بیمه پارسیان

شرکت بیمه پارسیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102424818 ()
15
افراد
36
آگهی‌ها
200722
شماره ثبت
1382/1/9
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14713115
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۳/xxx۸ و مجوز شماره xxx۴۴/xxx/۹۸ مورخه ۲۸/۰۳/۹۸ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۲ ماده و ۲۳ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14713135
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/xxx۸ ومجوز شماره xxx۰۰/xxx/۹۸ مورخه ۱۵/۰۴/۹۸ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14152025
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۳۲/xxx/۹۷ مورخ ۲۳/۴/۹۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای ۱ سال مالی انتخاب شد. روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14048109
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/xxx/۹۶ مورخه ۲۸/۱۲/xxx۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کورش پرویزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت لیزینگ پارسیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای هادی اویارحسین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از گروه مالی بانک پارسیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای نادر صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از بانک پارسیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سیدعلی مدرسی نیا یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود، موضوع بندهای ۱ و ۳ و ۶ و ۷ و ۸ (به استثناء ظهر نویسی) و ۹ (بر اساس آیین نامه معاملات شرکت) و ۱۰ و ۱۴ و ۱۸ ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. ۲ تعیین صاحبان امضاء مجاز و نحوه امضاء اسناد و اوراق: ۱ کلیه مکاتبات عادی شرکت با یک امضاء مدیرعامل ۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از چک، سفته، تعهدنامه ارزی و قراردادها با دو امضاء مدیرعامل و هریک از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر دیگر از اعضاء هیئت مدیره و در هر صورت همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد_بود. صاحبان امضاء مجاز میتوانند با تصویب هیئت مدیره، حق امضاء خود را به ترتیب تعیین شده در ماده ۴۴ اساسنامه به دیگران واگذار نمایند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14048120
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۹/xxx/۹۷ مورخه ۰۴/۰۲/xxx۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود تدین، به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت صبا تأمین پارسیان به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14048137
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/xxx/۹۶ مورخه ۲۶/۱۲/xxx۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک پارسیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱، گروه مالی بانک پارسیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲، شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶، شرکت صبا تأمین پارسیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت لیزینگ پارسیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13632340
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۵۶/xxx/۹۶ مورخ ۱۵/۶/xxx۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13510836
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ , و اجازه پذیره نویسی و مجوز xxx xxxxxx , xxx مورخ ۱۴/۴/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxx۴۶/xxx/۹۶ مورخ ۱۲/۴/xxx۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مورخ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و محل اندوخته سرمایه‌ای و مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx۵۰ مورخ ۳۱/۲/xxx۶ بانک ملت شعبه ونک پارک پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12993476
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۵ و تاییدیه شماره xxx۲۷/xxx/۹۵ مورخ ۲۶/۴/xxx۵ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12906884
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/xxx۵ و مجوز بیمه مرکزی به شماره xxx۲۷/xxx/۹۵ مورخ ۱۹/۳/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی مدرسی نیا یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12794572
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸
پیرو آگهی بشماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۷/۱۱/۹۴ مربوط به صورتجلسه هیئت مدیره ۲۲/۹/۹۴ آقای نادر صفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت عضو هیئت مدیره از قلم افتاده_است که مراتب بدین ترتیب اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12654345
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/xxx۴ و مجوز شماره xxx۵۲/xxx/۹۴ مورخه ۳۰/۱۰/۹۴ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره: آقای کورش پرویزیان ش م xxxxxxxxx۱ بنمایدگی از بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید مهدی جلالی ش م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای هادی اویارحسین ش م xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. هیأت مدیره بخشی از اختیارات خود، موضوع بندهای ۱ و ۳ و ۶ و ۷ و ۸ (به استثناء ظهر نویسی) و ۹ (بر اساس آیین نامه معاملات شرکت) و ۱۰ و ۱۴ و ۱۸ ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12584229
آگهی تغییرات شرکت بيمه پارسيان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/xxx۴ و مجوز شماره xxx۱۹/xxx/۹۴ مورخه ۱۷/۹/۹۴ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:بانک پارسیان (شرکت سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱، تجارت الکترونیک پارسیان(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳، شرکت لیزینگ پارسیان(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ , شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12365980
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۰۰۷۲۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان ولیعصر بالاتر از بلوار میرداماد خیابان قبادیان پلاک ۲۲ به کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12386671
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۰۰۷۲۲ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/xxx۴ و مجوز شماره xxx۶۴/xxx/۹۴ مورخ ۱۳/۵/۹۴ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : جناب آقای دکتر کورش پرویزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک پارسیان به سمت رئیس هیأت مدیره تا پایان تصدی هیأت مدیره تعیین شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12275477
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۰۰۷۲۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/xxx۴ و مجوز بیمه مرکزی به شماره xxx۴۵/xxx/۹۴ مورخ ۹/۴/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12115232
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۳ ومجوز مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۵/۰۲/xxx۲ نامه شمارهxxxxxx,xxx مورخ ۲۴/۱۲/۹۳سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم عادی xxx۰ ریالی با نام از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزایش یافت و مبلغ xxx,xxx,xxx,xxx ریال طی گواهی شماره xxx/xxx۵ مورخ ۱۹/۱۲/۹۳ بانک ملت شعبه ونک پارک پرداخت گردید وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه ذیل ثبت تکمیل امضا گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716291
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/xxx۳ و باستناد مجوز به شماره xxx۹۶/xxx/۹۳ مورخ ۱۸/۰۸/۹۳ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نادرصفاجو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537448
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۳ و مجوز به شماره xxx۹۳/xxx/۹۳ مورخ ۲۲/۴/۹۳ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود تمسکی بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱بسمت عضو هیدت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1518817
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان سهامی عام شماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/xxx۳ پیرو مجوز بشماره xxx۲۸/xxx/۹۳ مورخ ۱۲/۳/۹۳ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460153
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۲/xxx۳ و پیرو مجوز به شماره xxx۶/xxx/۹۳ مورخ ۲۹/۲/۹۳ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای علی دیواندری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید مهدی جلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای هادی اویارحسین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت لیزینگ پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هادی اویارحسین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ را به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه مکاتبات عادی شرکت با یک امضاء مدیرعامل و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از چک، سفته، تعهدنامه ارزی و قراردادها با دو امضاء مدیرعامل و هر یک از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر دیگر از اعضاء هیئت مدیره و در هر صورت همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443489
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان سهامی عام شماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۲ و تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده و مجوز به شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران و پذیره نویسان طبق گواهی شماره xxxxxx مورخ ۱۱/۱۲/xxx۲ بانک پارسیان شعبه سپیدار به مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۲ ریال و طبق گواهی شماره xxxxxx مورخ ن۳۰/۱۰/xxx۲ بانک پارسیان شعبه خ افریقا نبش سپیدار به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۲/۲/۹۳ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443490
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان سهامی عام شماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/xxx۲ و تاییدیه شماره xxx۱/۶۲/۹۳ مورخ ۱۵/۰۲/۹۳ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند.
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳
شرکت لیزینگ پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲
بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196067
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی مختار و همکاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 654851
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۸/ت۳۲ مورخ ۸/۳/۹۱ شرکت بیمه پارسیان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ اعلام میدارد امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک سفته تعهدنامه ارزی و قراردادها با دو امضا مدیرعامل و هریک از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر دیگر از اعضای هیأت مدیره و در هر مورد همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11837476
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۸/ت۳۲ مورخ ۸/۳/۹۱ شرکت بیمه پارسیان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ اعلام میدارد امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک سفته تعهدنامه ارزی و قراردادها با دو امضا مدیرعامل‌و هریک از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر دیگر از اعضای هیأت مدیره و در هر مورد همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 611340
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان سهامی عام بشماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: هادی اویارحسین به کدملی xxxxxxxxx۶ به جای حسین کریم خان زند (خارج از اعضاء) بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از چک سفته تعهدنامه ارزی و قراردادها با دو امضاء مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد دیگر از اعضای هیئت مدیره و در صورت همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی شرکت با یک امضاء مدیرعامل معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10950241
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان سهامی عام بشماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: هادی اویارحسین به کدملی xxxxxxxxx۶ به جای حسین کریم‌خان‌زند (خارج از اعضاء) بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از چک سفته تعهدنامه ارزی و قراردادها با دو امضاء مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد دیگر از اعضای هیئت‌مدیره و در صورت همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی شرکت با یک امضاء مدیرعامل معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 572555
آگهی تصمیمات شرکت بیمه پارسیان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته تعهدنامه ارزی و قراردادها با دو امضای مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از دیگر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11434494
آگهی تصمیمات شرکت بیمه پارسیان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته تعهدنامه ارزی و قراردادها با دو امضای مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از دیگر اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11746741
آگهی تصمیمات شرکت بیمه پارسیان سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۶/۹۰ علیرضا فاطمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11195973
آگهی تصمیمات شرکت بیمه پارسیان سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۵/۹۰ علی سلیمانی‌شایسته به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد فطانت‌فردحقیقی به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت توسعه ساختمانی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت عضو هیئت‌مدیره و مجید شایسته به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و جمشید ایمانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت لیزینگ پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره و حسین کریم‌خان‌زند به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و کلیه مکاتبات عادی شرکت به امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از چک سفته تعهدنامه ارزی و قراردادها با دو امضا مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10376974
آگهی تصمیمات شرکت بیمه پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت (سخت حق) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ خستوئی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه ساختمانی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت لیزینگ پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11729415
آگهی تغییرات شرکت بیمه پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۷/۴/۸۹ اساسنامه جدید مشتمل بر۵۶ ماده و۲۳ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9952716
آگهی تصمیمات شرکت بیمه پارسیان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۰۰۷۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۷/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۲/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق بسمت بازرس اصلی و هوشنگ خستوئی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11442580
آگهی تصمیمات شرکت بیمه پارسیان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۱/۱۱/۸۸ و احکام صادره شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۱/۸۸ واصل گردید: علی سلیمانی شایسته به نمایندگی از بانک پارسیان بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مجید شایسته به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و حسین کریم‌خان‌زند خارج از اعضاء‌بسمت مدیرعامل و محمد فطانت به نمایندگی از شرکت توسعه ساختمان پارسیان و مهدی کرباسیان به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به سمت اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. هیئت‌مدیره بخشی از اختیارات خود موضوع بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ (به استثناء اموال غیرمنقول) و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۸ از ماده ۴۵ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. امضاء‌کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از چک و سفته و تعهدنامه ارزی و قراردادها با دو امضاء مدیرعامل و هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء‌ دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و در هر صورت همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات