رادیاتور ایران

شرکت رادیاتور ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102636076 ()
29
افراد
40
آگهی‌ها
8435
شماره ثبت
1341/8/20
تاریخ تأسیس

اشخاص رادیاتور ایران

در این بخش تمامی اشخاصی که در رادیاتور ایران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14805491
آگهی تغییرات شرکت رادیاتور ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید فخرالدین حیدری منش به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیات مدیره ـ محمدحسن گل وری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیات مدیره ـ مهیار فخیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ـ مجید آقائی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت رئیس هیات مدیره ـ سید مهرداد هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند. هیات مدیره اختیارات خود در مورد بندهای ۱ و ۶ و ۷ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه و همچنین عقد قراردادها را طبق آئیننامه معاملات به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی، قراردادهای استخدامی مطابق با آیین نامه های مصوب شرکت و سایر اسناد و اوراق تعهداور با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اسناد و اوراق عادی نیز با امضاء مدیرعامل خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14749501
آگهی تغییرات شرکت رادیاتور ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۸ انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید شرکت ایرانی تولید اتومبیل ( سایپا ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ مرکزتحقیقات و نواوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14619525
آگهی تغییرات شرکت رادیاتور ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عبداله سلطانی ثانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت رئیس هیات مدیره محمود اردکانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره غلامحسن جواهرپور به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل ( سایپا ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره مهیار فخیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هیات مدیره سیدسعید راد به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر اسناد و اوراق تعهدآور با ام ض ای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اسناد و اوراق عادی نیز با امضاء مدیرعامل خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14364115
آگهی تغییرات شرکت رادیاتور ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶
آگهی تغییرات شرکت رادیاتور ایران سهامی عام به شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰۸/xxx مورخ ۲۴/۰۵/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
ماده ۷ اساسنامه را به شرح ذیل اصلاح نمود : ماده ۷ – انتقال سهام نقل و انتقال سهام شرکت، تا زمانی که نام شرکت از فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس واوراق بهادار حذف نشده باشد، منحصرا از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران امکان پذیر می باشد . انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او، باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او برسد. تشریفات مربوط به ثبت نقل و انتقال سهام شرکت و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران ناشی می شود تابع مقررات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران خواهد بود. تملک یا تحصیل هر بخش از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است. ۲) مجمع به اتفاق آراء حاضرین ماده ۱۸ اساسنامه را به شرح ذیل اصلاح نمود : تبصره (۲) ذیل ماده ۱۸ اساسنامه (وظایف و اختیارات مجامع عمومی) حذف گردید . ۳) مجمع به اتفاق آراء حاضرین ماده ۳۳ اساسنامه را به شرح ذیل اصلاح نمود : ماده ۳۳ – رییس، نایب رییس و منشی هیئت مدیره هیئت مدیره در اولین جلسه خود، که حداکثر ظرف یک هفته از جلسه مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده که هیئت مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد. از بین اعضاء خود یک رییس و یک نایب رییس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رییس و نایب رییس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود . رییس و نایب رییس قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند. در صورت غیبت رییس و نایب رییس ، اعضای هیئت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رییس را انجام دهد. هیئت مدیره از بین خود یا خارج از خود، یک نفر را به عنوان منشی برای مدت یکسال انتخاب می نمایند . ۴) مجمع به اتفاق آراء حاضرین ماده ۳۸ اساسنامه را به شرح ذیل اصلاح نمود : ماده ۳۸ – پاداش اعضاء هیئت مدیره هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی ، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند ۵) مجمع به اتفاق آراء حاضرین ماده ۵۴ اساسنامه را به شرح ذیل اصلاح نمود: ماده ۵۴ – مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می باشند. همچنین تا زمانی که نام شرکت در فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج شده باشد، کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که معاملات سهام شرکت در آن صورت می گیرد، می باشند. ۶) مجمع به اتفاق آراء حاضرین ماده ۵۵ اساسنامه را به شرح ذیل اصلاح نمود: ماده ۵۵ – موضوعات پیش بینی نشده مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است، مشمول قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ، ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود. ۷) مجمع به اتفاق آراء حاضرین اساسنامه شرکت را به شرح فوق الذکر اصلاح نمود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14318540
آگهی تغییرات شرکت رادیاتور ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله سلطانی ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمود اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای غلامحسن جواهرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای سیدحسین موسوی خرّم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا و به سمت عضو هیات مدیره و آقای سیدسعید راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر اسناد و اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اسناد و اوراق عادی نیز با امضاء مدیرعامل خواهد بود. هیات مدیره اختیارات خود در مورد بندهای ۱ و ۶ و ۷ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه و همچنین عقد قراردادها را طبق آئیننامه معاملات به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14150989
آگهی تغییرات شرکت رادیاتور ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13904384
آگهی تغییرات شرکت رادیاتور ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا حیدری کرد زنگنه به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره آقای محمود اردکانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای غلامحسن جواهرپور به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) (سهامی عام) به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. آقای سید حسین موسوی خرم به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا (سهامی خاص) به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره. آقای سیدسعید راد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند. هیات مدیره اختیارات خود در مورد بندهای ۱ و ۶ و ۷ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه و همچنین عقد قراردادها را طبق آئیننامه معاملات به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر اسناد و اوراق تعهد آور با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه اسناد و اوراق عادی نیز با امضاء مدیرعامل خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13854394
آگهی تغییرات شرکت رادیاتور ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا حیدری کرد زنگنه با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره آقای محمود اردکانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای علیرضا کمیزی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) (سهامی عام) به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. آقای سید حسین موسوی خرم با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا (سهامی خاص) به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره. آقای سیدسعید راد با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. هیات مدیره اختیارات خود در مورد بندهای ۱ و ۶ و ۷ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر اسناد و اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه اسناد و اوراق عادی نیز با امضاء مدیرعامل خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13716592
آگهی تغییرات شرکت رادیاتور ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت: انجام ارائه خدمات آزمایشگاهی و کالیبراسیون در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651782
آگهی تغییرات شرکت رادیاتور ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد شیخ الاسلامی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره غیرموظف. آقای محمود اردکانی کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره غیرموظف. آقای علیرضا کمیزی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) (سهامی عام) به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره موظف. آقای حسین تهمتن کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا (سهامی خاص) به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره موظف. آقای سیدسعید راد کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره غیرموظف هیئت مدیره اختیارات خود در مورد بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13550385
آگهی تغییرات شرکت رادیاتور ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ - شرکت سازه گستر سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ - شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ - شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ - شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13447148
آگهی تغییرات شرکت رادیاتور ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد شیخ الاسلامی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمود اردکانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا کمیزی به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حسین تهمتن به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدسعید راد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره هیئت مدیره اختیارات خود در مورد بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12956916
آگهی تغییرات شرکت رادیاتور ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسنامه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12919870
آگهی تغییرات شرکت رادیاتور ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/۹۴ و نامه شماره xxx xxxxxx/ xxx مورخ ۲۲/۴/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم عادی xxx۰ ریالی با نام که تماما از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران و سود تقسیم انباشته تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح گردید و مبلغ xxxxxxxxx۳۵ ریال طی گواهی‌های شماره ۶۰ مورخ ۲۰/۴/xxx۵ و ۲۰ مورخ ۲۸/۱/xxx۵ بانک ملت شعبه ممتاز زامیاد واریز گردیده و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12368722
آگهی تغییرات شرکت رادیاتور ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ وتنفس مورخ ۲۱/۰۴/۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت سرمایه گذاری سپه سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۳ بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12420861
آگهی تغییرات شرکت رادیاتور ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد شیخ الاسلامی ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکارسهامی خاص ش م xxxxxxxxx۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود اردکانی ک م xxxxxxxxx۷به نمایندگی از شرکت سرمای گذاری تدبیر سهامی خاص ش م xxxxxxxxx۶۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا کمیزی ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) (سهامی عام) ش م xxxxxxxxx۱۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای جلال منوچهریان ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) ش م xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید سعید راد ک م xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) ش م xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضوهیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب شدند هیئت مدیره اختیارات خود در مورد بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر اسناد و اوراق تعهدآور با امضا متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1631385
آگهی تغییرات شرکت رادیاتور ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477763
آگهی ثبت اختراع
شماره اظهارنامه اختراع: xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ: ۱۵/۷/xxx۲

شماره ثبت اختراع: xxx۶۰ مورخ: ۲۰/۳/xxx۳

مالک اختراع: شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام بشماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶)

نشانی: تهران کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج بلوار ایران خودرو خ زامیاد

تابعیت: ایران

نام مخترع: علیرضا کمیزی

نام مخترع: جلال منوچهریان

موضوع اختراع: سیستم کندانسور خودرو با مسیر مایع متراکم با خشک کن یکپارچه با قابلیت سابکول کردن مایع مبرد

طبقه بندی بین المللی: B۶۰- G۰۶

مدت حمایت از تاریخ ۱۵/۷/xxx۲ الی ۱۵/۷/xxx۲ بمدت ۲۰ سال می باشد.

پxxxxxx۱ اداره ثبت اختراعات

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477765
آگهی ثبت اختراع
شماره اظهارنامه اختراع: xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ: ۱۵/۷/xxx۲

شماره ثبت اختراع: xxx۵۹ مورخ: ۲۰/۳/xxx۳

مالک اختراع: شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام بشماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶)

نشانی: تهران کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج بلوار ایران خودرو خ زامیاد

نام مخترع: علیرضا کمیزی

نام مخترع: جلال منوچهریان

موضوع اختراع: اواپراتور کولر خودرو با تغییر در مسیر هدایت مبرد و سطح مقطع عبور جریان بمنظور افزایش راندمان

طبقه بندی بین المللی: B۶۰- G۰۶

مدت حمایت از تاریخ ۱۵/۷/xxx۲ الی ۱۵/۷/xxx۲ بمدت ۲۰ سال می باشد.

پxxxxxx۰ اداره ثبت اختراعات

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1455011
آگهی ثبت اختراع
شماره اظهارنامه اختراع: xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ xxx۲/۷/۱۵
شماره ثبت اختراع: xxx۳۹ مورخ: xxx۳/۲/۸
مالک اختراع: شرکت رادیاتور ایران سهامی عام
شماره ثبت: xxx۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶
نشانی: تهران، کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج، بلوار ایران خودرو، خیابان زامیاد
تابعیت: ایران
نام مخترع: جلال منوچهریان
نشانی: تهران، کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج، بلوار ایران خودرو، خیابان زامیاد
تابعیت: ایران
نام مخترع: علیرضا کمیزی
تهران، کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج، بلوار ایران خودرو، خیابان زامیاد
تابعیت: ایران
نام نماینده قانونی: صفیه شریفی
نشانی: تهران، خیابان طالقانی، خیابان بهار شمالی، پلاک xxx، طبقه ۵، واحد ۲۸
موضوع اختراع: اواپراتور کولر خودروی پژو xxx جهت افزایش راندمان
طبقه بندی بین المللی: B۶۰ ؛ F۲۵
مدت حمایت از تاریخ xxx۲/۷/۱۵ الی xxx۲/۷/۱۵ بمدت ۲۰ سال می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت اختراعات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1456274
آگهی ثبت اختراع
شماره اظهارنامه اختراع: xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ xxx۲/۷/۱۵

شماره ثبت اختراع: xxx۳۹ مورخ: xxx۳/۲/۸

مالک اختراع: شرکت رادیاتور ایران سهامی عام

شماره ثبت: xxx۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶

نشانی: تهران، کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج، بلوار ایران خودرو، خیابان زامیاد

تابعیت: ایران

نام مخترع: جلال منوچهریان

نشانی: تهران، کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج، بلوار ایران خودرو، خیابان زامیاد

تابعیت: ایران

نام مخترع: علیرضا کمیزی

تهران، کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج، بلوار ایران خودرو، خیابان زامیاد

تابعیت: ایران

نام نماینده قانونی: صفیه شریفی

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، خیابان بهار شمالی، پلاک xxx، طبقه ۵، واحد ۲۸

موضوع اختراع: اواپراتور کولر خودروی پژو xxx جهت افزایش راندمان

طبقه بندی بین المللی: B۶۰ ؛ F۲۵

مدت حمایت از تاریخ xxx۲/۷/۱۵ الی xxx۲/۷/۱۵ بمدت ۲۰ سال می باشد.

پxxxxxx۱ اداره ثبت اختراعات

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298051
آگهی تغییرات شرکت رادیاتور ایران شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمد شیخ الاسلامی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود اردکانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا کمیزی به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و جلال منوچهریان به نمایندگی از شرکت ایرانی تولیدات اتومبیل سایپا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و حمید مشیریان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298052
آگهی تغییرات شرکت رادیاتور ایران شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ، شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ، شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ ، شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 959613
آگهی تصمیمات شرکت رادیاتور ایران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۸/۹۱ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی محمد شیخ الاسلامی به ش ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی محمود اردکانی به ش ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی علیرضا کمیزی به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و مدیرعامل و شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی جلال منوچهریان به ش ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی حمید مشیریان به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض کرد. کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و سایر اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11119152
آگهی تصمیمات شرکت رادیاتور ایران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۴۳۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۸/۹۱ شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی محمد شیخ‌الاسلامی به ش ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی محمود اردکانی به ش ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی علیرضا کمیزی به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و مدیرعامل و شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی جلال منوچهریان به ش ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی حمید مشیریان به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. هیئت‌مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض کرد. کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و سایر اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668682
آگهی تصمیمات شرکت رادیاتور ایران (سهامی‌عام) بشماره ثبت۸۴۳۵و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۴/۹۱ محمد شیخ الاسلامی به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا مسعودی به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا کمیزی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و جلال منوچهریان به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ بسمت عضو هیئت مدیره و محمود اردکانی به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای۱و۳و۴و۶و۷و۱۰و۱۱و۱۳و۱۴ از ماده۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی و سایر اسناد و اوراق تعهدآور با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11947618
آگهی تصمیمات شرکت رادیاتور ایران (سهامی‌عام) بشماره ثبت۸۴۳۵و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۰/۴/۹۱ محمد شیخ‌الاسلامی به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۸ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حمیدرضا مسعودی به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا کمیزی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و جلال منوچهریان به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره و محمود اردکانی به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین شدند. هیئت‌مدیره اختیارات خود را در بندهای۱و۳و۴و۶و۷و۱۰و۱۱و۱۳و۱۴ از ماده۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی و سایر اسناد و اوراق تعهدآور با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 657473
آگهی تصمیمات شرکت رادیاتور ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به ش.م xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به ش.م xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10460414
آگهی تصمیمات شرکت رادیاتور ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به ش. م xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به ش. م xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482202

آگهی تصمیمات شرکت تعاونی مصرف کارگران رادیاتور ایران به شماره ثبتxxx۲۳
و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخه ۶/۹/۹۰ و تائیدیه شماره xxx۶/۹۰ مورخه ۲۷/۹/۹۰ اداره کل تعاون استان تهران (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: اساسنامه جدیدی شامل ۵۲ ماده و ۲۷ تبصره و جایگزین اساسنامه قبلی شد. احمد کاغذی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ مصطفی شهرنویس به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ کامران حسن پور به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ شهریار علیجان پور به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ بهبود مرادی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و رضا بیغوله به کدملی xxxxxxxxx۸ و احمد محمدپور به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. رامین راهنما به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و علیرضا سالاروند به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۰ شهریار علیجان پور به عنوان رئیس هیئت مدیره و کامران حسن پور به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و احمد کاغذی به عنوان منشی هیئت مدیره و فرهاد عقبایی به عنوان مدیرعامل شرکت منصوب و مقرر گردید که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء فرهاد عقبایی مدیرعامل بعنوان دارنده امضای ثابت و شهریار علیجان پور رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس امضای کامران حسن پورو اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482311

آگهی تصمیمات شرکت رادیاتور ایران
سهامی عام به شماره ثبت xxx۵
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/۹۰ محمد شیخ الاسلامی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا مسعودی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا کمیزی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدعلی تیموری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و محمود اردکانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را در مورد بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و۷ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند.
پxxxxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10620279
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی مصرف کارگران رادیاتور ایران به شماره ثبت۳۶۳۲۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخه ۶/۹/۹۰ و تائیدیه شماره xxx۶/۹۰ مورخه ۲۷/۹/۹۰ اداره کل تعاون استان تهران (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: اساسنامه جدیدی شامل ۵۲ ماده و ۲۷ تبصره و جایگزین اساسنامه قبلی شد. احمد کاغذی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ مصطفی شهرنویس به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ کامران حسن‌پور به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ شهریار علیجان‌پور به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ بهبود مرادی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضاء اصلی هیئت‌مدیره و رضا بیغوله به کدملی xxxxxxxxx۸ و احمد محمدپور به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضاء علی‌البدل هیئت‌مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. رامین راهنما به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و علیرضا سالاروند به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۰ شهریار علیجان‌پور به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و کامران حسن‌پور به عنوان نایب رئیس هیئت‌مدیره و احمد کاغذی به عنوان منشی هیئت‌مدیره و فرهاد عقبایی به عنوان مدیرعامل شرکت منصوب و مقرر گردید که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی پس از تصویب هیئت‌مدیره باامضاء فرهاد عقبایی مدیرعامل بعنوان دارنده امضای ثابت و شهریار علیجان‌پور رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس امضای کامران حسن‌پورو اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10845727
آگهی تصمیمات شرکت رادیاتور ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۱۱/۹۰ محمد شیخ‌الاسلامی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حمیدرضا مسعودی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا کمیزی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و محمدعلی تیموری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۲ و محمود اردکانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود را در مورد بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و۷ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9583854
آگهی تصمیمات شرکت رادیاتور ایران سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۷/۹۰ محمد شیخ‌الاسلامی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ناصر آقامحمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا کمیزی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و محمود اردکانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و حمیدرضا مسعودی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر اسناد و اوراق تعهدآور با امضا متفقا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد هیئت‌مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱ـ۳ـ۴ـ۶ـ۷ـ۱۰ـ۱۱ـ۱۳ـ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10645014
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی صادره شماره xxx۸۷/ت۳۲ مورخ ۱۰/۵/xxx۰ شرکت رادیاتور ایران سهامی عام به شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ اعلام میدارد نوع شرکت سهامی عام صحیح می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10657445
آگهی تصمیمات شرکت رادیاتور ایران سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید.

موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیر‌الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند.

شرکت ایرانی تولید اتومبیل(سایپا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11580226
آگهی تصمیمات شرکت رادیاتور ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۹/۸۹ شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی محمد شیخ‌الاسلامی به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به ش‌ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی علیرضا کمیزی به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر به ش‌ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی علی‌اکبر شکریان به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به ش‌ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی ناصر آقامحمدی به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به ش‌ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی حمیدرضا مسعودی به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. هیئت‌مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و سایر اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11782787
آگهی تصمیمات شرکت رادیاتور ایران سهامی عام ثبت شده به شماره۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۰/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هژیران بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9563376
آگهی اصلاحی شرکت رادیاتور ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۵/ت/۳۲ مورخ ۴/۳/۸۹ عبارت عباس ملکی‌‌تهرانی به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه‌گستر سایپا به سمت رئیس هیئت‌مدیره از قلم افتاده که بدینوسیله تصحیح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10394348
آگهی تغییرات شرکت رادیاتور ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۰۷۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: عباس ملکی تهرانی به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا و محمد شیخ الاسلامی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار بسمت مدیرعامل و ناصر آقامحمدی به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی اکبر شکریان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر بسمت عضو هیئت مدیره و حسین آقاحسین شیرازی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر اسناد و اوراق تعهدآور با امضای متفقا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات