شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سبز سینا

شرکت شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سبز سینا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102458420 ()
5
افراد
2
آگهی‌ها
204154
شماره ثبت
1382/3/24
تاریخ تأسیس

اشخاص شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سبز سینا

در این بخش تمامی اشخاصی که در شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سبز سینا دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1476007
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سبز سینا سهامی عام شماره ثبت ۲۰۴۱۵۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۸۴۲۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای بهروز احسانی یگانه بشماره ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سینا احسانی یگانه بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن احسانی یگانه بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی احسانی یگانه بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سروش احسانی یگانه بشماره ملی xxxxxxxxx بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب شدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476013
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سبز سینا شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۰۴۱۵۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۸۴۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان بهروز احسانی یگانه بشماره ملی xxxxxxxxx۶۵، بهمن احسانی یگانه بشماره ملی xxxxxxxxx۹، سروش احسانی یگانه بشماره ملی xxxxxxxxx۱، آقای سینا احسانی یگانه بشماره ملی xxxxxxxxx۴، علی احسانی یگانه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
آقایان مسعود استحمامی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و غلامعلی ضحاکی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات