گروه صنعتی ایرانیان

شرکت گروه صنعتی ایرانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102561157 ()
29
افراد
30
آگهی‌ها
214717
شماره ثبت
1382/10/14
تاریخ تأسیس

اشخاص گروه صنعتی ایرانیان

در این بخش تمامی اشخاصی که در گروه صنعتی ایرانیان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
مسعود سلطان زالی بگلو
مسعود سلطان زالی بگلو
از 1389/12/22
حسین پناهیان
حسین پناهیان
از 1389/12/22
محمد رضا نادریان
محمد رضا نادریان
بازرس علی‌البدل از 1389/11/9
حسن عابدی
حسن عابدی
از 1391/11/18
حجت اله انصاری
حجت اله انصاری
از 1391/11/18
محمد رضا رستمی
محمد رضا رستمی
رییس هییت مدیره از 1391/11/18
علی‌رضا سیری
علی‌رضا سیری
از 1391/11/18
جعفر کمری
جعفر کمری
از 1391/11/18
احمد نبی زاده
احمد نبی زاده
از 1391/11/18
سید مهدی متولیان
سید مهدی متولیان
رییس هییت مدیره از 1392/12/1
محمد بیات
محمد بیات
عضو هییت مدیره از 1392/12/1
امیر محمد رحیمی
امیر محمد رحیمی
عضو هییت مدیره از 1392/12/1
مهدی ابراهیمی
مهدی ابراهیمی
عضو هییت مدیره از 1392/12/1
محمد اسکندری
محمد اسکندری
از 1392/12/1
هانی بابازاده شیروان
هانی بابازاده شیروان
از 1393/8/3
محمد مرادی
محمد مرادی
از 1393/8/3
مهدی بیگلری کامی
مهدی بیگلری کامی
از 1393/8/3
عادل بهزادی
عادل بهزادی
از 1393/8/3
پریسا یوسفی اصل
پریسا یوسفی اصل
از 1393/8/3
بابک داوری
بابک داوری
عضو هییت مدیره از 1394/11/19
سجاد طاهری سرتشنیزی
سجاد طاهری سرتشنیزی
عضو هییت مدیره از 1394/11/19
مجید صادقی
مجید صادقی
نایب رییس هییت مدیره از 1396/3/22
رضا عزیزمحسنی
رضا عزیزمحسنی
رییس هییت مدیره از 1396/3/22
سارا فرهمندی
سارا فرهمندی
از 1396/3/22
روح الله عسگر شهبازی
روح الله عسگر شهبازی
از 1396/3/22
سیدمحمدرضا میرمحمدی
سیدمحمدرضا میرمحمدی
از 1397/1/19
فاطمه هویشی
فاطمه هویشی
نایب رییس هییت مدیره از 1397/1/19
ابراهیم اعتمادی
ابراهیم اعتمادی
عضو هییت مدیره از 1397/1/19
اسمعیل نوروزی
اسمعیل نوروزی
نایب رییس هییت مدیره از 1398/2/23

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14648286
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رضا عزیزمحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره اسمعیل نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ابراهیم اعتمادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره روح الله عسگر شهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره سیدمحمدرضا میرمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14573597
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ شرکت سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/xxx۷ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14202003
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
پیرو آگهی به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx اعلام می دارد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۰۹/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت صحیح می باشد که اشتباها سال ۹۵ درج شده و بدیتوسیله اصلاح شد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14035341
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا عزیز محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و فاطمه هویشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم اعتمادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت عضوء هیئت مدیره و روح الله عسگر شهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضوء هیئت مدیره و سیدمحمدرضا میر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده_باشد. اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب) با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه‌ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه‌ی آن به مراجع مربوطه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13966383
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۶/۱۱/۳۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار زیر انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت دادوستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13706084
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا عزیزمحسنی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای روح اله عسگر شهبازی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره، خانم سارا فرهمندی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره، آقای مجید صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر کمری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. آدرس شرکت به تهران، ایران خودرو (کیلومتر ۱۳) خیابان خاکی، بزرگراه امیر سرلشگر حسین لشگری، پلاک xxx، طبقه همکف، کدپستی xxxxxxxxx۱، تغییر یافت. حدود اختیارات مدیر عامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13470002
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۵ تصویب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12697956
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی آقای بابک داوری به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی به نمایندگی آقای سجاد طاهری سرتشنیزی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای جعفر کمری به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عادل بهزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضاء بسمت مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12697964
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار زیر انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت دادوستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12232355
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله انصاری به کد ملی xxxxxxxxx۲ بجای خانم پریسا یوسفی اصل بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای حجت اله انصاری بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مرادی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان هانی بابازاده شیروانxxxxxxxxx۹، مهدی بیگلری کامی xxxxxxxxx۸ و جعفر کمری xxxxxxxxx۹ بسمت اعضاء هیئت مدیره و آقای عادل بهزادی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12232361
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9405435
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۱۴۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مرادی به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بجای آقای سید مهدی متولیان برای باقیمانده دوره تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. ـ آقای مهدی بیگلری کامی به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بجای آقای مهدی اسکندری برای باقیمانده دوره تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. ـ آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بجای آقای مهدی ابراهیمی برای باقیمانده دوره تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. ـ آقای جعفر کمری به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بجای آقای امیر محمد رحیمی نجف آبادی برای باقیمانده دوره تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. ـ خانم پریسا یوسفی اصل به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بجای آقای محمد بیات برای باقیمانده دوره تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. ـ آقای محمد مرادی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای هانی بابازاده شیروان بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان مهدی بیگلری کامی، جعفر کمری و خانم پریسا یوسفی اصل بسمت اعضاء هیئت مدیره و آقای عادل بهزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ حدود اختیارات مدیر عامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621283
آگهی اصلاحی شرکت گروه صنعتی ایرانیان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۱۴۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخه ۲۴/۱۲/۹۲، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسیده است که مراتب بدین شرح اصلاح میگردد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1430718
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام شماره ثبت ۲۱۴۷۱۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی هشیار بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب شدند:
شرکت سرمایه گذاری بهمن شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵
شرکت داد و ستد آریا شناسه ملی xxxxxxxxxxxx
شرکت اعتبار آفرین شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸
شرکت گروه مالی ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۱
شرکت کارگزاری بهمن شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1430719
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام شماره ثبت ۲۱۴۷۱۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید مهدی متولیان شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره
آقای محمد اسکندری شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره
آقای مهدی ابراهیمی شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بعنوان عضو هیئت مدیره
آقای محمد بیات شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره
آقای امیر محمد رحیمی نجف آبادی شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها، بروات و سفته ها و غیره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت خواهد بود.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1089026
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۱۴۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به ک م xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به ش م xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1024509
آگهی اصلاحی شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
پیرو آگهی شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۶/۱۲/۹۱ تاریخ جلسه هیئت مدیره ۱۸/۱۱/۹۰ می‌باشد. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992263
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و علیرضا سیری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و احمد نبی زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین شدند و جعفر کمری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749005
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی ایرانیانسهامی عام ‌به شماره ثبت۲۱۴۷۱۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به ش ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به ش ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن به ش م xxxxxxxxx۳۵ و شرکت داد و ستد آریا به ش م xxxxxxxxx۵۴ و شرکت اعتبار آفرین به ش م xxxxxxxxx۹۸ و شرکت گروه مالی ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۱۶ و شرکت کارگزاری بهمن به ش م xxxxxxxxx۱۰
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9826351
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۱۴۷۱۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به ش ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به ش ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری بهمن به ش م xxxxxxxxx۳۵ و شرکت داد و ستد آریا به ش م xxxxxxxxx۵۴ و شرکت اعتبار آفرین به ش م xxxxxxxxx۹۸ و شرکت گروه مالی ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۱۶ و شرکت کارگزاری بهمن به ش م xxxxxxxxx۱۰

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11213727
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۱۴۷۱۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به ش ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به ش ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری بهمن به ش م xxxxxxxxx۳۵ و شرکت داد و ستد آریا به ش م xxxxxxxxx۵۴ و شرکت اعتبار آفرین به ش م xxxxxxxxx۹۸ و شرکت گروه مالی ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۱۶ و شرکت کارگزاری بهمن به ش م xxxxxxxxx۱۰

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743919
آگهی اصلاحی شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عامبه شماره ثبت ۲۱۴۷۱۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
پیرو آگهی شماره xxx۱۶/ت۳۲مورخ ۵/۳/۹۱ مسعود سلطان زالی به جای محمدهاشم بت شکن به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن بسمت عضو هیأت مدیره تعیین گردید که مراتب اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10870791
آگهی اصلاحی شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
پیرو آگهی شماره xxx۱۶/ت۳۲مورخ ۵/۳/۹۱ مسعود سلطان‌زالی به جای محمدهاشم بت‌شکن به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری بهمن‌بسمت عضو هیأت مدیره تعیین گردید که مراتب اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 673038
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی ایرانیانسهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11588828
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667150
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ایرانیان (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۱۴۷۱۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۱۲/۸۹ مسعود سلطان زالی به کدملیxxxxxxxxx۳ به جای محمدهاشم بت شکن به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین پناهیان به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ بسمت رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و درغیاب مدیرعامل با رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبراست و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11569688
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ایرانیان (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۱۴۷۱۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۲/۱۲/۸۹ مسعود سلطان‌زالی به کدملیxxxxxxxxx۳ به جای محمدهاشم بت‌شکن به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری امین بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسین پناهیان به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه‌ ملیxxxxxxxxx۵۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و درغیاب مدیرعامل با رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و درغیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبراست و سایر نامه‌های اداری و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10139211
آگهی تصمیمات در شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام بشماره ثبت ۲۱۴۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۵/۸۹ محمدهاشم بت شکن به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و حسین پناهیان به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و حسن غلامی به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین و حسن عابدی به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان بسمت عضو هیئت مدیره و سید هدایت تشکرحسینی به نمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن بسمت اعضای به هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. سهیل صمصامی شیرزاد خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیابی مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11420398
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی‌ خاص ثبت شده ‌به شماره ۲۱۴۷۱۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۱/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری بهمن و شرکت گروه مالی ایرانیان و شرکت داد و ستد آریا و شرکت اعتبار آفرین و شرکت کارگزاری بهمن.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10817805
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام بشماره ثبت ۲۱۴۷۱۷ و کد شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۹/۸۸ حسن غلامی به جای علیرضا فتحی‌نیا به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به عنوان عضو هیئت‌مدیره تا پایان تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات