغ xxxxxx ریال به مبلغ هزار ریال تغییر یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهام عادی با نام یکهزار ریالی تماما پرداخت شده می‌باشد. ماده ۱۳ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: شرکت به وسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی اداره می‌شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12828941
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۱۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سهام بی نام شرکت به تعداد xxxxxx سهم به سهام با نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم xxxxxx ریالی با نام که تماما پرداخت شده می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12666808
آگهی کاهش سرمایه
نظر به اینکه طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۷/۱۰/xxx۴ مقرر است سرمایه شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ از مبلغ ۳۵ میلیارد ریال منقسم به xxxxxx سهم بی نام xxx. xxx ریالی به xxx میلیون ریال منقسم به xxx. xxx سهم بی نام یک هزار ریالی تقلیل یابد، لذا مستندا به ماده xxx قانون تجارت مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. پ xxxxxx۵ شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12664132
آگهی کاهش سرمایه
نظر به اینکه طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۷/۱۰/xxx۴ مقرر است سرمایه شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ از مبلغ ۳۵ میلیارد ریال منقسم به xxxxxx سهم بی نام xxx. xxx ریالی به xxx میلیون ریال منقسم به xxx. xxx سهم بی نام یک هزار ریالی تقلیل یابد، لذا مستندا به ماده xxx قانون تجارت مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. پ xxxxxx۵ شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12612357
آگهی تغییرات شرکت صنعتي و بازرگاني الوند تدارك شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۲۳۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۱۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۳ به تصویب رسید. -حمید رضا آصفی به شماره ملی شماره xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنایع الکترونیک الوند هنزا با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید حسین بزازیان به شماره ملی شماره xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صنعت مهرآوران دلتا با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و جواد پاک نژاد به شماره ملی شماره xxxxxxxxx۰به نمایندگی شرکت نوآوران کالای شرق با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید. سید حسین بزازیان به شماره ملی شماره xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. -موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به اسفند xxx۴ انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678848
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۲۳۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۱۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و شیخی دارنده کدملی شماره xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160644
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۱۷۶۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین شیخی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1159711
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۱۷۶۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمد واحدی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و رییس هیات مدیره و آقای مسعود قدرت با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو و نایب رییس هیات مدیره و آقای محسن قدرت با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال بسمت اعضای هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره معتبر است.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1123294
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت۲۲۳۹۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۵۱۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند:
سیدیحیی واحدی به کدملی xxxxxxxxx۳ حسام واحدی کدملی xxxxxxxxx۷ و جواد پاک نژاد کدملی xxxxxxxxx۰ و سمت سیدیحیی واحدی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و جواد پاک نژاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسام واحدی به عنوان رئیس هیئت مدیره
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059219
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۳۹۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۵۱۷۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۲/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۲/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدولی علاءالدینی xxxxxxxxx۲ و بابک مظلوم نژادمیبدی xxxxxxxxx۷ و جواد پاک نژاد xxxxxxxxx۰ محمدولی علاءالدینی بسمت رئیس هیئت مدیره و بابک مظلوم نژاد میبدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه ها به امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10999422
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۲۳۹۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۵۱۷۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه.ملیxxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10251955
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۲۶۵۱۷۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بین المللی تجارت الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی سید یحیی واحدی به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت مجتمع پترو صنعت کاویان شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی مهرداد کوه خضری به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی سید حمید واحدی به کدملی xxxxxxxxx۱ تعداد اعضای هیئت مدیره مرکب از ۳ تا ۵ نف میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سید یحیی واحدی به سمت رئیس هیئت مدیره، سید حمید واحدی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، بابک مظلوم نژادمیبدی خارج از شرکا به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9777750
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۲۳۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۲۶۵۱۷۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۷/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: کلیه سهام بانام شرکت به سهام بی‌نام تبدیل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۵ ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx/xxx ریالی بی‌نام می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11312267
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۲۶۵۱۷۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10515964
آگهی اصلاحی شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک سهامی خاص بشماره ثبت ۲۲۳۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۲۶۵۱۷۶۷
پیرو آگهی شماره xxx۹۵/ ت ۳۲ مورخ ۱۶/۵/۸۹ ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید که مراتب اصلاح می‌گردد. اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10872605
آگهی افزایش سرمایه شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۲۳۹۵۷و شناسه ملی۱۰۱۲۶۵۱۷۶۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۳/۵/۸۹ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ‌گام به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۴ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۳۵ریال منقسم بهxxx/xxxسهمxxx/xxxریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی افزایش یافته است و مبلغxxx/xxx/xxx/۳۱ریال بموجب گواهی شمارهxxx/xxxxxx مورخ۵/۳/۸۹ بانک پاسارگاد شعبه میدان هفت‌تیر پرداخت گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۲۷/۵/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است و محل شرکت به نشانی تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، پلاک۱۹، واحد۳۱ تغییریافت و ماده۱ اساسنامه اصلاح شد و شرکت بین‌المللی تجارت الوند با نمایندگی حامد واحدی و شرکت پترو صنعت کاویان‌شیمی با نمایندگی سید یحیی واحدی و شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون با نمایندگی مهرداد کوه‌خضری به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10428817
آگهی تصمیمات در شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک سهامی خاص بشماره ثبت ۲۲۳۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۲۶۵۱۷۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۵/۸۹ حامد واحدی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید یحیی واحدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدولی علاءالدینی خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و عقود اسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است و حدود اختیارات مدیرعامل در این بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10558820
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۲۳۹۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۲۶۵۱۷۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۳/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10973453
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۲۳۹۵۷به شناسه ملی ۱۰۱۲۶۵۱۷۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۱۱/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۱/۸۸ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات