دادوستداریا

شرکت دادوستداریا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102466554 ()
23
افراد
23
آگهی‌ها
204987
شماره ثبت
1382/4/4
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14648333
آگهی تغییرات شرکت دادوستداریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای ابراهیم اعتمادی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری بهمن ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای مهدی احمدی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازشرکت گروه صنعتی ایرانیان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای کامبیزبالنده با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت اعتبارآفرین ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیأت مدیره آقای متین فلکی باکدملی xxxxxxxxx۴. به نمایندگی ازشرکت گروه مالی ایرانیان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت عضوهیأت مدیره خانم سارا خطیبی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوین ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضوهیأت مدیره ومدیرعامل امضاء کلیه اوراق واسناد تعهدآورازجمله چک ، سفته ، برات وغیره باامضامدیرعامل ویکی ازاعضاءهیأت مدیره همراه بامهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل باامضاءردونفرازاعضای هیأت مدیره همراه بامهرشرکت واوراق عادی ومراسلات باامضاءمدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد . هیأت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود : نمایندگی شرکت دربرابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14586252
آگهی تغییرات شرکت دادوستداریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۳۰/۹/۹۷ به تصویب رسیدروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید . اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند : شرکت سرمایه گذاری بهمن ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت اعتبار آفرین ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ شرکت گروه صنعتی ایرانیان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ شرکت گروه مالی ایرانیان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ شرکت سرمایه گذاری آوین ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14031796
آگهی تغییرات شرکت دادوستداریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم اعتمادی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به جای آقای مجید صادقی به سمت رئیس هیئت مدیره خانم فاطمه هویشی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به جای آقای جعفر کمری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی جعفری بشلی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به جای آقای حسن روحی به سمت عضو هیئت مدیره آقای کامبیز بالنده با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به جای خانم حمیده جوکار به سمت عضو هیئت مدیره خانم ساراخطیبی کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13966380
آگهی تغییرات شرکت دادوستداریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۶/۱۱/۳۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۶/۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13674895
آگهی تغییرات شرکت دادوستداریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید صادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ عضو هیئت مدیره و بسمت رئیس هیئت ‍ و حسن روحی به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ عضو هیئت مدیره و حمیده جوکار به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ عضو هیئت مدیره و سارا خطیبی به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و جعفر کمری به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ عضو هیئت مدیره بسمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. آدرس شرکت به تهران، ایران خودرو (کیلومتر ۱۳) خیابان خاکی، بزرگراه امیر سرلشگر حسین لشگری، پلاک xxx، طبقه همکف، کدپستی xxxxxxxxx۱، تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13458970
آگهی تغییرات شرکت دادوستداریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12708208
آگهی تغییرات شرکت دادوستداریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای بابک داوری به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سجاد طاهری سرتشنیزی به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل آقای جعفر کمری به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیر عامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12708221
آگهی تغییرات شرکت دادوستداریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12232351
آگهی تغییرات شرکت دادوستداریا سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله انصاری به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد مرادی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سجاد طاهری سرتشنیزی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای هانی بابازاده شیروان به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای مهدی بیگلری کامی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای حجت اله انصاری بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مرادی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای هانی بابازاده شیروان بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیر عامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12232366
آگهی تغییرات شرکت دادوستداریا سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۹/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار زیر انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶به نمایندگی آقای عباس هشی به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای هومن هشی به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9416745
آگهی تغییرات شرکت دادوستداریا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۰۴۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ شرکت سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9416747
آگهی تغییرات شرکت دادوستداریا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۰۴۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حجت اله انصاری به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و محمد مرادی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وهانی بابازاده شیروان به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و مهدی بیگلری کامی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و جعفر کمری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621285
آگهی تغییرات شرکت دادوستدآریا سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۹۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴
پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲/۲/۹۳ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲بتصویب رسیده لیکنسهوا ازقلم افتاده وبدین ترتیب اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464633
آگهی تغییرات شرکت داد و ستد اریا شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۰۴۹۸۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵
شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷
شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸
شرکت گروه مالی ایرانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱۶
شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰
موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464634
آگهی تغییرات شرکت داد و ستد اریا شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۰۴۹۸۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حجت اله انصاری به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد مرادی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و هانی بابازاده شیروان به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و سجاد طاهری سرتشنیزی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و جعفر کمری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1092946
آگهی تغییرات شرکت داد و ستد آریا (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۰۴۹۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۲/۹۲ حجت اله انصاری به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازشرکت کارگزاری بهمن به ش.ملیxxxxxxxxx۱۰ برای بقیه مدت تصدی بسمت عضو هیئت مدیره تعیین و هانی بابازاده به کدملیxxxxxxxxx۹ برای بقیه مدت تصدی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآورازجمله چک، سفته و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1041673
آگهی تصمیمات شرکت دادستد آریا سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۰۴۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به ش م xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به ش م xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 750964
آگهی تصمیمات شرکت داد و ستد آریاسهامی عام ‌به شماره ثبت۲۰۴۹۸۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۴/۹۱ عبارت ارائه خدمات و مشاوره در زمینه سرمایه گذاری ها از بند ۴ـ۳ موضوع فعالیت شرکت و همچنین بندهای ۱۱ـ۳ و ۱۲ـ۳ و ۱۳ـ۳ و ۱۴ـ۳ از موضوع فعالیت شرکت حذف، در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9824302
آگهی تصمیمات شرکت داد و ستد آریا سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۰۴۹۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۵/۴/۹۱ عبارت ارائه خدمات و مشاوره در زمینه سرمایه‌گذاری‌ها از بند ۴ـ۳ موضوع فعالیت شرکت و همچنین بندهای ۱۱ـ۳ و ۱۲ـ۳ و ۱۳ـ۳ و ۱۴ـ۳ از موضوع فعالیت شرکت حذف، در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10954183
آگهی تصمیمات شرکت داد و ستد آریا سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۰۴۹۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx ـ شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx ـ شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx ـ شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ـ شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ بهزاد قنبری به کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین و علیرضا سیری به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری بهمن آقای هانی بابازاده‌شیروان به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از گروه مالی ایرانیان و احمد نبی زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان و یحیی پروانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن ـ بهزاد قنبری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا سیری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و یحیی پروانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9946920
آگهی تصمیمات شرکت دادوستد آریا سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۰۴۹۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10093201
آگهی تصمیمات شرکت دادوستد آریا سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۰۴۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۲/۹۰ حسین پناهیان به کد ملی xxxxxxxxx۸ بجای مهدی سنایی فرد بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مسعود سلطان زالی بگلو به کد ملی xxxxxxxxx۳ و بجای محمدجواد سلیمی بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10704354
آگهی تصمیمات شرکت داد و ستد آریا سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۰۴۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت‌مدیره مورخ۱۰/۱۱/۸۸ و ۱/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۲/۴/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت سرمایه‌گذاری بهمن به نمایندگی مهدی سنائی‌فرد به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و شرکت اعتبار آفرین به نمایندگی بهزاد قنبری به عنوان نایب رئیس هیئت‌مدیره، شرکت کارگزاری بهمن به نمایندگی یحیی پروانی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و شرکت گروه مالی ایرانیان به نمایندگی محمدجواد سلیمی و شرکت گروه صنعتی ایرانیان به نمایندگی مهرداد غلامزاده همگی به عنوان اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات