ریل سیرکوثر

شرکت ریل سیرکوثر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102564183 ()
12
افراد
29
آگهی‌ها
215037
شماره ثبت
1382/10/17
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14734971
آگهی تغییرات شرکت ریل سیرکوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید محمد هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ با نمایندگی ابوالقاسم سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سید حسین هاشمی به شمارملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حمید عزت آبادی پور با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره سید رضا هاشمی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره برای باقی مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل به همراه امضاء رییس یا نایب رییس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14734977
آگهی تغییرات شرکت ریل سیرکوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی ارکان سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه وانیا نیک تدبیربه شناسه ملی . xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه‌های ابرار و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14545297
آگهی تغییرات شرکت ریل سیرکوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx/xxx۳۵ , xxx مورخه ۲۵/۱۲/۹۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که از محل سود انباشته تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14154332
آگهی تغییرات شرکت ریل سیرکوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ارکان سیستم با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر باشناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: سیدمحمد هاشمی با کدملی xxxxxxxxx۶ حمید عزت آبادی پور با کدملی xxxxxxxxx۲ سیدحسین هاشمی با کدملی xxxxxxxxx۲ شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ سیدرضا هاشمی با کدملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14154340
آگهی تغییرات شرکت ریل سیرکوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحمد هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ با نمایندگی ابوالقاسم سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدحسین هاشمی به شمارملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حمید عزت آبادی پور با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدرضا هاشمی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل به همراه امضاء رییس یا نایب رییس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13775745
آگهی تغییرات شرکت ریل سیرکوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ونک خیابان شهید عقیل خلیل زاده بلوار نلسون ماندلا پلاک ۷۸ ساختمان کوشیار طبقه سوم واحد ۱۵ کدپستی: xxxxxxxxx۸ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13585094
آگهی تغییرات شرکت ریل سیرکوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حسین هاشمی کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده از دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب نمودند. کلیه اسناد مالی و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای ثابت مدیرعامل بهمراه امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت انجام گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13560217
آگهی تغییرات شرکت ریل سیرکوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13004342
آگهی تغییرات شرکت ریل سیرکوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۴/xxx۵ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۶۶ , xxx مورخ ۲۴/۵/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مبلغ ارزش اسمی هر سهم شرکت از xxxxxxxxx۸ ریالی به xxx۰ ریالی تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی عادی بانام می‌باشد. نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام به شرح ذیل می‌باشد: موضوع فعالیت شرکت: ایجاد واحد‌های صنعتی و تولیدی و فعالیت در بخش صنعت و ساخت قطعات یدکی مورد نیاز صنعت ریلی و تاسیس کارگاههای تعمیراتی جزئی و کلی واگنهای مسافری و باری خرید واگنهای مسافرتی و باری از داخل و خارج از کشور استفاده از ان در ناوگان ریلی کشور و تعمیر و نگهداری واگنهای مسافری و باری و ایجاد تعمیر گاههای مجهز در این رابطه و خرید و سفارش قطعات یدکی و ابزار الات تعمیر و نگهداری از داخل و خارج از کشور صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی اخذ وتسهیلات ریایل و ارزی از بانکها اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم. صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز اخذ و اعطای نمایندگی اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها پس از اخذ مجوزهای لازم خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مجاز فعالیت در بخش‌های صنعتی مرتبط خرید و فروش کالاهای مجاز. مرکز اصلی شرکت: تهران خ افریقا خ شریفی پ ۱۰ ط ۵ واحد ۱۵ می‌باشد مدت شرکت: نامحدود سرمایه شرکت: xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام و فاقد سهام ممتاز می‌باشد اعضای هیات مدیره شرکت به قرار ذیل می‌باشند: آقای سید محمد هاشمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم سعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان سید رضا هاشمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و حمید عزت آبادی پور به کد ملی xxxxxxxxx۲ و سید حسین هاشمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد مهری به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره وسهامداران) شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد_داشت. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم ان طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی لحاظ گردد هر تصمیمی بر خلاف این امر باطل است. سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته‌های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده_است. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عادی جایز خواهد_بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه صاحبان سهام الزامی می‌باشد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: بدهی‌های و حقوق صاحبان سهام مطابق صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴: جمع بدهی‌های جاری xxxxxxxxxxxx ریال جمع بدهی‌های غی جاری xxxxxxxxx۰۹ ریال و جمع کل بدهی xxxxxxxxxxxx ریال. جمع تعهدات سرمایه‌ای طبق اخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده مبلغ ۷۹ میلیارد ریال می‌باشد. ضمن اینکه شرکت در تاریخ فاقد هر گونه بدهی احتمالی موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه کثیرالانتشار ی که اطلاعیه‌ها و اگهی‌های شرکت در ان منتشر می‌شود روزنامه ابرار می‌باشد. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود وزیان آن مربوط به سالهای xxx۳ و ۹۴ و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13004352
آگهی تغییرات شرکت ریل سیرکوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865320
آگهی تغییرات شرکت ریل سیرکوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیدمحمد هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۶ و ابوالقاسم سعیدی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و سیدرضا هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۱ و سیدحسین هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۲ و حمید عزت آبادی پور به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی وآقای محمد باقر عسگری پور به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865326
آگهی تغییرات شرکت ریل سیرکوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865353
آگهی تغییرات شرکت ریل سیركوثر شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمد هاشمی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم سعیدی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان سیدرضا هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۱ و حمید عزت آبادی پور به کدملی xxxxxxxxx۲ و سیدحسین هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد مهری به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضای هیئت مدیره وسهامداران ) انتخاب گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و اوراق عادی اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه بامهرشرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12595987
آگهی تغییرات شرکت ريل سيركوثر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۵۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت: (اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسسات مالی و اعتباری داخلی وخارجی درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. به حدود اختیارات هیئت مدیره شرکت: (اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم) اضافه گردید. و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12194533
آگهی تغییرات شرکت ريل سيركوثر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۵۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۴/۰۲/۱۴ تصمیمات ذیل اتخاذشد: آقای محمد مهری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضای هیئت مدیره ) برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و اوراق عادی اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12363004
آگهی تغییرات شرکت ريل سيركوثر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۵۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذشد: تعداد اعضای هیئت مدیره از ۵ نفر به ۳ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12362985
آگهی تغییرات شرکت ريل سيركوثر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۵۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محمد هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید رضا هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد مهری به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و اوراق عادی اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه بامهرشرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12430312
آگهی تغییرات شرکت ریل سیرکوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و حساب و سود و زیان سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد باقر عسگری پور به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12428519
آگهی تغییرات شرکت ریل سیرکوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و حساب و سود و زیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12386349
آگهی تغییرات شرکت ریل سیرکوثر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۱۵۰۳۷ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی وآقای محمد باقر عسگری پور به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713111
آگهی تغییرات شرکت ریل سیرکوثر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد باقر عسکری پور به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و مسعود علی پور فوشازدهی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1388143
آگهی تغییرات شرکت ریل سیر کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx سهم با نام xxx/xxx/xxx/۳ ریالی از محل مطالبات افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۲ تکمیل امضا گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241976
آگهی تغییرات شرکت ریل سیر کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند:
سید محمد هاشمی به کدملیxxxxxxxxx۶ و حمید عزت آبادی پور به کدملیxxxxxxxxx۲ و محمد عزت آبادی پور به کدملیxxxxxxxxx۴ و نادر کریمی مکی آبادی به کدملیxxxxxxxxx۱ و سید رضا هاشمی به کدملیxxxxxxxxx۱
سید رضا رضوی نسب به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و محمدباقر عسگری پور به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. و تراز و حساب سود و زیان سال مالی۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241984
آگهی تغییرات شرکت ریل سیر کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
محمدحسن اسمعیلی محسن آبادی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و سید محمد هاشمی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید عزت آبادی پور به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمد عزت آبادی پور به کدملیxxxxxxxxx۴ و نادر کریمی مکی آبادی به کدملیxxxxxxxxx۱ و سید رضا هاشمی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند
و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و اوراق عادی اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734017
آگهی تصمیمات شرکت ریل سیر کوثرسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۱۵۰۳۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: سیدرضا رضوی نسب به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و محمدباقر عسکری پور به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. محل شرکت به تهران خ آفریقا خ شریفی پ ۱۰ ط۵ واحد۱۵ ک پ xxxxxxxxx۱ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10890802
آگهی تصمیمات شرکت ریل سیر کوثرسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۱۵۰۳۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: سیدرضا رضوی‌نسب به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و محمدباقر عسکری‌پور به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. محل شرکت به تهران خ آفریقا خ شریفی پ ۱۰ ط۵ واحد۱۵ ک پ xxxxxxxxx۱ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 705199
آگهی افزایش سرمایه شرکت ریل سیر کوثرسهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۰۳۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۵/۱۲/۹۰ و هیئت مدیره مورخ۲۵/۴/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۵۵ ریال بمبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم بهxxx سهمxxx/xxx/xxx/۳ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق تجدید ارزیابی و دارائی ها تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۱/۶/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9914918
آگهی افزایش سرمایه شرکت ریل سیر کوثر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۰۳۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۵/۱۲/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ۲۵/۴/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۵۵ ریال بمبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم بهxxx سهمxxx/xxx/xxx/۳ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق تجدید ارزیابی و دارائی‌ها تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۱/۶/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9639165
آگهی تصمیمات شرکت ریل سیر کوثر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۵۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۶/۹۰ واصل گردید: سیدرضا رضوی‌نسب به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و محمدباقر عسگری‌پور به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدمحمد هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۶ و حمید عزت‌آبادی‌پور به کدملی xxxxxxxxx۲ و نادر کریمی‌مکی‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمد عزت‌آبادی‌پور به کدملی xxxxxxxxx۴ و سیدرضا هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۶/۹۰ حمید عزت‌آبادی‌پور به سمت رئیس هیئت‌مدیره و نادر کریمی‌مکی‌آبادی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سیدمحمد هاشمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات