فراموج پویا

شرکت فراموج پویا (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10102521807 (فعال)
6
افراد
18
آگهی‌ها
210705
شماره ثبت
1382/7/27
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(منقضی) با عنوان انفورماتیک از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
صدور 1391/8/28 انقضا 1392/9/1
مجوز(منقضی) با عنوان طرح و ساخت صنعتی از امور نظام اجرایی طرح ها
صدور 1393/6/11 انقضا 1396/4/29
مجوز(معتبر) با عنوان پیمانکار از امور نظام اجرایی طرح ها
صدور 1396/12/22 انقضا 1400/12/19
مجوز(معتبر) با عنوان مشاور از امور نظام اجرایی طرح ها
صدور 1397/2/3 انقضا 1401/1/28

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14824492
آگهی تغییرات شرکت فراموج پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۱۸۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: معصومه فکرآزادان به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت رئیس هیات مدیره حسین فرهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره مهرداد آقاجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره نعمت الله جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر دیگر از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و نامه ها و مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14755776
آگهی تغییرات شرکت فراموج پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۱۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی اطهر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و خانم فریده رونق به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14178845
آگهی تغییرات شرکت فراموج پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۱۸۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم xxxxxx ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14133409
آگهی تغییرات شرکت فراموج پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۱۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و خانم فریده رونق به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13667352
آگهی تغییرات شرکت فراموج پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۱۸۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم معصومه فکرآزادان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره - آقای حسین فرهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره - آقای مهرداد آقاجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره - آقای نعمت الله جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر دیگر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه‌ها و مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583111
آگهی تغییرات شرکت فراموج پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۱۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مواردی ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق گردید: فعالیت در زمینه تولید نرم افزارهای کامپیوتری و فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی و تولید نرم افزارهای اتوماسیون صنعتی اعم از سیستم‌های کنترل و مونیتورینگ صنعتی و مدیریت و پردازش و انتقال و انبارش داده‌ها فعالیت در زمینه بازرسی کمی و کیفی محموله‌های مواد نفتی، کالیبراسیون مخازن و کالیبراسیون سیستم‌های اندازه گیری نفت و گاز و مواد هیدروکربوری و محصولات پتروشیمی و فراورده‌های نفتی در سورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم و ماده ۲ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535939
آگهی تغییرات شرکت فراموج پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۱۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اطهر به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و فریده رونق به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12958878
آگهی تغییرات شرکت فراموج پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۱۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و فریده رونق به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به سال xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12621634
آگهی تغییرات شرکت فراموج پويا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۰۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۱۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: معصومه فکرآزادان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره و حسین فرهادی، به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و مهرداد آقاجانی، به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره و نعمت اله جمالی، به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۱۲/۷/xxx۶ انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر دیگر از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و نامه ها و مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12339146
آگهی تغییرات شرکت فراموج پويا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۰۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۱۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اطهر به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی وخانم فریده رونق به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634558
آگهی تغییرات شرکت فراموج پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۱۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی اطهر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود هادیان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ تصویب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233240
آگهی تغییرات شرکت فرا موج پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۱۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود هادیان جزی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای حسین فرهادی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و خانم معصومه فکرآزادان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای مهرداد آقاجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای نعمت الله جمالی به شماره ملیxxxxxxxxx۰.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1230750
آگهی تغییرات شرکت فراموج پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۱۸۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
آقای حسین فرهادی به شماره ملی بسمتxxxxxxxxx۵ مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره و خانم معصومه فکرآزادان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای مهرداد آقاجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیات مدیره و آقای نعمت الله جمالی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیات مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر دیگر از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و نامه ها و مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729381
آگهی تصمیمات شرکت فرا موج پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۷۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۱۸۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به ش م xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و مسعود هادیان به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11626957
آگهی تصمیمات شرکت فرا موج پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۷۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۱۸۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به ش م xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و مسعود هادیان به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10440388
آگهی تصمیمات شرکت فراموج پویا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۰۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۱۸۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۲/۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و معصومه فکرآزادان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10822960
آگهی افزایش سرمایه شرکت فرا موج پویا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۰۷۰۵ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۱۸۰۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۲/۱۰/۸۸ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx/xxx سهم xxx/xxx ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال‌شده و از طریق سود تقسیم نشده تامین گردیده افزایش یافته‌است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۸/۱۰/۸۸ تکمیل امضاء گردیده‌است.کلیه سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردیده و درنتیجه صددرصد سرمایه شرکت پرداخت گردیده‌ شده‌میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11930774
آگهی تصمیمات شرکت فرا موج پویا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۰۷۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۱۸۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۸/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۹/۸۸ واصل گردید: موسسه حسابرسی اطهر به سمت بازرس اصلی و معصومه فکرآزادان به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۸/۸۸ حسین فرهادی به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره و جمشید فاضلی به سمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه‌ها و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات