انتقال داده های آسیاتک

شرکت انتقال داده های آسیاتک (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102583274 ()
14
افراد
28
آگهی‌ها
216971
شماره ثبت
1382/11/20
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان انفورماتیک از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
صدور 1396/11/10 انقضا 1398/11/1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14784918
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های آسیاتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۷ تصویب شد موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید افراد ذیل به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت خدمات مدیریت اندیشه آتیه مداران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ محمد علی یوسفی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ ستاره اصغری به کدملی xxxxxxxxx۷ مهرنوش جلالیان به کدملی xxxxxxxxx۳
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14784923
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های آسیاتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر محسن گرجی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت اندیشه آتیه مداران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان عضو هیأت مدیره تعیین شدند آقای علیرضا حاجی شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بعنوان رئیس هیأت مدیره خانم ستاره اصغری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمد علی یوسفی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل خانم مهرنوش جلالیان به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره شدند حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۵/xxx۶ مجدداً تفویض گردید امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14567119
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده‌های آسیاتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده و سود انباشته افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14278418
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های آسیاتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14093912
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده‌های آسیاتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر محسن گرجی به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای حمیدرضا دانش کاظمی به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت اندیشه آتیه مداران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره منصوب گردید. آقای علیرضا حاجی شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم ستاره اصغری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره محمدعلی یوسفی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل خانم مهرنوش جلالیان به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر محسن گرجی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14032291
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده‌های آسیاتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰۳ , xxx مورخه ۱۹/۰۲/۹۷ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید بهشتی کوچه دوازدهم خیابان میر عماد پلاک ۳۷. ۱ طبقه اول واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13628323
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده‌های آسیاتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/xxx۶ و بموجب مجوز شماره xxx۷۵ , xxx مورخه ۲۰/۰۶/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مدیریت نظارت بر بازار اولیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت انتقال داده‌های آسیاتک شرکت ازسهامی خاص به سهامی عام نام و شماره ثبت شرکت: شرکت انتقال داده‌های آسیاتک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ موضوع شرکت: موضوع اصلی انجام فعالیت‌های مخابراتی، ارتباطی و اطلاعاتی انتقال داده‌ها براساس پروانه FCP و سایر پروانه‌ها و مجوزهای شرکت جهت ارائه خدمات ارتباطی، مخابراتی، اینترنتی و اینترانتی با پهنای باند پرسرعت Bradband بدون وابستگی به نوع فناوری شامل و نه محدود به: تهیه، تأمین، نصب و راه اندازی تجهیزات و سرویس‌های مبتنی بر فناوری‌های خطوط پرسرعت شامل انواع خدمات خطوط دیجیتالی DSL و ارتباط از طریق فناوری‌های بیسیم Wireless در طول موج‌ها و فرکانس‌های خصوصی و عمومی از طریق محیط‌های انتقالی مختلف شامل کابل مسی، فیبرنوری و رادیویی و سیم کارت. انجام کلیه عملیات صادرات، واردات و خرید و فروش تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط با فناوری انتقال داده. طراحی، تولید، مونتاژ و ساخت تجهیزات اعم از سخت افزاری و نرم افزاری مربوط به انتقال داده‌ها. طراحی، تولید و راه اندازی سرویس‌های ارزش افزوده Value added بر انتقال داده‌ها. اخذ مجوز و نصب و راه اندازی و نگهداری مراکز ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی اینترنتی ISP مراکز تامین ارتباط اینترنت پرظرفیت انتقال داده‌ها گذرگاه Gateway بین المللی شبکه ورودی و خروجی انتقال صدا و داده، خدمات تلفن اینترنتی و مجتمع خدمات اینترنت IDC. انجام هرگونه فعالیت دیگر در حوزه خدمات مخابراتی، ارتباطی و اطلاعاتی انتقال داده‌ها مبتنی بر فناوری موجود و یا فناوری‌های آینده و اینترنت اشیا IT و سیستم‌های Clud. اخذ و اعطای نمایندگی داخل و خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با موضوع شرکت. حضور و برگزاری نمایشگاه‌های داخل و خارج از کشور در زمینه‌های مرتبط. انجام فعالیت تحقیق و توسعه در تمامی زمینه‌های فعالیت شرکت. انجام فعالیت در حوزه تدوین، بهره گیری، فروش و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه‌ای و اپلیکیشن‌های مختلف. فعالیت در حوزه‌های فناوری مالی Fintech با بهره گیری از توان نرم افزاری و سخت افزاری. انجام فعالیت در حوزه تولید، نگهداری و انتقال محتواهای مختلف بخصوص ویدیویی VD و IPTV. فعالیت در حوزه دیجیتال مارکتینگ در فضای وب. س. انجام خدمات Datamining و Bigdata. موضوع فرعی ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزه فناوری اطلاعات سرمایه گذاری یا مشارکت در سایر شرکت‌ها از جمله استارت آپ‌ها مرکز اصلی شرکت و نشانی شعب شرکت: (شرکت فاقد شعبه است) تهران، خیابان شهید بهشتی، بعد از میرعماد، پلاک xxx، ساختمان آسیاتک، کدپستی xxxxxxxxx۱ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ارزش مبلغ اسمی سهام از xxx۰۰ ریال به xxx۰ ریال کاهش یافت و لذا تعداد کل سهام از xxxxxx۰۰ به xxxxxxxxx سهم افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح کرد. سرمایه شرکت به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام می‌باشد که کاملا تادیه شده_است. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. اسامی اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: محمد علی یوسفی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل، شرکت خدمات مدیریت اندیشه آتیه مداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و به نمایندگی آقای حمیدرضا دانش کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم ستاره اصغری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم مهرنوش جلالیان به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی آقای علی رضا حاجی شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: درکلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد_داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد_داشت: اعلامیه خرید سهام، گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام، اصل ورقه سهام، تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه، تقسیم سود شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. مطابق ماده ۹۰ قانون تجارت، تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد_بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. مقررات اساسنامه راجع به تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه به شرح ذیل است: اندوخته قانونی و اختیاری وضع اندوختۀ قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. انحلال و تصفیه موارد اختیاری انحلال شرکت مجمع عمومی فوق العادۀ شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد_یافت. تصفیه هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد_آمد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: مجمع بدهی‌های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت مطابق آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده (سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه xxx۵) xxxxxxxxxxxx۷ ریال است که xxxxxx۲ میلیون ریال آن بدهی‌های جاری و xxxxxx میلیون ریال بدهی‌های غیرجاری است. همچنین مطابق یادداشت ۲۸ آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده، بدهی‌های احتمالی موضوع ماده xxx قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال xxx۷ در تاریخ ترازنامه ۲ , xxx , xxx میلیون ریال است. روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود وزیان آن مربوط به سالهای xxx۴ و xxx۵ و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن درمرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13576031
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده‌های آسیاتک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حساب سود و زیان و تراز نامه منتهی به سال ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت افراد ذیل به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت خدمات مدیریت اندیشه آتیه مداران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ محمد علی یوسفی زاده با کدملی xxxxxxxxx۱ ستاره اصغری با کدملی xxxxxxxxx۷ خانم مهر نوش جلالیان با کدملی xxxxxxxxx۳ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13576038
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده‌های آسیاتک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13576048
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده‌های آسیاتک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی یوسفی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ از اعضای هیات مدیره به سمت مدیرعامل، شرکت خدمات مدیریت اندیشه آتیه مداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و به نمایندگی آقای حمیدرضا دانش کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیات مدیره، خانم ستاره اصغری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، خانم مهرنوش جلالیان به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی آقای علی رضا حاجی شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از دو نفر رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. بر اساس ماده ۱۴ اساسنامه شرکت، امور و وظایف زیر توسط هیات مدیره به مدیرعامل تفویض اختیار شد. انجام کلیه امور تجاری. انجام هر گونه داد و ستد اموال منقول. انعقاد انواع و اقسام قراردادها و وصول و دریافت وجه و هر گونه مطالبات و پرداخت وجوه. مذاکره و دریافت وام از بانکها، موسسات تجاری، بنگاهها و اشخاص. تاسیس شعب و نمایندگی در ایران و در هر سرزمین دیگری که به صلاح شرکت تشخیص داده_شود. تنظیم مفاصا و تصفیه حسابها. شور و مذاکره و سازش و حل و فصل دوستانه در مورد کلیه مسائل مربوط به شرکت. ارجاع هر یک یا کلیه اختلافات شرکت به داوری و تعیین داوران و تفویض اختیار صلح و سازش به داوران مزبور، اقامه دعوی و دفاع از دعاوی و تعیین وکیل بدین منظور. تنظیم بودجه جهت ارائه به هیات مدیره جهت تصویب. انعقاد هر گونه قرارداد خرید و فروش و شرکت در هر گونه مناقصه و مزایده. انعقاد هر گونه قرارداد اجاره و استجاره با حق فسخ و با حق ادعای خسارت یا بدون آن. افتتاح حساب در بانکها و در موسسات مالی و اعتباری و سایر موسسات تجاری و انتقال و مسدود کردن حسابهای مزبور. رهن و وثیقه نهادن اموال منقول و غیرمنقول شرکت و قبول رهینه و وثیقه. اعطا و تحصیل وام و اعتبار. افتتاح حسابهای جاری و حسابهای سپرده ثابت جهت وجوه ذخیره و مسدود کردن حسابهای مزبور و همچنین سرمایه گذاری دارائی نقدی شرکت. نصب و عزل عاملین و وکلا و نمایندگان و کارمندان با حق تعیین حقوق و حق الزحمه و حق الوکاله و پاداش آنها. واگذاری نمایندگی و عاملیت و شرکت در نمایندگی دیگران. قبول نمایندگی از شرکتها و موسسات خارجی و انجام هر گونه امور محوله از طرف موسسات مزبور یا توسط آنها. تفویض اختیارات لازم برای انجام امور فنی و اداری شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13407570
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده‌های آسیاتک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12993421
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده‌های آسیاتک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورت سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ را تصویب نمود موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مالی حافظ گام شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارقام پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۵ انتخاب گردید روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12439826
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های اسیاتک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی یوسفی زاده xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای عباس ریاضی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره خانم ستاره اصغری xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از دونفر رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12439837
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های اسیاتک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمدعلی یوسفی زاده xxxxxxxxx۱ و عباس ریاضی xxxxxxxxx۴و خانم ستاره اصغری xxxxxxxxx۷بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12439893
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های اسیاتک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۳ الی ۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12415610
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده هاي اسياتك شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ را تصویب نمود. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مالی هادی حساب تهران شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۴ انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768494
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده‌های اسیاتک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت های مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس اصلی وآقای رضا ابوالفتحی زاده با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1386701
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده‌های اسیاتک سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و آقای محمدرضا غرویان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282778
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های اسیاتک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عباس ریاضی شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره و خانم ستاره اصغری شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس و آقای محمدعلی یوسفی زاده شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از دو نفر رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282846
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های اسیاتک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان محمدعلی یوسفی زادهxxxxxxxxx۱ و عباس ریاضیxxxxxxxxx۴ و خانم ستاره اصغریxxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282864
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های اسیاتک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه آیین پژوهشگر محاسب به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا ابوالفتحی زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 931242
آگهی تصمیمات شرکت انتقال داده های آسیا تک سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آیین پژوهشگر محاسب با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بسمت بازرس اصلی و رضا ابوالفتحی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10185025
آگهی تصمیمات شرکت انتقال داده‌های آسیا تک سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آیین پژوهشگر محاسب با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بسمت بازرس اصلی و رضا ابوالفتحی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 562222
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های آسیا تک سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۵/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: موضوع شرکت طبق ماده۲ اساسنامه بشرح ذیل تغییر یافت: انجام امور انفورماتیکی شامل خرید و فروش واردات و صادرات تجهیزات رایانه ای مخابراتی و دستگاههای جانبی قطعات و ملزومات رایانه ای تجهیزات مخابراتی و اینترنتی ارائه پشتیبانی آنها و انجام فعالیتهای مخابراتی ارتباطی اطلاعاتی و انتقال داده ها جهت ارائه خدمات ارتباطی مخابراتی اینترنتی و اینترانتی با پهنای باند پر سرعتband broad بدون وابستگی به نوع فناوری شامل و نامحدود به تهیه و تعیین نصب و راه اندازی تجهیزات و سرویسهای مبتنی بر فناوریهای خطوط پرسرعت شامل ارائه انواع خدمات خطوط مشترکینDSL و ارائه خدمات ایستگاههای زمینی ماهواره ایvast و خدمات مشابه و ارتباط از طریق فناوریهای بی سیمwireless در طول موجهای خصوصی و عمومی از طریق محیط های انتقالی مختلف شامل کابل مسی و فیبر نوری انتقال ماهواره ای (پس از اخذ مجوزهای لازم) و خطوط ماکروویو و رادیویی طراحی تولید مونتاژ و ساخت تجهیزات رایانه ای و مخابراتی اعم از سخت افزاری و نرم افزاری اخذ مجوز نصب و راه اندازی و نگهداری مراکز ارائه کننده خدمات اطلاع رسانیIsp (پس از اخذ مجوزهای لازم) و مراکز تامین ارتباط اینترنت پرظرفیت انتقال داده هاISDP گذرگاهgateway بین المللی شبکه ورودی و خروجی انتقال صدا داده و خدمات تلفن اینترنتی و مجتمع خدمات اینترنتIDC و انجام هرگونه فعالیت دیگر در حوزه خدمات مخابراتی ارتباطی اطلاعاتی و انتقال داده ها مبتنی بر فناوری های موجود و یا فناوریهای آینده اخذ و اعطای نمایندگی داخل و خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه موضوع فعالیت شرکت و انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه و آموزش (پس از اخذ مجوزهای لازم) در تمامی زمینه های موضوع فعالیت شرکت به استثنای هرگونه فعالیت در زمینه بسته های نرم افزاری رسانه ای و چندرسانه ای نشر دیجیتال حاملهای دیجیتال از قبیل (سی دی ـ دی وی دی ـ بلوری و مانند آنها) رسانه های برخط شامل (هر شکل ارسال یا انتشار پیام یا محتوای سمعی ـ بصری و متنی و دیجیتال) و همچنین اماکن کسب خدمات تجهیزات ماشین آلات و نرم افزارهای مخصوص فعالیتهای یادشده.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9882123
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های آسیا تک سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۶۹۷۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۵/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: موضوع شرکت طبق ماده۲ اساسنامه بشرح ذیل تغییر یافت: انجام امور انفورماتیکی شامل خرید و فروش واردات و صادرات تجهیزات رایانه‌ای مخابراتی و دستگاههای جانبی قطعات و ملزومات رایانه‌ای تجهیزات مخابراتی و اینترنتی ارائه پشتیبانی آنها و انجام فعالیتهای مخابراتی ارتباطی اطلاعاتی و انتقال داده‌ها جهت ارائه خدمات ارتباطی مخابراتی اینترنتی و اینترانتی با پهنای باند پر سرعتband broad بدون وابستگی به نوع فناوری شامل و نامحدود به تهیه و تعیین نصب و راه‌اندازی تجهیزات و سرویسهای مبتنی بر فناوریهای خطوط پرسرعت شامل ارائه انواع خدمات خطوط مشترکینDSL و ارائه خدمات ایستگاههای زمینی ماهواره‌ایvast و خدمات مشابه و ارتباط از طریق فناوریهای بی‌سیمwireless در طول موجهای خصوصی و عمومی از طریق محیط‌های انتقالی مختلف شامل کابل مسی و فیبر نوری انتقال ماهواره‌ای (پس از اخذ مجوزهای لازم) و خطوط ماکروویو و رادیویی طراحی تولید مونتاژ و ساخت تجهیزات رایانه‌ای و مخابراتی اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری اخذ مجوز نصب و راه‌اندازی و نگهداری مراکز ارائه‌کننده خدمات اطلاع‌رسانیIsp (پس از اخذ مجوزهای لازم) و مراکز تامین ارتباط اینترنت پرظرفیت انتقال داده‌هاISDP گذرگاهgateway بین‌المللی شبکه ورودی و خروجی انتقال صدا داده و خدمات تلفن اینترنتی و مجتمع خدمات اینترنتIDC و انجام هرگونه فعالیت دیگر در حوزه خدمات مخابراتی ارتباطی اطلاعاتی و انتقال داده‌ها مبتنی بر فناوری‌های موجود و یا فناوریهای آینده اخذ و اعطای نمایندگی داخل و خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه موضوع فعالیت شرکت و انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه و آموزش (پس از اخذ مجوزهای لازم) در تمامی زمینه‌های موضوع فعالیت شرکت به استثنای هرگونه فعالیت در زمینه بسته‌های نرم‌افزاری رسانه‌ای و چندرسانه‌ای نشر دیجیتال حاملهای دیجیتال از قبیل (سی‌دی‌ـ دی‌وی‌دی‌ـ بلوری و مانند آنها) رسانه‌های برخط شامل (هر شکل ارسال یا انتشار پیام یا محتوای سمعی‌ـ بصری و متنی و دیجیتال) و همچنین اماکن کسب خدمات تجهیزات ماشین‌آلات و نرم‌افزارهای مخصوص فعالیتهای یادشده.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10518335
آگهی تصمیمات و افزایش سرمایه شرکت انتقال داده‌های آسیا تک سهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۷/۹۰ و ۲۸/۷/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/۹۰ و ۲/۸/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۸۵ ریال منقسم به xxx/xxx/۸ سهم xxx/۱۰ ریالی بی نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته_است. ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۳/۸/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است و تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۵ نفر به سه نفر کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید و محمدعلی یوسفی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ستاره اصغری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس ریاضی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفتهو برات و عقوداسلامی و قراردادها که به ترتیب برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از دو نفر رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9780235
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های آسیا تک سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۷/۱۲/۸۹ کلیه سهام بانام شرکت به بی‌نام تبدیل گردید درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۴ ریال منقسم به xxx/xxx/۳ ریال سهم‌ بی‌نام xxx/۱۰ ریالی میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12011891
آگهی تصمیمات شرکت انتقال داده های آسیا تک سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۱۲/۸۹ ابوالقاسم شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و رسول شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدعلی یوسفی‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا و منصور نجمی‌نیا به کدملی xxxxxxxxx۳ و روح‌اله شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۲ و منصور کبیری‌رهنی به کدملی xxxxxxxxx۰ تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یک امضا از بین رئیس هیئت‌مدیره و یا نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات