فن آوا ماهواره

شرکت فن آوا ماهواره (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10102582478
17
افراد
33
آگهی‌ها
216891
شماره ثبت
1382/11/20
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14693467
آگهی تغییرات شرکت فن آوا ماهواره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۷ مورد تصویب قرار گرفت . مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند . روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند . شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و شرکت داده سامانه فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و شرکت شبکه گستر فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ و شرکت داده پردازی فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و شرکت توسعه هوشمند به سام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14377403
آگهی تغییرات شرکت فن آوا ماهواره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸
آگهی تغییرات شرکت فن آوا ماهواره سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
- علیرضا مبارک به کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و امیرحسین فتاحی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت داده سامانه فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و سیدشهرام موحدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت شبکه گستر فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا قوی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت داده پردازی فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره و حسام حبیب اله به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت توسعه هوشمند به سام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند.
- اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید.
تعیین وظایف و اختیارات کارکنان شرکت در چهارچوب ساختار سازمانی مصوب هیئت مدیره و نظارت بر عملکرد و هدایت آنها در انجام وظایف تعیین شده. - پیگیری برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه برای تصویب صورتهای مالی پایان سال مالی و جلسات فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها از طریق هیئت مدیره - تهیه و تنظیم گزارش هیئت مدیره و صورتهای مالی سالانه و ارائه آن به هیئت مدیره. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعاتش و گزارش آن به هیئت مدیره. - تنظیم خلاصه صورت دارایی و ارائه قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و به بازرس شرکت. - تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره. - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره - پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره در موارد لزوم - مدیر عامل مسئول پیگیری و رفع تکالیف مجامع نیز بوده و می بایست گزارش فعالیت خود را در این مورد هر سه ماه یکبار به هیئت مدیره ارائه نماید.
- کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213996
آگهی تغییرات شرکت فن آوا ماهواره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علیرضا مبارک به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از طرف شرکت گروه فن آوا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای امیرحسین فتاحی به کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از طرف شرکت داده سامانه فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای سیدشهرام موحدی به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از طرف شرکت شبکه گستر فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت عضو هیئت مدیره ـ آقای محمدرضا قوی به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از طرف شرکت داده پردازی فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالفضل رضائی به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از طرف شرکت توسعه هوشمند به سام (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت و مسئول انجام و حسن اداره امور و مجری مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره در چهارچوب اساسنامه شرکت و قانون تجارت می باشد. ـ تعیین وظایف و اختیارات کارکنان شرکت در چهارچوب ساختار سازمانی مصوب هیئت مدیره و نظارت بر عملکرد و هدایت آنها در انجام وظایف تعیین شده. ـ پیگیری برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه برای تصویب صورتهای مالی پایان سال مالی و جلسات فوق العاده و تعیین دستور جلسه انها از طریق هیئت مدیره. ـ تهیه و تنظیم گزارش هیئت مدیره و صورتهای مالی سالانه و ارائه آن به هیئت مدیره. ـ تنظیم و اجرای آیین نامه های داخل شرکت پس از ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعاتش و گزارش آن به هیئت مدیره. ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری و گزارش آن به هیئت مدیره. ـ عقد هر نوع قرارداد وثیقه و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه. ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و ارائه قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و به بازرس شرکت. ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره. ـ پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر ۵ درصد قانونی به هیئت مدیره. ـ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره. ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره در موارد لزوم. ۱۴. مدیرعامل مسئول پیگیری و رفع تکالیف مجامع نیز بوده و می بایست گزارش فعالیت خود را در این مورد هر سه ماه یکبار به هیئت مدیره ارائه نماید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14101483
آگهی تغییرات شرکت فن آوا ماهواره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیارممیز به شماره ثبت xxx۲۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.. روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13679028
آگهی تغییرات شرکت فن آوا ماهواره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۴/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله صالحی دخت به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از طرف شرکت گروه فن آوا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بسمت رئیس هیأت مدیره آقای سید مهدی حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت داده سامانه فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای ضیاء حسینی طاهری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از طرف شرکت شبکه گستر فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت عضو هیأت مدیره آقای سید میثم بهشتیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از طرف شرکت داده پردازی فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت عضو هیأت مدیره آقای ابوالفضل رضائی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از طرف شرکت مشاوره فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیأت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت و مسئول انجام و حسن اداره امور و مجری مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره در چهارچوب اساسنامه شرکت و قانون تجارت می‌باشد. تعیین وظایف و اختیارات کارکنان شرکت در چهارچوب ساختار سازمانی مصوب هیأت مدیره و نظارت بر عملکرد و هدایت آنها در انجام وظایف تعیین شده. پیگیری برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه برای تصویب صورتهای مالی پایان سال مالی و جلسات فوق العاده و تعیین دستور جلسه انها از طریق هیأت مدیره. تهیه و تنظیم گزارش هیأت مدیره و صورتهای مالی سالانه و ارائه آن به هیأت مدیره. تنظیم و اجرای آیین نامه‌های داخل شرکت پس از ارائه به هیأت مدیره جهت تصویب. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعاتش و گزارش آن به هیأت مدیره. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری و گزارش آن به هیأت مدیره. عقد هر نوع قرارداد وثیقه و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه. تنظیم خلاصه صورت دارایی و ارائه قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به هیأت مدیره جهت تصویب و به بازرس شرکت. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت ارائه به هیأت مدیره. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر ۵ درصد قانونی به هیأت مدیره. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیأت مدیره. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیأت مدیره در موارد لزوم. مدیرعامل مسئول پیگیری و رفع تکالیف مجامع نیز بوده و می‌بایست گزارش فعالیت خود را در این مورد هر سه ماه یکبار به هیأت مدیره ارائه نماید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13455493
آگهی تغییرات شرکت فن آوا ماهواره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. - مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی و و موسسه حسابرسی هوشیارممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روز نامه اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. - اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند. شرکت داده سامانه فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ شرکت گروه فن آوا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت شبکه گستر فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ شرکت داده پردازی فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ شرکت مشاوره فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12842790
آگهی تغییرات شرکت فن آوا ماهواره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد بابائی به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از طرف شرکت ارتباطات فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سید مهدی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت گروه فن آوا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای خسرو منوچهری به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از طرف شرکت شبکه گستر فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت عضو هیئت مدیره آقای ضیاء حسینی طاهری به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از طرف شرکت داده پردازی فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سید میثم بهشتیان به کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از طرف شرکت مشاوره فن آوا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نموده: مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت و مسئول انجام و حسن اداره امور و مجری مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره در چهارچوب اساسنامه شرکت و قانون تجارت می‌باشد. تعیین وظایف و اختیارات کارکنان شرکت در چهارچوب ساختار سازمانی مصوب هیئت مدیره و نظارت بر عملکرد و هدایت آنها در انجام وظایف تعیین شده. پیگیری برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه برای تصویب صورتهای مالی پایان سال مالی و جلسات فوق العاده و تعیین دستور جلسه انها از طریق هیئت مدیره. تهیه و تنظیم گزارش هیئت مدیره و صورتهای مالی سالانه و ارائه آن به هیئت مدیره. تنظیم و اجرای آیین نامه‌های داخل شرکت پس از ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعاتش و گزارش آن به هیئت مدیره. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری و گزارش آن به هیئت مدیره. عقد هر نوع قرارداد وثیقه و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه. تنظیم خلاصه صورت دارایی و ارائه قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و به بازرس شرکت. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر ۵ درصد قانونی به هیئت مدیره. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره در موارد لزوم. مدیرعامل مسئول پیگیری و رفع تکالیف مجامع نیز بوده و می‌بایست گزارش فعالیت خود را در این مورد هر سه ماه یکبار به هیئت مدیره ارائه نماید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12730008
آگهی تغییرات شرکت فن آوا ماهواره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت ارتباطات فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت داده پردازی فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ شرکت شبکه گستر فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ شرکت مشاوره فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12626037
آگهی تغییرات شرکت فن آوا ماهواره شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم یک هزار ریالی بانام که تماماً پرداخت شده و از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوط دراساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12500586
آگهی تغییرات شرکت فن آوا ماهواره شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حامد بابائی به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت ارتباطات فن آوا بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۴بسمت رئیس هیئت مدیره آقای خسرو منوچهری به کدملیxxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت شبکه گستر فن آوا بشناسه ملی xxxxxxxxxxxxبسمت عضو هیئت مدیره آقای سیدمهدی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت گروه فن آوا بشناسه ملیxxxxxxxxx۷۹بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا مهرابی بیان به کدملیxxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت داده پردازی فن آوا به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سیدمیثم بهشتیان به کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت مشاوره فن آوا بشناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12250220
آگهی تغییرات شرکت فن آوا ماهواره سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبتxxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و مؤسسه دیلمی پور و همکاران به شماره ثبت xxx۶۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۴ انتخاب شدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1386892
آگهی تغییرات شرکت فن آوا ماهواره شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۱۶۸۹۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی آزمودگان xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل: شرکت گروه فن آوا xxxxxxxxx۷۹ شرکت ارتباطات فن آوا xxxxxxxxx۹۴ و شرکت شبکه گستر فن آوا xxxxxxxxxxxx و شرکت داده پردازی فن آوا xxxxxxxxx۳۱ و شرکت مشاوره فن آوا xxxxxxxxx۰۳ انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1386909
آگهی تغییرات شرکت فن آوا ماهواره شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۱۶۸۹۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مسیح مشهدی تفرشی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از طرف شرکت گروه فن آوا (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حامد بابایی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از طرف شرکت ارتباطات فن آوا (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای خسرو منوچهری به کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از طرف شرکت شبکه گستر فن آوا (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا مهرابی بیان به کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از طرف شرکت داده پردازی فن آوا (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سید میثم بهشتیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از طرف شرکت مشاوره فن آوا (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036215
آگهی تصمیمات شرکت فن آوا ماهواره سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925176
آگهی تغییرات شرکت فن آوا ماهواره (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۰/۸/۹۱ اساسنامه جدید شامل۷۷ ماده و۱۳ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11213199
آگهی تغییرات شرکت فن آوا ماهواره (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۰/۸/۹۱ اساسنامه جدید شامل۷۷ ماده و۱۳ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9712244
آگهی اصلاحی شرکت فن آور ماهواره سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸
پیرو آگهی صادره شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۷/۸/۹۱ نام محمد رضا مهرابی با کد ملی xxxxxxxxx۳۰ صحیح است که بدین وسیله اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 881203
آگهی اصلاحی شرکت فن آور ماهواره سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸
پیرو آگهی صادره شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۷/۸/۹۱ نام محمد رضا مهرابی با کد ملی xxxxxxxxx۳۰ صحیح است که بدین وسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 883591
آگهی تغییرات در شرکت فن آوا ماهواره سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۷/۹۱ محمدرضا بهرامی به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت داده پردازی فن آوا به ش م xxxxxxxxx۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره و سید مهدی حسینی به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ارتباطات فن آوا به ک م xxxxxxxxx۹۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسین دامغانی به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت شرکت گروه فن آوا به ش م xxxxxxxxx۷۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و خسرو منوچهری به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت شبکه گسترش فن آوا به ش م xxxxxxxxxxxx و سید میثم بهشتیان به ک م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مشاوره فن آوا به ش م xxxxxxxxx۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10898207
آگهی تغییرات در شرکت فن آوا ماهواره سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۷/۹۱ محمدرضا بهرامی به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت داده‌پردازی فن‌آوا به ش م xxxxxxxxx۷۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره و سید مهدی حسینی به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ارتباطات فن‌آوا به ک م xxxxxxxxx۹۴ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و حسین دامغانی به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت شرکت گروه فن‌آوا به ش م xxxxxxxxx۷۹ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و خسرو منوچهری به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت شبکه گسترش فن‌آوا به ش م xxxxxxxxxxxx و سید میثم بهشتیان به ک م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مشاوره فن‌آوا به ش م xxxxxxxxx۰۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 636361
آگهی تغییرنام شرکت توسعه سازه پای سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۲۶/۱/۹۱ نام شرکت به فنآوا ماهواره تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10652219
آگهی تغییرنام شرکت توسعه سازه پای سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱/۹۱ نام شرکت به فن آوا ماهواره تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 634143
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سازه پاس (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۵/۱۱/۹۰ بشرح ذیل اتخاذ گردید: فعالیت درزمینه شبکه های رایانه ای اطلاع رسانی (پس از اخذ مجوزهای لازم) واردات و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای خارجی مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتیکی انجام فعالیت درزمینه رایانه ای اعم از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در زمینه ارتباطات ماهواره ای و ارائه سرویس شبکه انتقال داده ماهوا ره ای در داخل و خارج کشور پس از اخذ مجوزهای لازم و طراحی و مشاوره در امورمرتبط با زیرساختهای صدا و داده در شبکه های محلی گسترده و جامع ماهواره ای شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با تمامی سازمانها نهادها وزارتخانه ها وشرکتهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی درزمینه موضوع فعالیت شرکت اقدام به هرگونه سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج ازکشور درزمینه موضوع فعالیت شرکت عضویت درسازمانها و مجمع تخصصی در داخل یا خارج ازکشور درزمینه موضوع فعالیت شرکت ارائه خدمات مشاوره ای درزمینه تمامی موضوعات فعالیت شرکت برابر مقررات و با رعایت کلیه تشریفات انجام تمام امور و فعالیت هایی که بطور مستقیم درزمینه موضوع فعالیت شرکت باشد و یا درجهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد. تولید انواع محصولات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات سیستم های رایانه ای، مخابراتی و انتقال دیتا و ارائه هرنوع خدمات مربوط به آنها اعم از سخت افزار و نرم افزارهای کاربردی، خرید و فروش و واردات و صادرات قطعات و تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم های رایانه ای مخابراتی و انتقال دیتا در زمینه رایانه در راستای فعالیتهای ارائه انتقال داده از طریق ماهواره، عقد قرارداد با تمامی وزارتخانه ها و موسسات و سازمانها و نهادها و شرکتهای خصوصی و دولتی اعم از داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت اخذ وام و تسهیلات و اعتبار از تمامی بانکهای داخلی و خارجی و موسسات مالی و اعتباری سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت، ایجاد شعب در داخل و خارج ازکشور و قبول نمایندگی درزمینه موضوع فعالیت شرکت از اشخاص حقیقی و حقوقی و اعطاء نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام سایر عملیات مجاز که مستقیماً در زمینه موضوع فعالیت شرکت باشد و به موجب قوانین و مقررات با این شرکت ممنوع نباشد باستثنای هرگونه فعالیت درزمینه بسته های نرم افزاری رسانه ای و چند رسانه ای، نشر دیجیتال، حامل های دیجیتال (از قبیل سی دی، دی وی دی، بلوری و مانند آنها) رسانه های برخط (شامل هر شکل ارسال یا انتشار پیام یا محتوای سمعی، بصری و متنی دیجیتال) و همچنین اماکن کسب، خدمات، تجهیزات، ماشین آلات و نرم افزارهای مخصوص فعالیتهای یاد شده لذا موضوع شرکت به شرح فوق تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9850139
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سازه پاس (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۱۶۸۹۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۵/۱۱/۹۰ بشرح ذیل اتخاذ گردید: فعالیت درزمینه شبکه‌های رایانه‌ای اطلاع‌رسانی (پس از اخذ مجوزهای لازم) واردات و پشتیبانی نرم‌افزارهای رایانه‌ای خارجی مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه‌های انفورماتیکی انجام فعالیت درزمینه رایانه‌ای اعم از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در زمینه ارتباطات ماهواره‌ای و ارائه سرویس شبکه انتقال داده ماهوا‌ره‌ای در داخل و خارج کشور پس از اخذ مجوزهای لازم و طراحی و مشاوره در امورمرتبط با زیرساختهای صدا و داده در شبکه‌های محلی گسترده و جامع ماهواره‌ای شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با تمامی سازمانها نهادها وزارتخانه‌ها وشرکتهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی درزمینه موضوع فعالیت شرکت اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج ازکشور درزمینه موضوع فعالیت شرکت عضویت درسازمانها و مجمع تخصصی در داخل یا خارج ازکشور درزمینه موضوع فعالیت شرکت ارائه خدمات مشاوره‌ای درزمینه تمامی موضوعات فعالیت شرکت برابر مقررات و با رعایت کلیه تشریفات انجام تمام امور و فعالیت‌هایی که بطور مستقیم درزمینه موضوع فعالیت شرکت باشد و یا درجهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد. تولید انواع محصولات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات سیستم‌های رایانه‌ای، مخابراتی و انتقال دیتا و ارائه هرنوع خدمات مربوط به آنها اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزارهای کاربردی، خرید و فروش و واردات و صادرات قطعات و تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم‌های رایانه‌ای مخابراتی و انتقال دیتا در زمینه رایانه در راستای فعالیتهای ارائه انتقال داده از طریق ماهواره، عقد قرارداد با تمامی وزارتخانه‌ها و موسسات و سازمانها و نهادها و شرکتهای خصوصی و دولتی اعم از داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت اخذ وام و تسهیلات و اعتبار از تمامی بانکهای داخلی و خارجی و موسسات مالی و اعتباری سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت، ایجاد شعب در داخل و خارج ازکشور و قبول نمایندگی درزمینه موضوع فعالیت شرکت از اشخاص حقیقی و حقوقی و اعطاء نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام سایر عملیات مجاز که مستقیماً در زمینه موضوع فعالیت شرکت باشد و به موجب قوانین و مقررات با این شرکت ممنوع نباشد باستثنای هرگونه فعالیت درزمینه بسته‌های نرم‌افزاری رسانه‌ای و چند رسانه‌ای، نشر دیجیتال، حامل‌های دیجیتال (از قبیل سی‌دی، دی‌وی‌دی، بلوری و مانند آنها) رسانه‌های برخط (شامل هر شکل ارسال یا انتشار پیام یا محتوای سمعی، بصری و متنی دیجیتال) و همچنین اماکن کسب، خدمات، تجهیزات، ماشین‌آلات و نرم‌افزارهای مخصوص فعالیتهای یاد شده لذا موضوع شرکت به شرح فوق تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 572360
آگهی تغییر محل شرکت توسعه سازه پای سهامی عام به شماره ثبت۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۹۰ محل شرکت به میدان آرژانتین خ الوند خ ۲۹ پ۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10727790
آگهی تغییر محل شرکت توسعه سازه پای سهامی عام به شماره ثبت۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۹۰ محل شرکت به میدان آرژانتین خ الوند خ ۲۹ پ۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 565970
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سازه پای سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ـ شرکت ارتباطات فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ـ شرکت شبکه گستر فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx ـ شرکت داده پردازی فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ـ شرکت مشاور فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ حسین دامغانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه فن آوا بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مهدی حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ارتباطات فن آوا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خسرو منوچهری به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت شبکه گستر فن آوا و حجت اله نجاری به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت داده پردازی فن آوا بسمت اعضای هیئت مدیره و سید میثم بهشتیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مشاوره فن آوا بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها از جمله، چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10651580
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سازه پای سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۱۶۸۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه فن‌آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ـ شرکت ارتباطات فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ـ شرکت شبکه گستر فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx ـ شرکت داده‌پردازی فن‌ آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ـ شرکت مشاور فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ حسین دامغانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه فن آوا بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید مهدی حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ارتباطات فن آوا بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و خسرو منوچهری به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت شبکه گستر فن آوا و حجت‌اله نجاری به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت داده‌پردازی فن آوا بسمت اعضای هیئت‌مدیره و سید میثم بهشتیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مشاوره فن آوا بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها از جمله، چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10653006
آگهی تغییرات شرکت توسعه سازه پای سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۸/۲/۹۰ به موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل الحاق گردید: تولید انواع محصولات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستمهای رایانه‌ای و مخابراتی و انتقال دیتا و ارائه هر نوع خدمات مربوط به آنها اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزارهای کاربردی خرید و فروش و واردات و صادرات قطعات و تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستمهای رایانه‌ای و مخابراتی و انتقال دیتا عقد قرارداد با کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات و سازمانها و نهادها و شرکتهای خصوصی و دولتی اعم از داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت اخذ وام تسهیلات و اعتبار از کلیه بانکهای داخلی و خارجی و موسسات مالی و اعتباری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور و قبول نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت از اشخاص حقیقی و حقوقی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام سایر عملیات مجاز که مستقیما در زمینه موضوع فعالیت شرکت باشد و بموجب قوانین و مقررات برای این شرکت ممنوع نباشد به استثناء هرگونه فعالیت در زمینه بسته‌های نرم‌افزاری و رسانه‌ای و چندرسانه‌ای نشر دیجیتال و حامل‌های دیجیتال از قبیل سی‌دی و دی‌وی‌دی و بلوری و مانند آنها همچنین اماکن کسب و خدمات و تجهیزات و ماشین‌آلات و نرم‌افزارهای مخصوص فعالیتهای یادشده فعالیت در زمینه شبکه‌های رایانه‌ای و شبکه‌های رایانه‌ای اطلاع‌رسانی واردات و ارائه و پشتیبانی نرم‌افزارهای رایانه‌ای خارجی مشاوره نظارت بر اجرای پروژه‌های انفورماتیکی و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11732031
آگهی تغییرات شرکت توسعه سازه پای سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۱۶۸۹۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۱/۲/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حسین دامغانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بجای حسن نوبهار بنمایندگی از شرکت گروه فن آو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید مهدی حسینی به کد ملیxxxxxxxxx۴۱ بجای عبدالرضا فلاح بنمایندگی از شرکت ارتباطات فن‌ آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سید میثم بهشتیان به کد ملیxxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت مشاوره فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. و حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9736947
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سازه پای سهامی عام ثبت شده به شماره۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۵/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی هشیار بهمند به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9919383
آگهی تصمیمات شرکت ارتباطات کوه نور سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۶۶۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۵/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی هشیار بهمند به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه فن آوا سهامی‌عام و موسسه بنیاد تعاون نور و شرکت فن آوا موج سهامی‌خاص و رحیم بنا مولایی و هادی جوهری. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۲/۸۹ علی یوسفی به نمایندگی موسسه بنیاد تعاون نور به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی نادی‌پور به نمایندگی از طرف فن‌ آوا سهامی‌عام به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و کورش منتظری به نمایندگی از شرکت فن آوا موج به سمت عضو هیئت‌مدیره و رحیم بنامولایی و هادی جوهری به سمت اعضاء هیئت‌مدیره و اکبر جواهری خارج از هیئت‌مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9679911
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سازه پای سهامی عام ثبت شده به شماره۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۱/۸۹ و هیئت‌مدیره ۱۶/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۲/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیاربهمند به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: گروه فن‌آوا به نمایندگی حسن نوبهار و ارتباطات فن‌آوا به نما یندگی عبدالرضا فلاح و شبکه گستر فن‌آوا به نمایندگی خسرو منوچهری و داده پردازی فن‌آوا به نمایندگی حجت‌اله نجاری و مشاوه فن‌آوا به نمایندگی سید میثم بهشتیان حسن نوبهار به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عبدالرضا فلاح به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سید میثم بهشتیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات