سرمایه گذاری پویا

شرکت سرمایه گذاری پویا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102588528 ()
11
افراد
21
آگهی‌ها
217510
شماره ثبت
1382/12/4
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14733131
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/xxx۸ و نامه شماره xxx۹۳ , xxx مورخ ۱۸/۰۴/xxx۸ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای میثم بلگوریان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت لیزینگ ایران و شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای ابوالفضل کزازی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده شرکت تولید و صادرات ریشمک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ، به عنوان رییس هیأت مدیره و آقای سیدمحسن فاضلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت ایران و شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای وحید ویسی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای سیدامیرحسن اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند . تمامی قراردادها و عقود اسلامی ، اوراق بهادار و کلیه اسناد مالی و اداری تعهدآور از جمله چک ، بروات و سفته با امضاء متفق و مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل ، با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . هیأت مدیره اختیارات خود را به شرحزیر به مدیرعامل تفویض نمودند . نمایندگی در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی . نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها . اتخاذ تصمیم در زمینه استفاده از مشاوره حقوقی ، مالی ، مالیاتی ، اقتصادی و بازرگانی . دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره متفرعات . عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد در چارچوب آئین نامه‌ها و مصوبات هیأت مدیره . اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و یا تسلیم به دعوی ، اعم از حقوقی و کیفری ، با داشتن تمام اختیارات لازم برای مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام ، تعیین وکیل ، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین داور بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری ، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا ، تعیین مصدق و کارشناس اقرار چه در ماهیت دعوی و چه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن ، تامین مدعی و تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد . تعیین میزان استهلاک‌ها . تعیین نمایندگان شرکت به عنوان نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه پذیر و پیشنهاد اعضاء هیأت مدیره در شرکت‌های تابعه به هیأت مدیره . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14642455
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه xxx۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای ۱ سال مالی انتخاب گردید . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14044434
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/xxx۷ ومجوز xxx۴۳ , xxx مورخه ۱۸/۲/xxx۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۳۰/۱۱/xxx۶ به تصویب رسید. شرکت‌های سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت ایران و شرق سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ شرکت لیزینگ ایران و شرق سهامی عام با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ برای مدت دو سال به عنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب شدند. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به منظور نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13541541
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۹ , xxx مورخ ۲۶/۴/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه xxx۵ تصویب شد. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13107501
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxx۸۲/xxx مورخ ۲۱/۰۶/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اعلامیه تبدیل مشتمل بر نکات زیر می‌باشد: موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: موضوع فعالیت اصلی: سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. موضوع فعالیت‌های فرعی: سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه بیابد؛ سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری؛ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته_باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده_باشند. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی شرکت، تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه یکم، پلاک ۵، طبقه ۴، کدپستی: xxxxxxxxx۵ می‌باشد. شرکت فاقد شعبه می‌باشد. مدت شرکت: شرکت برای مدت نامحدود تشکیل گردیده است. سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به دو میلیارد سهم عادی هزار ریالی با نام می‌باشد. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. هویت کامل رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شخص حقوقی شماره ثبت اشخاص حقوقی شناسه ملی اشخاص حقوقی نماینده نام پدر شماره شناسنامه کدملی سمت شرکت لیزینگ ایران و شرق به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ رئیس هیات مدیره شرکت ایران و شرق به شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی آقای سیدمحسن فاضلیان شماره ملی xxxxxxxxx۵ نایب رئیس هیات مدیره شرکت تولید و صادرات ریشمک به شماره ثبت xxx۳۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای ابوالفضل کزازی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری پردیس به شماره ثبت xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی آقای میثم بلگوریان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی آقای سیدامیرحسن اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو هیات مدیره و مدیرعامل. شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: مطابق ماده ۲۱ اساسنامه شرکت: هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می‌تواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، در کلیه مجامع عمومی حضور یابد. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد_داشت، مگر در انتخاب اعضاء هیات مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد_شد. حضور اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضاء هیات مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود. در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که بر اساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می‌گردد، از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد_داشت: گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام. تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی یا جمعی. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عادی و فوق العاده شرکتهای سهامی عام است. مجامع عمومی با رعایت مفاد قانون تجارت بصورت زیر تشکیل می‌شوند: مجمع عمومی عادی: این مجمع باید حداقل هر سال یک بار، حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی برای رسیدگی به موارد ذیل تشکیل شود: استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل، استماع گزارش بازرس، بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی قبل، تصویب میزان سود تقسیمی، تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضاء هیات مدیره، تعیین بازرس اصلی و علی البدل شرکت و حق الزحمه‌ی آنها، تعیین روزنامه یا روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت، انتخاب مدیران، انتشار اوراق بهادار غیر قابل تبدیل یا تعویض با سهام، سایر مواردی که به موجب اصلاحیه قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده: این مجمع در هر زمان جهت بررسی موارد ذیل تشکیل می‌شود: تغییر در مفاد اساسنامه، تغییر در میزان سرمایه (افزایش یا کاهش)، انتشار اوراق بهادار دارای حق رای یا قابل تبدیل و یا تعویض با سهام، انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت. اندوخته قانونی: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. موارد انحلال اختیاری شرکت: مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیات مدیره می‌تواند رای به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیات مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضاء هیات مدیره به استناد آن پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیات مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت با حضور ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد_یافت. تصفیه شرکت: هرگاه شرکت طبق مندرجات فوق منحل گردد، تصفیه‌ی امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد_آمد. دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: مبلغ دیون شرکت مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به xxx۴/۱۱/۳۰ بمبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال بشرح ذیل می‌باشد: بدهی جاری xxx. xxx. xxx. xxx، بدهی غیر جاری xxx. xxx. xxx جمع xxx. xxx. xxx. xxx ریال است و شرکت فاقد هرگونه بدهی احتمالی میباشد. روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیده است. اساسنامه جدید شامل ۶۵ ماده و ۲۳ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13094852
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/xxx۵ و مجوزشماره xxx۱۲/xxx مورخ ۱۴/۰۷/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح زیر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: موضوع فعالیت اصلی: سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. موضوع فعالیت‌های فرعی: سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه بیابد؛ سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری؛ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته_باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده_باشند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018232
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱۲ , xxx مورخه ۱۰/۶/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرحسن اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. آقای سیدمحسن فاضلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت ایران و شرق (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹، به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت لیزینگ ایران و شرق (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفضل کزازی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای میثم بلگوریان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. تمامی قراردادها و عقود اسلامی، اوراق بهادار و کلیه اسناد مالی و اداری تعهدآور از جمله چک، بروات و سفته با امضاء متفق و مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود و اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: نمایندگی در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. اتخاذ تصمیم در زمینه استفاده از مشاوره حقوقی، مالی، مالیاتی، اقتصادی و بازرگانی. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره متفرعات. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد در چارچوب آئین نامه‌ها و مصوبات هیئت مدیره. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و یا تسلیم به دعوی، اعم از حقوقی و کیفری، با داشتن تمام اختیارات لازم برای مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس اقرار چه در ماهیت دعوی و چه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی و تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. تعیین میزان استهلاک‌ها. تعیین نمایندگان شرکت به عنوان نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه پذیر و پیشنهاد اعضاء هیئت مدیره در شرکت‌های تابعه به هیئت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12785881
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۸ , xxx مورخ ۰۱/۰۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه xxx۴ تصویب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت ایران وشرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ شرکت لیزینگ ایران و شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت سرمایه گذاری پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ شرکت تولید و صادرات ریشمک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12546198
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري پويا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/xxx۴ و مجوز شماره xxx۲,xxx مورخ ۲۶/۸/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تمامی قراردادها و عقود اسلامی، اوراق بهادار و کلیه اسناد مالی و اداری تعهدآور ازجمله چک٬ بروات و سفته با امضاء متفق و مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. اتخاذ تصمیم در زمینه استفاده از مشاوره حقوقی، مالی، مالیاتی، اقتصادی و بازرگانی. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره متفرعات. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد در چارچوب آئین نامه ها و مصوبات هیئت مدیره. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی، اعم از حقوقی و کیفری، با داشتن تمام اختیارات لازم برای مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس اقرار چه در ماهیت دعوی و چه در امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی و تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. تعیین میزان استهلاک ها. تعیین نمایندگان شرکت به عنوان نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی شرکت های سرمایه پذیر و پیشنهاد اعضای هیأت مدیره در شرکت های تابعه به هیأت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12516590
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري پويا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/xxx۴ و نامه شماره xxx۴/xxx مورخ ۰۱/۰۹/xxx۴سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران خیابان گاندی جنوبی کوچه یکم پلاک ۵ طبقه چهارم با کدپستی xxxxxxxxx۵انتقال یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12446109
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري پويا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/xxx۴ ومجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۵/۶/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید امیر حسن اسلامی با کد ملی شماره ۶-xxxxxx-xxx به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶بجای آقای مجید عشقی کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل و عضوء هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12175358
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری پویا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۲/xxx۳ و تاییدیه شماره xxxxxx/xxxمورخ ۱۹/۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسیدحسابرسی مفید راهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9417831
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/xxx۳ و تاییدیه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۸/۱۰/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1606121
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۳ ومجوز شمارهxxxxxx/xxxمورخ ۲۹/۵/۹۳سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد سخائی فولادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت ایران و شرق (سهامی خاص). با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ آقای مجید عشقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص).با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ آقای حامد تاجمیر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده شرکت لیزینگ ایران و شرق (سهامی خاص).با شناسه ملی xxxxxxxxx بعنوان اعضا هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین شدند وآقای محمد سخایی فولادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای حامد تاجمیر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و جناب آقای مجید عشقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1506034
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری پویا سهامی‌خاص شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۰۷/۰۳/xxx۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آدرس شرکت به: تهران ـ خ گاندی ـ نبش کوچه ۱۵ ـ پلاک ۳۹ ـ طبقه دوم ـ واحد xxx با کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1506062
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری پویا سهامی‌خاص شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۷/۰۳/xxx۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت ۱ سال تعیین گردید و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج آگهی های شرکت انتخاب گردید و شرکت های سرمایه گذاری تدبیر به به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و ایران و شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و لیزینگ ایران و شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356552
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/xxx۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
محمد سخائی فولادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید عشقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدمهدی کولوبندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از آنها با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1353712
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقای محمد سخائی فولادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای مجید عشقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس آقای سید علی رئیس زاده شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۱/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردید.

پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1313061
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۸۹ به تصویب رسید.
ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی تعیین شد.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11091802
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری پویا سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۴/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9691486
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پویا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۶/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۷/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: جواد شکرخواه ـ مجید عشقی ـ محمد سخائی‌فولادی. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۶/۸۸ جواد شکرخواه بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مجید عشقی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سید علی رئیس‌زاده خارج از اعضا و سهامداران به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالی از جمله چک، سفته و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و در غیاب وی رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات