لیزینگ آریادانا

شرکت لیزینگ آریادانا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102617399 ()
25
افراد
31
آگهی‌ها
220441
شماره ثبت
1383/2/9
تاریخ تأسیس

اشخاص لیزینگ آریادانا

در این بخش تمامی اشخاصی که در لیزینگ آریادانا دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14814129
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آریادانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۱۱/۶/xxx۸ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جابرمهرزادخانسری کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره غیرموظف آقای مهدی جعفری بشلی با کدملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره غیرموظف آقای احمدزکی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره غیرموظف آقای کامبیزبالنده با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سرمایه گذاری آوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره غیرموظف و آقای رضا آهنجان با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از گروه مالی ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. هیئت مدیره با استفاده از اختیارات حاصله از ماده ۵۱ اساسنامه اختیارات مشروحه در بندهای ذیل را تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست دعوا، ادعای جعل یا انکار تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضررو زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14638203
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آریادانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/ ۹۷ مورخ ۲۳/۱۲/xxx۷ بانک مرکزی و مجوز شماره xxx۷۶/ xxx مورخ ۲۳/۲/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید : : ۱ تأمین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیرمنقول توسط شرکت و واگذاری آن به مشتری صرفا در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا ، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط . ۱ ۲ شرکت می‌تواند در راستای موضوع فعالیت به شرح ماده ۲ این اساسنامه ، به انجام امور ذیل بپردازد : ۱ ۲ ۱ خرید و فروش انواع اوراق مالی اسلامی در چارچوب قوانین و مقررات ؛ ۱ ۲ ۲ دریافت نمایندگی و عاملیت منابع مالی از اشخاص ( به جزء بانکها و مؤسسات اعتباری ) ، به منظور اعطای تسهیلات در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا ، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط ؛ ۱ ۲ ۳ مشارکت سندیکایی با سایر اشخاص ( به جزء بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ) ، به منظور اعطای تسهیلات در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا ، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط ؛ ۱ ۲ ۴ دریافت تسهیلات از مؤسسات اعتباری مجاز با رعایت مقررات ذی ربط ؛ تبصره شرکت مجاز به انجام اجاره کالا اعم از منقول و غیرمنقول به مشتری بدون شرط انتقال مالکیت به وی اجاره عملیاتی نمی‌باشد . اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر xxx ماده و ۲۱ تبصره مطابق با اساسنامه پیشنهادی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسیدو جایگزین اساسنامه قبلی گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14615945
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آریادانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/xxx۷ ومجوز شماره xxx۵۹/۹۸ مورخ ۰۲/۰۲/xxx۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سود وزیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۸ انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۸ تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14222646
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آریادانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/xxx۷ومجوز شماره xxxxxx/۹۷مورخ۱۴/۵/۹۷بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد قنبری با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای اسمعیل کاویانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره. خانم فاطمه خطیبی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به جای آقای مجید صادقی با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای روح اله عسگر شهبازی با کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از گروه مالی ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۶ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای کامبیز بالنده با کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سرمایه گذاری آوین (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۹ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. اختیارات هیات مدیره ماده ۵۰ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی • دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. • صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری • اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هریک از دادگاه ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. • اعضای هیئت مدیره بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل xxx قانون اساسی و ماده xxx و xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تائید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می دارند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14202335
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آریادانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۳/۴/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۶ مورد تصویب واقع شد.موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲، شرکت گروه مالی ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶، شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵، شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ و شرکت دادوستد آریا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14120202
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آریادانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۱۰/۴/۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله ایران خودرو ـ خیابان خاکی ـ بزرگراه امیر سر لشگر شهید حسین لشگری ـ پلاک xxx ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13983007
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آریادانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/xxx۶ ومجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۳/۱۲/۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای بهزاد قنبری با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجید صادقی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای روح اله عسگر شهبازی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای اسمعیل کاویانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای کامبیز بالنده با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13448817
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آریادانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۱۲/xxx۵ و بموجب مجوز شماره xxx۱۸/۹۶ مورخه ۰۳/۰۲/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۰۹/xxx۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002971
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آریادانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۹/۵/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیأت مدیره بمدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی: xxxxxxxxx۱۶ سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی: xxxxxxxxx۳۵ اعتبار آفرین به شناسه ملی: xxxxxxxxx۹۸ داد و ستد آریا به شناسه ملی: xxxxxxxxx۵۴ سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی: xxxxxxxxx۴۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12137679
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آریادانا سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۲۰۴۴۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۱/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۱۱/۱۲/۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12150583
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آریادانا سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۲۰۴۴۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود مسافرچی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیر شعبه قشم برای مدت نامحدود تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12034817
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آریادانا سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹
پیرو آگهی صادره به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۴/۹/۹۳ اعلام میدارد: در قسمت اختیارات مدیرعامل دو مورد به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات مجاز. تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسات مجاز با رعایت مقررات اساسنامه حاضر و در چارچوب قوانین و مقررات. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1751217
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آریادانا سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۲۰۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx مورخ ۱۶/۹/۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت ا... انصاری با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا ابراهیم پور با کد ملی xxxxxxxxx۰بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقایان نظر علی صلاحی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۱، بهزاد قنبری با کد ملی xxxxxxxxx۶۰و هانی بابازاده شیروان با کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند، آقای حسین پرهیزی گشتی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین وکلیه اسناد و مدارک تعهدآور از جمله چک، سفته و غیره با إمضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با إمضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت به تنهائی معتبر خواهد بود.اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه ومشتمل بر موارد ذیل با ایشان تفویض شد: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام، میزان حقوق و دستمزد و آیین نامه های داخلی شرکت جهت تصویب به هیئت مدیره، تهیه دستور العملهای اجرائی مربوط به آئین نامه های مصوب هیئت مدیره اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران، نصب و عزل تمام ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت وخروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آیین نامه های مصوب. پیشنهاد برنامه و بودجه سالانة شرکت جهت تصویب به هیئت مدیره افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، در چارچوب آیین نامه های مصوب. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکور در مادة ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیة ایقاعات، در چارچوب آیین نامه های مصوب. تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن در چارچوب اساسنامه و آیین نامه های مصوب اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب بدون حق صلح (گزینش داور منتخب با حق صلح، به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره می باشد)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائة آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع ۶ ماهه و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی، دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسۀ آنها، خرید و فروش سهام، حق تقدم سهام و اوراق مشارکت در چارچوب آئین نامه های مصوب هیئت مدیره پیشنهاد تاسیس، تشکیل و مشارکت در سرمایه انواع شرکتها، موسسات طرحها و پروژه ها به هیئت مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474591
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آریادانا شرکت سهامی‌عام شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ و مجوز شمارهxxx۲ مورخ ۰۴/۰۳/xxx۳ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶، به نمایندگی بهروز امید علی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی علیرضا ابراهیم پور با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵، به نمایندگی هانی بابازاده شیروان با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴، به نمایندگی نظر علی صلاحی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹، به نمایندگی بهزاد قنبری، با کدملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و ابراهیم حسینی با کدملی xxxxxxxxx۱، به عنوان مدیرعامل شرکت و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت به تنهایی معتبر است.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1456514
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آریا‌دانا شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۷/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxx۷۸ مورخ ۲۷/۱/۹۳ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت گروه مالی ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ شرکت سرمایه گذاری بهمن شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ شرکت کارگزاری بهمن شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت داد و ستد آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت سرمایه گذاری آوین شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1420854
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آریادانا شرکت سهامی عام ‌شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورتهای حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1155620
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آریادانا سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و شرکت سرمایه گذاری سلیم سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ و شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و شرکت سرمایه گذاری زعیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی هشیار بهمند بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس علی البدل انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1154328
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آریادانا سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
گروه مالی ایرانیان سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بنمایندگی بهروز امیدعلی ب ش م xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سلیم سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بنمایندگی نظرعلی صلاحی نژاد ب ش م xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری زعیم سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بنمایندگی علیرضا ابراهیم پور ب ش م xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی بهزاد قنبری ب ش م بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری بهمن بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بنمایندگی هانی بابازاده بسمت عضو هیئت مدیره و روح اله گلشن امیرحسینی ب ش م xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند.
امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهداور از جمله چک و سفته و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب ر مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999173
آگهی تغییر محل شرکت لیزینگ آریا دانا سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۳/۹۱ محل شرکت به تهران خ مطهری خ کوه نور خ یکم پ ۱ ط ۳ ک پ xxxxxxxxx۵ منتقل گردید.

پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999222
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آریا دانا سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۶/۹۱ انتقال قطعی خودرو به متقاضیان امضا اسناد مربوطه به خرید خودرو و هر نوع خرید و فروش قطعی یا وکالتی قبول رهن خودرو به نام شرکت فک رهن فک پلاک خودروهای فروخته شده به متقاضیان به صورت اجاره به شرط تملیک یا فروش اقساطی و همچنین کلیه مکاتبات شرکت در خصوص صدور شماره گذاری صدور شناسنامه مالکیت تعویض پلاک فک پلاک و تغییر مستاجر با امضای ثابت مدیرعامل و مدیرمالی مهدی اسکندری به کدملیxxxxxxxxx۳ متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت یکی از اعضای هیئت مدیره و مدیرمالی مهدی اسکندری متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرمالی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه قراردادهای انفرادی اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی با امضای مدیرعامل و مدیرمالی همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مدیرمالی متفقا همراه با مهر شرکت و افتتاح حساب تنخواه گران در یکی از بانک های کشور سقف پنجاه میلیون ریال با امضای مدیرعامل و مدیرمالی متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702747
آگهی تاسیس شرکت لیزینگ آریا داناشعبه قشم
خلاصه مفاد اظهارنامه شرکت لیزینگ آریا دانا ـ شعبه قشم که در مورخ ۱۰/۵/xxx۱ تحت شماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ در این مرکز به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می‎گردد:
۱ـ نام و نوع شرکت: لیزینگ آریا دانا (سهامی عام)
۲ـ مرکز اصلی شرکت: تهران ـ سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) خیابان هفتم ـ پلاک ۳۲
۳ـ موضوع شرکت: بشرح مندرجات آگهی تغییرات شماره xxx۹۹/ث۳۲ مورخ ۱/۵/xxx۷ انتشار یافته در روزنامه رسمی شماره xxx۷۵ مورخ ۱۴/۵/xxx۷
۴ـ میزان سرمایه: xxx/xxx/xxx/xxx ریال
۵ـ مدیران شرکت: بهروز امیدعلی بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان (رئیس هیئت مدیره)، علیرضا ابراهیم پور بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری زعیم (نایب رئیس هیئت مدیره) نظرعلی صلاحی نژاد بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سلیم (عضو هیئت مدیره) غلامحسین غلامی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد (عضو هیئت مدیره)، روح اله گلشن امیرحسینی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)
۶ـ محل و مرجع ثبت: اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
۷ـ تاریخ ثبت: ۹/۲/۸۳
۸ـ مدیر شعبه و مدت تصدی: آقای عباس رضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر شعبه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۹ـ نحوه امضاء اوراق و اسناد شعبه: کلیه مکاتبات، اسناد ، اوراق تعهدآور تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته و بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیر شعبه بهمراه مهر شعبه معتبر میباشد.
۱۰ـ موضوع فعالیت شعبه: صادرات، واردات و فروش کالا و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز صادره شماره xxx/۹۰ مورخ ۱۲/۹/xxx۰ سازمان منطقه آزاد قشم.
۱۱ـ محل شعبه: قشم ـ چهارراه رسالت ـ جنب کارواش خلیج ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۱۲ـ مدت اعتبار: از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود
دxxxxxx۹ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9630215
آگهی تاسیس شرکت لیزینگ آریا دانا شعبه قشم
خلاصه مفاد اظهارنامه شرکت لیزینگ آریا دانا ـ شعبه قشم که در مورخ ۱۰/۵/xxx۱ تحت شماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ در این مرکز به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می‎گردد:
۱ـ نام و نوع شرکت: لیزینگ آریا دانا (سهامی‌عام)
۲ـ مرکز اصلی شرکت: تهران ـ سیدجمال‌الدین اسدآبادی (یوسف آباد) خیابان هفتم ـ پلاک ۳۲
۳ـ موضوع شرکت: بشرح مندرجات آگهی تغییرات شماره xxx۹۹/ث۳۲ مورخ ۱/۵/xxx۷ انتشار یافته در روزنامه رسمی شماره xxx۷۵ مورخ ۱۴/۵/xxx۷
۴ـ میزان سرمایه: xxx/xxx/xxx/xxx ریال
۵ـ مدیران شرکت: بهروز امیدعلی بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان (رئیس هیئت‌مدیره)، علیرضا ابراهیم‌پور بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری زعیم (نایب رئیس هیئت‌مدیره) نظرعلی صلاحی‌نژاد بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سلیم (عضو هیئت‌مدیره) غلامحسین غلامی بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری حافظ اعتماد (عضو هیئت‌مدیره)، روح‌اله گلشن‌امیرحسینی بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری بهمن (مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره)
۶ـ محل و مرجع ثبت: اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
۷ـ تاریخ ثبت: ۹/۲/۸۳
۸ـ مدیر شعبه و مدت تصدی: آقای عباس رضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر شعبه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۹ـ نحوه امضاء اوراق و اسناد شعبه: کلیه مکاتبات، اسناد ، اوراق تعهدآور تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته و بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیر شعبه بهمراه مهر شعبه معتبر میباشد.
۱۰ـ موضوع فعالیت شعبه: صادرات، واردات و فروش کالا و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز صادره شماره xxx/۹۰ مورخ ۱۲/۹/xxx۰ سازمان منطقه آزاد قشم.
۱۱ـ محل شعبه: قشم ـ چهارراه رسالت ـ جنب کارواش خلیج ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۱۲ـ مدت اعتبار: از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود

مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663568
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ آریا دانا سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹
به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۰/۱/۹۱ بهروز امیدعلی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت رئیس هیئتمدیره و علیرضا ابراهیمپور به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری زعیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و نظرعلی صلاحینژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری سلیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت عضو هیاتمدیره و غلامحسین غلامی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری حافظ اعتماد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیاتمدیره برای بقیه مدت تصدی هیاتمدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیاتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیاتمدیره و یکی از اعضای هیاتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت به تنهایی معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11315300
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ آریا دانا سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۱ بهروز امیدعلی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا ابراهیم پور به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری زعیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و نظرعلی صلاحی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سلیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت عضو هیات مدیره و غلامحسین غلامی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت به تنهایی معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 655969
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ آریا دانا سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۲۰۴۴۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9565561
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ آریا دانا سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۲۰۴۴۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11760941
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ آریا دانا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۲۰۴۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و شرکت سرمایه‌گذاری سلیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و شرکت سرمایه‌گذاری زعیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و شرکت سرمایه‌گذاری حافظ اعتماد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9604594
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ آریا دانا سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۷/۸۹ انتقال قطعی خودرو به متقاضیان با امضای اسناد مربوط به خرید خودرو و هر نوع خرید و فروش وکالتی قبول رهن خودرو بنام شرکت و فک رهن و فک پلاک خودروهای فروخته شده به متقاضیان به صورت اجاره به شرط تملیک یا فروش اقساطی و همچنین کلیه مکاتبات شرکت درخصوص صدور شماره‌گذاری صدور شناسه مالکیت تعویض پلاک فک پلاک و تغییر مستاجر با امضای ثابت مدیرعامل و مدیر مالی و اداری مهدی غلامزاده به کدملی xxxxxxxxx۱ متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مدیر مالی و اداری مهدی غلامزاده متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است کلیه قراردادهای انفرادی اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مدیر بازرگانی سیدرضا سلیمانی‌تلکیمی به کدملی xxxxxxxxx۵ و مدیر مالی و اداری مهدی غلامزاده متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. افتتاح حساب تنخواه‌گردان در یکی از بانکهای کشور تا سقف xxx/xxx/۵۰ ریال با امضای مدیرعامل و مدیر مالی و اداری مهدی غلامزاده متفقا همراه با مهر شرکت به تصویب رسید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11023030
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آریا دانا (سهامی‌عام) بشماره ثبت۲۲۰۴۴۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۷/۴/۸۹ روح‌اله گلشن‌امیرحسینی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری بهمن به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره به اتفاق و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9550394
آگهی تغییر محل شرکت لیزینگ آریا دانا سهامی خاص بشماره ثبت ۲۲۰۴۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹
بموجب نامه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۸۸ و با توجه به تغییر پلاک محل قانونی شرکت توسط شهرداری پلاک شرکت از پ ۳۴ به پ ۳۲ تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11803338
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ آریا دانا سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۲۰۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۸۸ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات