دلتا گل بال

شرکت دلتا گل بال (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10102552324 (فعال)
8
افراد
18
آگهی‌ها
213824
شماره ثبت
1382/10/3
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان انفورماتیک از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
صدور 1397/2/10 انقضا 1399/2/1
دانش بنیان تولیدی نوع 1 در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای از 1395/10/18

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14625839
آگهی تغییرات شرکت دلتا گل بال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۲۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلی شرکت به : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، آرژانتین ساعی ، خیابان سام . ، خیابان چهاردهم شرقی ، پلاک ۲۹ ، طبقه سوم کد پستی xxxxxxxxx۵ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13967320
آگهی تغییرات شرکت دلتا گل بال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۲۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ونک خیابان شیخ بهائی شمالی کوچه یازدهم پلاک ۱۷ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13967325
آگهی تغییرات شرکت دلتا گل بال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۲۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13752929
آگهی تغییرات شرکت دلتا گل بال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۲۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای رحیم معظمی فرکوش با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید هدایت اله رئوف حنان با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا نجاری با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاهمراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13752937
آگهی تغییرات شرکت دلتا گل بال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۲۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره مرکب از ۳ نفر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13495110
آگهی تغییرات شرکت دلتا گل بال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۲۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره شرکت مرکب از ۴ نفر می‌باشد که در مجمع عمومی عادی برای مدت دو سال انتخاب می‌شود و ماده مربوطه اساسنامه بدین شرح اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13495131
آگهی تغییرات شرکت دلتا گل بال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۲۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای سیدهدایت اله رئوف حنان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، آقای حمیدرضا نجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، آقای آرش مهرپژوه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای رحیم معظمی فرکوش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل – چک – سفته – برات - قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13448747
آگهی تغییرات شرکت دلتا گل بال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۲۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13432642
آگهی تغییرات شرکت دلتا گل بال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۲۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:) موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و آقای صفر نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رحیم معظمی فرکوش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرش مهرپژوه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13266363
آگهی تغییرات شرکت دلتا گل بال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۲۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسیدموسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای صفر نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12853954
آگهی تغییرات شرکت دلتا گل بال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۲۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای حمید چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12150560
آگهی تغییرات شرکت دلتا گل بال سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۱۳۸۲۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۵۵۲۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲سال به قرار زیر انتخاب گردیدند:. آقای رحیم معظمی فرکوش به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیأت مدیره. آقای آرش مهرپژوه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاءمشترک آقای آرش مهرپژوه و رحیم معظمی فرکوش همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ـ آقای علی فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم آزاده یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12150566
آگهی تغییرات شرکت دلتا گل بال سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۱۳۸۲۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۵۵۲۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ تعداد اعضاء هیأت مدیره به۲ نفرکاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716946
آگهی تغییرات شرکت دلتا گلبال بامسئولیت‌ محدود بشماره ثبت ۲۱۳۸۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۲۳۲۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: نوع حقوقی شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تغییر یافت. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۳ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ٍریال منقسم به xxx/xxx سهم xxx/۱۰ ریالی بی نام که تماما پرداخت گردیده است. رحیم معظمی فرکوش به ک.م xxxxxxxxx۲ و آرش مهرپژوه به ک.م xxxxxxxxx۶ و سیروس رحیم زاده به ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۵/۹۱ رحیم معظمی فرکوش به سمت رئیس هیئت مدیره و سیروس رحیم زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آرش مهرپژوه به سمت مدیرعامل انتخاب و امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور و اسناد بانکی به امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11001256
آگهی تغییرات شرکت دلتا گلبال بامسئولیت‌ محدود بشماره ثبت ۲۱۳۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۲۳۲۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: نوع حقوقی شرکت از بامسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تغییر یافت. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۳ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ٍریال منقسم به xxx/xxx سهم xxx/۱۰ ریالی بی‌نام که تماما پرداخت گردیده است. رحیم معظمی‌فرکوش به ک.م xxxxxxxxx۲ و آرش مهرپژوه به ک.م xxxxxxxxx۶ و سیروس رحیم‌زاده به ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۵/۹۱ رحیم معظمی‌فرکوش به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سیروس رحیم‌زاده به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آرش مهرپژوه به سمت مدیرعامل انتخاب و امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور و اسناد بانکی به امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712561
آگهی تغییر محل شرکت دلتا گلبالسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۱۳۸۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۲۳۲۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۵/۹۱ محل شرکت به تهران خ ملاصدرا خ شیخ بهایی جنوبی بن بست اعظم مشیری پ ۳ واحد ۷ ک پ xxxxxxxxx۸ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11046124
آگهی تغییر محل شرکت دلتا گلبال سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۱۳۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۲۳۲۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۲/۵/۹۱ محل شرکت به تهران خ ملاصدرا خ شیخ‌بهایی جنوبی بن‌بست اعظم مشیری پ ۳ واحد ۷ ک پ xxxxxxxxx۸ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10465015
آگهی تغییر محل شرکت دلتا گلبال بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۱۳۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۲۳۲۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۶/۹۰ محل شرکت به تهران ونک خ ملاصدرا خ شیخ بهائی جنوبی بلوار اعظم بن بست مشیری پ ۳ واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۳ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات