بیمه سینا

شرکت بیمه سینا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102529006 ()
12
افراد
28
آگهی‌ها
211439
شماره ثبت
1382/8/10
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14732897
آگهی تغییرات شرکت بیمه سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۳/xxx۸ و مجوز شماره xxx۰۴/xxx/۹۸ مورخ ۰۲/۰۴/xxx۸ بیمه مرکزی و مجوز شماره xxx۲۳ , xxx مورخ ۲۲/۰۴/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۲ ماده و ۲۳ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14658378
آگهی تغییرات شرکت بیمه سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۸ و مجوز شماره xxx۵۶/ xxx/ ۹۸ مورخ ۱۱/ ۳/ xxx۸ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضاء هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح زیر تعیین گردید : آقای امیررضا خسروی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای رضا جعفری با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره ومدیرعامل و آقای محمدرضائی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از بنیاد علوی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان عضو هیات مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14661536
آگهی تغییرات شرکت بیمه سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxx۶۲/ xxx/ ۹۸ مورخ ۱۸/ ۲/ xxx۸ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رضا جعفری با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ جایگزین آقای امین شیرکانی با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیات مدیره ومدیرعامل انتخاب گردید . حق امضای کلیه اسناد بانکی و تعهدآور اعم از چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل ویکی از اعضاء هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاءدو نفر از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . اوراق عادی با امضای مدیرعامل ودر غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد تبصره : به منطور تسریع وتسهیل در امور شرکت ، مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره می‌توانند به هر نحوی که مصلحت بدانند قسمتی از اختیارات فوق را در خصوص نامه‌ها و مکاتبات اداری و امضاء اوراق بهادار و اسناد تعهدآور به هر یک از مدیران و کارکنان شرکت تفویض نمایند . هیات مدیره باتفویض بخشی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۸ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض نمود : بند ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ؛ بند ۳ تاسیس وانحلال نمایندگی به مدیرعامل تفویض می‌گردد ؛ بند ۴ در خصوص این بند هیات مدیره به مدیرعامل اختیارمی دهد تا نسبت به عزل ونصب مدیران مطابق با نیاز سازمان و تخصص مرتبط با جایگاه شغلی اقدام نماید ؛ بند ۶ افتتاح هر نوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها وموسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ج . ا . ایران ؛ بند ۷ دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت ؛ بند ۸ صدور ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری به استثناء ظهر نویسی ؛ بند ۹ انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ ویا اقاله آن در مورد اموال منقول وغیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشدوانجام کلیه عملیات ومعاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه واتخاذ تصمیم در کلیه ایقاعات در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت ؛ بند ۱۴ اقامه هر گونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده ، در هریک از دادگاهها ، دادسراها ، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی ویا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری ، با حق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی واعاده دادرسی ، مصالحه وسازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضاءی قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری وارجاع دعوا به داوری وتعیین وگزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ، اجرای حکم نهائی وقطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی وتعقیب آنها ، تعیین مصدق وکارشناس ، انتخاب وعزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث ودفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل ودفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث ودفاع از دعوای ورودثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر وزیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر . اتخاذ تصمیم در خصوص مابقی موارد اعلام نشده دربندهای فوق در اختیارهیات مدیره می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14456157
آگهی تغییرات شرکت بیمه سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ و مجوز به شماره xxx۴۰/xxx/۹۷ مورخ ۱۸/۱۰/۹۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید . تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14133047
آگهی تغییرات شرکت بیمه سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxx۹۵/xxx/۹۶مورخه۰۴/۰۷/۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14118342
آگهی تغییرات شرکت بیمه سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۱/xxx۴ و مجوز شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxx۵۸/xxx/۹۷ مورخ ۵/۴/xxx۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال (نهصد و پنج میلیارد و سیصد وشصت ویک میلیون ریال) به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال (یک هزارو پانصد میلیاردریال) منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم (یک هزار و پانصد میلیون سهم) هزار ریالی با نام از محل اورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت، که مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال (دویست وچهل و سه میلیارد و نودونه میلیون و سیصدو پنجاه و دو هزار و ششصد و شصت ریال) از محل نقدی بموجب گواهی بانکی شماره xxx/xxx۳۰ مورخ ۶/۴/xxx۷ بانک ملت شعبه ریالی ارزی بلوار میر داماد والباقی به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال (سیصد و پنجاه ویک میلیارد و پانصد و سی ونه میلیون و ششصد وچهل وهفت هزارو سیصد و چهل ریال) ازمحل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099615
آگهی تغییرات شرکت بیمه سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/xxx۶ و تاییدیه شماره xxx۶۱/xxx/۹۷ مورخ ۲۲/۰۳/xxx۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: باتوجه به ماده ۴۳ اساسنامه، هیات مدیره باتفویض بخشی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۸ اساسنامه به مدیرعامل به شرح زیرموافقت می‌نماید: بند ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. بند ۳ تاسیس وانحلال نمایندگی به مدیرعامل تفویض می‌گردد. بند ۴ در خصوص این بند هیات مدیره به مدیرعامل اختیارمی دهد تا حداکثر معادل ۵ ٪ از مبلغ کارانه تخصیصی هرماه را خارج از الگوی مورد تائید و مصوب هیات مدیره بابت کارانه یا پاداش موارد خاص به نیروهای مستقیم یا پیمانکاری پرداخت نماید. بند ۶ افتتاح هر نوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها وموسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ج. ا. ایران. بند ۷ دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت؛ بند ۸ صدور، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری به استثناء ظهر نویسی بند ۹ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ ویا اقاله آن در مورد اموال منقول وغیر منقول که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشدوانجام کلیه عملیات ومعاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه واتخاذ تصمیم در کلیه ایقاعات در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت. بند ۱۴ اقامه هر گونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی ویا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری، با حق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالحه وسازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاءی قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری وارجاع دعوا به داوری وتعیین وگزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهائی وقطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی وتعقیب آنها، تعیین مصد وکارشناس، انتخاب وعزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث ودفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل ودفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث ودفاع از دعوای ورودثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر وزیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر. اتخاذ تصمیم در خصوص مابقی موارد اعلام نشده دربندهای فوق در اختیارهیات مدیره می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14064800
آگهی تغییرات شرکت بیمه سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/xxx۶ ومجوز شماره xxx۸۱/xxx/۹۷ مورخه ۱۸/۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۳۲/۹۷ مورخه ۳۰/۲/xxx۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی دباغ عالی نصب با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت لیزینگ جامع سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان رئیس هیات مدیره محمدرضائی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از بنیاد علوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره امین شیرکانی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره امیررضا خسروی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اسناد بانکی و تعهدآور اعم از چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل ویکی از اعضاء هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاءدو نفر از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی با امضای مدیرعامل ودر غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. تبصره: به منظور تسریع وتسهیل در امور شرکت، مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره می‌توانند به هر نحوی که مصلحت بدانند قسمتی از اختیارات فوق را در خصوص نامه‌ها و مکاتبات اداری و امضاء اوراق بهادار و اسناد تعهد آور به هر یک از مدیران و کارکنان شرکت تفویض نمایند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440320
آگهی تغییرات شرکت بیمه سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۲/xxx۵ و مجوز بیمه مرکزی بشماره xxx۱/xxx/۹۶ مورخ ۱۰/۲/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند موسسه بنیادعلوی xxxxxxxxx۳۳ - شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا xxxxxxxxx۱۷ - شرکت لیزینگ جامع سینا xxxxxxxxx۲۰ - بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی xxxxxxxxx۲۰ - شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش xxxxxxxxx۹۴ بسمت اعضای اصلی و آقای خسرو ناظمیان با کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت ره نگار خاورمیانه پارس xxxxxxxxx۰۹ بسمت اعضای علی البدل هیأت مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425975
آگهی تغییرات شرکت بیمه سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۵ و مجوز بیمه مرکزی بشماره xxx۵۳/xxx/۹۵ مورخ ۲۴/۱۲/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425981
آگهی تغییرات شرکت بیمه سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۵/xxx۵ و تنفس مربوطه و مجوز بیمه مرکزی بشماره xxx۵۷/xxx/۹۵ مورخ ۱۲/۷/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ تصویب گردید. سازمان حسابرسی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13347468
آگهی تغییرات شرکت بیمه سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/xxx۴ و مجوز شماره xxx۸۶/xxx/۹۵ مورخه ۱/۱۰/xxx۵ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بخشی از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل به شرح زیر تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی؛ تاسیس و انحلال نمایندگی به مدیرعامل تفویض می‌گردد؛ در خصوص این بند هیئت مدیره به مدیرعامل اختیار می‌دهد تا حد اکثر معادل ۵ ٪ از مبلغ کارانه تخصیصی هر ماه را خارج از الگوی مورد تایید و مصوب هیئت مدیره بابت کارانه یا پاداش موارد خاص به نیروهای مستقیم یا پیمانکاری پرداخت نماید؛ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی ج. ا. ایران؛ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت؛ صدور، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری به استثناء ظهر نویسی؛ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در کلیه ایقاعات در چهارچوب آیین نامه معاملات شرکت؛ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی و یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاء دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح، بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصد و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل انها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر؛ اتخاض تصمیم در خصوص مابقی موارد اعلام نشده در بند‌های فوق در اختیار هیئت مدیره می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12635332
آگهی تغییرات شرکت بيمه سينا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/xxx۴ و مجوز شمارهای xxx۳۷/xxx/۹۴ مورخ ۱۳/۸/۹۴ بیمه مرکزی وشماره xxx۶,xxx مورخ ۲۹/۹/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اساسنامه جدید مشتمل بر۵۸ ماده و ۲۹ تبصره تصویب وجایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12539029
آگهی تغییرات شرکت بيمه سينا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ تصویب گردید. ـ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ انتخاب شد. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای نشر آگهی شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12186552
آگهی تغییرات شرکت بیمه سینا سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۱۱۴۳۹ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۰/۰۱/xxx۴ و مجوز شماره xxx۲/xxx/۹۴ مورخه ۲۲/۱/xxx۴ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخه ۲۲/۱/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهمxxx۰ریالی بانام که تماماً از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت، تأمین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح، و ذیل دفاتر ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ مذکور تکمیل امضاء گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12122244
آگهی تغییرات شرکت بیمه سینا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxx۷۸ مورخه ۲۶/۷/۹۳ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سازمان حسابرسی به شناسه xxxxxxxxx۳۲ ملی به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12122246
آگهی تغییرات شرکت بیمه سینا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶
پیرو آگهی تغییرات به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۸/۸/۹۳ در ابتدای حق امضا، متن زیر زاید است (و مکاتبات اداری و اسناد تعهد آور و اوراق بهادار) حذف گردید و مراتب بدینوسیله اصلاح میشود
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1692643
آگهی تغییرات شرکت بیمه سینا سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) مورخ ۲۹/۰۴/xxx۲ و مجوز بیمه مرکزی بشماره xxx۴۴/xxx/۹۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی، ترازنامه، صورتحساب سود و زیان منتهی به سال xxx۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی بمدت یک سال تعیین گردید. روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل: بنیاد علوی xxxxxxxxx۳۳ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا xxxxxxxxx۱۷ و شرکت لیزینگ جامع سینا xxxxxxxxx۲۰ و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش xxxxxxxxx۹۴ انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1692641
آگهی تغییرات شرکت بیمه سینا سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۲ و مجوز بیمه مرکزی بشماره xxx۵۲/xxx/۹۳ مورخ ۲۸/۰۷/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل : آقای مرتضی دباغ عالی نصب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت لیزینگ جامع سینا xxxxxxxxx۲۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سعید خرقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش xxxxxxxxx۹۴ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امین شیرکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از بنیاد علوی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای کامبیز پیکارجو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا xxxxxxxxx۱۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای روح اله امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و امضاء اوراق عادی و مکاتبات اداری و اسناد تعهد آور و اوراق بهادارکلیه نامه ها و مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود . کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهد آور شامل چک ، برات ، سفته و غیره با امضاء مدیر عامل و یکـی از اعضاء مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد . تبصره : به منظور تسریع و تسهیل در امور شرکت مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره می توانند به هر نحوی که مصلحت بدانند قسمتی از اختیارات فوق را در خصوص نامـه ها و مکاتبات اداری و امضـای اوراق بهادار و اسنـاد تعهد آور به هر یک از مدیران و کارکنان شرکت تفویض نمایند .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1585064
آگهی تغییرات شرکت بیمه سینا شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/xxx۱ و مجوز شماره xxx۳۷/۹۱مورخ ۲۸/۱۱/xxx۱ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: مرتضی دباغ عالی نصب به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت لیزینگ جامع سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰به عنوان رئیس هیأت مدیره.و سعید خرقانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت صادرات نیرو خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره. و کامبیز پیکارجو به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان قائم مقام مدیرعامل و عضو هیأت مدیره.و فریدون صفر خانلو به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف بنیاد علوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348799
آگهی تغییرات شرکت بیمه سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۰۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان میرداماد, بین خیابان نفت شمالی و بزرگراه مدرس, شمارهxxx کدپستیxxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348806
آگهی تغییرات شرکت بیمه سینا سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سازمان حسابرسی با ش مxxxxxxxxx۲۲ بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردید.
روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1280136
آگهی تغییرات شرکت بیمه سینا سهامی‌عام به شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند:
آقای محمدقلی یوسفی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت لیزینگ جامع سینا ش ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سعید خرقانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کامبیز پیکارجو با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای فریدون صفرخانلو با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف بنیاد علوی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو حقوقی هیئت مدیره سایر اختیارات به شرح مندرج در بندهای ب و ج صورتجلسه مورخ ۲۷/۸/۸۹ میباشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1092949
آگهی تغییر پلاک شرکت بیمه سینا بشماره ثبت۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶
به استناد نامه هیئت مدیره مورخ۱۸/۲/۹۰ پلاک شرکت توسط شهرداری ازxxx بهxxx تغییریافت.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1089000
آگهی تصمیمات شرکت بیمه سینا سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. بنیاد علوی به ش.م xxxxxxxxx۳۳ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به ش.م xxxxxxxxx۱۷ و شرکت لیزینگ جامع سینا به ش.م xxxxxxxxx۲۰ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ش.م xxxxxxxxx۲۰ شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش به ش.م xxxxxxxxx۹۴
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10339167
آگهی تصمیمات شرکت بیمه سینا سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: محمدقلی یوسفی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از لیزینگ جامع سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید خرقانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید احمد زرهانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و کامبیز پیکارجو به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت اعضای هیئت مدیره و فریدون صفرخانلو به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بنیاد علوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقیمانده تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه نامه‌ها و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را در اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11816203
آگهی تصمیمات شرکت بیمه سینا سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10168066
آگهی افزایش سرمایه شرکت بیمه سینا (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۹/۸۷ و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۹/۸۸ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۹ ریال بموجب گواهی شماره xxx۵ مورخ ۲۰/۱۰/۸۸ بانک اقتصاد نوین شعبه غدیر پرداخت گردیده است. ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۹/۱۰/۸۸ تکمیل امضاء گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات