اعتبار آفرین

شرکت اعتبار آفرین (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10102561098
23
افراد
24
آگهی‌ها
214711
شماره ثبت
1382/10/14
تاریخ تأسیس

اشخاص اعتبار آفرین

در این بخش تمامی اشخاصی که در اعتبار آفرین دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14667673
آگهی تغییرات شرکت اعتبار آفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای محمدغیاثی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازشرکت گروه مالی ایرانیان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت رئیس هیأت مدیره - خانم نفیسه کریمی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره - آقای روح اله عسگر شهبازی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری بهمن ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیأت مدیره - آقای رضاعزیز محسنی باکدملی xxxxxxxxx۵. به نمایندگی ازشرکت دادوستد آریا ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیأت مدیره - آقای داود طوقدار با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوین ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضو هیأت مدیره ومدیرعامل انتخاب گردیدند . - هیأت مدیره بااستفاده از اختیارات حاصله ازماده ۵۰ اساسنامه ، نمایندگی شرکت دربرابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی را به مدیرعامل تفویض نمود . امضاء کلیه اوراق واسناد تعهدآورازجمله چک ، سفته ، برات وغیره باامضامدیرعامل ویکی ازاعضاءهیأت مدیره همراه بامهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل باامضاءرئیس ویکی ازاعضای هیأت مدیره همراه بامهرشرکت واوراق عادی ومراسلات باامضاءمدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14573561
آگهی تغییرات شرکت اعتبار آفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت سود زیان شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۰۹/۹۷ تصویب شد . اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند : شرکت سرمایه گذاری بهمن ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت داد و ستد آریا ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت گروه صنعتی ایرانیان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ شرکت گروه مالی ایرانیان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ شرکت سرمایه گذاری آوین ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی انتخاب گردید . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14111468
آگهی تغییرات شرکت اعتبار آفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۱۷,xxx مورخ ۳۱/۳/۹۷ سازمان بورس و اوراق و بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد غیاثی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و فاطمه هویشی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی جعفری بشلی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره برای باقی دوره تصدی انتخاب گردیدند. رضا عزیز محسنی به نمایندگی از شرکت دادوستدآریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و روح اله عسگر شهبازی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره همچنان در سمت خود باقی می باشند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. محمد غیاثی رئیس هیئت مدیره مهدی جعفری بشلی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فاطمه هویشی نائب رئیس هیئت مدیره روح اله عسگر شهبازی عضو هیئت مدیره رضا عزیز محسنی عضو هیئت مدیره ـ به استناد مواد xxx و xxx لایحه اصلاح قانون تجارت هیئت مدیره به منظور تسریع در امور جاری شرکت اختیارات مشروحه ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ی ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. اقامه ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب) با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه ی آن به مراجع مربوطه.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13966360
آگهی تغییرات شرکت اعتبار آفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۶/۱۱/۳۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۶/۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13693212
آگهی تغییرات شرکت اعتبار آفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روح اله عسگرشهبازی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضوء هیئت مدیره و مجید صادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا عزیزمحسنی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت دادوستدآریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضوء هیئت مدیره و احسان اله غلامی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و جعفر کمری به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردید. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. - آدرس شرکت به: تهران، ایران خودرو (کیلومتر ۱۳) خیابان خاکی، بزرگراه امیر سرلشگر حسین لشگری، پلاک xxx، طبقه همکف، کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. - اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13455220
آگهی تغییرات شرکت اعتبار آفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار زیر انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت دادوستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12708171
آگهی تغییرات شرکت اعتبارافرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12708168
آگهی تغییرات شرکت اعتبارافرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای بابک داوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای جعفر کمری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای حجت اله انصاری ش ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای هانی بابازاده شیروان ش ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان بابک داوری ش ملی xxxxxxxxx۴ و سجاد طاهری سرتشنیزی ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضاء هیأت مدیره و آقای جعفر کمری بسمت عضو هیأت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند. - حدود اختیارات مدیر عامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید. - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12250490
آگهی تغییرات شرکت اعتبارافرین سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۲۱۴۷۱۱ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار زیر انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت دادوستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۳ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12250478
آگهی تغییرات شرکت اعتبارافرین سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۲۱۴۷۱۱ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله انصاری به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مرادی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای هانی بابازاده شیروان به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سجاد طاهری سرتشنیزی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مهدی بیگلری کامی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای جعفر کمری خرخری ش ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضا) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12052251
آگهی تغییرات شرکت اعتبارافرین سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۱۴۷۱۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت کارگزاری بهمن (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۰۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت داد و ستد آریا (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ شرکت گروه مالی ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12052254
آگهی تغییرات شرکت اعتبارافرین سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۱۴۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای محمد مرادی به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای مهدی بیگلری کامی به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای جعفر کمری به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند _ آقای حجت اله انصاری بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مرادی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان هانی بابازاده شیروان، مهدی بیگلری کامی و جعفر کمری بسمت اعضاء هیئت مدیره و آقای محسن معدنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضا ء بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. _ کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ حدود اختیارات مدیر عامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464641
آگهی تغییرات شرکت اعتبارآفرین شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۱۴۷۱۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵
شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴
شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷
شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶
شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰
ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464640
آگهی تغییرات شرکت اعتبارآفرین شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۱۴۷۱۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حجت اله انصاری به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید.
ـ آقای محمد مرادی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید.
ـ آقای هانی بابازاده شیروان به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید.
ـ آقای سجاد طاهری سرتشنیزی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید.
ـ آقای جعفر کمری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سامان فلاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1197017
آگهی تغییرات شرکت اعتبارافرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۱ تصویب شد
۲ـ موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی عباس هشی به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی هومن هشی بسمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین شد
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992264
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتبار آفرین سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد نبی زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و علیرضا سیری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749002
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار آفرینسهامی عام ‌به شماره ثبت۲۱۴۷۱۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه کدملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ـ شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ـ شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ ـ شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ ـ شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12005803
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار آفرین سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۱۴۷۱۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه کدملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ـ شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ـ شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ ـ شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ ـ شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9610671
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار آفرین سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۱۴۷۱۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه کدملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ـ شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ـ شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ ـ شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ ـ شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10462213
آگهی تصمیمات شرکت اعتبار آفرین سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 673039
آگهی تصمیمات شرکت اعتبار آفرینسهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10839509
آگهی تصمیمات در شرکت اعتبار آفرین سهامی عام ثبت شده به شماره۲۱۴۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۵/۸۹ و به موجب حکم صادره محمدهاشم بت‌شکن به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری بهمن به سمت عضو و رئیس هیئت‌مدیره و حسین پناهیان به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به سمت عضو و نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسن غلامی به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان و حسن عابدی به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان و سید هدایت تشکرحسینی به نمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به سمت اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی و مهدی اسکندری خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9923506
آگهی تصمیمات شرکت اعتبار آفرین سهامی‌ عام ثبت شده ‌به شماره ۲۱۴۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۱/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری بهمن و شرکت داد و ستد آریا و شرکت گروه صنعتی ایرانیان و شرکت گروه مالی ایرانیان و شرکت کارگزاری بهمن.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10111808
آگهی تصمیمات شرکت اعتبار آفرین سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۱۴۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۸۸ حسن غلامی بجای علیرضا فتحی نیا به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات