سرمایه گذاری امین سرمایه گذاران

شرکت سرمایه گذاری امین سرمایه گذاران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102526436
17
افراد
30
آگهی‌ها
211174
شماره ثبت
1382/8/7
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14762126
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری امین سرمایه گذاران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/xxx۸ و مجوز شماره xxx۸۲ , xxx مورخ ۲۷/۰۴/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : اقایان سید حسن موسوی حقیقی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد اسماعیل فدایی نژاد xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و اقای سید مهدی موسوی حقیقی xxxxxxxxx۷ عضو هیئت مدیره و بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک‌ها و سفته‌ها بروات قرارداد‌ها با امضای متفق هریک از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14745563
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری امین سرمایه گذاران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۸ و مجوز شماره xxx۸۲ , xxx مورخ ۲۷/۰۴/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند : اقایان سید حسن موسوی حقیقی xxxxxxxxx۸ و محمد اسمعیل فدائی نژاد xxxxxxxxx۳ و عبداله مقدم xxxxxxxxx۸ و عباسعلی حاجی کریمی xxxxxxxxx۷ و سید مهدی موسوی حقیقی xxxxxxxxx۷ و به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و اقای مرتضی ساجدی و امین مقدم xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضا علی البدل هیات مدیره انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های واعلامیه‌های شرکت تعیین شد . ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند یکهزار و سیصد و نود و هفت xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی واقای مهران آذر هوشنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14148406
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری امین سرمایه گذاران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند یکهزار و سیصد و نود و شش xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی واقای مهران آذر هوشنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14024845
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری امید سهم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۲۸۴۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۶ وبرابر تاییدیه شماره xxx۷۶ , xxx مورخ ۶/۱۰/۹۶ صادره از سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۳/۹۸ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت امین سرمایه گذاران سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ با نمایندگی آقای سیدجلال صادقی شریف به کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای سیدمهدی موسوی حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای سیدحسن موسوی حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد اسماعیل فدائی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی قاسم زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13736907
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری امین سرمایه گذاران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حسن موسوی حقیقی کدم xxxxxxxxx۸ و محمد اسمعیل فدائی نژاد کدم xxxxxxxxx۳ و عبداله مقدم کدم xxxxxxxxx۸ و عباسعلی حاجی کریمی ساری کدم xxxxxxxxx۷ و سید مهدی موسوی حقیقی کدم xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان مرتضی ساجدی کدم xxxxxxxxx۰ و امین مقدم کدم xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13736917
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری امین سرمایه گذاران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقایان سید حسن موسوی حقیقی کدم xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد اسمعیل فدایی نژاد کدم xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره اقای سید مهدی موسوی حقیقی کدم xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت از جمله چک‌ها و سفته‌ها بروات قراردادها با امضای متفق هریک از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13696570
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری امین سرمایه گذاران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۶ و تاییدیه شماره xxx۴۸ , xxx مورخ ۱۴/۴/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و علی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13339614
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری امین سرمایه گذاران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال از محل سود انباشته افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید سرمایه مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده می‌باشد. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12878347
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری امین سرمایه گذاران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۹/xxx مورخ ۱۷/۳/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران تجریش فرمانیه کوچه شهید فرامرز شاه حسینی خیابان شهید دکتر محمد جواد با هنر پلاک xxx طبقه دوم واحد ۳ کدپستی: xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12894056
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری امین سرمایه گذاران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۳/xxx۵ و مجوز شماره xxx۹/xxx مورخ ۱۷/۳/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و علی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی‌ها شرکت تعیین شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12527123
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري امين سرمايه گذاران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۱۱۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/xxx۴ و مجوز شماره xxx/ xxx مورخ ۱۲/ ۸/ xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان سید حسن موسوی حقیقی ش مxxxxxxxxx۸ و محمد اسماعیل فدایی نژاد ش م xxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره و آقای سید مهدی موسوی حقیقی ش م xxxxxxxxx۷ خارج از اعضای هیأت مدیره به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چکها سفته ها بروات قرار داد ها با امضای متفق هر یک از اعضا هیأت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12527131
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري امين سرمايه گذاران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۱۱۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۸/xxx۴ و مجوز شماره xxx/ xxx مورخ ۱۲/ ۸/ xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : آقای سید حسن موسوی حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای محمد اسمعیل فدائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای عباسعلی حاجی کریمی ساری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره آقا ی عبداله مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره وآقای کامران امین به ش م xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12487275
آگهی تغییرات شرکت كارگزاري اميد سهم شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۹۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۲۸۴۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۰۳/xxx۴ وبرابرتاییدیه شماره xxxxxx/xxxمورخ ۲۴/۵/۹۴سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ ۲ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ۴ ـ اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۱۷/۳/۹۶ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ شرکت امین سرمایه گذاران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ وآقایان محمدمهدی بهکیش به کدملی xxxxxxxxx۱و سید حسن موسوی حقیقی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمد اسماعیل فدائی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ وعلی قاسم زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12338593
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری امین سرمایه گذاران سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۱۱۱۷۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۴ وتاییدیه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۱/۴/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به پایان سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی واقای علی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9431750
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری امین سرمایه گذاران سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۱۱۱۷۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۱۲/۵/۹۳سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ منقسم به xxxxxx۰۰سهم xxx۰ ریالی با نام از محل سود انباشته تامین شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1680151
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری امین سرمایه‌گذاران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۱۱۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۱۲/۵/۹۳سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید ـ موسسه حسابرسی آزمون سامانه ش م xxxxxxxxx۱۰به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالرضا فرهاد نوربخش ک م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها. اعلامیه های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443297
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری امین سرمایه گذاران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۱۱۱۷۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید حسن موسوی حقیقی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای عباسعلی حاجی کریمی ساری کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای عبداله مقدم کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای محمد اسماعیل فدایی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای کامران امین به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سید مهدی موسوی حقیقی کد ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضا) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
امضای اوراق و اسناد تعهدآور شرکت مقرر گردید که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چکها، سفته ها، بروات، قراردادها، بامضای متفق هریک از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل همراه بامهر شرکت و در غیاب مدیرعامل بامضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443298
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری امین سرمایه گذاران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۱۱۱۷۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و آقای عبدالرضا فرهاد نوربخش به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
آقایان سید حسن موسوی حقیقی کد ملی xxxxxxxxx۸ محمد اسماعیل فدائی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۳ عبداله مقدم کد ملی xxxxxxxxx۸ عباسعلی حاجی کرمی کد ملی xxxxxxxxx۷ کامران امین کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان مرتضی ساجدی کد ملی xxxxxxxxx۰ امین مقدم کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1423981
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری امید سهم (سهامی خاص)
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۸/۴/xxx۲ و هیئت مدیره مورخه ۱۰/۴/xxx۲ شرکت فوق ثبت شده به شماره xxx۷ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ تغییرات زیر در شرکت فوق صورت گرفته است.
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
۳ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و شماره ثبت xxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا معظمی به کدملی شماره xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۴ـ شرکت امین سرمایه گذاران (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی آقای سیدجلال صادقی شریف طبق حکم نمایندگی شماره xxx۰/۹۲/xxxـ۸/۴/۹۲ به کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمدمهدی بهکیش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای سیدحسن موسوی حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای محمداسمعیل فدائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی قاسم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. در نتیجه محمد اسمعیل فدائی نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سیدحسن موسوی حقیقی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد روحی کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره شرکت تعیین گردیدند. مقرر گردید حق امضا کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل آقای محمد روحی همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای عضو هیئت مدیره، آقای علی قاسم زاده و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضا نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید حسن موسوی حقیقی همراه با مهر شرکت اعتبار دارد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ مسئول ثبت شرکت های رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719740
آگهی تغییرات شرکت امین سرمایه‌گذاری سهامی عام بشماره ثبت ۲۱۱۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۴/۹۱ نام شرکت به سرمایه گذاری امین سرمایه گذاران سهامی عام تغییر گردید و اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10460277
آگهی تغییرات شرکت امین سرمایه گذاری سهامی عام بشماره ثبت ۲۱۱۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۴/۹۱ نام شرکت به سرمایه گذاری امین سرمایه گذاران سهامی عام تغییر گردید و اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 613749
آگهی تصمیمات شرکت امین سرمایه گذاران سهامی عام به شماره ثبت۲۱۱۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۳/۹۱ واصل گردید: از بین اعضاء هیئت مدیره سید حسن موسوی حقیقی به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمداسماعیل فدایی نژاد به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا فتاحی مظفر خارج از اعضاء هیئت مدیره به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات قراردادها و عقوداسلامی و غیره بامضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل بامضای نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء احدی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 533957

آگهی تغییرات شرکت امین سرمایه گذاران
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۶/۹۰ مبلغ ارزش اسمی هر سم از xxx ریال به مبلغ xxx/۱ ریال تغییر یافت و ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال منقسم به xxx/xxx/۱۵ سهم xxx/۱ ریالی عادی بانام که تماما پرداخت شده می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11826148
آگهی تغییرات شرکت امین سرمایه گذاران سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۱۱۱۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۵/۶/۹۰ مبلغ ارزش اسمی هر سم از xxx ریال به مبلغ xxx/۱ ریال تغییر یافت و ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال منقسم به xxx/xxx/۱۵ سهم xxx/۱ ریالی عادی بانام که تماما پرداخت شده می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9720365
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شمارهxxx۶۴/ت۳۲ مورخ ۵/۵/xxx۰ شرکت امین سرمایه‌گذاران سهامی عام ثبت شده به شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ اعلام میدارد نوع شرکت سهامی عام صحیح می‌باشد که در آگهی اشتباهاً سهامی خاص تایپ گردیده است. و بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10590741
آگهی تصمیمات شرکت امین سرمایه گذاران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۱۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت بازرس اصلی و حبیب‌اله جامعی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید حسن موسوی‌حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمداسماعیل فدایی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx و عبداله مقدم به کدملی xxxxxxxxx۸ و عباسعلی حاجی‌کریمی‌ساری به کدملی xxxxxxxxx۷ و کامران امین به کدملی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضا اصلی هیئت‌مدیره و امین مقدم به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت کارگزاری امید سهم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به ست اعضا علی‌البدل هیئت‌مدیره.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11060450
آگهی تغییرات شرکت امین سرمایه‌گذاران سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۱۱۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۸/۳/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۳/۸۹ و در اجرای مواد xxx به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ ۳۱.xxx.xxx.xxx ریال به مبلغ ۱۵.xxx.xxx.xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. بنابراین سرمایه شرکت مبلغ ۱۵.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به ۳۱.xxx.xxx سهم xxx ریالی بانام می‌باشد.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11496206
آگهی تصمیمات شرکت امین سرمایه گذاران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۱۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا روش به سمت بازرس اصلی و حبیب جامعی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11323023
آگهی تغییرات در شرکت امین سرمایه‌گذاران سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۱۷۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۲/۸۹ حمیدرضا فتاحی‌مظفر بجای وحید فرح‌آبادی بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10586743
آگهی تغییرات در شرکت امین سرمایه گذاران سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۱۱۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲/۹/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید. مبلغ ارزش اسمی هر سهم از xxx ریال به xxx/۱ ریالی تغییر یافت و ماده ۶ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۱ ریال منقسم به xxx/xxx/۳۱ سهم عادی بانام xxx/۱ ریالی می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات