مجتمع صنعتی لاستیک کردستان

شرکت مجتمع صنعتی لاستیک کردستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102477583 ()
15
افراد
27
آگهی‌ها
206122
شماره ثبت
1382/4/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13972923
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی لاستیک کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۷۵۸۳
به استناد درخواست مدیر تصفیه مورخ ۱۰/۱۱/xxx۶ و در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مراتب ختم تصفیه شرکت فوق اعلام میگردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13539511
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی لاستیک کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۷۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مالی مدیر تصفیه برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100485
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت در حال تصفیه مجتمع صنعتی لاستیک کردستان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۰۶۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۷۵۸۳ نوبت سوم
پیرو آگهی انحلال در روزنامه رسمی شماره xxx۵۳ مورخ ۱۸/۳/xxx۵ و در رعایت به ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران این شرکت (اعم از حقیقی یا حقوقی) دعوت می‌شود با در دست داشتن مدارک و مستندات مثبته حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به دفتر مدیر تصفیه آقای رضا پوراسمعیل فوشازده به نشانی تهران، ولیعصر، روبه روی فاطمی، کوچه صدر، پلاک ۶۳، طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۶ مراجعه و درخواست خود را کتبا با اخذ رسید تسلیم نمایند تا مورد رسیدگی و اقدام قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت فوق هیچ گونه ادعایی قابلیت استماع ندارد. پ xxxxxx۸ ۳ ۳ مدیر تصفیه شرکت مجتمع صنعتی لاستیک کردستان (سهامی عام) رضاپور اسمعیل فوشازده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13102101
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت در حال تصفیه مجتمع صنعتی لاستیک کردستان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۰۶۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۷۵۸۳ نوبت سوم
پیرو آگهی انحلال در روزنامه رسمی شماره xxx۵۳ مورخ ۱۸/۳/xxx۵ و در رعایت به ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران این شرکت (اعم از حقیقی یا حقوقی) دعوت می‌شود با در دست داشتن مدارک و مستندات مثبته حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به دفتر مدیر تصفیه آقای رضا پوراسمعیل فوشازده به نشانی تهران، ولیعصر، روبه روی فاطمی، کوچه صدر، پلاک ۶۳، طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۶ مراجعه و درخواست خود را کتبا با اخذ رسید تسلیم نمایند تا مورد رسیدگی و اقدام قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت فوق هیچ گونه ادعایی قابلیت استماع ندارد. پ xxxxxx۸ ۳ ۳ مدیر تصفیه شرکت مجتمع صنعتی لاستیک کردستان (سهامی عام) رضاپور اسمعیل فوشازده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13045757
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت در حال تصفیه مجتمع صنعتی لاستیک کردستان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۰۶۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۷۵۸۳ نوبت دوم
پیرو آگهی انحلال در روزنامه رسمی شماره xxx۵۳ مورخ ۱۸/۳/xxx۵ و در رعایت به ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران این شرکت (اعم از حقیقی یا حقوقی) دعوت می‌شود با در دست داشتن مدارک و مستندات مثبته حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به دفتر مدیر تصفیه آقای رضا پوراسمعیل فوشازده به نشانی تهران، ولیعصر، روبه روی فاطمی، کوچه صدر، پلاک ۶۳، طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۶ مراجعه و درخواست خود را کتبا با اخذ رسید تسلیم نمایند تا مورد رسیدگی و اقدام قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت فوق هیچ گونه ادعایی قابلیت استماع ندارد. پ xxxxxx۸ ۲ ۳ مدیر تصفیه شرکت مجتمع صنعتی لاستیک کردستان (سهامی عام) رضاپور اسمعیل فوشازده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13045774
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت در حال تصفیه مجتمع صنعتی لاستیک کردستان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۰۶۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۷۵۸۳ نوبت دوم
پیرو آگهی انحلال در روزنامه رسمی شماره xxx۵۳ مورخ ۱۸/۳/xxx۵ و در رعایت به ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران این شرکت (اعم از حقیقی یا حقوقی) دعوت می‌شود با در دست داشتن مدارک و مستندات مثبته حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به دفتر مدیر تصفیه آقای رضا پوراسمعیل فوشازده به نشانی تهران، ولیعصر، روبه روی فاطمی، کوچه صدر، پلاک ۶۳، طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۶ مراجعه و درخواست خود را کتبا با اخذ رسید تسلیم نمایند تا مورد رسیدگی و اقدام قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت فوق هیچ گونه ادعایی قابلیت استماع ندارد. پ xxxxxx۸ ۲ ۳ مدیر تصفیه شرکت مجتمع صنعتی لاستیک کردستان (سهامی عام) رضاپور اسمعیل فوشازده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12994190
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت در حال تصفیه مجتمع صنعتی لاستیک کردستان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۰۶۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۷۵۸۳ نوبت اول
پیرو آگهی انحلال در روزنامه رسمی شماره xxx۵۳ مورخ ۱۸/۳/xxx۵ و در رعایت به ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران این شرکت (اعم از حقیقی یا حقوقی) دعوت می‌شود با در دست داشتن مدارک و مستندات مثبته حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به دفتر مدیر تصفیه آقای رضا پوراسمعیل فوشازده به نشانی تهران، ولیعصر، روبه روی فاطمی، کوچه صدر، پلاک ۶۳، طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۶ مراجعه و درخواست خود را کتبا با اخذ رسید تسلیم نمایند تا مورد رسیدگی و اقدام قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت فوق هیچ گونه ادعایی قابلیت استماع ندارد. پ xxxxxx۸ ۱ ۳ مدیر تصفیه شرکت مجتمع صنعتی لاستیک کردستان (سهامی عام) رضاپور اسمعیل فوشازده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12994205
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت در حال تصفیه مجتمع صنعتی لاستیک کردستان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۰۶۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۷۵۸۳ نوبت اول
پیرو آگهی انحلال در روزنامه رسمی شماره xxx۵۳ مورخ ۱۸/۳/xxx۵ و در رعایت به ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران این شرکت (اعم از حقیقی یا حقوقی) دعوت می‌شود با در دست داشتن مدارک و مستندات مثبته حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به دفتر مدیر تصفیه آقای رضا پوراسمعیل فوشازده به نشانی تهران، ولیعصر، روبه روی فاطمی، کوچه صدر، پلاک ۶۳، طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۶ مراجعه و درخواست خود را کتبا با اخذ رسید تسلیم نمایند تا مورد رسیدگی و اقدام قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت فوق هیچ گونه ادعایی قابلیت استماع ندارد. پ xxxxxx۸ ۱ ۳ مدیر تصفیه شرکت مجتمع صنعتی لاستیک کردستان (سهامی عام) رضاپور اسمعیل فوشازده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12828145
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی لاستیک کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۷۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشرآگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12828191
آگهی انحلال شرکت مجتمع صنعتی لاستیک کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۷۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای رضا پوراسمعیل فوشازده به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرتصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردید آدرس محل تصفیه: تهران، خیابان ولیعصر، روبروی فاطمی، کوچه صدر پلاک ۶۳ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۶ تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12295142
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی لاستیک کردستان سهامی‌عام به شماره ثبت ۲۰۶۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۷۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12213962
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی لاستیک کردستان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۰۶۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۷۵۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۲/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۶/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/ xxx مورخ ۲۲/۲/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم با نام xxx۰ ریالی از محل آورده نقدی به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال طبق گواهی شماره xxx۱ مورخ ۱۵/ ۲/ xxx۴ و xxx مورخ ۲۹/ ۱۱/ ۹۳ بانک ملت شعبه خیابان پارک و مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12132406
آگهی هیأت‌مدیره محترم شرکت مجتمع لاستیک کردستان سهام عام به‌شماره‌ثبت ۲۰۶۱۲۲ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۷۵۸۳
باتوجه به بررسی مدارک و مستندات ارایه شده و نیز صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/xxx۳ و در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی صادر میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677024
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی لاستیک کردستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۷۵۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت هریک از اعضاء هیئت مدیره به شرح زیرتعیین گردید: آقای محسن خواجه نوری به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای هادی ابراهیمی به ش م xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای پرویز حاتمی خراسانی به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره خانم زهرا محمدابراهیم غفاری به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره خانم شهلا یاراحمدیان به کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای سید اسمعیل کامران افشار ایمانی دارای کدملیxxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار شامل چکها، بروات ریالی و ارزی و سفته ها، قراردادها، عقود اسلامی و بطور کلی اسناد تعهدآور با امضاء ریاست هیئت مدیره و مدیر عامل یا یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء دیگر به تنهایی دارای اعتبار است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1666053
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی لاستیک کردستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۷۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن خواجه نوری به کدملی xxxxxxxxx۴ آقای هادی ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ پرویز حاتمی خراسانی به کدملی xxxxxxxxx۰ زهرا محمد ابراهیم غفاری به کدملی xxxxxxxxx۲ وشرکت سرمایه گذاری رازی (سهامی خاص) شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1550820
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی لاستیک کردستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۷۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شراکت و حسابرسان مستقلxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیروس گوهری کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460139
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی لاستیک کردستان سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۰۶۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۷۵۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آدرس شرکت به نشانی جدید: تهران خیابان ولیعصر روبروی فاطمی کوچه صدر پلاک ۶۳ طبقه اول با کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1329085
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی لاستیک کردستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۷۵۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای هادی ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا افتخارعمرانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای پرویز حاتمی خراسانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره خانم زهرا محمدابراهیم غفاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای حسن عدل خواه به کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت بیمه رازی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای سید اسمعیل کامران افشارایمانی دارای کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار شامل چکها، بروات ریالی و ارزی و سفته ها، قراردادها، عقوداسلامی و به طور کلی اسناد تعهدآور با امضاء ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل یا یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضاء دیگر به تنهایی دارای اعتبار است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1329200
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی لاستیک کردستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۷۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند:
آقای هادی ابراهیمی xxxxxxxxx۱ آقای علی رضا افتخارعمرانی xxxxxxxxx۳ آقای پرویز حاتمی خراسانی xxxxxxxxx۰ خانم زهرا محمدابراهیم غفاری xxxxxxxxx۲ شرکت بیمه رازی (سهامی عام) xxxxxxxxx۰۳
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1201862
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی لاستیک کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۷۵۸۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدرضا تقی گنجی به کدملیxxxxxxxxx۶ به عنوان رییس هیات مدیره
آقای هادی ابراهیمی به کدملیxxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره
آقای علیرضا افتخار عمرانی به کدملیxxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیات مدیره
آقای خسرو جعفری نژادیان با کدملیxxxxxxxxx۰ نماینده شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایرxxxxxxxxx۰۰ به عنوان عضو هیات مدیره
آقای حسن عدل خواه به کدملیxxxxxxxxx۹ نماینده شرکت بیمه رازیxxxxxxxxx۰۳ به عنوان عضو هیات مدیره
آقای سید اسمعیل کامران افشارایمانی دارای کدملیxxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار شامل چک ها, بروات ریالی و ارزی و سفته ها قراردادها, عقوداسلامی و به طور کلی اسناد تعهدآور با امضاء ثابت رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل همراه با امضای یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء دیگر به تنهایی دارای اعتبار است.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1202053
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی لاستیک کردستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۷۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی شراکت و حسابرسان مستقل به عنوان بازرس قانونی اصلی و آقای سیروس گوهری به عنوان بازرس قانونی علی البدل برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت برای سال منتهی به۲۹/۱۲/xxx۲ تعیین گردید.
اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ آقای محمدرضا تقی گنجیxxxxxxxxx۶
آقای هادی ابراهیمیxxxxxxxxx۱
ـ آقای علیرضا افتخار عمرانیxxxxxxxxx۳
ـ شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایرxxxxxxxxx۰۰
ـ شرکت بیمه رازی xxxxxxxxx۰۳
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 655983
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعتی لاستیک کردستان سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۰۶۱۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۷۷۵۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت بازرس اصلی و سیروس گوهری به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10609667
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعتی لاستیک کردستان سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۰۶۱۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۷۷۵۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت بازرس اصلی و سیروس گوهری به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10507847
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعتی لاستیک کردستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۷۵۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و سیروس گوهری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کریم مسعود تقی گنجی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضا تقی گنجی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو و مدیر عامل و مهدی سعید تقی گنجی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بنمایندگی خسرو جعفری نژادیان به کد ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت بیمه رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بنمایندگی یونس مظلومی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چکها، سفته‌ها، بروات ریالی و ارزی و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11948259
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعتی لاستیک کردستان سهامی‌ عام بشماره ثبت ۲۰۶۱۲۲ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۴۷۷۵۸۳
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۸۹ یونس مظلومی به کدملی xxxxxxxxx۲ به جای رامیز فخیم مهاجر به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت بیمه‌رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10619474
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعتی لاستیک کردستان سهامی عام ثبت شده به شماره۲۰۶۱۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۷۵۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۴/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت بسمت بازرس اصلی و سیروس گوهری بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11960066
آگهی تغییر محل شرکت مجتمع صنعتی لاستیک کردستان (سهامی‌عام) بشماره ثبت۲۰۶۱۲۲و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۷۷۵۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۳/۱/۸۹ محل شرکت به تهران، خ ولیعصر، نرسیده به سه راه فاطمی، خ صدر، پ۶۳، ط۶، کدپستی:xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات