بیمه رازی

شرکت بیمه رازی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102425103 ()
22
افراد
24
آگهی‌ها
200758
شماره ثبت
1382/1/10
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14691060
آگهی تغییرات شرکت بیمه رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ و تاییدیه بیمه مرکزی به شماره xxx۱۸/xxx/۹۸ مورخ ۹/۲/۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14634209
آگهی تغییرات شرکت بیمه رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۰۲/۰۷/xxx۷ و به استناد مجوز شماره xxx۵۳/xxx/۹۸ مورخ ۱۰/۰۲/xxx۸ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای طهماسب مظاهری خورزنی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای امیر رضا واعظی آشتیانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سید مجید بختیاری به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی و آقای مهران رضوانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و آقای جلال ایراندوست به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14582533
آگهی تغییرات شرکت بیمه رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۷/xxx۷ ( نوبت دوم ) و مجوز شماره xxx۴۰/xxx/۹۷ مورخ ۱۰/۱۰/xxx۷ بیمه مرکزی و شماره xxx۸۸ , xxx مورخ ۰۷/۱۱/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۲ ماده و ۲۳ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14507079
آگهی تغییرات شرکت بیمه رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/xxx/۹۶ مورخه ۰۵/۱۲/۹۶ بیمه مرکزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب شدند : آقای بهمن یزدخواستی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای افشین تیرداد لسکوکلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبر دیلمانی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمود امراللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پیشگامان تجارت آرکا به شماره ملی xxxxxxxxx۶۶ ( به نمایندگی آقای مهران رضوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ) به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین شدند . امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار شامل چکها ، بروات ریالی و ارزی ، سفته‌ها ، قراردادها و عقود اسلامی و به طور کلی تمامی اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای موظف هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت متفقا معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره دارای اعتبار می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14471678
آگهی تغییرات شرکت بیمه رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/xxx/۹۶ مورخه ۰۶/۱۲/۹۶ بیمه مرکزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اشخاص ذیل به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت د وسال به قرار ذیل انتخاب شدند : آقای بهمن یزدخواستی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمود امراللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی اکبر دیلمانی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای افشین تیرداد لسکوکلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت پیشگامان تجارت آرکا به شماره ملی xxxxxxxxx۶۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14080556
آگهی تغییرات شرکت بیمه رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ ومجوز شماره xxx۵۷/xxx/۹۴ مورخ ۱/۷/۹۴ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و xxx۵۳ , xxx مورخ ۶/۳/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت به وسیله هیئت مدیره مرکب از پنج نفر عضو اصلی اداره میشود که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد میباشند و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. تبصره ۱: مجمع عمومی عادی میتواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب دو عضو یا اعضای علی البدل هیئت مدیره بر اساس اولویت اقدام نمایند. تبصره ۲: حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره یا نماینده وی باید غیرموظف و دارای تحصیلات مال (حسابداری، اقتصاد، مدیریت مالی و سایر رشته‌های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) و تجربه مرتبط باشد. تبصره ۳: مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره باید واجد شرایط مندرج در مواد ۱۱ و ۱۴ آئین نامه شماره ۴۰ مصوب شورای عالی بیمه و تغییرات بعدی آن باشند. تبصره ۴: اشخاص مندرج در ماده xxx قانون تجارت و ماده ۶۴ قانون تاسیس بیمه مرکزی ج. ا. ایران و بیمه‌گری نمیتوانند جزو مدیران و موسسان شرکت باشند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13725901
آگهی تغییرات شرکت بیمه رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۳۸/xxx/۹۶ مورخ ۲۴/۰۷/xxx۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. مؤسسۀ حسابرسی سامان پندار به شناسۀ ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و مؤسسۀ حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۶ انتخاب گردید. روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13197651
آگهی تغییرات شرکت بیمه رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۲/xxx/۹۵ مورخ ۱۰/۷/۹۵ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxx xxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی وانیانیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12480464
آگهی تغییرات شرکت بيمه رازي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳
پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxxمورخ ۱۹/۷/xxx۴ اعلام می دارد سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت که مراتب بدین وسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12431334
آگهی تغییرات شرکت بيمه رازي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/xxx۴ و مجوز مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۶/۰۵/xxx۳و نامه شماره xxxxxx/xxxمورخ ۱۳/۱۲/xxx۳سازمان بورس اوراق بهادار و نامه شماره xxx۲۳/xxx/۹۴مورخ ۳۱/۰۶/xxx۴بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت را از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به تعداد xxxxxxxxx۰ سهم با نام xxx۰ ریالی از محل مطالبات حال شده و اورده نقدی افزایش یافت و مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ریال طی گواهی شماره xxx۷/۹۳/xxx۱مورخ ۴/۱۲/xxx۳بانک مرکزی شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است لذا ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه ذیل ثبت تکمیل امضا گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726412
آگهی تغییرات شرکت بیمه رازی سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ و مجوز بیمه مرکزی به شماره xxx۵۳/xxx/۹۳ مورخ ۲۸/۷/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند. شرکت پیشگامان تجارت آرکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ را به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1202077
آگهی تغییرات شرکت بیمه رازی سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۰/۷/xxx۲ و مجوز سازمان بورس اوراق بهادار بشمارهxxxxxx/xxx مورخ۱۴/۷/xxx۲ و مجوز بیمه مرکزی بشمارهxxx۵۵/xxx/۹۲ مورخ۲۹/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx منقسم بهxxx/xxx/xxx سهم عادی هزار ریالی بانام که از محل مازاد تجدید ارزیابی بر طبق مقررات قانون بودجه سنواتی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل دفاتر ثبتی در تاریخ۳۰/۷/۹۲ تکمیل امضاء گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196459
آگهی تغییرات شرکت بیمه رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
هیات مدیره برخی اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود:
اجرای مصوبات مجامع و هیئت مدیره ـ استخدام, انتصاب, عزل و نصب کلیه ماموران, کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام براساس ساختار سازمانی و خروج آنها از خدمات و مرخصی و بازنشستگی.
تبصره: در خصوص جابجایی, به کارگیری و عزل و نصب معاونین مدیرعامل و پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود.
پرداخت مخارج و هزینه های جاری شرکت ـ انجام هزینه های سرمایه ای با تصویب هیئت مدیره ـ تنظیم بودجه سالانه شرکت اعم از بودجه جاری و سرمایه ای بر اساس برنامه زمانبندی پروژه ها و ارایه آن به هیئت مدیره جهت تصویب نهایی.
افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات داخلی و خارجی و استفاده از آن با امضاهای مجاز شرکت.
دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از وصل, کارمزد و سود تضمین شده و هزینه های متعلقه.
پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حساب های شرکت نزد بانک ها و موسسات و واخواست این گونه اوراق.
اعزام ماموران و کارکنان شرکت و افراد مورد نیاز از مشاورین شرکت به داخل و خارج از کشور.
اقامه دعوی و دفاع هرگونه دعاوی له و یا علیه شرکت با اختیارات کامل برای تعقیب دعوی تا نتیجه نهایی و درخواست استیناف و حق اعتراض به رای دادگاه ها و طرح مجدد دعوی ـ انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه با موضوع فعالیت شرکت و در چارچوب آیین نامه های مصوبات هیئت مدیره ـ تهیه و تنظیم صورت حساب های عملکرد سود و زیان ـ تهیه و تنظیم صورت حساب های عملکرد سود و زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز دارایی ها و دیون شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره ـ اعطای هرگونه وام به کلیه پرسنل شرکت و اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت های تابعه در چارچوب آیین نامه مصوب هیئت مدیره ـ ارایه گزارش کلیه معاملات موضوع مادهxxx قانون تجارت به هیئت مدیره
مدیرعامل شرکت می تواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات فوق را بامسئولیت محدود به مدیران و یا روسای امور اجرایی شرکت تفویض نماید ـ اخذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران با اطلاع و در خارج از ایران , پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی ج.ا.ا ایران. ـ تنظیم صورت های مال میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی۶ ماهه به حسابرس و بازرس. طبق نمونه ای که از طرف بیمه مرکزی ج.ا.ا ایران ـ تنظیم و توسط سازمان بورس اوراق بهادار ابلاغ می شود و نیز ارسال یک نسخه از ترازنامه و صورت های مالی تایید شده به بیمه مرکزی ج.ا.ا ایران. پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی و همچنین ذخایر فنی طبق دستورالعمل های بیمه مرکزی ج.ا.ا ایران.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178827
آگهی تغییرات شرکت بیمه رازی سهامی‌عام به شماره ثبت۲۰۰۷۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به سال xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به سمت بازرس اصلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و موسسه حسابرسی آریا بهروش بسمت بازرس علی البدل به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085526
آگهی تصمیمات شرکت بیمه رازی سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۲/۹۲ و وارده xxxxxx۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۲/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. بهمن یزدخواستی به ش.م xxxxxxxxx۸ و یونس مظلومی به ش.م xxxxxxxxx۲ و حسن عدل خواه به ش.م xxxxxxxxx۹ و علی اکبر دیلمانی زاد به ش.م xxxxxxxxx۷ و فرهاد مشهدی محمدی به ش.م xxxxxxxxx۰ و فرهاد خالقی به ش.م xxxxxxxxx۵ و اسماعیل صابری به ش.م xxxxxxxxx۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۲/۹۲ بهمن یزدخواستی بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن عدل خواه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و یونس مظلومی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و بطور کلی تمامی اعضاء تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر است. محل شرکت به تهران خ گاندی خ سیزدهم پ ۱۴ ک.پ xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 922883
آگهی تصمیمات شرکت بیمه رازی سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10640692
آگهی تصمیمات شرکت بیمه رازی سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 512982

آگهی تصمیمات شرکت بیمه رازی
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۲۳ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11787641
آگهی تصمیمات شرکت بیمه رازی سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۲۳ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11667910
آگهی تصمیمات شرکت بیمه رازی سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا تقی‌گنجی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ کریم‌مسعود تقی‌گنجی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ‌ مهدی‌سعید تقی‌گنجی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت شیمیایی رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی جمشید میزانی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت کیمیا رزین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی یونس مظلومی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت آرتاویل تایر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی حسین توفیق به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت لیزینگ رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی اسماعیل صابری به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و شرکت کیان شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی محسن خواجه‌نوری به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ اسداله رازانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای علی‌البدل ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۰ محمدرضا تقی‌گنجی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و کریم‌مسعود تقی‌گنجی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و یوسف مظلومی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات ریالی و ارزی سفته‌ها و قراردادها و عقود اسلامی و به طور کلی تمامی اسناد تعهدآور با امضای ثابت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9716796
آگهی اصلاحی شرکت بیمه رازی سهامی عام بشماره ثبت ۲۰۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳
پیرو آگهی صادره شماره xxx۶۶/ت۳۲ مورخ ۷/۹/۸۹ شناسه ملی شرکت شماره xxxxxxxxx۰۳ می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9793323
آگهی تصمیمات شرکت بیمه رازی سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۰۰۷۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۸ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۱/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده‌کاران به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11697645
آگهی افزایش سرمایه شرکت بیمه رازی (سهامی‌عام) بشماره ثبت۲۰۰۷۵۸و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۳/۹/۸۷ و هیئت‌مدیره مورخ۳۰/۸/۸۸ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/xxxریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxxریال منقسم بهxxx/xxx/xxxسهمxxx/۱ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است و مبلغxxx/xxx/xxx/۱۶ ریال بموجب گواهی شمارهxxx۳/xxx۳ مورخ۲۴/۸/۸۸ بانک پارسیان شعبه میدان آرژانتین پرداخت گردیده است. ماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۱۷/۱۱/۸۸ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10668165
آگهی تصمیمات شرکت بیمه رازی سهامی‌ عام ثبت ‌شده ‌بشماره۲۰۰۷۵۸و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۴/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل محمدرضا تقی‌گنجی ـ کریم‌مسعود تقی‌گنجی ـ مهدی‌سعید تقی‌گنجی ـ رامیز فخیم‌مهاجر ـ شرکت آرتاویل تایر با نمایندگی حسین توفیق ـ شرکت شیمیایی رازی با نمایندگی جمشید میزانی و شرکت کیمیا زرین با نمایندگی اسماعیل صابری بعنوان اعضاء اصلی هیئت‌مدیره و شرکت لیزینگ رازی با نمایندگی اسداله رازانی و شرکت کیان شیمی با نمایندگی محسن خواجه‌نوری بعنوان اعضاء علی‌البدل هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۴/۸۸ محمدرضا تقی‌گنجی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و کریم‌مسعود تقی‌گنجی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و رامیز فخیم‌مهاجر به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و بطور کلی اسناد تعهدآور با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره یکی از اعضا هیئت‌مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات