سرمایه گذاری داروئی تامین

شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102543204 ()
13
افراد
25
آگهی‌ها
212898
شماره ثبت
1382/9/12
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14254641
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی ۳۱/۰۲/xxx۷ مورد تصویب مجمع قرارگرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13958221
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۷۸ , xxx مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای محمدرضا شمس اردکانی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده (شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰) بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضوانی فر xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سیدطه هاشمی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده (شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶) ببسمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا سعیدی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده (شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶) بسمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا تحسیری xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده (شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵) بعنوان عضو هیئت مدیره کلیه قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر رسمی شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت صورت خواهد_گرفت. هیئت مدیره بخشی از اختیارات قانونی خود را بر اساس ماده ۴۱ اساسنامه شامل ۱۶ بند به شرح ذیل را به آقای محمد رضوانی فر مدیرعامل شرکت تفویض نمود. حدود اختیارات مدیرعامل نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و مجامع عمومی عادی شرکتهای گروه. پیشنهاد تحصیل دارائی، سرمایه گذاری، تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و مؤسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت به هیئت مدیره جهت تصویب. پیشنهاد انتخاب اعضاء هیئت مدیره و همچنین افزایش سرمایه در شرکتهای سرمایه پذیر به هیئت مدیره جهت تصویب. تهیه وتنظیم و پیشنهاد آیین نامه‌های جدید و تقاضای اصلاح و تغییر آیین نامه‌های موجود به هیئت مدیره. به کارگیری، نصب و عزل کلیه کارکنان و مأموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی براساس آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب هیئت مدیره. تهیه و تنظیم و ارائه بودجه‌های پیشنهادی برای اداره شرکت و شرکت‌های تابعه به هیئت مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات. پیشنهاد ساختار سازمانی به هیئت مدیره. واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر در چارچوب بودجه‌های مصوب. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، شامل حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه. پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها و اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده_باشد. استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت. همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13770117
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۶/xxx۶ و مجوز شماره xxx۰۳ , xxx مورخ ۱۷/۷/۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی ۳۱/۲/۹۶ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13101978
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12612326
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري داروئي تامين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۶/xxx۴ و به موجب مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۱۳/۷/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۲/۹۴ به تصویب رسید. - سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12355380
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۹/۴/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ هیات مدیره بخشی از اختیارات خود را بر اساس ماده ۴۱ اساسنامه شامل ۱۳ بند به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و مجامع عمومی عادی و شرکتهای گروه. پیشنهاد تحصیل دارائی، سرمایه گذاری، تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چهارچوب موضوع فعالیت به هیات مدیره جهت تصویب. پیشنهاد انتخاب اعضاء هیات مدیره و همچنین افزایش سرمایه در شرکتهای سرمایه پذیر به هیات مدیره جهت تصویب. تهیه و تنظیم و پیشنهاد آیین نامه های جدید و تقاضای اصلاح و تغییر آیین نامه های موجود به هیات مدیره. به کارگیری، نصب و عزل کلیه کارکنان و مأموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی براساس آیین نامه ها و دستورالعمل ها ی مصوب هیات مدیره. تهیه و تنظیم و ارائه بودجه های پیشنهادی برای اداره شرکت به هیأت مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات. پیشنهاد ساختار سازمانی به هیات مدیره. واخواست اوراق تجارتی. تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر در چارچوب بودجه های مصوب. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها، دادسرا ها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، شامل حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم. پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12355385
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری داروئی تامین سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۱۲۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/xxx۳ و مجوز شماره xxx۰۰,xxx مورخ ۶/۹/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد روشن با کدملی xxxxxxxxx۶ به جای آقای ناصر نقدی با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت صدر تأمین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1706997
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان مورخ ۳۱/۲/xxx۳ تصویب گردید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی و اصلی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630018
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۵/۵/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر محمدرضا شانه ساز پورشوشتری دارای کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین ش.م xxxxxxxxx۷۰ به جای آقای دکتر فرهاد زرگری دارای کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل تعیین گردید. کلیه قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره با مهر رسمی شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1482382
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری داروئی تأمین شرکت سهامی‌عام شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۶/۰۲/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عباس کبر یایی زاده با ک.م xxxxxxxxx۲۷ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ آقای سید حمید خوئی با ک.م xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ آقای ناصر نقدی با ک.م xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ آقای محمدرضا شیخ الملوکی با ک.م xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ آقای دکتر فرهاد زرگری با ک.م xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین شدند و آقای دکتر عباس کبریائی زاده بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای دکتر سید حمید خوئی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای دکتر فرهاد زرگری بعنوان مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی تعیین شدند.
کلیه قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر رسمی شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت صورت خواهد گرفت. بخشی از اختیارات هیئت مدیره در ماده ۴۱ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه در ۱۳ بند به مدیرعامل تفویض شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1482386
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری داروئی تأمین شرکت سهامی‌خاص شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/xxx۲ به تصویب رسید.
سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید.
اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵
شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶
شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶
شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1482404
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت بشرح ذیل میباشد:
۱) نام و شماره ثبت شرکت: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین شماره ثبت xxxxxx
۲) موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن
الف ـ موضوع فعالیت های اصلی:
۱) سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحد های سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کنند: تهیه، تولید، واردات و صادرات مواد اولیه دارویی، دارو، محصولات آرایشی و بهداشتی، تجهیزات پزشکی و فرآورده های بیولوژیکی.
۲) انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند۱ فوق:
خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
۲ـ۲ـ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین
۲ـ۱ـ پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
۲ـ۳ـ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
۲ـ۴ـ تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت
۲ـ۵ـ تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
۲ـ۶ـ شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
۲ـ۷ـ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
۳) سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند.
۳ـ۱ـ خدمات موضوع بند ۲ فوق ۳ـ۲ـ حمل و نقل انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات
ب) موضوع فعالیت های فرعی
۱) سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز
۲) سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحد های سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد. یا در صورت اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید.
۳) سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهدار نمی دهد.
۴) سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.
۵) ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:
۵ـ۱ـ پذیرش سمت در صندوق سرمایه گذاری
۵ـ۲ـ تأمین مالی بازار گردانی اوراق بهادار
۵ـ۳ـ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار
۵ـ۴ـ تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار
۶ـ شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوط را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند.
۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی:
مطابق ماده اساسنامه و صورتجلسه هیئت مدیره ۲۳/۱۱/xxx۹
مرکز اصلی شرکت واقع در تهران ـ خ ولیعصر(عج) ـ روبروی پارک ملت ـ خ ناهید غربی ـ شماره ۸۱ می باشد. کدپستی: xxxxxxxxx۵ ـ شرکت فاقد شعب می باشد.
۴) مدت شرکت: نامحدود
۵) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال
۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است.
۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت
آقای سید حسن اعتمادزاده کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای ناصر نقدی کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای فرهاد زرگری کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
آقای غلامحسین فرزندی کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای سید رمضان محسن پور کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره.
۸) شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی
هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهام یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می تواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت وکالت یا نمایندگی، در کلیه مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت مگر در انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد.
۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:
راجع به تقسیم سود، مورد خاصی در اساسنامه پیش بینی نشده است. وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود.
هر گاه شرکت طبق مندرجات مواد فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.
۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است. بدهی های شرکت بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره منتهی به ۳۱/۰۲/xxx۲ به شرح ذیل است:
بدهی کوتاه مدت به مبلغ ۱.xxx.xxx میلیون ریال، بدهی بلند مدت ۱.xxx میلیون ریال، جمع بدهی ها ۱.xxx.xxx میلیون ریال
بدهی های احتمالی موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت در تاریخ ۳۱/۰۲/xxx۲ به مبلغ xxx.xxx میلیون ریال بابت تضمین اعطایی به بانک ها بابت وام های دریافتی شرکت های گروه می باشد.
۱۱) روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات
اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آمده می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 923203
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11252638
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 742158
آگهی تصمیمات شرکت شیمی دارویی داروپخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷
طبق صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حمیدرضا علیپورمشکانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایهگذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و محمدرضا تقیاننجفآبادی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت توزیع داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و مجید معنوی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و شیروان دارایی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت آنتیبیوتیکسازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و فریبا قادری به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت شیمیایی رهآورد امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ـ فریبا قادری به سمت رئیس هیئتمدیره، حمیدرضا علیپورمشکانی به سمت نایب رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10350417
آگهی تصمیمات شرکت شیمی دارویی داروپخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حمیدرضا علیپورمشکانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و محمدرضا تقیان نجف آبادی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت توزیع داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و مجید معنوی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و شیروان دارایی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و فریبا قادری به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت شیمیایی ره آورد امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ فریبا قادری به سمت رئیس هیئت مدیره، حمیدرضا علیپورمشکانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 737017
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری دارویی تامینسهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۶/۹۱ ناصر نقدی به کدملی xxxxxxxxx۴ به جای سید مهدی رضایتسرخآبادی به نمایندگی شرکت سرمایهگذاری صبا تامین به سمت نایب رئیس هیئتمدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10629065
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۶/۹۱ ناصر نقدی به کدملی xxxxxxxxx۴ به جای سید مهدی رضایت سرخ آبادی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710579
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دارویی تامینسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۱ سید حسن اعتمادزاده به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی جدید شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11599121
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۱ سید حسن اعتمادزاده به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی جدید شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9744731
آگهی اصلاحی در شرکت سرمایه‌گذاری دارویی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴
پیرو آگهی شماره xxx۲۵/۳۲ مورخ ۸/۱۲/۸۹ نام سیامک افاضلی صحیح است و بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10815530
آگهی تغییر محل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۱۱/۸۹ محل شرکت به تهران ـ خیابان ولیعصر روبروی پارک ملت خیابان ناهید غربی شماره ۸۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10248071
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۲۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۸۹ سیامک افضلی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به جای مرتضی آذرنوش به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و فرهاد زرگری به ش ملی xxxxxxxxx۲ به جای شهریار امیدوار به نمایندگی از شرک سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و سید مهدی رضایت سرخ آبادی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به جای فرخ ملک وندفرد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. سید مهدی رضایت سرخ آبادی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید رمضان محسن پور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیامک افاضلی به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر رسمی شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء با مهر رسمی شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۵ بند بشرح مندرج در صورتجلسه به وی تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11971515
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۷/۸۹ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۷/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10394831
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‎گذاری دارویی تامین سهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۶/۸۹ مواد ۳۶ و ۳۷ و ۴۸ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات