نفت پاسارگاد

شرکت نفت پاسارگاد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102472141 ()
36
افراد
35
آگهی‌ها
205566
شماره ثبت
1382/4/18
تاریخ تأسیس

اشخاص نفت پاسارگاد

در این بخش تمامی اشخاصی که در نفت پاسارگاد دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
بهروز مرادی روئین تنی
بهروز مرادی روئین تنی
رییس هییت مدیره از 1390/8/10
محمدحسین کاکوئی نژاد
محمدحسین کاکوئی نژاد
اعضا هییت مدیره از 1390/8/10
علی حضرتی
علی حضرتی
نایب رییس هییت مدیره از 1390/8/10
مرتضی تمدن
مرتضی تمدن
از 1390/8/10
فرید صباحی
فرید صباحی
از 1390/8/10
غلام‌رضا زمانی فرد
غلام‌رضا زمانی فرد
از 1390/12/1
محمد نوبخت با
محمد نوبخت با
از 1391/8/20
سید نورالدین شهنازی زاده
سید نورالدین شهنازی زاده
از 1391/8/20
امیر حسین بحرینی
امیر حسین بحرینی
از 1391/8/20
حسن شبان پور با
حسن شبان پور با
از 1391/8/20
بهرام مرندی
بهرام مرندی
عضو هییت مدیره از 1392/4/25
منصور معظمی
منصور معظمی
از 1392/4/25
ابراهیم رئیسی سرکندیز با
ابراهیم رئیسی سرکندیز با
از 1392/4/25
غلامحسین نجابت
غلامحسین نجابت
رییس هییت مدیره
مسعود جبرائیلی
مسعود جبرائیلی
سید علی بهشتیان
سید علی بهشتیان
رییس هییت مدیره از 1392/9/26
محسن دلاویز
محسن دلاویز
از 1392/9/26
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری جلال امانی با
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری جلال امانی با
عضو هییت مدیره از 1392/11/5
رضا رستگارپور
رضا رستگارپور
از 1392/11/5
محمدرضا خاک کار
محمدرضا خاک کار
عضو هییت مدیره از 1392/11/5
علی‌رضا زریاب
علی‌رضا زریاب
از 1390/2/25
محمد رضا تقوایی
محمد رضا تقوایی
از 1390/2/25
حبیب اله نهالی
حبیب اله نهالی
از 1390/2/25
جمشید تقی زاده
جمشید تقی زاده
از 1394/5/19
سعید دیانتی
سعید دیانتی
از 1394/5/19
احمد ابراهیمی
احمد ابراهیمی
عضو هییت مدیره از 1394/5/19
منوچهر آقانژاد
منوچهر آقانژاد
عضو هییت مدیره از 1394/11/4
فریدون درویش زاده
فریدون درویش زاده
از 1394/11/4
مازیار صبحی
مازیار صبحی
از 1394/12/9
افشین نظریان زاده
افشین نظریان زاده
عضو هییت مدیره از 1396/5/5
غلام‌رضا گرزین
غلام‌رضا گرزین
از 1396/9/4
حامد واعظ
حامد واعظ
از 1396/10/16
ولی الله میرزائی
ولی الله میرزائی
عضو هییت مدیره از 1397/12/20
محسن هادی زاده
محسن هادی زاده
عضو هییت مدیره از 1397/12/20
محمد حسن تصمیم دیزجی
محمد حسن تصمیم دیزجی
عضو هییت مدیره از 1397/12/20
محمدرضا مهرافشان
محمدرضا مهرافشان
از 1397/12/20

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14800231
آگهی تغییرات شرکت نفت پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ـ شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ ـ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ـ شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ـ شرکت صبا انرژی جهان گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14759760
آگهی تغییرات شرکت نفت پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14543079
آگهی تغییرات شرکت نفت پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای مسعود جبرائیلی به کدملی xxxxxxxxx۴ ( بعنوان عضو هیئت مدیره ) به جای آقای غلامرضا گرزین به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی ﺗﺄمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ جناب آقای محسن هادی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ ( بعنوان عضو هیئت مدیره ) به جای آقای محمدرضا مهرافشان به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا ﺗﺄمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ آقای محمد حسن تصمیم دیزجی به کدملی xxxxxxxxx۹ ( بعنوان عضو هیئت مدیره ) به جای آقای افشین نظریان زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده شرکت گروه صنعت سلولزی ﺗﺄمین گستر نوین ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ آقای ولی الله میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ( بعنوان عضو هیئت مدیره ) به نمایندگی شرکت صبا انرژی جهان گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به جای جناب آقای حامد واعظ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ جهت حضور در جلسات ﻫﻴﺄت مدیره شرکت نفت پاسارگاد ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند . تعیین سمت اعضاء ﻫﻴﺄت مدیره بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت : جناب آقای محسن هادی زاده به عنوان رئیس ﻫﻴﺄت مدیره جناب آقای مسعود جبرائیلی به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس ﻫﻴﺄت مدیره جناب آقای محمدحسن تصمیم دیزجی به عنوان عضو ﻫﻴﺄت مدیره جناب آقای ولی الله میرزائی به عنوان عضو ﻫﻴﺄت مدیره مقرر شد عقد قراردادها و امضاء اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای ﻫﻴﺄت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء ﻫﻴﺄت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . نامه‌های عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت نافذ خواهد_بود ﻫﻴﺄت مدیره درخصوص تفویض بخشی از اختیارات و وظایف خود به مدیرعامل ( مندرج در بندهای مشروح ذیل ماده ۳۷ اساسنامه شرکت نفت پاسارگاد ) اتخاذ تصمیم نمود و اختیارات تفویض شده به مدیرعامل به شرح زیر مورد تصویب ﻫﻴﺄت مدیره قرارگرفت : انجام هرگونه اقدام به نام شرکت و یا هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع شرکت و نیز اداره شرکت که در صلاحیت مجمع عمومی نمی‌باشد . نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . تعیین شرایط استخدام ، میزان حقوق و دستمزد برابر ضوابط و مقررات شرکت و امضای احکام کارگزینی و قراردادهای پرسنلی شرکت و استخدام و قطع رابطه کارکنان دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . تهیه و تنظیم بودجه سالیانه شرکت و پیشنهاد آن به ﻫﻴﺄت مدیره جهت بررسی و تصویب . تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری شرکت . صفحه ۳ تقدیم درخواست و پیگیری هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آن ا . اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هریک از دادگاهها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضائی ، اختصاصی یا عمومی و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی درهریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی ، استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور درجلسات اعتراض به رأی ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل یا نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالت ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، ﺗﺄمین خواسته ، ﺗﺄمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر و انجام مکاتبات و تقدیم لوایح و پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و شبه قضایی . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14172477
آگهی تغییرات شرکت نفت پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14098266
آگهی تغییرات شرکت نفت پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۷ واجازه مجمع عمومی فوق العاده ۳۱/۳/xxx۶ ومجوز xxx xxxxxx/xxx مورخه ۱۳/۳/xxx۷ سازمان بورس واوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به ۲. xxx میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران وآورده نقدی که مبلغ بموجب گواهی شماره xxxxxx۴ مورخ ۱۶/۶/xxx۶ و گواهی شماره xxxxxx۴ مورخ ۳۰/۲/۹۷ بانک ملت شعبه ظفر مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال واریز گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت ۲. xxx میلیاردریال ۲. xxx. xxx. xxx سهم عادی با نام یکهزار ریالی منقسم گردیده وتماما پرداخت شده_است. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13904660
آگهی تغییرات شرکت نفت پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد واعظ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت صبا انرژی جهان گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان عضو هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818931
آگهی تغییرات شرکت نفت پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا گرزین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره، آقای احمد ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای منوچهر آقا نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضا متفق دوتن از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اوراق، مراسلات، اسناد عادی، اداری، احکام کارگزینی و قراردادهای پرسنلی شرکت با امضای مدیرعامل و درغیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13674154
آگهی تغییرات شرکت نفت پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منوچهر آقانژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای فریدون درویش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و آقای افشین نظریان زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضا متفق دو تن از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اوراق، مراسلات، اسناد عادی، اداری، احکام کارگزینی و قراردادهای پرسنلی شرکت با امضای مدیرعامل و درغیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13558910
آگهی تغییرات شرکت نفت پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی اصلی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شرکت صبا انرژی جهان گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13126914
آگهی تغییرات شرکت نفت پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12764234
آگهی تغییرات شرکت نفت پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و غیره شرکت، و تمامی پرداختی‌ها و انعقاد قراردادها تا سقف سه میلیارد ریال، با امضا مشترک سرپرست معاونت مالی اداری و پشتیبانی شرکت، آقای مازیار صبحی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و یکی از اعضا موظف هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا متفق دو تن از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد. • کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره و تمامی قراردادها و پرداختی‌های بیش از سه میلیارد ریال شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و درغیاب ایشان با امضا متفق دوتن از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. • اوراق، مراسلات، اسناد عادی، اداری، احکام کارگزینی و قراردادهای پرسنلی شرکت با امضای مدیرعامل یا سرپرست معاونت مالی اداری و پشتیبانی شرکت، آقای مازیار صبحی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12663021
آگهی تغییرات شرکت نفت پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریدون درویش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره (موظف) و آقای منوچهر آقانژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره (موظف) و آقای جلال امانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) و آقای جمشید تقی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹. به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) و آقای احمد ابراهیمی به مشاره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره و آقای سعید دیانتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضا برای مدت یک سال) بعنوان دبیر هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اوراق و اسناد عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات مذکور در بندهای مشروحه ذیل از ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود: انجام هر گونه اقدام به نام شرکت و یا هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع شرکت نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد برابر ضوابط و مقررات شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا. تهیه و تنظیم بودجه سالیانه شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری شرکت. تقدیم درخواست و پیگیری هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12388328
آگهی تغییرات شرکت نفت پاسارگاد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جمشید تقی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رئیس هیأت مدیره وآقای محمدرضا خاک کار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل وآقای احمد ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxxxxxبه سمت عضو هیأت مدیره و آقای سعید دیانتی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضای هیأت مدیره به عنوان منشی هیأت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضا متفق دوتن از اعضای هیأت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق و اسناد عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و درغیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12356326
آگهی تغییرات شرکت نفت پاسارگاد سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب وسودزیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری نفت وگازو پتروشیمی تامین (تاپیکو) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1771109
آگهی تغییرات شرکت نفت پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس دفتر مرکزی شرکت به شهرک غرب، بلوار دریا، مطهری شمالی، انتهای ساحل ۲ پلاک ۳۷ کدپستی xxxxxxxxx۵ انتقال یافت شعبه شرکت در شهرستان آبادان به نشانی آبادان بلوار ساحلی اروند، دروازه اصلی پالایشگاه آبادان، کارخانه قیر آبادان پلاک xxx۴/۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ تأسیس و آقای شجاعی آرائی به عنوان مدیر شعبه تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661554
آگهی تغییرات شرکت نفت پاسارگاد سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1376917
آگهی تغییرات شرکت نفت پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۵/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سید علی بهشتیان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیات مدیره و محسن دلاویز به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵, به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و جلال امانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره و محمدرضا خاک کار به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و به نمایندگی از شرکت نفت ایرانول به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱, به سمت عضو هیات مدیره و رضا رستگارپور به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۲, به سمت نائب رئیس هیات مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو تن از اعضای هیات مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق و اسناد عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.
اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302482
آگهی تغییرات شرکت نفت پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان سیدعلی بهشتیان بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین و آقای محسن دلاویز بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تامین و در نتیجه:
آقای سید علی بهشتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن شبان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محسن دلاویز به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
آقای منصور معظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به نمایندگی از شرکت نفت ایرانول شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای ابراهیم رئیسی سرکندیز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به نمایندگی از سازمان بازنشستگی کشوری به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین و دارندگان حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اوراق و اسناد عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.
ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171117
آگهی تغییرات شرکت نفت پاسارگاد شرکت سهامی‌ عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱
آقای غلامحسین نجابت بجای آقای سید نورالدین شهنازی زاده بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین در هیئت مدیره شرکت نفت پاسارگاد برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره تعیین و مابقی اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای غلامحسین نجابت به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن شبان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای بهرام مرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای منصور معظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ابراهیم رئیسی سرکندیز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود جبرائیلی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره).
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. اوراق و اسناد عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1164524
آگهی تغییرات شرکت نفت پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۳/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1163424
آگهی تغییرات شرکت نفت پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای بهرام مرندی با کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین برای بقیه مدت تصدی جایگزین آقای علیرضا ابهجی عزآبادی گردید. آقایان حسن شبان پور کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت هیئت مدیره ـ سید نورالدین شهنازی زاده ب کدملیxxxxxxxxx بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ بهرام مرندی ب ک مxxxxxxxxx۴ و منصور معظمی ب ک مxxxxxxxxx۹ و ابراهیم رئیسی سرکندیز با ک مxxxxxxxxx۸ همگی به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفقا دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 876250
آگهی تغییرات در شرکت نفت پاسارگاد سهامی عام بشماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۸/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد: سید نورالدین شهنازی زاده با ک م xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با ش م xxxxxxxxx۷۰بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن شبان پور با ک م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با ش م xxxxxxxxxxxx بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیرحسین بحرینی با ک م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) با ش م xxxxxxxxx۹۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ابراهیم رئیسی سرکندیز با ک م xxxxxxxxx بنمایندگی سازمان بازنشستگی کشوری بسمت عضو هیئت مدیره و محمد نوبخت با ک م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت نفت ایرانول با ش م xxxxxxxxx۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دوتن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11467028
آگهی تغییرات در شرکت نفت پاسارگاد سهامی عام بشماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۸/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد: سید نورالدین شهنازی‌زاده با ک م xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین با ش م xxxxxxxxx۷۰بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حسن شبان‌پور با ک م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با ش م xxxxxxxxxxxx بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و امیرحسین بحرینی با ک م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) با ش م xxxxxxxxx۹۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و ابراهیم رئیسی‌سرکندیز با ک م xxxxxxxxx بنمایندگی سازمان بازنشستگی کشوری بسمت عضو هیئت‌مدیره و محمد نوبخت با ک م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت نفت ایرانول با ش م xxxxxxxxx۱۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دوتن از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 695824
آگهی تصمیمات شرکت نفت پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10263447
آگهی تصمیمات شرکت نفت پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 575956
آگهی تصمیمات شرکت نفت پاسارگاد سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۹۰ غلامرضا زمانی فرد به کد ملی xxxxxxxxx۰ بجای محمدحسین کاکوئی نژاد به نمایندگی از طرف شرکت نفت ایرانول به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب و درنتیجه اسامی اعضاء هیئت مدیره و سمت آنان بشرح ذیل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند: بهروز مرادی به کد ملی xxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره و علی حضرتی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرید صباحی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مرتضی تمدن به کد ملی xxxxxxxxx۷ و غلامرضا زمانی فرد بسمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند و هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10638608
آگهی تصمیمات شرکت نفت پاسارگاد سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۱۲/۹۰ غلامرضا زمانی‌فرد به کد ملی xxxxxxxxx۰ بجای محمدحسین کاکوئی‌نژاد به نمایندگی از طرف شرکت نفت ایرانول به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان عضو هیئت‌مدیره انتخاب و درنتیجه اسامی اعضاء هیئت‌مدیره و سمت آنان بشرح ذیل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند: بهروز مرادی به کد ملی xxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت‌مدیره و علی حضرتی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و فرید صباحی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و مرتضی تمدن به کد ملی xxxxxxxxx۷ و غلامرضا زمانی‌فرد بسمت اعضاء هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند و هیئت‌مدیره قسمتی از اختیارات خود را در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو تن از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 456804

آگهی تغییرات شرکت نفت پاسارگاد
سهامی عام ثبت شده بشماره xxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۷/۹/۹۰ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: خرید فروش واردات و صادرات مواد اولیه و فرآورده های نفتی خرید و توزیع فراورده های نفتی و اخذ و ایجاد و شبکه نمایندگی در داخل و خارج از کشور خرید و فروش انواع دارائی های منقول به منظور تحصیل سود مبادرت به معاملات مجاز بازرگانی داخلی و خارجی استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری در خصوص موضوع شرکت خرید و فروش انواع دیگر اوراق بهادار اخذ نمایندگی ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور انجام کلیه عملیاتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. اساسنامه جدیدی شامل۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11802377
آگهی تغییرات شرکت نفت پاسارگاد سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۷/۹/۹۰ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: خرید فروش واردات و صادرات مواد اولیه و فرآورده‌های نفتی خرید و توزیع فراورده‌های نفتی و اخذ و ایجاد و شبکه نمایندگی در داخل و خارج از کشور خرید و فروش انواع دارائی‌های منقول به منظور تحصیل سود مبادرت به معاملات مجاز بازرگانی داخلی و خارجی استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری در خصوص موضوع شرکت خرید و فروش انواع دیگر اوراق بهادار اخذ نمایندگی ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور انجام کلیه عملیاتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. اساسنامه جدیدی شامل۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 380653

آگهی تصمیمات شرکت نفت پاسارگاد
سهامی عام ثبت شده بشماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۸/۹۰ بهروز مرادی روئین تنی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره و علی حضرتی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرید صباحی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت نفت و گاز تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مرتضی تمدن به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری و محمدحسین کاکویی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت نفت ایرانول به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11276417
آگهی تصمیمات شرکت نفت پاسارگاد سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۰۵۵۶۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۸/۹۰ بهروز مرادی‌روئین‌تنی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت‌مدیره و علی حضرتی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و فرید صباحی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت نفت و گاز تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و مرتضی تمدن به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری و محمدحسین کاکویی‌نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت نفت ایرانول به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت اعضا هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11761241
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی قیر آذر پاسارگاد سهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۳۳۷ و شناسنامه ملی ۱۰۲۰۰۲۶۸۹۴۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۰ که در تاریخ ۱۵/۴‌/۹۰ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال ۸۹ شرکت تائید و تصویب شد، شرکت نفت پاسارگاد شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت مهندسی اودلار شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ و کدپستی xxxxxxxxx۶ آقای علیرضا زریاب به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب و موسسه حسابرسی مالی آگاه نگر بشماره ثبت xxx۱۱ به شناسنامه ملی xxxxxxxxx۹۳ و کدپستی xxxxxxxxx۵ آقای محمدرضا تقوائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل بمدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس آقای حبیب اله نهالی به کد ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت نفت پاسارگاد بعنوان رئیس هیئت مدیره و جاوید خیابانی به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی اودلار بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا زریاب بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند و حق امضای کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با مدیر‌عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا" و با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیر‌عامل و مهر شرکت معتبر است.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9631750
آگهی تصمیمات شرکت نفت پاسارگاد سهامی‌عام ثبت شده به شماره ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید.

سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیر‌الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11780103
آگهی اصلاحی شرکت نفت پاسارگاد سهامی عامبه شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱
پیرو آگهی شماره xxx۱۶/ت۳۲ مورخ ۱۷/۵/۸۹ اعضای هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل تعیین شدند: شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز تامین و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین و سازمان بازنشستگی کشوری و شرکت نفت ایرانول.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10951451
آگهی تصمیمات شرکت نفت پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات