گروه انرژی آریا دانا

شرکت گروه انرژی آریا دانا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102617410 ()
24
افراد
31
آگهی‌ها
220443
شماره ثبت
1383/2/9
تاریخ تأسیس

اشخاص گروه انرژی آریا دانا

در این بخش تمامی اشخاصی که در گروه انرژی آریا دانا دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14697617
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی آریا دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کیوان قاصدی دیزجی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی ابن مهدی باکدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازشرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا اصلانی باکدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازشرکت شاسی سازایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضوهیئت مدیره و رضا اروجلو باکدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت دادوستدآریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضوهیئت مدیره و امیرعباس حسینی باکدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل برای بقیه مدت تصدی منصوب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها ، سفته‌ها ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل باامضاءدونفراز اعضاء هیات مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است . . اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید . اختیارنمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام ، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی رابه مدیرعامل گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14586269
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی آریا دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۰۹/xxx۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14077608
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی آریا دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی شفیعی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره فاطمه هویشی باکدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازشرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره حسن شبان پور باکدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازشرکت شاسی سازایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضوهیئت مدیره ولی حاتم وند باکدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازشرکت دادوستدآریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضوهیئت مدیره امیرعباس حسینی باکدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره در ماده ۵۰ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: به منظورتسریع درامورجاری شرکت اختیارنمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی رابه مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13996312
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی آریا دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تخاب گردیدند شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و شرکت شاسی ساز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13938515
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی آریا دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه هویشی دارای کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به جای آقای احمدرضاسپه وند به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13537890
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی آریا دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۳۰/۰۹/xxx۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486138
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی آریا دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمدرضا سپه وند باکدملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای محمد فلاح باکدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت نائب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.. اقامتگاه قانونی شرکت به آدرس: تهران ایران خودرو خیابان خاکی بزرگراه امیر سرلشگر شهیدحسین لشگری پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییریافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13262810
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی آریا دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی آریا دانا سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن شبان پور با کد ملی xxxxxxxxx۳ بجای سیدناصر فاطمی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیات مدیره غیر موظف و مهدی شریفی نیک نفس با کد ملی xxxxxxxxx۹ بجای هانی بابازاده شیروان با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیات مدیره غیر موظف برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13158049
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی آریا دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی شفیعی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیات مدیره غیرموظف. - آقای محمد فلاح با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره غیرموظف. - آقای سیدناصر فاطمی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیات مدیره غیر موظف. - آقای هانی بابازاده شیروان با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیات مدیره غیر موظف. - آقای امیرعباس حسینی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی ومراسلات با امضامدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات مدیره با استفاده از اختیارات حاصله از ماده ۵۰ اساسنامه و به منظور تسریع در امور جاری شرکت اختیارات مشروحه در بند‌های ۱ و ۷ و ۸ و ۱۸ را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13097564
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی آریا دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره شرکت برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ شرکت شاسی ساز ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ شرکت داد و ستد آریا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12771356
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی آریا دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدماتی مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12635129
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژي آريا دانا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:هیئت مدیره باستناد ماده ۵۰ اساسنامه بند ۱۸ماده مذکور را بشرح ذیل به نایب رئیس هیات مدیره تفویض نمود. طرح واقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزائی در کلیة مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش،فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیر و توکیل در توکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی، خواه در امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضائی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. نشانی شرکت به تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت کوچه مهیار پلاک ۵۷ کد پستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12543891
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژي آريا دانا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید موحدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲به سمت رئیس هیأت مدیره غیرموظف ـ آقای محمد فلاح با کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر آرین (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره غیرموظف ـ آقای محمد مرادی با کدملی xxxxxxxxx۹به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیأت مدیره غیرموظف ـ آقای هانی بابازاده شیروان با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت دادو ستد آریا (سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴به سمت عضو هیأت مدیره غیر موظف ـ آقای مجتبی مهدوی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران (سهامی عام)به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲بسمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل موظف برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با دو امضاء رئیس، یا یکی از اعضاء هیأت مدیره به اتفاق مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء اسناد محاکم داخلی و خارجی له یا علیه شرکت با امضاء منفرد نائب رئیس هیأت مدیره جناب آقای محمد فلاح همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. هیأت مدیره اختیارات خود را در ماده ۵۰ اساسنامه در بندهای ۱و ۴و ۵ و۷ و۸ و۱۱ و ۱۲و ۱۸و۲۱ به مدیرعامل تفویض نمود
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12538504
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژي آريا دانا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ شرکت دادوستد آریا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت سرمایه گذاری صدر آرین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت شاسی ساز ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲برای مدت دو سال به سمت اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12166766
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی آریا دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدماتی مالی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر اگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412215
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی آریا دانا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: ـ شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)xxxxxxxxx۳۵ ـ شرکت گروه بهمن(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ ـ شرکت داد و ستد آریا (سهامی عام)xxxxxxxxx۵۴ ـ شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام) xxxxxxxxx۶۰ ـ شرکت شاسی ساز ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711043
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی آریا دانا سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۳/۱۱/xxx۲ سازمان بورس و اوراق بهادارسرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxxریال منقسم به xxxxxxxxx سهمxxx۰ ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1070999
آگهی تغییرات در شرکت گروه انرژی آریادانا سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۷/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید. هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1033496
آگهی تصمیمات شرکت گروه انرژی آریا دانا سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدماتی مالی آزمودگان به ش م xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به ش م xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 967367
آگهی تغییر پلاک شرکت گروه انرژی آریا دانا سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۶/۹۱ و با توجه به تغییر پلاک محل قانونی شرکت توسط شهرداری پلاک شرکت از ۳۸ به ۲۳ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10318503
آگهی تغییر پلاک شرکت گروه انرژی آریا دانا سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۶/۹۱ و با توجه به تغییر پلاک محل قانونی شرکت توسط شهرداری پلاک شرکت از ۳۸ به ۲۳ تغییر یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 964305
آگهی تصمیمات شرکت گروه انرژی آریا دانا سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود حجاریان کاشانی به ک.م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به ش.م xxxxxxxxx۳۵ و محمدرضا سروش به ک.م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به ش.م xxxxxxxxx۰۲ و محمدرضا رستمی به ک.م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به ش.م xxxxxxxxx۵۴ و فریدون ثقفیان به ک.م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به ش.م xxxxxxxxx۶۰ و جبرائیل اکبری مهربانی به ک.م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به ش.م xxxxxxxxx۷۲ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۶/۹۱ محمدرضا سروش به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود حجاریان کاشانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و جبرائیل اکبری مهربانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9998348
آگهی تصمیمات شرکت گروه انرژی آریا دانا سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود حجاریان‌کاشانی به ک.م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری بهمن به ش.م xxxxxxxxx۳۵ و محمدرضا سروش به ک.م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به ش.م xxxxxxxxx۰۲ و محمدرضا رستمی به ک.م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به ش.م xxxxxxxxx۵۴ و فریدون ثقفیان به ک.م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران به ش.م xxxxxxxxx۶۰ و جبرائیل اکبری‌مهربانی به ک.م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به ش.م xxxxxxxxx۷۲ که بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۶/۹۱ محمدرضا سروش به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مسعود حجاریان‌کاشانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و جبرائیل اکبری‌مهربانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 609994
آگهی تصمیمات شرکت گروه انرژی آریا دانا سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10052595
آگهی تصمیمات شرکت گروه انرژی آریا دانا سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 475914

آگهی تصمیمات شرکت گروه انرژی آریا دانا
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۹۰ مسعود حجاریان کاشانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا سروش به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای حسین دهقانی پوده به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و سیدجلال الدین سیدی کنجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و جبرائیل اکبری مهربان به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10241486
آگهی تصمیمات شرکت گروه انرژی آریا دانا سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۹۰ مسعود حجاریان کاشانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا سروش به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای حسین دهقانی پوده به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و سیدجلال الدین سیدی کنجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و جبرائیل اکبری مهربان به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11325807
آگهی تصمیمات شرکت گروه انرژی آریا دانا سهامی عام ثبت شده به شماره۲۲۰۴۴۳و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدماتی مالی فاطر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ش ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11816131
آگهی اصلاحی شرکت گروه انرژی آریا دانا سهامی عام بشماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰
پیرو آگهی شماره xxx۷۱/ت۳۲ مورخ ۹/۸/۸۹ و باستناد نامه وارده شماره xxx۴۲ مورخ ۲۷/۹/۸۹ نام صحیح نایب رئیس هیئت مدیره حسین دهقانی پوده صحیح می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9750125
آگهی تصمیمات شرکت گروه انرژی آریا دانا سهامی عام ثبت شده به شماره۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۷/۵/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۴/۷/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به نمایندگی حسین دهقان و شرکت سرمایه‌‌گذاری بهمن به نمایندگی مسعود حجاریان کاشانی و شرکت شاسی‌سازی ایران به نمایندگی مجید بهرامی و شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران به نمایندگی سید جلال‌الدین سیدی کنجانی و شرکت دادو ستد آریا به نمایندگی حسین پناهیان بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۵/۸۹ مسعود حجاریان‌کاشانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسین دهقان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سید جلال‌الدین سیدی‌کنجانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11809995
آگهی تصمیمات شرکت گروه انرژی آریا دانا سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۱/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۲/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات