بیمه توسعه

شرکت بیمه توسعه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102425044 ()
10
افراد
18
آگهی‌ها
200752
شماره ثبت
1382/1/10
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12399365
آگهی تغییرات شرکت بیمه توسعه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۰۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/xxx۴ ومجوز شماره xxx۰۸/xxx/۹۴ مورخ ۴/۵/۹۴ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیات مدیره به قرارذیل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید: آقای خلیل خلیل زاده با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت اعتباری توسعه شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای پدرام خلیل زاده باکدملی xxxxxxxxx۴بعنوان نماینده شرکت گسترش انفورماتیک ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای قدرت اله اسدی باکدملی xxxxxxxxx۰بعنوان نماینده شرکت شادان شهرباختر شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سعید افشاری باکدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت تجارت نوین عالی شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل آقای احمد دارابی باکدملی xxxxxxxxx۴ شرکت سرمایه گذاری توسعه وساختمانی برج آوران شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت عضو هیئت مدیره کلیه اسنادواوراق تعهدآوروبهاداربا امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یکی ازاعضای هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد سایرمکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهرشرکت معتبرمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12094341
آگهی ابطال پروانه فعالیت رشته‌های بیمه خودرو و انواع بیمه‌های زندگی شرکت بیمه توسعه در روزنامه رسمی
مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/۹۳ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به موافقت شورای عالی بیمه و در اجرای بند «۳» ماده (۴۰) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۳۰/۳/xxx۰ و ماده (۲۸) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/xxx۷، پروانه فعالیت شرکت بیمه توسعه به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ در رشته های بیمه خودرو (شخص تالت، بدنه اتومبیل و حوادث راننده) و انواع بیمه های زندگی را ابطال نمود.

دxxxxxx۳ مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل ـ مصطفی زندی

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12094348
آگهی ابطال پروانه فعالیت رشته‌های بیمه خودرو و انواع بیمه‌های زندگی شرکت بیمه توسعه در روزنامه رسمی
مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/۹۳ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به موافقت شورای عالی بیمه و در اجرای بند «۳» ماده (۴۰) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۳۰/۳/xxx۰ و ماده (۲۸) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/xxx۷، پروانه فعالیت شرکت بیمه توسعه به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ در رشته های بیمه خودرو (شخص تالت، بدنه اتومبیل و حوادث راننده) و انواع بیمه های زندگی را ابطال نمود.

دxxxxxx۳ مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل ـ مصطفی زندی

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396771
آگهی تغییرات شرکت بیمه توسعه سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۰۰۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۰۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ شرکت شادان شهر باختر (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و شرکت اعتباری توسعه (سهامی عام) ثبت شده بشماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و شرکت گسترش انفورماتیک ایرانیان (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت بازرگانی تجارت نوین عالی (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت بهکار ساختمان آسیا (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و شرکت طرح و توسعه ابنیه پایدار (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302303
آگهی تغییرات شرکت بیمه توسعه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۰۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی اصلاح گستران امین به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302304
آگهی تغییرات شرکت بیمه توسعه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۰۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی سامان پندار با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی نیک روشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 881200
آگهی اصلاحی شرکت بیمه توسعه سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۰۴۴
پیرو آگهی صادره به شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۲۲/۸/۹۱ نوع شرکت سهامی عام صحیح میباشد که بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11383171
آگهی اصلاحی شرکت بیمه توسعه سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۰۴۴
پیرو آگهی صادره به شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۲۲/۸/۹۱ نوع شرکت سهامی عام صحیح میباشد که بدینوسیله اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 929313
آگهی تصمیمات شرکت بیمه توسعه سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۰۴۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۵/۹۱ خلیل خلیل زاده به ک م xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت اعتباری توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، قدرت اله اسدی به ک م xxxxxxxxx بنمایندگی شرکت شادان شهر باختر ش م xxxxxxxxxxxx بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و پدرام خلیل زاده به ک م xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت گسترش انفورماتیک ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید داود سیدمهدی به ک م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت زرین ساختمان خاور به ش م xxxxxxxxx۵۱ غلامرضا خلیل ارجمندی به ک م xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمان برج آوران به ش م xxxxxxxxx۴۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند حق امضا شرکت بشرح ذیل میباشد امضاء ثابت شرکت خلیل خلیل زاده و قدرت اله اسدی. امضا دوم شرکت پدرام خلیل زاده و غلامرضا خلیل ارجمندی و سید داود سیدمهدی. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، با یک امضا ثابت خلیل خلیل زاده و امضا دوم سید داود سیدمهدی یا غلامرضا خلیل ارجمندی یا امضا ثابت قدرت اله اسدی و امضا دوم پدرام خلیل زاده همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10304756
آگهی تصمیمات شرکت بیمه توسعه سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۰۴۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۵/۹۱ خلیل خلیل زاده به ک م xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت اعتباری توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، قدرت اله اسدی به ک م xxxxxxxxx بنمایندگی شرکت شادان شهر باختر ش م xxxxxxxxxxxx بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و پدرام خلیل زاده به ک م xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت گسترش انفورماتیک ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید داود سیدمهدی به ک م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت زرین ساختمان خاور به ش م xxxxxxxxx۵۱ غلامرضا خلیل ارجمندی به ک م xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمان برج آوران به ش م xxxxxxxxx۴۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند حق امضا شرکت بشرح ذیل میباشد امضاء ثابت شرکت خلیل خلیل زاده و قدرت اله اسدی. امضا دوم شرکت پدرام خلیل زاده و غلامرضا خلیل ارجمندی و سید داود سیدمهدی. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، با یک امضا ثابت خلیل خلیل زاده و امضا دوم سید داود سیدمهدی یا غلامرضا خلیل ارجمندی یا امضا ثابت قدرت اله اسدی و امضا دوم پدرام خلیل زاده همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 912005
آگهی تصمیمات شرکت بیمه توسعه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۰۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۷/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10670311
آگهی تصمیمات شرکت بیمه توسعه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۰۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۷/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732453
آگهی تصمیمات شرکت بیمه توسعه (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۰۰۷۵۲و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۲۵۰۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۸/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۹/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت شادان شهر باختر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی قدرت اله اسدی به کدملیxxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی غلامرضا خلیل ارجمندی به کدملیxxxxxxxxx۷ و شرکت گسترش انفورماتیک ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی پدرام خلیل زاده به کدملیxxxxxxxxx۴ و شرکت اعتباری توسعه به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی خلیل خلیل زاده به کدملیxxxxxxxxx۰۵ و شرکت زرین ساختمان خاور به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی سید داود سیدمهدی به کدملیxxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای اصلی و شرکت بهکار ساختمان آسیا به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی آزیتا دادفر به کدملیxxxxxxxxx۲ و شرکت طرح و توسعه ابنیه پایدار به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی سید بهمن سیدزارع به کدملیxxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۱/۸/۹۰ خلیل خلیل زاده به سمت رئیس هیئت مدیره، غلامرضا خلیل ارجمندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، قدرت اله اسدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب ایشان با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و سایر اسناد و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11662025
آگهی تصمیمات شرکت بیمه توسعه (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۰۰۷۵۲و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۲۵۰۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۱/۸/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۹/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت شادان شهر باختر به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی قدرت‌اله اسدی به کدملیxxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و ساختمانی برج‌آوران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی غلامرضا خلیل‌ارجمندی به کدملیxxxxxxxxx۷ و شرکت گسترش انفورماتیک ایرانیان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی پدرام خلیل‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۴ و شرکت اعتباری توسعه به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی خلیل خلیل‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۰۵ و شرکت زرین ساختمان خاور به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی سید داود سیدمهدی به کدملیxxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای اصلی و شرکت بهکار ساختمان آسیا به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی آزیتا دادفر به کدملیxxxxxxxxx۲ و شرکت طرح و توسعه ابنیه پایدار به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی سید بهمن سیدزارع به کدملیxxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۱/۸/۹۰ خلیل خلیل‌زاده به سمت رئیس هیئت‌مدیره، غلامرضا خلیل‌ارجمندی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، قدرت‌اله اسدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب ایشان با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و سایر اسناد و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11222415
آگهی تصمیمات شرکت بیمه توسعه سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۰۰۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۰۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۰ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11257377
آگهی تصمیمات شرکت بیمه توسعه (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۰۰۷۵۲و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۲۵۰۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۸۹ و اعلام تنفس مربوطه شرکت مزبورکه در تاریخ۱۷/۶/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبوررسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به سمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11812429
آگهی افزایش سرمایه شرکت بیمه توسعه سهامی عام بشماره ثبت ۲۰۰۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۰۴۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۶/۱۲/۸۸ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۴/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته‌‌‌ و مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxx۸/xxx۳ مورخ ۲۸/۴/۸۹ بانک رفاه کارگران شعبه چهارراه جهان کودک پرداخت گردیده است. ماده ۶ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۳/۴/۸۹ تکمیل امضاء گردیده‌است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12028238
آگهی تصمیمات شرکت بیمه توسعه (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۰۰۷۵۲و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۲۵۰۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۷/۸/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۵/۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت اعتباری توسعه و شرکت پتروشیمیایی دلفین و شرکت ‌سرمایه‌گذاری برج‌آوران و شرکت پی‌خرید‌کاوه و شرکت شادان شهر باختر به عنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره و شرکت توسعه و عمران طرح سازه و شرکت توسعه طرح و سازه ابنیه پایدار به عنوان اعضا علی‌البدل هیئت‌مدیره. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۱/۹/۸۸ خلیل خلیل‌زاده به نمایندگی از شرکت اعتباری توسعه به سمت رئیس هیئت‌مدیره، قدرت‌اله اسدی به نمایندگی از شرکت شادان شهر باختر به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و بهمن سیدزارع به نمایندگی ازشرکت پتروشیمیایی دلفین ‌و ناصر سلوکی‌طبالوندانی به نمایندگی از شرکت پی‌خرید‌کاوه به سمت عضو هیئت‌مدیره و آزیتا دادفر به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و ساختمانی برج‌آوران به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل و درغیاب مدیرعامل رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات