کشت وصنعت گلبرگ بهاران

شرکت کشت وصنعت گلبرگ بهاران (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10102586210 (فعال)
15
افراد
36
آگهی‌ها
217268
شماره ثبت
1382/11/29
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14293028
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت گلبرگ بهاران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی آقای کورش منتصر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت پدیده شیمی پایدار با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای سیدمصطفی سیدحسینی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای رجب جلالوند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا دادفربه شماره ملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضاء بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضاء متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14293040
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت گلبرگ بهاران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و آقای حمید رضا جبینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند اعضاء هیئت برای دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۲ روزنامه کثیر الانتشاررسالت جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13958205
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت گلبرگ بهاران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ را تصویب نمود. موسسه حسابرسی خبره به ش. م xxxxxxxxx۰۳ و آقای حمید رضا جبینی به ک. م xxxxxxxxx۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند اعضاء برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به ش. م xxxxxxxxx۳۰ شرکت گلرنگ پخش به ش. م xxxxxxxxx۵۳ شرکت صنعت غذایی کوروش به ش. م xxxxxxxxx۰۰ شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران به ش. م xxxxxxxxx۹۴ شرکت پدیده شیمی پایدار به ش. م xxxxxxxxx۴۲ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076826
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت گلبرگ بهاران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش کشت وصنعت گلبرگ بهاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت غذایی کوروش با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای کورش منتصر با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت گلرنگ پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای رجب جلالوند با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی نیلی با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای امیر فضلی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی پایدار با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای فایق صالحی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضوهیئت مدیره کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت وسایراوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13050842
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت گلبرگ بهاران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره ش م xxxxxxxxx۰۳ و موسسه حسابرسی اطهر ش م xxxxxxxxx۹۰ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12645791
آگهی تغییرات شرکت كشت وصنعت گلبرگ بهاران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۷۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش کشت وصنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلربه کدملیxxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت گلرنگ پخش با نمایندگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ آقای مسعود گودرزی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت پدیده شیمی نیلی به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای کورش منتصر به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای محمد برهانی به کدملیxxxxxxxxx۵ بعنوان عضوهیئت مدیره شرکت صنعت غذایی کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای رجب جلالوند به کدملی xxxxxxxxx۶بعنوان عضو هیئت مدیره کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا رجب جلالوند به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت وسایراوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12645797
آگهی تغییرات شرکت كشت وصنعت گلبرگ بهاران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۷۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش کشت وصنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ شرکت پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت صنعت غذایی کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12390281
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت گلبرگ بهاران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: خرید، فروش، بسته بندی، توزیع، تولید، عرضه و صادرات واردات دام زنده و فراوردهای دامی و نهاده های دامی ومحصولات غذایی شامل فرآورده های لبنی و آشامیدنی انواع کنسرویجات گوشتی و غیر گوشتی و کنسرو ماهی و میگو انواع نوشیدنی های غیر الکلی کمپوتها روغنها و چربیهای خوراکی میوه جات بصورت کنسرو خشک شده و پخته شده آب میوه شربتهای میوه ای چای کاکائو شکر برنج سبزیجات به صورت کنسرو و سس ها رب ها محصولات لبنی غذای کودک مربا ژله قهوه آرد و فرآورده های تهیه شده از غلات شیرینیجات سرکه ها انواع شکلاتها ترشیجات و شوریجات آدامس خشکبار و حبوبات و محصولات غذایی و مدیریت نظارت بر سرمایه های شرکت و انجام هرگونه فعالیت در زمینه تولید و صنایع تکمیلی و تهیه و نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجات (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12351962
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت گلبرگ بهاران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۷۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره xxxxxxxxx۰۳ و موسسه حسابرسی اطهر xxxxxxxxx۶۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12244891
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت گلبرگ بهاران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۱۷۲۶۸ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱بعنوان رئیس هیئت مدیره ـ شرکت گسترش کشت وصنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴با نمایندگی آقای مسعود گودرزی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره ـ شرکت پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷با نمایندگی آقای کورش منتصر به شماره ملی xxxxxxxxx۸بعنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل ـ شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲با نمایندگی آقای محمد برهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵بعنوان عضوهیئت مدیره ـ شرکت صنعت غذایی کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰با نمایندگی آقای مهدی عاشوری به شماره ملی xxxxxxxxx۸بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا رجب جلالوند به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت وسایراوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12244893
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت گلبرگ بهاران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۱۷۲۶۸ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش کشت وصنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ـ شرکت گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ ـ شرکت پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ ـ شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ ـ شرکت صنعت غذایی کوروش به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1748961
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت گلبرگ بهاران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx میلیارد ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم بانام xxx۰ ریالی از محل مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردیدو ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720063
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت گلبرگ بهاران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش کشت وصنعت گلبرگ بهاران ش م xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی ک م xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره ـ شرکت گل پخش اول ش م xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان ک م xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره ـ شرکت پدیده شیمی نیلی ش م xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای کورش منتصر ک م xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل ـ شرکت پدیده شیمی پایدار ش م xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای محمد برهانی ک م xxxxxxxxx۵ بعنوان عضوهیئت مدیره ـ شرکت صنعت غذایی کوروش ش م xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای مهدی عاشوری ک م xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق یکی از آقایان مسعود گودرزی یا محمد شرکت بزازان به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت وسایراوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720070
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش کشت وصنعت گلبرگ بهاران ش م xxxxxxxxx۹۴ ـ شرکت گل پخش اول ش م xxxxxxxxx۴۸ ـ شرکت پدیده شیمی نیلی ش م xxxxxxxxx۵۷ ـ شرکت پدیده شیمی پایدار ش م xxxxxxxxx۴۲ ـ شرکت صنعت غذایی کوروش ش م xxxxxxxxx۰۰
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1619935
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت گلبرگ بهاران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب نمود. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ وآقای سیاوش سهیلی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1439076
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۷۲۶۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران با نمایندگی آقای سید محمدباقر فاضلیانxxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره
ـ شرکت گلرنگ پخش با نمایندگی آقای مسعود گودرزیxxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره
ـ شرکت پدیده شیمی نیلی با نمایندگی آقای کورش منتصر xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل و شرکت پدیده شیمی پایدار با نمایندگی آقای محمد برهانیxxxxxxxxx۵ و شرکت گل پخش اول با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازانxxxxxxxxx۱ و شرکت صنعت غذایی کوروش با نمایندگی آقای مهدی عاشوری xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند.
ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق یکی از آقایان مسعود گودرزی یا محمد شرکت بزازان به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1439089
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۷۲۶۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند.
شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران xxxxxxxxx۹۴
ـ شرکت گلرنگ پخشxxxxxxxxx۵۳
ـ شرکت گل پخش اول xxxxxxxxx۴۸
ـ شرکت پدیده شیمی نیلی xxxxxxxxx۵۷
ـ شرکت پدیده شیمی پایدار
ـ شرکت صنعت غذایی کوروش xxxxxxxxx۰۰
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1439365
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۷۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۴۰ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303667
آگهی تغییر کشت و صنعت گلبرگ بهاران سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۱۷۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۷/xxx۲ شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران با نمایندگی آقای سید محمدباقر فاضلیان کدملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت گلرنگ پخش با نمایندگی آقا ی مسعود گودرزی کدملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت گل پخش اول با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان کدملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت پدیده شیمی نیلی با نمایندگی آقای کوروش منتصر کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت پدیده شیمی پایدار با نمایندگی آقای محمد برهانی کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گریدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303668
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۱۷۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران با نمایندگی آقای سید محمدباقر فاضلیان کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره
ـ شرکت گلرنگ پخش با نمایندگی آقای مسعود گودرزی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره
ـ شرکت گل پخش اول با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیات مدیره
ـ شرکت پدیده شیمی پایدار با نمایندگی آقای کوروش منتصر کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل ـ شرکت پدیده شیمی پایدار با نمایندگی آقای محمد برهانی کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک, سفته, برات با امضای متفق یکی از آقایان مسعود گودرزی یا محمد شرکت بزازان به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت . سایر اوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره, همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303671
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۱۷۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
تعداد اعضای هیئت مدیره مرکب از ۳ الی ۷ نفر میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1261363
آگهی افزایش سرمایه شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۱۷۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ یکصد میلیارد ریال به مبلغ دویست میلیارد ریال منقسم به xxx/xxx/۲۰ سهم xxx/۱۰ ریالی از محل تبدیل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
ضمنا در ادامه ارزش مبلغ اسمی سهام از xxx/۱۰ ریالی به xxx/۱ ریالی کاهش یافت.
درنتیجه سرمایه شرکت عبارتند از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام پرداخت شده میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1198137
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۱۷۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی خبره ش م xxxxxxxxx۰۳ و آقای سیاوش سهیلی ک م xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1006552
آگهی افزایش سرمایه شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱/۹/xxx۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/۱۰ سهم xxx/۱۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته_است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ تکمیل امضا گردیده است. اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی مهدی فضلی به کدملی xxxxxxxxx۲ شرکت گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی مسعود گودرزی به کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی کورش منتصر به کدملی xxxxxxxxx۸ به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱/۹/۹۱ مهدی فضلی بسمت رئیس هیات مدیره و مسعود گوردزی بسمت نایب رئیس هیات مدیره و کورش منتصر به سمت مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 981732
آگهی افزایش سرمایه شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران سهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۷۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۵/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۷۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۷۰ سهم xxx/۱۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۵/۱۱/xxx۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 963296
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۱۷۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره با ش م xxxxxxxxx۰۳ بسمت بازرس اصلی و سیاوش سهیلی با ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11201990
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۱۷۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره با ش م xxxxxxxxx۰۳ بسمت بازرس اصلی و سیاوش سهیلی با ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9656746
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۲۱۷۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید.

موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت بازرس اصلی و سیاوش سهیلی به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیر‌الانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند.

گلرنگ پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی مهدی فضلی به ش ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی مسعود گودرزی به ش ملی xxxxxxxxxxxx و شرکت پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی کورش منتصر به ش ملی xxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۰ مهدی فضلی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مسعود گودرزی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شهرام صیادی خارج از اعضاء به سمت مدیر‌عامل تعیین گردیدند.امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک ز اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10525670
آگهی افزایش سرمایه شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۷۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۵ سهم xxx/۱۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته_است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11355340
آگهی تصمیمات شرکت آریان تجارت شرق سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۱۴۶۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۸/۲/۹۰ به موضوع فعالیت شرکت عبارت ذیل الحاق شد: واردات انواع نمایشگرهای ال ای دی و تلویزیونهای شهری. درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10790532
آگهی تصمیمات شرکت تجارت گجستر الکترونیک آرین سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۶۵۹۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۴/۵/۸۸ واصل گردید: سیاوش سهیلی بسمت بازرس اصلی و داود خمارلو بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10950743
آگهی تصمیمات شرکت تجارت گستر الکترونیک آرین سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۶۵۹۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲/۵/۸۹ واصل گردید: سیاوش سهیلی بسمت بازرس اصلی و داود خمارلو بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به نمایندگی مهدی فضلی و شرکت گل‌پخش اول به نمایندگی مسعود گودرزی و شرکت آریان تجارت شرق به نمایندگی حمیدرضا روزبهانی.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9724314
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۱۷۲۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سیاوش سهیلی بسمت بازرس اصلی و داود خمارلو بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9895907
آگهی تصمیمات شرکت آریان تجارت شرق سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۱۴۶۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۶/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سیاوش سهیلی بسمت بازرس اصلی و داود خمارلو بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10686792
آگهی تصمیمات شرکت تجارت گستر الکترونیک آرین سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۶۵۹۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۰/۵/۸۷ شرکت مزبورکه در تاریخ ۶/۴/۸۸ واصل گردید: سیاوش سهیلی بسمت بازرس اصلی و داود خمارلو بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به نمایندگی مهدی فضلی ـ شرکت گل پخش اول به نمایندگی مسعود گودرزی ـ شرکت آریان تجارت شرق به نمایندگی حمیدرضا روزبهانی. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۵/۸۷ مهدی فضلی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مسعود گودرزی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حمیدرضا روزبهانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق دو نفر از سه نفر رئیس هیئت‌مدیره و نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10528023
آگهی تغییر محل شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۷۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۸۸ محل شرکت به تهران خ توانیر خ نظامی جنب سفارت بلغارستان پ ۳۸ واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۹ منتقل گردید. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات