ایران ترانسفو ری

شرکت ایران ترانسفو ری (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10102510120 (فعال)
25
افراد
38
آگهی‌ها
2844
شماره ثبت
1382/6/30
تاریخ تأسیس

اشخاص ایران ترانسفو ری

در این بخش تمامی اشخاصی که در ایران ترانسفو ری دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
محمد کبیری اصفهانی
محمد کبیری اصفهانی
از 1391/2/3
امور مجامع محمد تیز رای اقدم
امور مجامع محمد تیز رای اقدم
از 1391/2/3
محمد چوپانی
محمد چوپانی
از 1391/2/3
علی‌رضا ثابت
علی‌رضا ثابت
از 1391/2/3
اکبر هوشیار
اکبر هوشیار
از 1391/2/3
عبدالعلی عامری
عبدالعلی عامری
رییس هییت مدیره از 1392/6/9
عبدالعلی صادقی پور رودسری
عبدالعلی صادقی پور رودسری
نایب رییس هییت مدیره از 1392/6/9
پرویز کشاورزقاسمی
پرویز کشاورزقاسمی
عضو هییت مدیره از 1392/6/9
سید حسین حسینی میقان
سید حسین حسینی میقان
عضو هییت مدیره از 1392/6/9
روح اله حیدرزاده
روح اله حیدرزاده
عضو هییت مدیره از 1393/3/18
امیر نجفی
امیر نجفی
عضو هییت مدیره از 1393/3/18
هادی برومند شیخ الاسلامی
هادی برومند شیخ الاسلامی
عضو هییت مدیره از 1393/7/27
سعید تقیلو
سعید تقیلو
نایب رییس هییت مدیره از 1394/9/10
عزیزاله علی محمد
عزیزاله علی محمد
از 1394/9/10
حمید علیخانی
حمید علیخانی
نایب رییس هییت مدیره از 1395/2/1
هادی گل بیانی
هادی گل بیانی
رییس هییت مدیره از 1395/2/1
نازیلا باریک آبی
نازیلا باریک آبی
بازرس علی‌البدل از 1395/5/26
فریبرز توراج زن
فریبرز توراج زن
عضو هییت مدیره از 1395/8/5
مهدی روحی
مهدی روحی
عضو هییت مدیره از 1395/12/4
ارسلان فتحی پور
ارسلان فتحی پور
رییس هییت مدیره از 1395/12/4
داود جعفری
داود جعفری
از 1396/5/31
مهرشاد اسلام پناه
مهرشاد اسلام پناه
عضو هییت مدیره از 1396/5/31
عبدالله مردانی
عبدالله مردانی
از 1397/3/21
بهزاد ظهیری
بهزاد ظهیری
رییس هییت مدیره از 1397/8/20
مهدی یوسفی
مهدی یوسفی
از 1398/4/18

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14742843
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو ری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۸/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای بهزاد ظهیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای اکبر هوشیار به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای مهرشاد اسلام پناه به کد ملی xxxxxxxxx۳ خارج از هیات مدیره به سمت مدیرعامل وشرکت ترانس پست پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی آقای عبدالله مردانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت عایق های الکتریکی پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای مهدی یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت بازرگانی ایران ترانسفو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی آقای روح الله حیدر زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14709734
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو ری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت ایران ترانسفو ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و شرکت بازرگانی ایران ترانسفو ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و شرکت عایق‌های الکتریکی پارس ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و شرکت ترانس پست پارس ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و آقای اکبر هوشیار به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14610581
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو ری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابر سی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . صورت‌های مالی منتهی به سال xxx۷ به تصویب رسید . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14576304
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو ری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14331981
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو ری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ بهزاد ظهیری به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ترانس پست پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت رئیس هیات مدیره و اکبر هوشیار به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مهرشاد اسلام پناه به کدملی ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵به سمت عضو هیات مدیره و داود جعفری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکتهای عایقهای الکتریکی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت عضو هیات مدیره وروح الله حیدر زاده به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲به سمت عضو هیئت مدیره و عبدالله مردانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل(خارج از اعضا هیئت مدیره و سهامداران) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14135540
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو ری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ارسلان فتحی پور به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ترانس پست پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و اکبر هوشیار به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهرشاد اسلام پناه به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل و داود جعفری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت عایق های الکتریکی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳به سمت عضو هیئت مدیره و روح الله حیدرزاده به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲به سمت عضو هیئت مدیره و عبدالله مردانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل(خارج از اعضا هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدندو حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک دو عضو هیئت مدیره با مهرشرکت دارای اعتبار خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهرشرکت معتبر می باشد. ـ هیئت مدیره به استناد مفاد مواد ۴۲ و ۳۷ اساسنامه حدود وظایف و اختیارات تفویضی از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض نمود. ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی تصویب آئین نامه های داخلی شرکت ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب در هرنقطه ای از ایران یا خارج از ایران نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایرشرایط استخدام و معافیت و خروج انها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث انها پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه ان به مجمع عمومی افتتاح هرنوع حساب و استفاده از ان بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت واخواست اوراق تجارتی عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه ان در مورد خرید وفروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به انها تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ انها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و بانکها و استرداد انها تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هرمبلغ و به هرمدت و هر میزان و سود و کارمزد یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه حاضر استقراض به وسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول فک رهن ولو کرارا احداث هرگونه ساختمان موردنیاز شرکت اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جرایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاه های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و... شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از اغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر درخواست پژوهش فرجام مصالحه و سازش استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شر داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ـ با حق صلح یا بدون ان ـ و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب انها و معرفی بدهکار و... و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل انها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل ان چه گذشت. تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت های هیئت مدیره و ارائه ان به بازرس و حسابرس تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرسی دعوت مجامع مجمع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستورجلسه انها پیشنهاد هرنوع اندوخته به جز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14087828
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو ری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد. مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۶ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13997202
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰
به شهرستان رباط کریم بخش مرکزی شهر جدید پرند شهرک صنعتی پرند بلوار خزر خیابان بوستان پلاک ۲۵ قطعه F ۱ طبقه همکف به کدپستی xxxxxxxxx۸ انتقال یافت و در این اداره تحت شماره xxx۴ به ثبت رسیده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13806090
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به ادرس تهران شهرستان رباط کریم بخش مرکزی شهر جدید پرند شهرک صنعتی پرند بلوار خزر خیابان بوستان پلاک ۲۵ قطعه F ۱ طبقه همکف به کدپستی xxxxxxxxx۸ منتقل گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13675233
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ترانس پست پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی ارسلان فتحی پور به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره اکبر هوشیار به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی مهرشاد اسلام پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت عایقهای الکتریکی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی مهدی روحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی روح اله حیدرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره داود جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بودو سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران نصب و عزل کلیه مدیران، کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی و یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها تحصیل تسهیلات از بانکها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارأ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات تا اعتراض به رای درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرسی دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد هرنوع اندوخته به جز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده؛ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13479863
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به پایان سال مالی ۳۰/۱۰/xxx۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر ش. م xxxxxxxxx۶۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران ش. م xxxxxxxxx۸۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های این شرکت انتخاب گردید. شرکت ایران ترانسفو ش. م xxxxxxxxx۲۵ و شرکت ترانس پست پارس ش. م xxxxxxxxx۸۶ و شرکت عایقهای الکتریکی پارس ش. م xxxxxxxxx۲۳ و شرکت بازرگانی ایران ترانسفو ش. م xxxxxxxxx۰۲ آقای اکبر هوشیار ش. م xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13401961
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارسلان فتحی پور به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ترانس پست پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و فریبرز توراج زن به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی روحی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت عایقهای الکتریکی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت عضوء هیئت مدیره و اکبر هوشیار به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضوء هیئت مدیره و روح اله حیدرزاده به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به شناسه ملی به سمت عضو هیئت مدیره و عزیزاله علی محمد به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یک عضوء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو عضوء هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بودو سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13190605
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عزیزاله علیمحمد به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیات مدیره) آقای فریبرز توراج زن به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره آقای هادی گل بیانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ترانس پست پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت رئیس هیات مدیره آقای حمید علیخانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت عایقهای الکتریکی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رییس هیات مدیره آقای روح اله حیدرزاده به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت عضو هیات مدیره آقای اکبر هو شیار به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یک عضو هیأت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو عضو هیأت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بودو سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. هیأت مدیره اختیارات خود به شرح زیر را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: • نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی؛ • تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت؛ • ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران؛ • نصب و عزل کلیه مدیران، کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها؛ • پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی؛ • افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر؛ • دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت؛ • تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی؛ • عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه؛ • اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی و یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره؛ • به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها؛ • تحصیل تسهیلات از بانکها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر؛ • رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارأ • اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات تا اعتراض به رای درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر؛ • تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس؛ • تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرسی؛ • دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها؛ • پیشنهاد هرنوع اندوخته به جز اندوخته قانونی؛ • پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام؛ • پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده؛ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13061330
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۵ انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12970509
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ترانس قدرت زنجان درتاریخ ۲۶/۰۵/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: الف) موضوع اصلی: الف ۱) تاسیس و نگهداری و بهره برداری از کارخانه در ایران به منظور تهیه و تولید انواع ترانسفورماتور و قطعات و لوازم آن، همچنین هرگونه لوازم الکتریکی دیگر که اصولاجهت تامین نیروی برق مورد استفاده قرار می‌گیرد و بعدا در هیات مدیره تعیین خواهد_شد به منظور انجام مقاصد فوق شرکت مواد اولیه محصولات و اجزا متشکله‌ای را که در آن به کار برده_می‌شود اعم از ساخته شده و یا نیمه تهیه شده در ایران و یا در خارج از ایران قطع نظر از نوع موادی که در آن مصرف می‌شود و همچنین کلیه انواع ابزار آلات و ماشین‌ها و وسایل و مواد اولیه و لوازم مربوط را خریداری و یا وارد خواهد_نمود. الف ۲) انجام کلیه عملیات مالی و بازرگانی و صنعتی. ب) موضوعات فرعی: ب ۱) انجام وبهره برداری با جلب سرمایه خارجی در موضوع فعالیت شرکت. ب ۲) تاسیس هرنوع شرکت و موسسات در داخل و خارج از کشور و همچنین سرمایه گذاری و مشارکت با شرکتها و موسسات خارجی و داخلی اعم از دولتی، تعاونی، خصوصی، اشخاص حقیقی و غیره در زمینه‌های مختلف اقتصادی. ب ۳) اخذ نمایندگی از شرکتهای خارجی و ارائه خدمات فنی و مهندسی در راستای اهداف شرکت. ب ۴) انجام امور مطالعاتی، پژوهشی کاربردی در رابطه با اهداف و موضوع شرکت. ب ۵) انجام کلیه امور بازرگانی در داخل و خارج از کشور و انجام عملیات واردات و صادرات مربوط به موضوع شرکت (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: زنجان کیلومتر ۵ جاده زنجان تهران جنب شرکت ایران ترانسفو کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۱۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx/xxx/۱۰ سهم بانام میباشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ نزد بانک ملی شعبه زنجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. ایران ترانسفو ری به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره با نمایندگی آقای مهدی مومنی طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ۲. عایقهای الکتریکی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی با نمایندگی آقای اصغر اکبر زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ۳. توسعه پستهای ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره با نمایندگی آقای احمد مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ۴. ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره با نمایندگی آقای مرتضی فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ۶. ترانسفورماتور توزیع زنگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی با نمایندگی آقای سعید تقی لو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل ویکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل به اتفاق دوعضوهیئت مدیره بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس اصلی به مدت یک سال انتخاب گردید. خانم نازیلا باریک آبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12909161
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بعنوان بازرس قانونی شرکت و مؤسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12875771
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هادی گل بیانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ترانس پست پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت رییس هیئت مدیره و حمید علیخانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت عایقهای الکتریکی پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و روح اله حیدرزاده به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره و اکبر هوشیار به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره وامیر نجفی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفو بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بودو سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12828476
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/xxx۴ ومجوز xxx۵/xxx مورخ ۸/۱/xxx۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شامل ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12602128
آگهی تغییرات شرکت ايران ترانسفوري شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر هوشیار کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای سعید تقی لو کدملی xxxxxxxxx۵به سمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای امیر نجفی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره، آقای روح اله حیدرزاده کدملی xxxxxxxxx۵ بانمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت عضو هیات مدیره، آقای عزیز اله علیمحمد کدملی xxxxxxxxx۱ با نمایندگی از شرکت عایق های الکتریکی پارس دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12383448
آگهی تغییرات شرکت ايران ترانسفوري شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۳۰/۱۰/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی ش. م xxxxxxxxxxxx بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی احراز ارقام ش. م xxxxxxxxx۴۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12386499
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفوری سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۰۹۵۱۵ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰
حدود وظایف و اختیارات تفویضی از طرف هیأت مدیره به مدیرعامل را به شرح زیر تعیین گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوق؛ تصویب آیین نامه های داخلی شرکت؛ ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران؛ نصب و عزل کلیه مدیران، کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها؛ پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی؛ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر؛ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت؛ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی؛ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد ازجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده۲ این اساسنامه؛ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی و یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره؛ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها؛ تحصیل تسهیلات از بانکها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر؛ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا"؛ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات تا اعتراض به رأی درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر؛ تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس؛ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرسی؛ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستورجلسه آنها؛ پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی؛ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام؛ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده؛
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12081845
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفوری سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۰۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید تقی لو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به جای آقای عبدالعلی صادقی پور رودسری به شماره ملی xxxxxxxxx۹۱به نمایندگی از شرکت ترانس پست پارس به شناسه ملی ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12081849
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفوری سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر هوشیار کدملی ۷ ۳ـ xxx۲۵ ـ xxx به سمت رئیس هیأت مدیره قای سعید تقی لو کدملی ۵ ۴ـ xxx۱۳ ۴ـ ۲۸ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای امیر نجفی کدملی ۳ ۱ـ xxx۴۵ ۳ـ ۸۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره آقای هادی برومند شیخ الاسلامی کدملی ۸ ۴۵ـxxx۰ ـ xxxبه سمت عضو هیأت مدیره آقای پرویز کشاورز قاسمی کدملی ۶ ۵ـxxx۰۶ ـ xxx به سمت عضو هیأت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یک عضو هیأت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو عضو هیأت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1759610
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفوری سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی هادی برومند شیخ الاسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1652897
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفوری سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۰۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالعلی صادقی پوررودسری کد ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی از شرکت ترانس پست پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای اکبر هوشیار کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای روح الله حیدرزاده کد ملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پرویز کشاورز قاسمی کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازشرکت عایقهای الکتریکی پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقای امیر نجفی کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفو شناسه ملیxxxxxxxxx۲۵ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1594545
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفوری شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۰۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال منتهی به۳۰ دی ماه xxx۲ به تصویب رسید سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxxxxxبعنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی xxx۳ انتخاب شد. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509315
آگهی تغییرات شرکت ایران تر‌انسفوری شرکت سهامی‌عام شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/xxx۳ و پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۰۴/۰۸/xxx۲ محل افزایش سرمایه اندوخته طرح و توسعه و از محل مطالبات حال شده صحیح می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1373511
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفوری شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۹/۹۲ و پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۳/۶/۹۲ سرمایه شرکت به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام افزایش یافته است که بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204536
آگهی افزایش سرمایه شرکت ایران ترانسفوری شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۵/xxx۲ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۳ سهم xxx۰ ریالی که تماماً پرداخت شده از محل مطالبات حال شده و سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۶/۸/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1169278
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفوری شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی عبدالعلی عامری به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت ترانس پست به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی عبدالعلی صادقی پور به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره اکبر هوشیار به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره
شرکت ایران ترانسفو xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی سید حسین حسینی میقان به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره
شرکت عایقهای الکتریکی پارسه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی پرویز کشاورزقاسمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085485
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفوری سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۰۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۱ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 616694
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفوری سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۲/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی محمد تیزرای اقدم به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت عایق های الکتریکی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی محمد چوپانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت ترانس پست پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی محمد کبیری اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی علیرضا ثابت به کدملی xxxxxxxxx۷ و اکبر هوشیار به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۲/۹۱ محمد کبیری اصفهانی به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا ثابت به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد چوپانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9903124
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفوری سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۲/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی محمد تیزرای‌اقدم به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت عایق‌های الکتریکی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی محمد چوپانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت ترانس پست پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی محمد کبیری‌اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی علیرضا ثابت به کدملی xxxxxxxxx۷ و اکبر هوشیار به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۲/۹۱ محمد کبیری‌اصفهانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا ثابت به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمد چوپانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت‌مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9693683
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفوری سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۲/xxx۰ اساسنامه جدید شامل ۵۶ ماده و xxx تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10027798
آگهی تصمیمات درشرکت ایران ترانسفوری سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۰۹۵۱۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱/xxx۰ محمد چوپانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9809862
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفو ری سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۰۹۵۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ دی xxx۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10093945
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفوری (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۰۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۲/xxx۹ شرکت ترانس پست پارس به نمایندگی محمد کبیری اصفهانی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت عایقهای الکتریکی پارس به نمایندگی مصطفی شاه حسینی بسمت عضو و مدیرعامل و شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به نمایندگی علیرضا ثابت بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و اکبر هوشیار بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت ایران ترانسفو به نمایندگی سعید تقی لو به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره مجتمعا با مهرشرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهرشرکت معتبراست. اختیارات هیئت مدیره به استناد مواد ۵۲ و ۵۸ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9595242
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفوری (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۰۹۵۱۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۲/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۰/۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران ترانسفو، شرکت بازرگانی ایران ترانسفو، شرکت ترانس پست پارس، شرکت عایقهای الکتریکی پارس، اکبرهوشیار.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات