سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102593454 ()
12
افراد
27
آگهی‌ها
218006
شماره ثبت
1382/12/13
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14759761
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی۹۷ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت توسعه کشت و صنعت ملی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14160255
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶) به تصویب رسیدسازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14056545
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۲/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۶/۵/۹۶ و مجوز شماره xxxxxxxxx , xxx مورخه ۱۸/۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی به موجب گواهی‌های شماره xxx۵ مورخه ۰۷/۰۸/xxx۶ و xxx مورخه ۱۰/۲/xxx۷ بانک ملی ایران شعبه آفریقا تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13764702
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۶ و مجوز شماره xxx۹۶ , xxx مورخ ۱۹/۰۷/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعدالله عیسی زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهزاد ظهیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمود سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا فاطمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مرتضی داداش به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از از شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهد آور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبرمی باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل به تأئید هیئت مدیره رسید. بخشی از اختیارات هیأت مدیره مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: الف) بند‌های: ۱، ۴، ۷، ۸، ۱۱، ۱۵، ۱۶ و ۲۲. ب) بند ۹ در چارچوب آئین نامه معاملات. ج) بند ۱۵ بدون اختیار صلح و سازش. د) اختیارات مجامع عمومی عادی، عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده شرکتهای تحت پوشش. ه) عزل و نصب، تعیین حقوق و دستمزد پرسنل و مدیران بر اساس چارت سازمانی. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13511038
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ ومجوز شماره xxx۶۶ , xxx مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353928
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/xxx۵ باستناد مجوز شماره xxx۲۰ , xxx مورخ ۱۱/۰۲/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای سعدالله عیسی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو هیات مدیره وآقای بهزاد ظهیری به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمود سعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ملی ریسباف (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا فاطمی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ بعنوان عضو موظف هیأت مدیره و آقای مرتضی داداش به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهد آور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. بخشی از اختیارات هیأت مدیره مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: الف) بند‌های: ۱، ۴، ۷، ۸، ۱۱، ۱۵، ۱۶ و ۲۲. ب) بند ۹ در چارچوب آئین نامه معاملات. ج) بند ۱۵ بدون اختیار صلح و سازش. د) اختیارات مجامع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده شرکتهای تحت پوشش. ه) عزل و نصب، تعیین حقوق و دستمزد پرسنل و مدیران بر اساس چارت سازمانی. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12946953
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۵ تعیین گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۴ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12618150
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۱۸۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/xxx۴ ومجوزxxx۵/xxxمورخ ۲۱/۱۰/xxx۴سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد حنیفی کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰به سمت رئیس هیئت مدیره آقای خداداد غریب پور جهان آباد با کد ملی xxxxxxxxx۰بنمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی داداش با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمود سعیدی باکد ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت ملی ریسباف با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱به عنوان عضو هیئت مدیره آقای علیرضا فاطمی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ملی شیمی کشاورز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهد آور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. بخشی از اختیارات هیأت مدیره مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ـ بند های: ۱، ۴، ۷، ۸، ۱۱، ۱۵، ۱۶ و ۲۲. ـ بند ۹ در چارچوب آئین نامه معاملات. ـ بند ۱۵ بدون اختیار صلح و سازش. ـ اختیارات مجامع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده شرکتهای تحت پوشش. ـ عزل و نصب، تعیین حقوق و دستمزد پرسنل و مدیران بر اساس چارت سازمانی.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12417995
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ومجوزxxxxxxمورخ ۲۳/۶/xxx۴سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد حنیفی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت ریاست هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ آقای خداداد غریب پور جهان آباد با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار باشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ آقای محمود سعیدی باکدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ملی ریسباف باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ آقای علیرضا فاطمی با کدملی به عنوان عضو هیئت مدیره xxxxxxxxx۹به نمایندگی از شرکت ملی شیمی کشاورز باشناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ آقای محمود موذن چی با کدملی xxxxxxxxx۶به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق باشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهد آور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. بخشی از اختیارات هیأت مدیره مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: الف) بند های: ۱، ۴، ۷، ۸، ۱۱، ۱۵، ۱۶ و ۲۲. ب) بند ۹ در چارچوب آئین نامه معاملات. ج) بند ۱۵ بدون اختیار صلح و سازش. د) اختیارات مجامع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده شرکتهای تحت پوشش. ه) عزل و نصب، تعیین حقوق و دستمزد پرسنل و مدیران بر اساس چارت سازمانی.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12363598
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/xxx۴ ومجوزxxxxxx/xxxمورخ ۳/۵/xxx۴سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۳بتصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب شدند شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت ملی شیمی کشاورز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۸ شرکت ملی ریسباف به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711548
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت حساب سود وزیان سال مالی ۹۲بتصویب رسید و روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی باشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711549
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: فرهاد حنیفی دارای ک.م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰، محمود موذن چی دارای ک.م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق دارای شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰، علیرضا فاطمی دارای ک.م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ملی شیمی کشاورز دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸، محمود سعیدی دارای ک.م کدملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت ملی ریسباف با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱، خداداد غریب پور جهان آباد باک.م xxxxxxxxx۰به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰که آقای فرهاد حنیفی به سمت ریاست هیات مدیره، آقای خداداد غریب پور جهان آباد به سمت نائب رئیس هیات مدیره، محمود موذن چی به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره، آقای محمود سعیدی به عنوان عضو هیات مدیره معرفی گردیدند.، آقای علیرضا فاطمی به عنوان عضو هیأت مدیره برای باقی مانده دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. ضمناً مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهد آور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه بشرح ذیل می باشد: بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: بند های ۴،۱،۷،۱۱ بند ۹ در چارچوب آیین نامه معاملات که در آینده تنظیم وبه تایید هیئت مدیره خواهد رسید. بند ۱۳ بدون اختیار صلح وسازش اختیارات مجامع عمومی عادی وعادی بطور فوق العاده شرکتهای تحت پوشش.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512235
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۸۰۰۱۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۲/۹۳ و مجوز سازمان بورس بشماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۰/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب گردید. ضمنا اعلامیه تبدیل شرکت بدین شرح می باشد: شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص)
۱ـ نام و شماره ثبت شرکت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴
۲ـ موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن:
الف ـ موضوع فعالیت اصلی:
۱ـ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری، صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه فعالیت کند:
۱ ـ۱ـ صنایع بتونی (بتون آماده و قطعات پیش ساخته)
۲ ـ۱ـ خدمات طراحی، مهندسی ماشین آلات سیمان
۳ ـ۱ـ تولید کیسه های کاغذی و پلی پروپیلن
۲ـ انجام فعالیتهای زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق:
۱ ـ۲ـ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
۲ ـ۲ـ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
۳ ـ۲ـ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
۴ ـ۲ـ تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی بنام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین باز پرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین باز پرداخت
۵ ـ۲ـ تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریت اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
۶ ـ۲ـ شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در خصوص بند ۱ فوق بمنظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
۷ ـ۲ـ ارایه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
۳ـ سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارایه می نمایند.
ب ـ موضوع فعالیتهای فرعی
۱ـ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز
۲ـ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر موضوعات مذکور در بندهای یک و دو قسمت الف این ماده فعالیت نماید.
۳ـ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.
۴ـ سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های با هدف کسب انتفاع.
۵ـ ارایه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:
۱ ـ۵ـ پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری
۲ ـ۵ـ تامین مالی بازار گردانی اوراق بهادار
۳ ـ۵ـ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار
۴ ـ۵ـ تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار
۶ـ شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیتهای مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیتهای شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.
۳ـ مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی:
خیابان ولیعصر خ ناهید غربی پلاک ۲۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت شهر تهران است. انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط بتصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد، لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر، بنا بتصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. هیئت مدیره شرکت می تواند در هر موقع در داخل یا خارج از کشور، شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید.
۴ـ مدت شرکت:
فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس بمدت نامحدود خواهد بود.
۵ـ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده:
سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۴ (چهار هزار میلیارد ریال) و تماما پرداخت شده می باشد.
۶ـ سهام ممتاز:
شرکت فاقد هرگونه سهام ممتاز است.
۷ـ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت:
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به ش ث xxx۸۴ و شناسه م xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی دکتر فرهاد حنیفی نام پدر فریدون ش ش xxx ک م xxxxxxxxx۸ رئیس هیئت مدیره
خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) به ش ث xxx۹ و شناسه م xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی خداداد غریب پور جهان آباد نام پدر محمد ش ش xxx۱ ک م xxxxxxxxx۰ مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
ملی شیمی کشاورز (سهامی عام) ش ث xxx۳۳ شناسه م xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی هوشنگ بازوند نام پدر علی ش ش xxx ک م xxxxxxxxx عضو هیئت مدیره
شرکت ملی ریسباف (سهامی خاص) ش ث xxx۵ شناسه م xxxxxxxxx۹۱ با نمایندگی محمود سعیدی نام پدر عبدالحسین ش ش xxx ک م xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره
توسعه نیروگاه ها و انرژی برق (سهامی خاص) ش ث xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی محمود موذن چی نام پدر جعفر ش ش xxx۱ ک م xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره
۸ـ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهامی در مجامع عمومی:
براساس ماده ۲۱ اساسنامه شرکت:
هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می تواند به شرط ارایه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، در کلیه مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد.
تبصره ۱:
حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عموم نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود.
تبصره ۲:
در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده ی وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی یا ارایه مدرک مالکیت سهام که براساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت.
۱) گواهی نامه نقل و انتقال و سپردهِ ی سهام
۲) تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذار مرکزی اوراق بهادار و تسویه ی ِ وجود بصورت انفرادی یا جمعی
۹ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:
طبق مفاد ماده ۴۱ اساسنامه موضوع اختیارات هیئت مدیره، پیشنهاد هرگونه اندوخته و تقسیم سود بین صاحبان سهام توسط هیئت مدیره به مجمع صورت می گیرد و در خصوص اندوخته قانونی نیز مطابق با مفاد اصلاحیه قانون تجارت عمل می شود، در رابطه با تقسیم دارائی ها و تصفیه شرکت نیز طبق ماده ۵۸ اساسنامه بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده رای به انحلال شرکت داده خواهد شد و موضوع تصفیه نیز پس از رعایت مفاد ماده ۵۸ اساسنامه مطابق با قوانین و مقررات مربوطه صورت پذیرد.
۱۰ـ مبلغ دیون بلند مدت و کوتاه مدت شرکت:
براساس صورتهای مالی حسابرسی شده ۳۱/۶/۹۲ مبلغ دیون شرکت برابر با بدهی های جاری مبلغ ۴۴/xxx میلیون ریال و بدهی های غیر جاری شامل xxx میلیون ریال همچنین بدهی های احتمالی شرکت ۲/xxx/xxx میلیون ریال می باشد.
۱۱ـ روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات
ضمنا اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل و نیز صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان موجود می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1439312
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۸۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ و مجوز سازمان بورس بشماره xxxxxx/xxx مورخ ۳۱/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای فرهاد حنیفی با ک.م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‎گذاری گروه توسعه ملی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰
آقای محمود موذن‎چی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰
آقای هوشنگ بازوند دارای کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ملی شیمی کشاورز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸
آقای محمود سعیدی دارای کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ملی ریسباف با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱
آقای خداداد غریب‎پورجهان‎آباد دارای کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰
آقایان فرهاد حنیفی بسمت ریاست هیات‎مدیره و خداداد غریب‎پورجهان‎آباد بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات‎مدیره (ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه میباشد) و محمود سعید‎ی و هوشنگ بازوند و محمود موذن‎چی عضو به عنوان اعضاء هیات‎مدیره معرفی گردیدند.
ضمناً مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‎مدیره و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389870
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۸۰۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۴ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۴ سهم xxx۰ ریالی بانام از محل مطالبات حال شده و سود انباشته افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۹/۱/۹۳ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1209070
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۱۸۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با شناسه ملی: xxxxxxxxx۹۰ و شرکت ملی شیمی کشاورز با شناسه ملی: xxxxxxxxx۴۸ و شرکت ملی ریسباف با شناسه ملی: xxxxxxxxx۹۱ و شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق با شناسه ملی: xxxxxxxxx۵۰ و شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1017235
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۸۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 883417
آگهی اصلاحی در شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴
ییرو آگهی شماره xxx۷۷/ت۳۳ مورخ ۱۴/۶/۹۱ اعلام می دارد: شناسه ملی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی xxxxxxxxx۹۰ و کدملی اسفندیار سالاروند xxxxxxxxx۸ و شناسه ملی شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و کدملی حسین آربیع xxxxxxxxx۳ و شناسه ملی شرکت ملی شیمی کشاورز xxxxxxxxx۴۸ و شناسه ملی شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق xxxxxxxxx۵ و نام احد از اعضای علی جعفر حیدری به کدملی xxxxxxxxx۰ صحیح است ضمناً محمود سعیدی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ملی ریسباف xxxxxxxxx۹۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10053217
آگهی اصلاحی در شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴
ییرو آگهی شماره xxx۷۷/ ت ۳۳ مورخ ۱۴/۶/۹۱ اعلام می‌دارد: شناسه ملی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی xxxxxxxxx۹۰ و کدملی اسفندیار سالاروند xxxxxxxxx۸ و شناسه ملی شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و کدملی حسین آربیع xxxxxxxxx۳ و شناسه ملی شرکت ملی شیمی کشاورز xxxxxxxxx۴۸ و شناسه ملی شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق xxxxxxxxx۵ و نام احد از اعضای علی جعفر حیدری به کدملی xxxxxxxxx۰ صحیح است ضمنا محمود سعیدی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ملی ریسباف xxxxxxxxx۹۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 887065
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۱۸۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11735037
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۱۸۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10113237
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۰ سیدعلی میلانی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ و اسفندیار سالاروند به کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و حسین آربیع به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ و علی جعفری حیدری به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه نیروگاه‌ها و انرژی برق (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند که سیدعلی میلانی حسینی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود سعیدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و اسفندیار سالاروند بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر است و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه مورد تایید هیئت مدیره می‌باشد بخشی از اختیارات هیئت مدیره به شرح ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11273932
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل جاده ای بین شهری کاالای مازند ترابر نکا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴ مورخه ۲۱/۷/۸۴ و شناسه ملی شماره ۱۰۷۶۰۰۹۱۰۵۰
باستناد نامه شماره xxx مورخه ۱۲/۲/۹۰ نمایندگی پایانه حمل نقل شرق استان مازندران منضم به مدارک و صورت جلسات هیئت‌مدیره و مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۶/۹/۸۹ و مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخه ۲۳/۹/۸۹ منضم به گواهی نامه مفاصا حساب مالیاتی به شماره xxx۹۴ مورخه ۲۹/۳/۹۰ سر ممیز امور مالیاتی نکا موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌گردد:

الف‌ـ شرکت سیمان مازندران سهامی‌عام به شماره ثبت ۹ تعداد ۵۰ سهم را به شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و تعداد ۵۰ سهم را به شرکت صنایع و معادن صادرات پارسیم سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ انتقال و سهام خود را از xxx۰۰ سهم به xxx۰۰ سهم کاهش داد.

ب‌ـ اشخاص حقوقی و حقیقی به عنوان هیئت‌مدیره جدید شرکت بدین شرح برای مدت ۲ سال متوالی انتخاب شده‌اند شرکت سیمان مازندران سهامی‌عام ـ شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی‌خاص ـ شرکت صنایع و معادن صادرات پارسیم سهامی‌خاص و آقایان محمدحسین خلیل‌خلیلی و مجید باقری‌سرخی.

ج‌ـ آقای محمدصادق فروغی‌بزرگ به نمایندگی شرکت سیمان مازندران به سمت رئیس هیئت‌مدیره، محمدحسین خلیل‌خلیلی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، کریم اسماعیلی‌قشلاقی به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان به سمت عضو هیئت‌مدیره، حسن عسگری به نمایندگی شرکت صنایع و معادن صادرات پارسیم به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و مجید باقری‌سرخی به سمت عضو هیئت‌مدیره.

دـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک و سفته و برات و واگذاری عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ه‌ ـ باستناد صورت جلسه هیئت‌مدیره مورخه ۲۸/۱۰/۸۹ هیئت‌مدیره با تفویض اختیارات خود مشتمل بر ۱۵ بند با استناد ماده ۴۰ اساسنامه به آقای حسن عسگری مدیرعامل موافقت نمود.

اداره ثبت اسناد و املاک نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11759509
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی‌عام ثبت شده به شماره۲۱۸۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ علیرضا فولادآملی به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و نادر غفاری به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت ملی شیمی کشاورز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات‌مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10676096
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۱۸۰۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۲/۱۰/۸۹ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل همراه با یکی از دیگر اعضای هیئت‌مدیره و ممهور به مهرشرکت بعمل آید و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11784910
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۸۰۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۸۹ نشانی شرکت در تهران به خیابان ولیعصر خیابان ناهید غربی پلاک ۲۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل و ماده چهار اساسنامه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11198484
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۱۸۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ ۱۸/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۴/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۲/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق بسمت بازرس اصلی و هوشنگ خستوئی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ماده ۴ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات