آریان تجارت شرق

شرکت آریان تجارت شرق (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10102560555 (فعال)
5
افراد
16
آگهی‌ها
214657
شماره ثبت
1382/10/15
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14835670
آگهی تغییرات شرکت آریان تجارت شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۰۵۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ تصویب گردید. موسسه حسابرسی خبره xxxxxxxxx۰۳ و آقای حمید رضا جبینی xxxxxxxxx۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: خانم مریم جمشیدی، شرکت گروه صنعتی گلرنگ، شرکت گلرنگ موتور روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14835688
آگهی تغییرات شرکت آریان تجارت شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۰۵۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مریم جمشیدی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، آقای مسعود گودرزی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گروه صنعتی گلرنگ xxxxxxxxx۳۰ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمد شرکت بزازان xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گلرنگ موتور xxxxxxxxx۸۱ بعنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور وبانکی از قبیل چک، سفته و برات با امضای متفق دو نفر از سه نفراعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14586176
آگهی تغییرات شرکت آریان تجارت شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۰۵۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آدرس شرکت به : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، آرژانتین - ساعی ، کوچه ساعی یکم ، بن بست دانش ، پلاک ۱ ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14319451
آگهی تغییرات شرکت آریان تجارت شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۰۵۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و آقای حمید رضا جبینی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13594359
آگهی تغییرات شرکت آریان تجارت شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۰۵۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خانم مریم جمشیدی کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل - شرکت گروه صنعتی گلرنگ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره - شرکت گلرنگ موتور فامیلی با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیات مدیره تعیین شدند کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13594360
آگهی تغییرات شرکت آریان تجارت شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۰۵۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ تصویب شد موسسه حسابرسی خبره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت بازرس اصلی و آقای حمید رضا جبینی کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: خانم مریم جمشیدی کد ملی xxxxxxxxx۱ شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت گلرنگ موتور فامیلی شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13081605
آگهی تغییرات شرکت آریان تجارت شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۰۵۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و مؤسسه حسابرسی اطهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12476202
آگهی تغییرات شرکت اریان تجارت شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۰۵۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل قانونی شرکت به آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه ۱۸، پلاک ۴، طبقه پنجم با کدپستی: xxxxxxxxx۱ منتقل گردید و ماده چهار اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12461478
آگهی تغییرات شرکت اریان تجارت شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۰۵۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مریم جمشیدی (xxxxxxxxx۱) بعنوان رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت آریان صنعت رفیع شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان (xxxxxxxxx۱)بعنوان عضو هیئت مدیره کلیه اوراق واسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12416457
آگهی تغییرات شرکت اریان تجارت شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۰۵۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره (xxxxxxxxx۰۳) بازرس اصلی و موسسه حسابرس اطهر (xxxxxxxxx۶۱) به سمت علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: خانم مریم جمشیدی (xxxxxxxxx۱) شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت آریان صنعت رفیع شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614484
آگهی تغییرات شرکت آریان تجارت شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۰۵۵۵
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و آقای سیاوش سهیلی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218480
آگهی تغییرات شرکت آریان تجارت شرق شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۱۴۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۰۵۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و شرکت آریان صنعت رفیع xxxxxxxxx۸۱ و خانم مریم جمشیدی کدملی xxxxxx۸۱ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و آقای سیاوش سهیلی کدملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218481
آگهی تغییرات شرکت آریان تجارت شرق شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۱۴۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۰۵۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خانم مریم جمشیدی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت گروه صنعتی گلرنگ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت آریان صنعت رفیع با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734056
آگهی تصمیمات شرکت آریان تجارت شرقسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۱۴۶۵۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۰۵۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و سیاوش سهیلی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11948730
آگهی تصمیمات شرکت آریان تجارت شرق سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۱۴۶۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۰۵۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و سیاوش سهیلی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9778446
آگهی تصمیمات شرکت آریان تجارت شرق سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۲۱۴۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۰۵۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/ ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت بازرس اصلی و سیاوش سهیلی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر‌الانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مریم جمشیدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ـ شرکت آریان صنعت رفیع به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ . به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۰ مریم جمشیدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیر‌عامل و شرکت گروه صنعتی گلرنگ به نمایندگی مسعود گودرزی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت آریا صنعت رفیع به نمایندگی محمد شرکت‌بزازان‌به به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیأت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضاء هیأت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات