بیمه ملت

شرکت بیمه ملت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102526951
15
افراد
23
آگهی‌ها
211230
شماره ثبت
1382/8/12
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14789114
آگهی تغییرات شرکت بیمه ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۸ و مجوز شماره xxx۷۳/xxx/۹۸ مورخ ۰۶/۰۶/xxx۸ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۷ تصویب رسید. - موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14697500
آگهی تغییرات شرکت بیمه ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۵/xxx۷ و تنفس‌های مربوطه ومجوزهای xxx۴/xxx/۹۸ مورخ ۱۷/۱/xxx۸ بیمه مرکزی و ۰۸/۰۲/۹۸ مورخه xxx۸۶/xxx سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع فعالیت شرکت بشرح ذیل تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد : - ۱ - ۲ انجام عملیات بیمه‌ای براساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج . ا . ایران و ضوابطی که بیمه مرکزی ج . ا . ایران اعلام می‌کند . ۲ - ۲ - تحصیل پوشش بیمه‌های اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه‌های صادره در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی ج . ا . ایران ۳ - ۲ - سرمایه گذاری از محل سرمایه ، ذخایر و اندوخته‌های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه تبصره : میزان پذیرش و نگهداری ریسک در چارچوب ضوابطی است که بیمه مرکزی ج . ا . ایران تعیین و ابلاغ می‌نماید . اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۲ ماده و ۲۳ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14530003
آگهی تغییرات شرکت بیمه ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/ xxx/ ۹۷ مورخ ۱/ ۱۲/ xxx۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل قانونی شرکت به : تهران ، کاووسیه ، خیابان گاندی جنوبی ، بزرگراه شهید حقانی ، پلاک ۴۸ ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14530190
آگهی تغییرات شرکت بیمه ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۹/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx / xxx/ ۹۷ مورخ ۱/ ۱۲/ xxx۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان داود قاسم پور دیزجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و سید محمد مهدی بهشتی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بهزاد قنبری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت اعضا هیات مدیره انتخاب و آقای سید محمد مهدی بهشتی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رییس هیئت مدیره آقای داوود قاسم پور دیزجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رییس هیئت مدیره و آقای نظرعلی صلاحی نژاد شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره تعیین گردیدند . کلیه قراردادها ، اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و غیره با دو امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با دو امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با دو امضا اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیار اقامه هرگونه دعوا حقوقی وکیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هریک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی و در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری ؛ باحق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری وارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ، اجرای حکم نهایی وقطعی داور درخواست صدور برگ اجرایی و ترغیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی وتعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر به مدیرعامل واگذار گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193424
آگهی تغییرات شرکت بیمه ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰۸/xxx/۹۷ مورخ ۰۱/۰۵/xxx۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۶ به تصویب رسید. -موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13762979
آگهی تغییرات شرکت بیمه ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/xxx۶ و مجوز شماره xxx۷۵/xxx/۹۶ مورخ ۲۴/۰۸/xxx۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری کیامهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ شرکت سرمایه گذاری صدرتامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت نوآوران مدیریت سبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ همچنین اشخاص ذیل به عنوان اعضاء علی البدل هیات مدیره انتخاب گردیدند.. شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴. شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13561605
آگهی تغییرات شرکت بیمه ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ و با استناد مجوز شماره xxx۹۹/xxx/۹۶ مورخ ۱۵/۰۵/xxx۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13303838
آگهی تغییرات شرکت بیمه ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۶۴/xxx/۹۵ مورخ ۱۶/۱۱/۹۵ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز خالق ویردی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رییس هیئت مدیره، آقای مهدی سامری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت توسعه کسب و کار سبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و آقای علیرضا ابراهیم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با دو امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضای اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. چک‌ها و اسناد مرتبط با پرداخت‌های مربوط به پرونده‌های خسارت (در چارچوب آئین نامه‌های مصوب) با دو امضاء از سه امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مدیرمالی شرکت (در حال حاضر آقای حسن هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳) به همراه مهر شرکت معتبر است. مبالغ مالی مربوط به پروژه‌های خسارت بالاتر از مبلغ دومیلیارد ریال صرفا با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. بخشی از اختیارات هیئت مدیره بر اساس مفاد ماده ۵۱ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. تهیه آئین نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و دستمزد و حقوق و پاداش و ترفیع و تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آنها، بر مبنای آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. تهیه برنامه و بودجه جاری جهت تصویب در هیئت مدیره. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و خسارات و متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری تا سقف ۲. xxx. xxx. xxx ریال. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ آن در مورد خرید و فروش، معاوضه اموال منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت می‌باشد. صدور هر نوع بیمه نامه و الحاقیه‌های آن برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و یا غیرایرانی با رعایت قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و سایر قوانین و مقررات مربوطه تا سقف xxx هزار دلار. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و اختیارات مربوط به آنها. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره و یا اجرای آن پس از تصویب هیئت مدیره. به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در بانکهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. رهن گذاردن اموال منقول شرکت فک آن ولو کرارا و اصولا هرنوع معامله با حق استرداد یا صلح حقوق اموال پس از تصویب هیئت مدیره و کسب موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران. خرید و احداث هرگونه ساختمان و ملک برای استفاده و یا سرمایه گذاری شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزائی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیرو توکیل در توکیل، تعیین مصدق وکارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی، خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضائی. اعطای مهلت (حداکثر به میزان یکسال) برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه وچه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. تنظیم خلاصه صورت دارائی و بدهیهای شرکت هرشش ماه یکبار و ارائه آن به هیئت مدیره و بازرس شرکت. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و هچنین تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت طبق ماده ۶۲ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و درج ترازنامه صورت سود و زیان شرکت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت و نیز ارسال یک نسخه از ترازنامه و صورتهای مالی تأیید شده توسط هیئت مدیره به بیمه مرکزی ایران با رعایت ماده ۶۲ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری. تعیین و پرداخت خسارت‌های بیمه گذاران شرکت در حدود اختیارات مصوب هیئت مدیره. انجام سایر عملیات اجرایی شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13262520
آگهی تغییرات شرکت بیمه ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۶/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۲/۰۱/xxx۵ و مجوز شمار xxx/xxxxxx , xxx مورخه ۲۰/۱۰/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxx۰۷/xxx/۹۵ مورخه ۲۱/۰۹/۹۵ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx۰ میلیارد ریال به مبلغ xxx۰ میلیارد ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده و از محل مطالبات حال شده و پرداخت نقدی به موجب گواهی شماره xxx۹ مورخه ۱۱/۶/۹۵ بانک سپه شعبه میدان ونک تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972088
آگهی تغییرات شرکت بیمه ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۲۰/xxx/۹۵ مورخه ۱۰/۰۵/xxx۵ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12650184
آگهی تغییرات شرکت بیمه ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱/xxx۴ و تاییدیه شماره xxx xxxxxx/xxx مورخ ۱۱/۱۱/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و تاییدیه شماره xxx۹۲/xxx/۹۴ مورخ ۱۱/۱۱/xxx۴ بیمه مرکزی سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx۳۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx۴ مورخ ۲/۱۰/xxx۴ بانک سپه شعبه میدان ونک پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12303439
آگهی تغییرات شرکت بیمه ملت سهامی‌عام به‌شماره ثبت ۲۱۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/xxx۴ و مجوز شماره xxx۳۳/xxx/۹۴ مورخ ۳۱/۳/۹۴ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالیxxx۳ به تصویب رسید. ـ روزنامه های کثیرالانتشار "اطلاعات "و" دنیای اقتصاد " جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12045784
آگهی تغییرات شرکت بیمه ملت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۱۱۲۳۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/xxx۳و نامه شماره xxx۰۸/xxx/۹۳مورخ ۲۱/۱۱/xxx۳بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت حساب سود و زیان سال مالیxxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711246
آگهی تغییرات شرکت بیمه ملت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۱۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۳/۹۲ و مجوز شماره xxx۹۸/xxx/۹۳ مورخ ۲۸/۷/۹۳ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۶/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۲ سهم xxx/۱ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxx,xxx,xxx,xxx ریال بموجب گواهی شماره ۴۰/xxx/۷۲ مورخ ۴/۲/۹۳ بانک صادرات ایران شعبه میدان دکتر فاطمی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711240
آگهی تغییرات شرکت بیمه ملت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۱۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxx۷۷/xxx/۹۳ مورخ ۳/۹/۹۳ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا ابراهیم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به عنوان عضو هیأت مدیره به جای آقای بهزاد پورسید به شماره ملی xxxxxxxxx۶ برای مابقی دوره تصدی هیأت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711242
آگهی تغییرات شرکت بیمه ملت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۱۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/xxx۳ و مجوز شماره xxx۷۷/xxx/۹۳ مورخ ۳/۹/۹۳ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا نورعلی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری سبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1361766
آگهی تغییرات شرکت بیمه ملت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۱۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی موسسه آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب و روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292427
آگهی تغییرات شرکت بیمه ملت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۱۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید محمد میرمحمدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مدیر کشت توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ آقای حسین علائی کرهرودی بسمت عضو هیئت مدیره به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کیا مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ آقای بهزاد پورسید بسمت رئیس هیئت مدیره به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ آقای بهروز خالق ویردی بسمت عضو هیئت مدیره به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
آقای مسعود حجاریان کاشانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل (خارج از هیات مدیره)
اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با دو امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضا از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
چک ها و اسناد مرتبط با پرداخت های جاری و همچنین پرداخت خسارتهای بیمه گزاران با دو امضاء از سه امضای مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و معاون مالی و اداری شرکت آقای نظرعلی صلاحی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به همراه مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1255373
آگهی تغییرات شرکت بیمه ملت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴
ـ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
ـ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷
ـ شرکت مدبر کشت توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹
ـ شرکت سرمایه گذاری گسترش سبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1027867
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۲/۱۲/۹۱ شرکت بیمه ملت سهامی عام ثبت شده به شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ اعلام می‌دارد نام بازرس اصلی موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر صحیح می‌باشد. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986221
آگهی تصمیمات شرکت بیمه ملت سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۱۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۲۶/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی به ش م xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه آرمان راهبرد به ش م xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10201881
آگهی تصمیمات شرکت بیمه ملت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۱۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت گروه بهمن سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ شرکت بازرگانی سایپا یدک رسا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ شرکت مدبر کشت توس سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۸۸ احمد قلعه بانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سایپا یدک به سمت رئیس هیئت مدیره و سید محمد میرمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی مدبر کشت توس به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسین علایی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن بسمت عضو هیئت مدیره و محمود رهنما به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره و مسعود حجاریان کاشانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10895082
آگهی تصمیمات شرکت بیمه ملت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۲۳۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خدماتی مالی فاطر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات