آسیا سیر ارس

شرکت آسیا سیر ارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102576935 ()
21
افراد
31
آگهی‌ها
216334
شماره ثبت
1382/11/16
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14734938
آگهی تغییرات شرکت آسیا سیر ارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسین همت گیر به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت توکا فولاد رئیس هیات مدیره آقای داوود صافی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت توکا ریل نایب رئیس هیات مدیره آقای مهران برومند به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت بهین ریل عضو هیات مدیره و مدیرعامل آقای آرش بنازاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت حمل و نقل توکا عضو هیات مدیره آقای سید عسکر عرفانی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت توکا کشش عضو هیات مدیره انتخاب گردید کلیه مکاتبات شرکت با امضاءمدیرعامل و مهر شرکت و کلیه چک‌ها ، قراردادها اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء با مهر شرکت معتبر است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14666608
آگهی تغییرات شرکت آسیا سیر ارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ به تصویب رسید موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد شرکتهای توکاریل xxxxxxxxx۸۰ ، سرمایه گذاری توکا فولاد xxxxxxxxx۱۸ ، مهندسی راه آهن بهین ریل xxxxxxxxx۵۲ ، خدمات توکا کشش xxxxxxxxx۳۶ ، حمل و نقل توکا xxxxxxxxx۸۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14092429
آگهی تغییرات شرکت آسیا سیر ارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و صمت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آئین تراز آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13931981
آگهی تغییرات شرکت آسیا سیر ارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین همت گیر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت توکا ریل با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره حسین بهمن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت توکا کشش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آرش بنازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت حمل و نقل توکا با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو هیئت مدیره مهران برومند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل اسداله رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بهین ریل با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13534723
آگهی تغییرات شرکت آسیا سیر ارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن سعید بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توکا ریل با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهران برومند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای مهرداد روشن به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت خدمات توکا کشش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای اسداله رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بهین ریل با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین همت گیر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل توکا با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل بر اساس مفاد ماده xxx و xxx اصلاحیه قانون تجارت مصوب xxx۷ اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461943
آگهی تغییرات شرکت آسیا سیر ارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۱/xxx۶ باستناد مجوز شماره xxx۹۵ , xxx مورخ ۲۰/۰۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و شرکت توکا ریل (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ و شرکت توکا کشش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13339350
آگهی تغییرات شرکت آسیا سیر ارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۸/xxx۵ باستناد مجوز شماره xxx۹۷ , xxx مورخ ۱۶/۰۸/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء) کوچه ۸، پلاک ۳، واحد ۳ طبقه اول، کد پستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. مبلغ اسمی سهام از xxxxxx ریال به xxx۰ ریال تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ xxx میلیارد ریال نقدی است که به xxx میلیون سهم عادی بانام تقسیم گردیده و تماما پرداخت شده_است. نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. موضوع فعالیت شرکت: موضوع اصلی: تولید و خرید و فروش و اجاره و تعمیرات و نگهداری واگن و لکوموتیو سرمایه گذاری در امور مختلف حمل و نقل ریلی ساخت و تولید تجهیزات مورد نیاز راه اهن مشارکت وبا افراد حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بخصوص در ارتباط با موضوع شرکت موضوع فرعی: اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه موسسات و بانکهای داخلی و خارجی و سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص و شکتهای دولتی و خصوصی مرکز اصلی شرکت: میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء) کوچه ۸، پلاک ۳، واحد ۳ طبقه اول کد پستی xxxxxxxxx۴ می‌باشد مدت شرکت: نامحدود است سرمایه شرکت xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام عادی می‌باشد و شرکت فاقد سهام ممتاز میباشد. اعضای هیات مدیره شرکت: آقای اسداله رمضانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت بهین ریل به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای منوچهر هادی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای غلامرضا طاهری با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت توکا کشش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان عضو هیات مدیره آقای غلامحسین عبدالهی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت توکا ریل به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان عضو هیات مدیره آقای مهرداد روشن با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت حمل ونقل توکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو هیات مدیره شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی، در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد_داشت. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه، وضع اندوخته‌ی قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. تقسیم دارای بعد از تصفیه: هرگاه شرکت منحل گردد، تصفیه‌ی امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد_آمد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: مجموع بدهی‌های کوتاه مدت و بلندمدت شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال و بدهیهای احتمالی به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال می‌باشد روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دوسال قبل ازاتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13333707
آگهی تغییرات شرکت آسیا سیر ارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سهام بی نام شرکت به سهام با نام تبدیل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می‌گردد. در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxxxxx ریالی با نام می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13090539
آگهی تغییرات شرکت آسیا سیر ارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب مجمع رسید موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیر الا نتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12525560
آگهی تغییرات شرکت آسيا سير ارس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسداله رمضانی با کد ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت بهین ریل به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای منوچهر هادی با کد ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ به عنوان بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای غلامرضا طاهری با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت توکا کشش به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای غلامحسین عبدالهی با کد ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت توکا ریل به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای مهرداد روشن با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت حمل ونقل توکابه شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12506868
آگهی تغییرات شرکت آسيا سير ارس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت توکا ریل با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد با شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ شرکت بهین ریل با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ شرکت حمل و نقل توکا با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ شرکت توکا کشش با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12506892
آگهی تغییرات شرکت آسيا سير ارس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12065070
آگهی انتقالی شرکت آسیا سیر ارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۳۷۵۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
به موجب آگهی تغییرات شماره ی xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۰۱/۰۶/xxx۳ و صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ مرکز اصلی شرکت آسیا سیر ارس سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx واحد ثبتی تهران به نشانی استان اصفهان، سپاهان شهر بلوار غدیر خیابان غدیر خیابان تعاون ۳ پلاک ۴۷ کدپستی xxxxxxxxx۶ انتقال یافت و در این اداره تحت شماره xxx۵۳ به ثبت رسید و جهت اطلاع عموم آگهی میگردد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12092864
آگهی تغییرات شرکت آسیا سیر ارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۳۷۵۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * مرکز اصلی شرکت از واحد ثبتی اصفهان به واحد ثبتی تهران به نشانی تهران شهرک غرب، بلوار فرحزادی، میدان کتاب، خیابان کوهستان، کوچه گل آذین پلاک ۲، طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544417
آگهی تغییرات شرکت آسیا سیر ارس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسد اله رمضانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مهندسی راه اهن بهین ریل به شناسه ملی xxxxxxxxx۲به سمت سمت رئیس هیات مدیره آقای سید محسن میرمحمدی باکد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای سید رسول خلیفه سلطانی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توکا ریل به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای مهرداد روشن با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل توکا به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیات مدیره آقای احمد کریمی پور با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توکا کشش به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶ به سمت عضو هیات مدیره آقای غلامحسین عبدالهی سروی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544419
آگهی تغییرات شرکت آسیا سیر ارس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسداله رمضانی بشماره ملی xxxxxxxxx۸به نمایند گی شرکت توکاریل با شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای منوچهر هادی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکافولاد با شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای مهرداد روشن بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت حمل ونقل توکا با شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامحسین عبداللهی سروی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت توکا کشش با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید محسن میر محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت راه آهن بهین ریل با شناسه ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه چکها، قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء و با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588404
آگهی تغییرات شرکت آسیا سیر ارس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکزاصلی شرکت به: اصفهان سپاهان شهر بلوار غدیر خیابان تعاون ۳ پلاک ۴۷ کدپستی xxxxxxxxx۶ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400288
آگهی تغییرات شرکت آسیا سیر ارس سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای اسدالله رمضانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل شناسه ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سید رسول خلیفه سلطانی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت توکا ریل شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید محسن میر محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت عضو هیئت مدیره آقای مهرداد روشن با کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت حمل و نقل توکا شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت عضو هیئت مدیره آقای احمد کریمی پور با کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت توکا کشش شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت عضو هیئت مدیره آقای غلامحسین عبدالهی سروری با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) تعیین گردیدند.
کلیه اوراق اسناد تعهدآور مالی و قراردادها چک سفته باامضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400443
آگهی تغییرات شرکت آسیا سیر ارس سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت توکا ریل بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸
شرکت خدمات توکا کشش بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۶
شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل بشناسه ملی xxxxxxxxx۲
شرکت حمل و نقل توکا بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶
موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397245
آگهی تغییرات شرکت آسیا سیر ارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه آزموده کاران بشناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ بشمارهxxxxxxxxx۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1102008
آگهی تغییر محل شرکت آسیا سیر ارس سهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱/۹۲ محل شرکت به تهران ـ خ بهشتی ابتدای احمد قصیر بخارست پلاک ۱ ساختمان گروه صنعتی سپاهان طبقه ۵ کدپستی xxxxxxxxx۶ منتقل گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1057130
آگهی افزایش سرمایه شرکت آسیا سیر ارس (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۷/۱۲/۹۱ و تنفس های مربوطه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۵۰ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxxریال مشتمل برxxx/xxx/۸ سهم با نامxxx/xxxریالی کهxxx/xxx/۷ سهم با نام وxxx/xxx سهم بی نام میباشد، تماماً پرداخت شده از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای شرکت افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضا گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1007706
آگهی تصمیمات شرکت آسیا سیر ارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: زهرا اخوان نسب به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تاپ اونیک پنجره به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ محمود شهشهانی پور به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ عباس قنادرضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ مسعود استادعظیم به کدملی xxxxxxxxx۷ غلامحسین عبدالهی سروی به کدملی xxxxxxxxx۳ موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۱ عباس قنادرضایی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود شهشهانی پور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامحسین عبدالهی سروی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 889063
آگهی تصمیمات شرکت آسیا سیر ارس سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۱ تعداد xxx/۵۲ سهم از سهام بانام شرکت به سهام بی نام تبدیل گردید. درنتیجه سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ٍریال منقسم به xxx/xxx سهم که xxx/xxx سهم بانام و xxx/۵۲ سهم بی نام xxx/xxx ریالی می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10228604
آگهی تصمیمات شرکت آسیا سیر ارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۱ تعداد xxx/۵۲ سهم از سهام بانام شرکت به سهام بی نام تبدیل گردید. درنتیجه سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به xxx/xxx سهم که xxx/xxx سهم بانام و xxx/۵۲ سهم بی نام xxx/xxx ریالی می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح می‌گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715735
آگهی تصمیمات شرکت آسیا سیر ارسسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه آزمودهکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علیاصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11516121
آگهی تصمیمات شرکت آسیا سیر ارس سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۱۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10244201
آگهی تصمیمات شرکت آسیا سیر ارس (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید: موسسه آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11282032
آگهی تصمیمات شرکت آسیا سیر ارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۳/۹۰ واصل گردید: مسعود استادعظیم به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به جای علیرضا نیلفروش‌زاده به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تدبیر کالای جم به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10909091
آگهی تصمیمات شرکت آسیا سیر ارس (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۸/۱۰/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ۹/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۵/۱۰/۸۹ واصل گردید: اعضاء‌هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی زهرا اخوان‌نسب به کدملیxxxxxxxxx۱ و شرکت تدبیر کالای جم به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی علیرضا نیلفروش‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۹ و عباس قنادرضائی به کدملیxxxxxxxxx۴ و شرکت تدبیر سلامت کیمیا به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی محمود شهشهانی‌پور به کدملیxxxxxxxxx۷ و غلامحسین عبدالهی‌سروی به کدملیxxxxxxxxx۳، عباس قنادرضایی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمود شهشهانی‌پور به نمایندگی شرکت تدبیر سلامت کیمیا بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و غلامحسین عبدالهی‌سروی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات باامضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهرشرکت معتبراست. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت‌مدیره است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10483345
آگهی تصمیمات شرکت آسیا سیرارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۵/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه آزموده کاران به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات