بیمه کارآفرین

شرکت بیمه کارآفرین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102425969 ()
9
افراد
31
آگهی‌ها
200845
شماره ثبت
1381/12/27
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14808818
آگهی تغییرات شرکت بیمه کارآفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۸ و بموجب مجوز شماره xxx۲۸/xxx/۹۸ مورخ ۰۶/۰۵/xxx۸ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۷ به تصویب رسید. ـ مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14817787
آگهی تغییرات شرکت بیمه کارآفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۵/xxx۷ و تنفسهای مربوطه و مجوز شماره xxx۲۶/xxx/۹۷ مورخ ۰۳/۱۰/xxx۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید مؤسسه حسابرسی بهراد مشار شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14683566
آگهی تغییرات شرکت بیمه کارآفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۶۰/xxx/۹۷ مورخ ۱۴/۰۵/xxx۷ بیمه مرکزی و شماره xxx۸۷ , xxx مورخ ۰۷/۱۱/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۲ ماده و ۲۳ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14660932
آگهی تغییرات شرکت بیمه کارآفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxx۹۲/xxx/۹۸ مورخ ۰۷/۰۳/xxx۸ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض می‌نماید . ۱. انتصاب و عزل کلیه مامورین و کارکنان و تعیین شغل و حقوق و دستمزد ترفیع و تنبیه و پاداش ( بر اساس آئین نامه‌های مصوب ) ۲. انتصاب و عزل قائم مقام شرکت با پیشنهاد مدیرعامل و تائید هیئت مدیره ، انتصاب معاونین با پیشنهاد مدیرعامل و تائید هیئت مدیره صورت خواهد_گرفت . ۳. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی اعطا و لغو مجوز نمایندگی در مناطق مختلف . ۴. افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری و بستن آنها با توجه به حق امضاء مجاز در اساسنامه . ۵. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و متفرعات . ۶. انعقاد هر نوع قرارداد ، موافقتنامه ، مبادله نامه با شرکت‌ها و بانک‌ها و ادارات دولتی و سایر اشخاص و همچنین ، اقاله ، فسخ ، ابطال و اصلاح آنها در چارچوب موضوع و با تصویب هیئت مدیره با استثناء مسائل مربوط به امور بیمه‌ای که توسط مدیرعامل انجام میشود . مدیرعامل برای کلیه بیمه نامه‌ها و خسارت‌های تاثیر گذار ، گزارش مربوطه را به هیئت مدیره ارسال و تائید هیئت مدیره را اخذ می‌نماید . ۷. اجاره و استجاره واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضا‌ها در تمام مراحل و مراکز و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای یا اجرای آن . ۸. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها . ۹. تهیه خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر ۶ ماه یکبار و دادن آنها به هیئت مدیره و بازرس شرکت . ۱۰. تهیه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین تنظیم تراز نامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند xxx۷. ۱۱. حفظ اموال ، تنظیم و ارائه فهرست دارائی‌ها به هیئت مدیره هر ۶ ماه یکبار . ۱۲. قبول اتکایی از شرکت‌های بیمه داخلی و واگذاری اتکایی ، به شرکت‌های داخلی و خارجی با ارائه گزارش ماهیانه به هیئت مدیره . ۱۳. تهیه آئین نامه استخدامی و ساختار سازمانی به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره . ۱۴. تهیه و تنظیم مقررات آئین نامه‌های داخلی شرکت جهت ارائه و تصویب هیئت مدیره . ۱۵. انجام معاملات داخلی در رابطه با امور شرکت در محدوده آئین نامه‌های شرکت . ۱۶. تنظیم بودجه سالیانه و ارائه آن حداکثر تا بهمن ماه هر سال به منظور بررسی و تصویب هیئت مدیره . ۱۷. پرداخت هزینه‌های جاری شرکت مطابق ضوابط و بودجه مصوب . ۱۸. اعزام مامورین ، کارکنان و مشاوران شرکت به داخل کشور در جهت انجام وظایف محوله . ۱۹. کلیه ماموریت‌های خارج از کشور و بورسیه افراد با پیشنهاد مدیرعامل و تائید هیئت مدیره خواهد_بود . ۲۰. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات در امر دادرسی از حق پژوهش فرجام ، مصالحه و سازش ، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل و ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با اختیار یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری ، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با حق توکیل یا بدون حق توکیل و توکیل غیرولو کرارآ و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او یا بدون حق توکیل و توکیل غیرولو کرارآ تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملآ قاطع دعوی باشد ، دعوی خسارت ، استرداد دعوی ، جلب اشخاص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن ، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به ، چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد در رابطه با امور بیمه گذاران و حداکثر تا مبلغ xxx میلیون تومان . مدیرعامل هر ماهه صورت خلاصه‌ای از این موارد را به هیئت مدیره اعلام می‌نماید . مدیرعامل حق اعمال و اجرای کلیه موارد مذکور در این بند و همچنین حق واگذاری امضاء و تفویض تمام و یا قسمتی از اختیارات خود در این خصوص را به هریک از وکلای محترم دادگستری با داشتن حق عزل و نصب آنان در چارچوب شرایط و ضوابط قانونی دارا می‌باشد . ۲۱. در رابطه با مواردی که مربوط به امور غیربیمه‌ای باشد ، پس از ارائه گزارش مربوطه از طرف مدیرعامل ، هیئت مدیره اتخاذ تصمیم خواهد_نمود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14583299
آگهی تغییرات شرکت بیمه کارآفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۹۹/xxx/۹۷ مورخ ۲۹/۰۷/xxx۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی آزاد دارنده کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت فرعی راه ( سهامی خاص ) به شماره شناسه xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد احمدی دارنده کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت مهندسین مشاور جویاب نو ( سهامی خاص ) به شماره شناسه xxxxxxxxx۸۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای عبدالمحمود ضرابی دارنده کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت همپا ( سهامی خاص ) به شماره شناسه xxxxxxxxx۵۸ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای غلامعلی غلامی دارنده کدملی xxxxxxxxx۲. به نمایندگی شرکت تدبیر تهویه هوشمند ( سهامی خاص ) به شماره شناسه xxxxxxxxx۸۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای مهدی سیف علیشاهی دارنده کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی بانک کارآفرین ( سهامی عام ) به شماره شناسه xxxxxxxxx۲۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای علیرضا حجتی دارنده کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پترو فولاد جهان ( سهامی خاص ) به شماره شناسه xxxxxxxxx۲۰ به عنوان منشی هیئت مدیره آقای نادر حسن زاده دارنده کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت ترموون ( سهامی خاص ) به شماره شناسه xxxxxxxxx۷۴ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد حیدری به عنوان مدیرعامل به شماره ملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضاء شرکت انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها و بروات و سفته‌ها در مورد امور جاری بیمه‌ای با یک امضاء از امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره به همراه یک امضاء دیگر از ردیف‌های زیر تعیین می‌شود . أ . آقای محمد حیدری مدیرعامل به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ب . آقای علی آزاد رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ج . آقای علیرضا حجتی عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ د . آقای عبدالمجید رافع حق نژاد معاون مالی اداری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ امضاء مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14066367
آگهی تغییرات شرکت بیمه کارآفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/xxx/۹۶ مورخه ۲۷/۱۲/xxx۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسی ترموون (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ شرکت پترو فولاد جهان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت تدبیر تهویه هوشمند (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بانک کارآفرین (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ شرکت مهندسی همپا (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ شرکت مهندسین مشاور جویاب نو (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ شرکت فرعی راه (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان اعضا اصلی و شرکت تضمین شرکتهای ساختمانی (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13897627
آگهی تغییرات شرکت بیمه کارآفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۹/xxx۶ و مجوز به شماره xxxxxx/xxx/۹۶ مورخ ۲۴/۱۱/۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید احمد قصیر خیابان شهید بهزاد شفق (هفدهم) پلاک ۵ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13750355
آگهی تغییرات شرکت بیمه کارآفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ و تاییدیه شماره xxx۴۳/xxx/۹۶ مورخ ۱۶/۰۵/xxx۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سودوزیان سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13542140
آگهی تغییرات شرکت بیمه کارآفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۵ و تاییدیه‌های شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۲۴/۰۳/xxx۶ و xxx۹۲ , xxx مورخ ۰۸/۰۵/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و تاییدیه شماره xxx۸۶/xxx/۹۶ مورخ ۲۷/۰۲/xxx۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۸ ماده و ۲۹ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx۰ میلیارد ریال به xxx۰ میلیارد ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از محل سود انباشته شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13244883
آگهی تغییرات شرکت بیمه کارآفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/xxx۵ و به مجوز شماره xxx۳۴/xxx/۹۵ مورخ ۰۶/۱۰/xxx۵ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صاحبان امضاء مجاز - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیر عامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. - در غیاب مدیر عامل رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره اوراق مذکور در بند یک را امضاء و به مهر شرکت مهمور خواهد_کرد. - دارندگان حق امضاء در حساب هایی که بنام شرکت برای امور جاری دفتر مرکزی و شعب افتتاح خواهد_شد ضمن تعیین حداکثر حد نصاب، از طرف مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معرفی خواهند_شد. - نامه‌های اداری و کلیه اوراقی که ایجاد تعهدات مالی برای شرکت ننمایند با امضاء مدیر عامل به تنهایی و یا فرد دیگری که مسئول انجام قسمتی از امور شرکت باشد، برحسب پیشنهاد مدیر عامل و تائید رئیس هیئت مدیره خواهد_بود. - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت در امور بیمه‌ای و همچنین و کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی مربوطه توسط مدیران و مسئولان که با معرفی و تائید مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره صورت خواهد_گرفت همراه با مهر شرکت معتبر است. علاوه بر این صدور بیمه نامه‌ها، رسیدگی برای صدور حواله پرداخت خسارت و عملیات بیمه‌گری از طریق مدیر عامل و عضو منتخب هیئت مدیره به مدیران و کارکنان و در صورت لزوم نمایندگان شرکت در تهران و شهرستان‌ها براساس ضوابطی که به تصویب هیئت مدیره خواهد_رسید، تفویض خواهد_گردید. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را بشرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود: - انتصاب و عزل کلیه مامورین و کارکنان و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و ترفیع و تنبیه و پاداش (بر اساس آئین نامه‌های مصوب) - انتصاب و عزل قائم مقام شرکت با پیشنهاد مدیر عامل و تائید هیئت مدیره و انتصاب معاونین با پیشنهاد مدیر عامل و تائید هیئت مدیره صورت خواهد_گرفت. - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی اعطا و لغو مجوز نمایندگی در مناطق مختلف. - افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری و بستن آنها با توجه به حق امضاء مجاز در اساسنامه. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و متفرعات. - انعقاد هر نوع قرارداد، موافقتنامه، مبادله نامه با شرکت‌ها و بانک‌ها و ادارات دولتی و سایر اشخاص و همچنین، آقاله، فسخ، ابطال و اصلاح آنها در چارچوب موضوع و با تصویب هیئت مدیره با استثناء مسائل مربوط به امور بیمه‌ای که توسط مدیر عامل انجام میشود. مدیر عامل برای کلیه بیمه نامه‌ها و خسارت‌های تاثیر گذار، گزارش مربوطه را به هیئت مدیره ارسال و تائید هیئت مدیره را اخذ می‌نماید. - اجاره و استجاره واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضا‌ها در تمام مراحل و مراکز و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای یا اجرای آن. - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. - تهیه خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر ۶ ماه یکبار و دادن آنها به هیئت مدیره و بازرس شرکت. - تهیه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین تنظیم تراز نامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند xxx۷. - حفظ اموال، تنظیم و ارائه فهرست دارائی‌ها به هیئت مدیره هر ۶ ماه یکبار. - قبول اتکایی از شرکت‌های بیمه داخلی و واگذاری اتکایی، به شرکت‌های داخلی و خارجی با ارائه گزارش ماهیانه به هیئت مدیره. - تهیه آئین نامه استخدامی و ساختار سازمانی به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره. - تهیه و تنظیم مقررات آئین نامه‌های داخلی شرکت جهت ارائه و تصویب هیئت مدیره. - انجام معاملات داخلی در رابطه با امور شرکت در محدوده آئین نامه‌های شرکت. - تنظیم بودجه سالیانه و ارائه آن حداکثر تا بهمن ماه هر سال به منظور بررسی و تصویب هیئت مدیره. - پرداخت هزینه‌های جاری شرکت مطابق ضوابط و بودجه مصوب. - اعزام مامورین، کارکنان و مشاوران شرکت به داخل کشور در جهت انجام وظایف محوله. - کلیه ماموریت‌های خارج از کشور و بورسیه افراد با پیشنهاد مدیرعامل و تائید هیئت مدیره خواهد_بود. - آقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات در امر دادرسی از حق پژوهش فرجام، مصالحه و سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل و ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با اختیار یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با حق توکیل یا بدون حق توکیل و توکیل غیرولو کرارآ و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او یا بدون حق توکیل و توکیل غیرولو کرارآ تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملآ قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب اشخاص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد در رابطه با امور بیمه گذاران و حداکثر تا مبلغ xxx میلیون تومان. مدیر عامل هر ماهه صورت خلاصه‌ای از این موارد را به هیئت مدیره اعلام می‌نماید. مدیر عامل حق اعمال و اجرای کلیه موارد مذکور در این بند و همچنین حق واگذاری امضاء و تفویض تمام و یا قسمتی از اختیارات خود در این خصوص را به هریک از وکلای محترم دادگستری با داشتن حق عزل و نصب آنان در چارچوب شرایط و ضوابط قانونی دارا می‌باشد. - در رابطه با مواردی که مربوط به امور غیربیمه‌ای باشد «پس از ارائه گزارش مربوطه از طرف مدیر عامل» هیئت مدیره اتخاذ تصمیم خواهد_نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12991336
آگهی تغییرات شرکت بیمه کارآفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12981504
آگهی تغییرات شرکت بیمه کارآفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۴/xxx۴ و تاییدیه شماره xxx - xxxxxxxxx مورخ ۴/۵/xxx۵ سازمان بورسو اوراق بهادار و تاییدیه شماره xxx۲۴/xxx/۹۵ مورخ ۲/۵ , xxx بیمه مرکزی سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده و سود انباشته شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx۸۳ ریال بموجب گواهی شماره xxx/۹۵/۲ مورخ ۱۴/۱/xxx۵ بانک کار آفرین شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12930193
آگهی تغییرات شرکت بیمه کارآفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۴ و مجوز xxx۱۴/xxx/۹۵ مورخ ۵/۴/xxx۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کار و اندیشه به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی آقای محمد مهدی تابع قانون دارنده کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تضمین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی آقای علی آزاد دارنده کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت ترموون به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی آقای علی روستا دارنده کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره بانک کارآفرین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی آقای غلامرضا صادق ویشکایی دارنده کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت همپابه شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی آقای غلامعلی غلامی دارنده کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت جهانپارس به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی آقای علیرضا حجتی دارنده کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای عبدالمحمود ضرابی دارنده کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل شرکت و عضو هیئت مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12388308
آگهی تغییرات شرکت بیمه کارآفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۴/xxx۴ ومجوزxxx۷۲/xxx/۹۴مورخ ۱۰/۶/xxx۴بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۳بتصویب رسید. اعضاء اصلی هیات مدیره: شرکت بانک کارآفرین.شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ شرکت مهندسی جهانپارس.شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ شرکت ترموون.شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ شرکت تضمین.شناسه ملی xxxxxxxxx۰ شرکت همپا.شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ شرکت کارو اندیشه.شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ آقای عبدالمحمود ضرابی.کد ملی xxxxxxxxx۸ اعضاء علی البدل هیات مدیره: شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین.شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ آقای حبیب رضوی باکد ملی xxxxxxxxx۳برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق بعنوان بازرس اصلی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و مؤسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل شرکت به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1747923
آگهی تغییرات شرکت بیمه کارآفرین سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۲۰۰۸۴۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/xxx۲ ومجوزxxx۷۴/xxx/۹۳مورخ ۲۲/۵/xxx۳بیمه مرکزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علی آزادباکدملی xxxxxxxxx۷به نمایندگی شرکت تضمین باشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰به عنوان رییس هیئت مدیره ـ آقای محمد مهدی تابع قانون باکدملی xxxxxxxxx۰بنمایندگی شرکت کار و اندیشه با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲به عنوان نایب رییس هیت مدیره ـ آقای عبدالمحمود ضرابی باکدملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1747929
آگهی تغییرات شرکت بیمه کارآفرین سهامی عام به شماره‌ثبت ۲۰۰۸۴۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ومجوز xxx۷۹/xxx/۹۳مورخ۲۶/۷/۹۳بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲بتصویب رسید. – مؤسسه حسابرسی سخن حق با ش ملی xxxxxxxxx۵۰بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی ایران مشهود باش ملی xxxxxxxxx۷۳به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردید. – روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218527
آگهی تغییرات شرکت بیمه کارآفرین شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۰۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت بانک کارآفرین با ش م xxxxxxxxx۲۶ عبدالمحمود ضرابی با ش م xxxxxxxxx۸ شرکت جهانپارس با ش م xxxxxxxxx۲۹ شرکت تضمین با ش م xxxxxxxxx۶۰ شرکت کار و اندیشه با ش م xxxxxxxxx۰۲ شرکت همپا با ش م xxxxxxxxx۵۸ شرکت ترموون با ش م xxxxxxxxx۷۴ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین با ش م xxxxxxxxx۱۲ و حبیب رضوی با ش م xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218655
آگهی تغییرات شرکت بیمه کارآفرین شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۰۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۹/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم بانام به ارزش هر سهم xxx/۱ ریال تماماً پرداخت شده از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال و سود انباشته به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال افزایش یافت درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضا شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1047162
آگهی تصمیمات شرکت بیمه کار آفرین سهامی عام ثبت شده به شماره ثبت ۲۰۰۸۴۵ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۸/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: فرهنگ قراگوزلو xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 868877
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی صادره به شماره xxxxxx/۹۱/ت۳۲ مورخ ۲۹/۶/۹۱ شرکت بیمه کار آفرین سهامی عام به شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ اعلام میدارد تاریخ صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ میباشدکه اشتباها ۵/۴/۹۱ قید گردیده و مراتب جهت اطلاع و اقدام ارسال میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10156826
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی صادره به شماره xxxxxx/۹۱/ ت ۳۲ مورخ ۲۹/۶/۹۱ شرکت بیمه کار آفرین سهامی عام به شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ اعلام میدارد تاریخ صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ میباشدکه اشتباها ۵/۴/۹۱ قید گردیده و مراتب جهت اطلاع و اقدام ارسال میگردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732484
آگهی تصمیمات شرکت بیمه کارآفرین (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۰۰۸۴۵و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11075805
آگهی تصمیمات شرکت بیمه کارآفرین (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۰۰۸۴۵و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سخن‌حق به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 516001

آگهی افزایش سرمایه شرکت بیمه کارآفرین
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۸۷ و هیئت مدیره مورخ ۸/۴/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته است. ماده ۶ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۰ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10464759
آگهی افزایش سرمایه شرکت بیمه کارآفرین سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۸۷ و هیئت مدیره مورخ ۸/۴/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته_است. ماده ۶ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۰ تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 508100
آگهی تصمیمات شرکت بیمه کار آفرین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۰۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹
آگهی تصمیمات شرکت بیمه کار آفرین
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۵/۹۰ علی آزاد به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تضمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی تابع قانون به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت کار و اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و عبدالمحمود ضرابی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و غلامرضا صادق ویشکایی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بانک کارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و عزیزاله مصلحی مصلح آبادی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت جهانپارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ و سعید هورآذر به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پایل کار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11168669
آگهی تصمیمات شرکت بیمه کار آفرین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۰۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۵/۹۰ علی آزاد به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تضمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدمهدی تابع‌قانون به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت کار و اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و عبدالمحمود ضرابی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و غلامرضا صادق‌ویشکایی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بانک کارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و عزیزاله مصلحی‌مصلح‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت جهانپارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ و سعید هورآذر به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پایل کار به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت اعضاء هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10795826
آگهی تصمیمات شرکت بیمه کارآفرین سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۰۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. عبدالمحمود ضرابی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت کار و اندیشه به کد ملی xxxxxxxxx۰۲ و شرکت مهندسی جهان پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ و شرکت بانک کارآفرین به کد ملی xxxxxxxxx۲۶ و شرکت پایل کار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و شرکت تضمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ اعضای اصلی و شرکت ماشین‌های اداری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شرکت سرمایه‌گذاری بانک کارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بسمت اعضای علی‌البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9639595
آگهی افزایش سرمایه شرکت بیمه کار آفرین سهامی ‌عام بشماره ثبت ۲۰۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۵/۴/۸۷ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۹/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی با‌‌‌نام که تماماً پرداخت شده از طریق سود انباشته گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۰/۱۲/۸۹ تکمیل امضا گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10319397
آگهی تصمیمات شرکت بیمه کارآفرین سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۰۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۹/۸۹ واصل گردید: شرکت تضمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی علی آزاد به ش ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کار و اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی محمدمهدی تابع قانون به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت همپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بجای شرکت مدیریت خطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بنمایندگی عبدالمحمود ضرابی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت بانک کارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی غلامرضا صادق ویشکایی به ش ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت جهانپارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی عزیزاله مصلحی مصلح آبادی به ش ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت پایل کار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی سعید هورآذر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت ماشین‌های اداری به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی مسعود راد به ش ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10065703
آگهی تصمیمات شرکت بیمه کار آفرین سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۰۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۵/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک کارآفرین شرکت کار و اندیشه شرکت جهان پارس شرکت پایل کار شرکت ماشینهای اداری ایران شرکت تضمین شرکت مدیریت خطر بسمت اعضای اصلی هیات مدیره و شرکت همپا شرکت سرمایه گذاری بانک کار آفرین بسمت اعضای علی البدل هیات مدیره. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات