سرمایه گذاری توسعه ملی

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102501905 ()
20
افراد
28
آگهی‌ها
208669
شماره ثبت
1382/6/15
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14730823
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۴ , xxx مورخه ۲۸/۱/۹۸ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۷ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی و قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۸ انتخاب شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14485079
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۹/xxx۷ و نامه شماره xxx۱۱/xxx مورخ ۱۰/۱۰/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیدمهدی سدیدی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای فرهاد رمضان با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهرزاد ذاکری با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای حسین قاسمی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای فرهاد زرگری با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از بانک ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند . هیئت مدیره اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نموده و حدود ، و وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل توسط هیئت مدیره تعیین و به وی ابلاغ گردید : ۱ اجرای مصوبات هیئت مدیره و اتخاذ تدابیر لازم جهت انجام کلیه امور جاری شرکت . ۲ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی . ۳ تدوین و پیشنهاد سازمان ، آئین نامه‌ها و رویه‌های لازم برای شرکت . ۴ پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه ایران یا خارج از ایران و تعیین مدیران آن . ۵ اعمال اقدامات لازم به منظور آموزش و ارتقاء سطح بهره وری نیروی انسانی . ۶ استخدام و نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنان در چارچوب آئین نامه‌های مصوب شرکت . ۷ تدوین و پیشنهاد برنامه و بودجه شرکت . ۸ پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز . ۹ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود تضمین شده ، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات آن . ۱۰ خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی بر اساس آیین نامه سرمایه گذاری شرکت و مصوبات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض می‌شود . ۱۱ پرداخت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت ، عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و اجاره و معاوضه اموال منقول در هر مورد تا سقف یک میلیارد ریال با تأیید مدیرعامل و مازاد بر آن با تصویب هیئت مدیره خواهد_بود . ۱۲ تجهیز کلیه امکانات مورد لزوم به منظور بررسی مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی و خدماتی موجه و نهایتا ارائه این گونه طرحها به هیئت مدیره برای تصویب . ۱۳ پیشنهاد تشکیل صندوقهای مطالعاتی و یا شرکت در تشکل‌های سایر شرکتها و ارائه نتایج بعمل آمده به هیئت مدیره . ۱۴ اقدام به عضویت شرکت در مجامع علمی ، فنی ، بازرگانی و اطلاعاتی و آبونمان مجلات و روزنامه‌ها در داخل و خارج کشور و پرداخت حق عضویت آنها . ۱۵ پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت ( سرقفلی ) . ۱۶ تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و فروش و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و اختیارات مربوط به آنها پس از تصویب هیئت مدیره . ۱۷ تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری برای شرکت پس از تصویب هیئت مدیره . ۱۸ پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و خصوصی و بانک‌ها و استرداد آنها . ۱۹ پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها ، شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه . ۲۰ پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و یا غیر منقول بنفع شرکت و یا به نفع صاحبان سهام و فک آن ولو کرارا ۲۱ تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهیهای شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس قانونی . ۲۲ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضا سال مالی و همچنین تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و تسلیم آن به مراجع ذیربط . ۲۳ طرح و اقامه هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هر گونه دعوی اعم از مدنی و جزایی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش ، فرجام ، مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ، ادعای جعل نسبت به سند طرف ، تعیین جاعل و استرداد سند ، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیر و توکیل در توکیل ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار ، خواه در ماهیت دعوی ، خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد . دعوی خسارت ، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور ، تامین مدعی به ، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضایی ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد . کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها ، بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13920057
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ به استناد مجوز شماره xxx۳۶ , xxx مورخ ۱/۱۲/xxx۶ اداره نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ به تصویب رسید موسسه حسابرسی هشیار بهمند (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره شرکت کار افرینان سبز خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت اعضای علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13805050
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس.: شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ونک خیابان آرارات جنوبی خیابان شهید محمد باقر خدامی پلاک ۸۹ طبقه سوم واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13377670
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ و نامه شماره xxx۴۸/xxx مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی و حساب سود وزیان منتهی به سال مالی ۳۰/۰۹/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی هشیار بهمند (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی تدوین وهمکاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات ودنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13311520
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۹/xxx۵ و باستناد مجوز به شماره xxx۴۵ , xxx مورخ ۱۴/۱۱/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین پاپی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ وآقای پژمان شعبان پورفرد با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از بانک ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ وآقای محمد بیگدلی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ وآقای مجتبی کاروان با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ وآقای پرویز کاظمی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند سمت اعضاء هیأت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای پرویز کاظمی با کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیأت مدیره وآقای حسین پاپی با کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره وآقای مجتبی کاروان با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیأت مدیره وآقای محمد بیگدلی با کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو موظف هیأت مدیره وآقای پژمان شعبان پور فرد با کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت وهمچنین کلیه چک‌ها، بروات وسفته‌ها وسایر اوراق تجاری با امضاءمدیرعامل ویکی از اعضاء هیأت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره ویکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. اجرای مصوبات هیأت مدیره واتخاذ تدابیر لازم جهت انجام کلیه امور جاری شرکت. نمایندگی شرکت دربرابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی. تدوین وپیشنهادسازمان، آئین نامه‌ها ورویه‌های لازم برای شرکت. پیشنهادایجاد وحذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه ایران یا خارج از ایران وتعیین مدیران آن. اعمال اقدامات لازم به منظور آموزش وارتقاء سطح بهره وری نیروی انسانی. استخدام ونصب وعزل کارکنان شرکت وتعیین شغل وحقوق ومزایای آنان در چارچوب آئین نامه‌های مصوب شرکت. تدوین وپیشنهاد برنامه وبودجه شرکت. پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها وموسسات اعتباری مجاز. دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون آن اعم از اصل وسود تضمین شده، کارمزد واعتبارات خارجی ومتفرعات آن. خرید وفروش سهام شرکتهای بورسی براساس قیمت‌های معاملاتی بازار در هر مورد تا سقف نیم در ارزش سبد سهام ومازاد برآن در هر مورد با هماهنگی با حداقل یکنفر از اعضای هیأت مدیره انجام خواهد_شد وگزارش اقدامات انجام شده به جلسه بعدی هیأت مدیره ارائه خواهد_گردید. پرداخت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت عقد هرگونه قرارداد وتغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و اجاره و معاوضه اموال منقول در هر مورد تا سقف هفتصد میلیون ریال با تایید مدیرعامل و مازاد بر ان با تصویب هیأت مدیره خواهد_بود. تجهیز کلیه امکانات مورد لزوم به منظور بررسی مشارکت و سرمایه گذاری در طرح‌های تولیدی و خدماتی موجه و نهایتا ارائه این گونه طرح‌ها به هیأت مدیره برای تصویب. پیشنهاد تشکیل صندوقهای مطالعاتی و یا شرکت در تشکل‌های سایر شرکتها و ارائه نتایج به عمل آمده به هیأت مدیره. اقدام به عضویت شرکت در مجامع علمی، فنی، بازرگانی و اطلاعاتی و آبونمان مجلات و روزنامه‌ها در داخل و خارج کشور و پرداخت حق عضویت آنها. پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه وتجارت (سر قفلی). تقدیم در خواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام ونشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و فروش و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و اختیارات مربوط به آنها پس از تصویب هیأت مدیره. تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری برای شرکت پس از تصویب هیأت مدیره. پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و خصوصی و بانک‌ها و استرداد آنها. پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکتها و موسسات رسمی و در خواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه. پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول بنفع شرکت و یا به نفع صاحبان سهام و فک آن ولو کرارا. تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهیهای شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس قانونی. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضا سال مالی و همچنین تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره جهت تصویب و تسلیم آن به مراجع ذیربط. طرح و اقامه هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هر گونه دعوی اعم از مدنی وجزایی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیرو توکیل در توکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی، خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12691514
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/xxx۴ و مجوز شماره xxx۸ / xxx مورخ ۰۴/۱۲/xxx۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بانک ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت کار آفرینان سبز خلیج فارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت ملی شیمی کشاورز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12641392
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/xxx۴و مجوز مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۳و مجوز شماره xxx - xxxxxx /xxxمورخ ۱۹/۱۰/xxx۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ریال منقسم بهxxxxxxxxx۰ سهم عادی xxx۰ریالی با نام از محل مطالبات وآورده نقدی افزایش یافت ومبلغ xxxxxxxxx۰۰ریال طی گواهی بانکی به شماره xxxمورخ ۰۵/۱۱/xxx۴بانک ملی شعبه جهان کودک واریز گردید. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردیدو در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه ذیل ثبت تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12547351
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵
با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارایه شده و نیز صورتجلسه هیأت مدیره مورخه ۱۱/۴/۹۴ و در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی صادر میگردد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12274832
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۱۲/xxx۳ و مجوز های شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۵/۱۲/xxx۳ و xxxxxx,xxx مورخ ۶/۳/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12039736
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی سهامی عام به‌شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۰/۹/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، بعد از کردستان، پلاک ۸۹ طبقه سوم، کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12039738
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی سهامی عام به‌شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/xxx۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار xxxxxx مورخ ۲۷/۱۰/۹۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین پاپی کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای تیمور رحمانی کدملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت بانک ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد بیگدلی کدملی xxxxxxxxx۷به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ به سمت عضوهیئت مدیره وآقای عباس شوقانی کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فؤاد فتح اللهی کدملی xxxxxxxxx۹ شرکت به نمایندگی از شرکت ملی شیمی کشاورز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها، بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و امضاء مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. ـ اجرای مصوبات هیئت مدیره و اتخاذ تدابیر لازم جهت انجام کلیه امور جاری شرکت. ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. ـ تدوین و پیشنهاد سازمان، آئین نامه ها و رویه های لازم برای شرکت. ـ پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه ایران یا خارج از ایران و تعیین مدیران آن. ـ اعمال اقدامات لازم به منظور آموزش و ارتقاء سطح بهره وری نیروی انسانی. ـ استخدام و نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنان در چارچوب آئین نامه های مصوب شرکت. ـ تدوین و پیشنهاد برنامه و بودجه شرکت. ـ پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات آن. ـ خرید و فروش سهام شرکت های بورسی بر اساس قیمت های معاملاتی بازار در هر مورد تا سقف ۳۰ میلیارد ریال و مازاد بر آن در هر مورد با هماهنگی با حداقل یکنفر از اعضای هیئت مدیره انجام خواهد شد و گزارش اقدامات انجام شده به جلسه بعدی هیئت مدیره ارائه خواهد گردید. ـ پرداخت هزینه های جاری و سرمایه ای شرکت، عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و اجاره و معاوضه اموال منقول در هر مورد تا سقف پانصد میلیون ریال با تأئید مدیرعامل و مازاد بر آن با تصویب هیئت مدیره خواهد بود. ـ تجهیز کلیه امکانات مورد لزوم به منظور بررسی مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی و خدماتی موجه و نهایتا" ارائه این گونه طرحها به هیئت مدیره بر ای تصویب. ـ پیشنهاد تشکیل صندوقهای مطالعاتی و یا شرکت در تشکل های سایر شرکتها و ارائه نتایج بعمل آمده به هیئت مدیره. ـ اقدام به عضویت شرکت در مجامع علمی، فنی، بازرگانی و اطلاعاتی و آبونمان مجلات و روزنامه ها در داخل و خارج کشور و پرداخت حق عضویت آنها. ـ پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). ـ تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و فروش و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و اختیارات مربوط به آنها پس از تصویب هیئت مدیره. ـ تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری برای شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. ـ پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و خصوصی و بانک ها و استرداد آنها. ـ پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه. ـ پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و یا غیرمنقول بنفع شرکت و یا به نفع صاحبان سهام و فک آن ولو کراراً. ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهیهای شر کت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس قانونی. ـ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضا سال مالی و همچنین تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد سود وزیان شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و تسلیم آن به مراجع ذیربط. ـ طرح و اقامه هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هر گونه دعوی اعم از مدنی و جزایی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیر و توکیل در توکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی، خواه در امری که کاملا" قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424564
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424801
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بانک ملی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ شرکت ملی شیمی کشاورز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ شرکت توسعه نیروگاه ها و انرژی برق شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت اعضای اصلی و شرکت خدمات مدیریت سرمایه دار شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۹۲ بتصویب رسید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200640
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حسین پاپی کد ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به جای آقای علی اکبر وصله چی به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید و سید مجتبی فهیم هاشمی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به جای احمد بدری به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
حسین پاپی کد ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود سعیدی کد ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و فواد فتح اللهی کد ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و سید مجتبی فهیم هاشمی کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمد بیگدلی کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضا مدیرعامل ویکی از اعضا هیات مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1072882
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 744986
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۲/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمود سعیدی به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق به ش م xxxxxxxxx۵۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود بیگدلی به ک م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به ش م xxxxxxxxx۸۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و احمد بدری به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به ش م xxxxxxxxx۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره و علی اکبر وصله چی به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به ش م xxxxxxxxx۵۰ بسمت عضو هیئت مدیره و فواد فتح اللهی به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ملی شیمی کشاورز به ش م xxxxxxxxx۴۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها بروات سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745183
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۰۸۶۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهمند به ش ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شراکت به ش ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به ش م xxxxxxxxx۵۰ و شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به ش م xxxxxxxxx۸۴ و شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به ش م xxxxxxxxx۱۰ و شرکت ملی شیمی کشاورز به ش م xxxxxxxxx۴۸ و شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق به ش م xxxxxxxxx۵۰ انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9606523
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۰۸۶۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهمند به ش ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شراکت به ش ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به ش م xxxxxxxxx۵۰ و شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به ش م xxxxxxxxx۸۴ و شرکت خدمات مدیریت سرمایه‌مدار به ش م xxxxxxxxx۱۰ و شرکت ملی شیمی کشاورز به ش م xxxxxxxxx۴۸ و شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق به ش م xxxxxxxxx۵۰ انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10208936
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۲/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمود سعیدی به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق به ش م xxxxxxxxx۵۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود بیگدلی به ک م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به ش م xxxxxxxxx۸۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و احمد بدری به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به ش م xxxxxxxxx۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره و علی اکبر وصله چی به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به ش م xxxxxxxxx۵۰ بسمت عضو هیئت مدیره و فواد فتح اللهی به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ملی شیمی کشاورز به ش م xxxxxxxxx۴۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها بروات سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666644
آگهی تصمیمات
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۱ و ۱۷/۴/۹۱ در شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۹۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
۲ــ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت برای سال مالی ۲۹/۱۲/۹۱ انتخاب گردید.
۳ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت معرفی گردید.
۴ـ بانک ملی ایران با کد اقتصادی xxxxxxxxxxxx شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۵ـ آقایان محمدرضا مس فروش مشهد به نمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسن شفیعی به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هوشنگ بالازاده نیری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به سمت عضو هیئت مدیره و علی نیکوکلام معنوی به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به سمت عضو هیئت مدیره و علی رضا آهی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند.
۶ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل، با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل یا مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۷ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10876002
آگهی تصمیمات
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۱ و ۱۷/۴/۹۱ در شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر (سهامی‌عام) ثبت شده به شماره xxx۹۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

۲ــ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت برای سال مالی ۲۹/۱۲/۹۱ انتخاب گردید.

۳ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت معرفی گردید.

۴ـ بانک ملی ایران با کد اقتصادی xxxxxxxxxxxx شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی‌عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی‌خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی (سهامی‌خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی‌خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۵ـ آقایان محمدرضا مس‌فروش‌مشهد به نمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای امیرحسن شفیعی به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و آقای هوشنگ بالازاده‌نیری به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به سمت عضو هیئت‌مدیره و علی نیکوکلام‌معنوی به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به سمت عضو هیئت‌مدیره و علی‌رضا آهی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) انتخاب گردیدند.

۶ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل، با امضای دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل یا مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11012078
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۰۸۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۰ محمد بیگدلی به ش ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و عباس کفاش‌طهرانی به ش ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه‌ مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و ابراهیم میرگلوی‌بیات به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت مدیرعامل و رسول سعدی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و فؤاد فتح‌الهی به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت ملی شیمی کشاورز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ بسمت اعضاء هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین و تصویب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10275331
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۰۸۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۶/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10781037
آگهی اصلاحی در شرکت سرمایه‎گذاری توسعه ملی سهامی‎عام به شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵
پیرو آگهی xxxxxx/ت۳۲ـ ۷/۱/۸۹ تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۹/۱۲/۸۸ صحیح است و بدینوسیله اصلاح می‎گردد.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10515374
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۰۸۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۲/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۶/۱۲/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیاربهمند بسمت بازرس اصلی و عباس هشی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت خدمات مدیریت سرمایه دار شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۸۸ رسول سعدی به نمایندگی از شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق محمد علی احمدزاد اصل به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران محمد بیگدلی از شرکت شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا عباس کفاش طهرانی به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار فواد فتح اللهی به نمایندگی شرکت ملی شیمی کشاورز بسمت اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. محمد بیگدلی به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس کفاشی طهرانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدعلی احمدزاداصل به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح لیست پیوست تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11581884
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی سهامی عام به شماره ثبت۲۰۸۶۶۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۱/۱۱/۸۸ محل شرکت به تهران ـ بزرگراه افریقا ـ خ دیدار شمالی ـ پ یک ـ ط۳ ـ کدپستیxxxxxxxxx۵ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11912702
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۱۰/۸۸ ابوالفضل نام آور بعنوان رئیس هیئت‌مدیره و محبوب مالکی به جای فضل‌اله معظمی جهت بقیه مدت تصدی به عنوان نماینده شرکت توسعه نیروگاه‌ها و انرژی برق در هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات