سرمایه گذاری ارزش آفرینان

شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102500883 ()
15
افراد
27
آگهی‌ها
208567
شماره ثبت
1382/6/13
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14640492
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۳۴/xxx مورخ ۱۶/۲/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند : شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ شرکت بیمه ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14323377
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۶۳,xxx مورخه ۱۰/۷/۹۷ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سیدعلی رضوی روحانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک, سفته, بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. اختیارات مشروحه ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ی ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. اقامه ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب) با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه ی آن به مراجع مربوطه.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13988738
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۶ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13953033
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره xxx۲۹ , xxx مورخ ۱۰/۱۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد قنبری با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم فاطمه هویشی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویاهمگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای میثم ساریان با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بیمه ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجید صادقی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک , سفته , بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات مشروحه ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده_باشد. اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب) با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه‌ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه‌ی آن به مراجع مربوطه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13757899
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۱۸ , xxx مورخ ۱۵/۸/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی کامل نیا با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای احمدرضا سپه وند با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمود طهماسبی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای میثم ساریان با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بیمه ملت (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجید صادقی باکدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک , سفته , بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. هیات مدیره اختیارات مشروحه ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده_باشد. اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب) با حق صلح یا بدون آن (؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه‌ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه‌ی آن به مراجع مربوطه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13454735
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران , ایران خودرو , خیابان خاکی , بزرگراه امیر سرلشگر شهید حسین لشگری , پلاک xxx , طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13432284
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/xxx۵ و مجوز به شماره xxx۹۲ , xxx مورخ ۱۵/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و شرکت بیمه ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شرکت سرمایه گذای امین اعتماد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13309076
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۹/xxx۵ و مجوز شماره xxx۴۶ , xxx مورخه ۲۷/۱۰/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران خیابان آفریقا، بلوار صبا، پلاک ۳۷، ساختمان بهمن، کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12669804
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگرحساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12416442
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ۱۱/۱۱/۹۳سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود وزیان برای سال مالی منتهی ۳۰/۹/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت .موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیاربهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. -شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ - شرکت بیمه ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ -شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ -شرکت سرمایه گذای امین اعتماد به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ -شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1510672
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxxxxx مورخ ۲۶/۳/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حجت اله انصاری با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424809
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان سهامی عام شماره ثبت ۲۰۸۵۶۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۹۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1071124
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان سهامی عام به شماره ثبت۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۲/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۰۲شرکت بیمه ملت به ش م xxxxxxxxx۵۱ شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۳۵ شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد سهامی خاص به ش م xxxxxxxxx۹۴ شرکت سرمایه گذاری پویا همگام سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۷۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ سعید موحدی به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا رستمی به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و منصور ثابت پور به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و بهروز امیدعلی به ک م xxxxxxxxx۸ و علی کمیلی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت مکاتبات عادی به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه را به استثنا مفاد مواد ۲و۳و۶و۷و۱۱و۱۲و۱۳و۱۴و۱۷و۱۹و۲۰وxxx را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1000278
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 594965
آگهی تغییر محل شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان سهامی عامبه‌شماره ثبت ۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۲/۹۱ محل شرکت به تهران خ شهید بهشتی بین خ وزراء و بخارست و خالد اسلامبولی و احمد قیصر پ xxx برج نگین آزادی ط ششم واحد ۱۳ کددپستی xxxxxxxxx۶ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11976873
آگهی تغییر محل شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان سهامی عامبهشماره ثبت ۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
باستناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۳/۲/۹۱ محل شرکت به تهران خ شهید بهشتی بین خ وزراء و بخارست و خالد اسلامبولی و احمد قیصر پ xxx برج نگین آزادی ط ششم واحد ۱۳ کددپستی xxxxxxxxx۶ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 566078
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید موحدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11727603
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۰۸۵۶۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سعید موحدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 552720
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9727245
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینانسهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۰۸۵۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11604774
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینانسهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۰۸۵۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11539693
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۰۸۵۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9884985
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۶/۹۰ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10607876
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان سهامی عام بشماره ثبت ۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
باستناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۰ منصور ثابت‎پور به کدملی xxxxxxxxx۰ بجای محمدجواد سلیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت جامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیات‎مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و سایر اعضا هیاتمدیره کماکان در سمتهای خود ابقاء شدند و حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیات‎مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات‎مدیره و یکی از اعضای هیات‎مدیره متفقا با مهر شرکت و مکاتبات و مراسلات عادی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9771113
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان سهامی عام ثبت شده به شماره۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۶/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹۰/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و شرکت بیمه ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و شرکت سرمایه‌گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شرکت سرمایه‌گذاری امین اعتماد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و شرکت سرمایه‌گذاری جامی به کدملی xxxxxxxxx۳۳

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10309535
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۸۹ محمدجواد سلیمی کدملی xxxxxxxxx۱ برای باقی مدت تصدی بسمت مدیرعامل تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11241902
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۰۸۵۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات