پالایش نفت جی

شرکت پالایش نفت جی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102593361 ()
25
افراد
46
آگهی‌ها
217997
شماره ثبت
1382/12/9
تاریخ تأسیس

اشخاص پالایش نفت جی

در این بخش تمامی اشخاصی که در پالایش نفت جی دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14755847
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل دفتر مرکزی شرکت به نشانی : استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله شهید عراقی خیابان خواجه عبداله انصاری خیابان شهید عراقی پلاک ۷ طبقه همکف با کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14726307
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت‌های مالی و ترازنامه برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت . سازمان حسابرسی ش م xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب شد . روزنامه ایران بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14648002
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هیأت مدیره شرکت به شرح ذیل تعیین گردید : شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی سنائی فردبه شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیأت مدیره وشرکت توسعه نفت وگازصبا کارون به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی آقای مجیداعظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره وشرکت نفت وگاز صباجم کنگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای محمدرضاصدری اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیأت مدیره وشرکت خدمات پشتیبانی آتیه فرزانگان اهداف باشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بانمایندگی آقای هادی امیرشقاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیأت مدیره و شرکت فاواصباکیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای علی سیفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به جای اقای بهزاد پوراحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شدند اعضای هیأت مدیره به اتفاق آراء آقای مجیداعظمی با کدملی xxxxxxxxx۵ رادرسمت مدیرعامل ابقاء نمودند . کلیه اوراق واسنادتعهدآور ازقبیل چک ، سفته ، برات وقراردادهاوعقوداسلامی باامضای مدیرعامل ویکی ازاعضای هیئت مدیره همراه بامهرشرکت وهمچنین مکاتبات اداری وعادی صرفاباامضای مدیرعامل بامهرشرکت معتبرمی باشد . – اختیارات هئیت مدیره درخصوص بند ۳۷ اساسنامه به شرح زیربه مدیرعامل تفویض گردید : نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی وغیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضائی وسایراشخاص حقیقی وحقوقی ، ارائه پیشنهاددرموردساختارسازمانی وآئین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره ، تهیه ، جاری سازی وتصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت ، دستورالعمل هاورویه هاوگزارش آن به هیأت مدیره . پیش بینی وپیشنهادبودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره ، تاسیس وانحلال نمایندگیهایاشعب وشرکتهایی که سهام آنهامتعلق به شرکت می‌باشددرهرنقطه ازایران یاخارج ازایران وانتخاب مدیران آنها ، دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت ، انعقادقراردادبرای معاملات شرکت درچارچوب آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره ضمنا خریدوفروش کالادربورس ازاین قاعده مستثنی است ، اخذوام ( ریالی وارزی ) ازبانکهاوموسسات رسمی بارعایت مقررات اساسنامه شرکت وباتصویب هیئت مدیره ، *اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع ازهردعوای حقوقی وکیفری اقامه شده ، درهریک ازدادگاهها ، دادسراها ، مراجع قضائی یاغیرقضایی اختصاصی یاعمومی ودیوان عدالت اداری ، ازطرف شرکت ، دفاع ازشرکت درمقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی درهریک ازمراجع قضایی وغیرقضایی اختصاصی یاعمومی ودیوان عدالت اداری باحق حضورومراجعه به مقامات انتظامی واستیفای کلیه اختیارات موردنیازدردادرسی ازآغازتااتمام ، ازجمله حضوردرجلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، واخواهی واعاده دادرسی ، مصالحه وسازش ، استرداداسنادیادادخواست یادعوا ، ادعای جعل یاانکاروتردیدنسبت به سندطرف واستردادسند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یاتوافقنامه داوری وارجاع دعوابه داوری وتعیین وگزینش داورمنتخب ( باحق صلح یابدون آن ) ، اجرای حکم نهایی وقطعی داور ، درخواست صدوربرگ اجرایی وتعقیب عملیات آن واخذمحکوم به ووجوه ایداعی وتعقیب آنها ، تعیین مصدق وکارشناس ، انتخاب وعزل وکیل ونماینده باحق توکیل مکرر ، اقراردرماهیت دعوا ، جلب ثالث ودفاع ازدعوای ثالث ، دعوای متقابل ودفاع درمقابل آنها ، ورودشخص ثالث ودفاع ازدعوای ورودثالث ، قبول یاردسوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرروزیان ناشی ازجرائم وامورمشابه دیگربااطلاع هیئت مدیره ، افتتاح هرنوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزدبانکهاوموسسات قانونی دیگر ، عزل ونصب معاونین ، مدیران ، کارکنان اعم ازقراردادی وغیرآن درراستای منافع ومصالح شرکت ، *صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت وواخواست اوراق تجارتی ، پرداخت پاداش ، فوق العاده‌های مخصوص کارواعطای وام وهدایابه کارکنان شرکت درارتباط بافعالیت‌های شرکت ، تصویب واعزام کارکنان شرکت جهت انجام ماموریتهای اداری یاآموزشی به خارج ازکشور ، تهیه صورت‌های مالی سالانه وارائه به هیئت مدیره وپس ازآن ارائه آن به بازرس وحسابرس مستقل ، تهیه صورت‌های مالی میاندوره‌ای جهت ارائه به هیأت مدیره ، پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14498671
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14392114
آگهی تغییرات شرکت پالايش نفت جي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ شرکت فاوا نفت صبا کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای بهزاد پوراحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیات مدیره و شرکت نفت و گاز صباجم کنگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای محمدرضا صدری اصفهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی سنائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیات مدیره و شرکت توسعه نفت و گاز صباکارون به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴به نمایندگی آقای مجید اعظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیات مدیره و شرکت خدمات پشتیبانی آتیه فرزانگان اهداف با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ با نمایندگی آقای هادی امیرشقاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیات مدیره تعیین و انتخاب گردیدند.سمت اعضای هیات مدیره شرکت به شرح ذیل تعیین گردید: شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی سنائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیات مدیره و شرکت توسعه نفت و گاز صباکارون به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴به نمایندگی آقای مجید اعظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره ومدیرعامل و شرکت نفت و گاز صباجم کنگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای محمدرضا صدری اصفهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیات مدیره و شرکت خدمات پشتیبانی آتیه فرزانگان اهداف با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ با نمایندگی آقای هادی امیرشقاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیات مدیره و شرکت فاوا نفت صبا کیش به شناسه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی اقای بهزاد پوراحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند.. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین مکاتبات اداری و عادی صرفا با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اختیارات هیئت مدیره در خصوص بند ۳۷ اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، ـ ارائه پیشنهاد در مورد ساختار سازمانی و آئین نامه های داخلی شرکت به هیئت مدیره، ـ تهیه، جاری سازی و تصویب آیین نامه های داخلی شرکت،دستورالعمل ها و رویه ها و گزارش آن به هیات مدیره. ـ پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره، ـ تاسیس و انحلال نمایندگیها یا شعب و شرکتهایی که سهام آنها متعلق به شرکت می باشد درهرنقطه از ایران یا خارج از ایران و انتخاب مدیران آنها، ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، ـ انعقاد قرارداد برای معلاملات شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره ضمنا"خرید و فروش کالا در بورس از این قاعده مستثنی است، ـ اخذ وام (ریالی و ارزی) از بانکها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت و با تصویب هیئت مدیره، ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر با اطلاع هیئت مدیره، ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر، ـ عزل ونصب معاونین،مدیران،کارکنان اعم از قراردادی وغیر آن درراستای منافع و مصالح شرکت، ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، ـ پرداخت پاداش، فوق العاده های مخصوص کار و اعطای وام و هدایا به کارکنان شرکت در ارتباط با فعالیتهای شرکت، ـ تصویب و اعزام کارکنان شرکت جهت انجام مأموریتهای اداری یا آموزشی به خارج از کشور، ـ تهیه صورت های مالی سالانه و ارائه به هیئت مدیره و پس از آن ارائه آن به بازرس و حسابرس مستقل، ـ تهیه صورتهای مالی میاندوره ای جهت ارائه به هیات مدیره،
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14134986
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود وزیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب شد. ـ اشخاص حقوقی ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ شرکت سرمایه گذاری اهداف (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ ـ شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ـ شرکت فاوا نفت صبا کیش (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ـ شرکت خدمات پشتیبانی آتیه فرزانگان اهداف (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ـ شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ـ روزنامه ایران بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14081830
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت بجای شرکت هواپیمایی کارون برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14081841
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا جاوید با کدملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی از شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ در هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی تعیین گردیدند اعضاء هیئت مدیره بشرح زیر تعیین گردید: آقای محمد ابراهیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بعنوان رییس هیئت مدیره آقای علیرضا جاوید با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان نایب رییس هیات مدیره آقای مجید اعظمی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اهداف با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای عباس امین با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت فاوا نفت صبا کیش باشناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو هیات مدیره آقای هادی امیر شقاقی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی آتیه فرزانگان اهداف با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند مقرر گردید که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت و همچنین مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود اختیارات هیئت مدیره در خصوص بند ۴۲ اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض اختیار گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیۀ ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، ارئه پیشنهاد در مورد ساختار سازمانی و آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره تصویب رویه‌ها و دستور العملهای داخلی شرکت پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره ارائه پیشنهاد در تاسیس و انحلال نمایندگیها یا شعب و شرکتها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران و انتخاب مدیران آنها به هیئت مدیره دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد قرارداد برای معاملات شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره ضمنا خرید و فروش کالا در بورس از این قاعده مستثنی است. اخذ وام (ریالی و ارزی) از بانکها و موسسات رسمی با رعایت مقرردات اساسنامه شرکت و با تصویب هیئت مدیره. اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیۀ اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر با اطلاع هیئت مدیره، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر، صدور ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، پرداخت پاداش فوق العاده‌های مخصوص کار و اعطای وام و هدایا به کارکنان شرکت در ارتباط با فعالیتهای شرکت در محدود آیین نامه‌ها و مصوبات هیئت مدیره، تصویب و اعزام کارکنان شرکت جهت انجام ماموریت‌های اداری یا ا» وزشی کمتر از ده روز به خارج از کشور تهیه صورت‌های مالی سالانه و ارائه به هیئت مدیره و پس از ارائه آن به بازرس و حسابرس مستقل، تهیه صورت‌های مالی میاندوره‌ای جهت ارائه به هیات مدیره، پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14028908
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون بشناسه ملی: xxxxxxxxx۸۴ با نمایندگی آقای محمد ابراهیمی بشماره ملی: xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت هواپیمائی کارون بشناسه ملی: xxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی آقای علیرضا جاوید بشماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت فاوا نفت صبا کیش بشناسه ملی: xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای عباس امین بشماره ملی: xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت خدمات پشتیبانی آتیه فرزانگان اهداف بشناسه ملی: xxxxxxxxx۶۰ با نمایندگی آقای هادی امیر شقاقی بشماره ملی: xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری اهداف بشناسه ملی: xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی آقای مجید اعظمی بشماره ملی: xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662479
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۶ , xxx مورخه ۵/۷/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت در (۵۶) ماده و (۱۱) تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13630620
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13199828
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ خدمات فاوا نفت صبا کیش (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت هواپیمایی نفت ایران (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13055928
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
پیرو آگهی مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۶/۵/xxx۵ روزنامه کثیرالانتشار شرکت روزنامه دنیای اقتصاد می‌باشد که در آگهی مذکور روزنامه اطلاعات درج گردیده لذا بدینوسیله اصلاح میگردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13065039
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیات مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: - آقای علی محمدی باکدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت فاوا نفت صبا کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ - آقای محسن شاهین باکدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ - آقای حمید مرادی باکدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ - آقای علیرضا جاوید باکدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ - آقای محمد ابراهیمی باکدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وهمچنین مکاتبات اداری و عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12953564
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب شد روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12825697
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت فاوا نفت صبا کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ محسن شاهین به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت خدمات و پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ حمید مرادی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضوهیات مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ محمد ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ عباس دهدار به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و … با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و همراه با مهرشرکت و همچنین مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل و همراه با مهرشرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12825708
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه نفت وگاز صبا کارون به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان عضو جدیدهیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره جایگزین شرکت راهبران جوان راهبران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12656620
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم با نام xxx۰ ریالی تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12379927
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مالی ومدیریت ایران مشهود به شماره ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12270628
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۲۱۷۹۹۷ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت راهبران جوان آرمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت فاوا نفت صبا کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت هواپیمائی نفت ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12270629
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۲۱۷۹۹۷ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت فاوا نفت صبا کیش بعنوان رئیس هیات مدیره وآ قای محسن شاهین با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای حمید مرادی با شماره ملی شماره xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت بعنوان مدیرعامل وعضو هیات مدیره وآقای منصور تجلی زاده خوب با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت راهبران آرمان جوان بعنوان عضو هیات مدیره و آقای عباس دهدار با شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت هواپیمائی نفت بعنوان عضو هیات مدیره شرکت ، انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت و همچنین مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره در خصوص بند ۳۷ اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض اختیار گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ،ارائه پیشنهاد در مورد ساختار سازمانی و آئین نامه های داخلی شرکت به هیئت مدیره ، تصویب رویه ها و دستورالعملهای داخلی شرکت ، پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره، ارائه پیشنهاد در تاسیس و انحلال نمایندگیها یا شعب و شرکتها درهرنقطه از ایران یا خارج از ایران و انتخاب مدیران آنها به هیئت مدیره،دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، انعقاد قرارداد برای معلاملات شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره ضمنا"خرید و فروش کالا در بورس از این قاعده مستثنی است، اخذ وام (ریالی و ارزی) از بانکها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت و با تصویب هیئت مدیره ، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر با اطلاع هیئت مدیره ، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، پرداخت پاداش، فوق العاده های مخصوص کار و اعطای وام و هدایا به کارکنان شرکت در ارتباط با فعالیتهای شرکت در محدوده آیین نامه ها و مصوبات هیئت مدیره تصویب و اعزام کارکنان شرکت جهت انجام مأموریتهای اداری یا آموزشی کمتر از ده روز به خارج از کشور، تهیه صورت های مالی سالانه و ارائه به هیئت مدیره و پس از آن ارائه آن به بازرس و حسابرس مستقل ، تهیه صورتهای مالی میاندوره ای جهت ارائه به هیات مدیره،
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705064
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ومدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1594069
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹نماینده شرکت عملیات اکتشاف نفت ش م xxxxxxxxx۵۶ به سمت رئیس هیأت مدیره ـ حمید مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت ش مxxxxxxxxxxxx به سمت مدیرعامل وعضو هیأت مدیره ـ جلال خرازی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹نماینده شرکت خدمات پشتیبانی صبانفت ش م xxxxxxxxx۲۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ـ عباس دهدار به شماره ملی xxxxxxxxx۱نماینده شرکت هواپیمائی نفت ایران ش مxxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو هیأت مدیره و احمد حاتمی یزد به شماره ملیxxxxxxxxx۱نماینده شرکت نفت سپاهان ش م xxxxxxxxx۱۶به سمت عضوهیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443625
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی سهامی عام شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی دش و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397389
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید مرتضی مرتضایی به شماره ملی xxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت عملیات اکتشاف نفت xxxxxxxxx۵۶
آقای حمید مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت xxxxxxxxx۵۱
آقای عباس دهدار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره نماینده شرکت هواپیمایی نفت ایران xxxxxxxxx۸۲
آقای احمد حاتمی یزد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره نماینده شرکت نفت سپاهان xxxxxxxxx۲۹
آقای جلال خرازی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت جایگزین آقای ابوالقاسم حبیبی خراسانی برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1284061
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۹/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آرشین حساب با شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی , موسسه حسابرسی آبتین روش آریا با شناسه ملیxxxxxxxxx۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه حساب سود زیان منتهی بهxxx۱ تصویب شد.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت پالایش نفت جی انتخاب شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275752
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
احمد حاتمی یزد کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت نفت سپاهان به جای آقای سید علیرضا میرمحمدصادقی گردید ـ آقای سید مرتضی مرتضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ رئیس هیئت مدیره ـ آقای حمید مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ آقای ابوالقاسم حبیبی خراسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای احمد حاتمی یزد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره ـ آقای عباس دهدار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693135
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت جی (سهامی‌عام) بشماره ثبت۲۱۷۹۹۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۴/۵/۹۱ حمید مرادی به کدملیxxxxxxxxx۶ به جای فریبرز فیروزبخت به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردید هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای۳۷و۴۳ اساسنامه به شرح مندرج درصورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693136
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت جی (سهامی‌عام) بشماره ثبت۲۱۷۹۹۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۳/۴/۹۱ عباس دهعدار به کدملیxxxxxxxxx۱ به جای حسن اسماعیل نظری به نمایندگی شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و حمید مرادی به کدملیxxxxxxxxx۶ به جای علیرضا جاوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب شدند و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد و مکاتبات اداری عادی با امضا مدیرعامل ممهور به مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693168
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت چی (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۱۷۹۹۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و مهدی رضا قاسمیان به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9741528
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت چی (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۱۷۹۹۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و مهدی‌رضا قاسمیان به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10071747
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت جی (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۵/۹۱ حمید مرادی به کدملی xxxxxxxxx۶ به جای فریبرز فیروزبخت به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردید هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای ۳۷ و ۴۳ اساسنامه به شرح مندرج درصورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11824209
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت جی (سهامی‌عام) بشماره ثبت۲۱۷۹۹۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۳/۴/۹۱ عباس دهعدار به کدملیxxxxxxxxx۱ به جای حسن اسماعیل‌نظری به نمایندگی شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و حمید مرادی به کدملیxxxxxxxxx۶ به جای علیرضا جاوید به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب شدند و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد و مکاتبات اداری عادی با امضا مدیرعامل ممهور به مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 470912

آگهی تغییر محل شرکت پالایش نفت جی
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۱۰/۹۰ محل شرکت به تهران ـ میدان شیخ بهایی خیابان سئول نرسیده به تقاطع شهید یاسمی کوچه چهارم پلاک۱ ـ کدپستیxxxxxxxxx۱ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11636889
آگهی تغییر محل شرکت پالایش نفت جی سهامی عام به شماره ثبت۲۱۷۹۹۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۰/۱۰/۹۰ محل شرکت به تهران ـ میدان شیخ بهایی خیابان سئول نرسیده به تقاطع شهید یاسمی کوچه چهارم پلاک۱ ـ کدپستیxxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 468584

آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت جی
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی مورخ۳۰/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۱۰/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: مواد۷ و۳۲ و۵۴ و۵۶ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10039213
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت جی سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی مورخ ۳۰/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۰/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: مواد ۷ و ۳۲ و ۵۴ و ۵۶ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10573409
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت جی سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۰/۶/۹۰ نوع شرکت از سهامی‌خاص به سهامی‌عام تبدیل گردید و اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید اعلام تبدیل نوع شرکت جهت اطلاع عموم بشرح ذیل میباشد: نام شرکت پالایش نفت جی به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ موضوع شرکت: احداث و راه‌اندازی بهره‌برداری و اجرای طرح و توسعه پالایشگاه و واحدهای موبوط در داخل یا خارج از کشور بطور مستقیم و غیرمستقیم با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی و یا مستقلا شامل: تولید استحصال و فروش محصولات و فرآورده‌های نفتی و مشتقات و محصولات فرمی و انجام سایر فعالیتهای فنی مهندسی بازرگانی و تولیدی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم به عملیات شرکت مرتبط باشد انجام فعالیتهای بازرگانی داخلی و خارجی جهت خرید و فروش واردات و صادرات مواد کالا محصولات فرآورده‌‌های نفتی مشتقات و محصولات فرعی و همچنین واردات ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز ایجاد شبکه‌های توزیع و عرضه و نمایندگی در داخل و خارج از کشور خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی و خدماتی و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی خرید و فروش خدمات فنی مهندسی بازرگانی و تولیدی انجام عملیات خدماتی مالی و اعتباری درخصوص تامین منابع و امکانات موردنیاز شرکت انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف و موضوع شرکت ضروری و مفید باشد. مرکز اصلی شرکت تهران ـ خ شیخ‌بهایی ـ چهارراه سئول ـ روبروی رستوران باربد ـ نبش ک ۴ ـ ش یک ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ میباشد. مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود میباشد. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/۲۹ سهم xxx/۱ ریالی بی‌نام تمام پرداخت شده میباشد. اعضای هیئت‌مدیره شرکت بشرح ذیل میباشد: شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی فریبرز فیروزبخت به کد ملی xxxxxxxxx۱ فرزند آیت‌اله متولد xxx۸ به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و شرکت نفت سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی سید علیرضا میرمحمدصادقی فرزند حسن متولد xxx۹ کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو و رئیس هیئت‌مدیره و شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آیت‌اله جوشن به کد ملی xxxxxxxxx۶ فرزند عباس متولد xxx۹ بسمت عضو و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی علیرضا جاوید به کد ملی xxxxxxxxx۸ فرزند محمدرضا متولد xxx۸ و شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی حسن اسمعیل‌نظری به کد ملی xxxxxxxxx۶ فرزند جعفر متولد xxx۳ بسمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین شدند. شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی مطابق با ماده ۲۴ اساسنامه میباشد. تقسیم سود و تشکیل اندوخته مطابق اساسنامه. شرکت دیونی نداشته و دیون اشخاص را تضمین ننموده است. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۸/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10331769
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت جی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و محمد نورزاد به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9775095
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت جی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۲/۹۰ فیروز فیروزبخت به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و علیرضا جاوید به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندیگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۱ و حسن اسمعیل‌نظری به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۲ بسمت اعضاء هیئت‌مدیره و آیت‌اله جوشن به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و سید علیرضا محمدصادقی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پالایش نفت سپاهان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و تجاری و بانکی از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10116233
آگهی تغییرات در شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۸۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید. علیرضا علی احمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ بجای نصرت اله اسپیاری بنمایندگی از شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و نجات امینی به کدملی xxxxxxxxx۷ بجای ناصرعلی بنمایندگی از شرکت نفت سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و حق امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و سایر عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11040978
آگهی اصلاحی شرکت پالایش نفت جی سهامی‎خاص بشماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
پیرو آگهی xxx۸۶/ت۳۲ مورخ ۲۷/۱۱/۸۹ نام فریبرز فیروزبخت بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره و نام حسن اسماعیل نظری و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11942968
آگهی تصمیمات در شرکت پالایش نفت جی سهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۸۹ فریبرز فیروزی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل به نمایندگی از شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ و علیرضا جاوید به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو و رئیس هیئت‌مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و آیت‌اله جوشن به کد ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت‌مدیره به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و اسمعیل نظری به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و جلال خرازی‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پالایش نفت سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق یک نفر از اعضا هیئت‌مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای منفرد مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11179110
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت جی سهامی‌خاص ثبت‌شده‌بشماره ۲۱۷۹۹۷ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۹/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ـ شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ ـ شرکت نفت سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ ـ شرکت خدمات و پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ـ شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10640175
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت جی سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۷۹۹۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۷/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به سمت بازرس اصلی و محمد نورزاددولت‌آبادی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11759894
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت جی سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۷۹۹۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات