انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10102420206 (فعال)
25
افراد
31
آگهی‌ها
200259
شماره ثبت
1381/12/14
تاریخ تأسیس

اشخاص انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران

در این بخش تمامی اشخاصی که در انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

شرکت‌های مادر انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. این بخش آزمایشی بوده و ممکن است دارای خطا باشد. برای دسترسی به این بخش پس از نهایی شدن، به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. این بخش آزمایشی بوده و ممکن است دارای خطا باشد. برای دسترسی به این بخش پس از نهایی شدن، به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14862575
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 200259 و شناسه ملی 10102420206
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 05/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1397 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی10100538203 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نکو نگرش به شناسه ملی14006516498به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید پ980729584907277 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14551249
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای موسی نامدار با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ را به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا عربی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ را به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره و آقای علی گودرزی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی امام خمینی ( ره ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ را به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند هیات مدیره دراجرای ماده ۴۴ اساسنامه اختیارات ذکرشده دربندهای ۱۳ ، ۱۰ ، ۷ ، ۶ ، ۴ ، ۱ و ماده ۴۰ اساسنامه رابه مدیرعامل تفویض نمود . کلیه اوراق واسناد تعهدآور ونیز کلیه چکها ، بروات ، سفته هاوسایر اوراق باامضای مدیرعامل ویکی از اعضاء هیات مدیره بامهر شرکت معتبر خواهد_بود واوراق عادی باامضای مدیرعامل ویا افراد مجاز ازطرف ایشان امضاء می‌گردد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14378800
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.
اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردید:
۱-شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
۲-شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸
۳-شرکت انبارهای عمو می و خدمات گمرکی امام خمینی (ره) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶
موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی داریا روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت تعیین گردبد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14365953
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.
اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردید:
۱-شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
۲-شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸
۳-شرکت انبارهای عمو می و خدمات گمرکی امام خمینی (ره) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶
موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی داریا روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت تعیین گردبد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13826234
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. آقای سیدعیسی احمدی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای علیرضا عربی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره، آقای علی گودرزی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی امام خمینی (ره) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو هیات مدیره. کلیه اوراق واسناد تعهدآور ونیز کلیه چکها، بروات، سفته هاوسایر اوراق باامضای مدیرعامل ویکی از اعضاء هیات مدیره بامهر شرکت معتبر خواهد_بود واوراق عادی باامضای مدیرعامل ویا افراد مجاز ازطرف ایشان امضاء میگردد. هیات مدیره دراجرای ماده ۴۴ اساسنامه اختیارات ذکرشده دربندهای ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۸، ۷، ۶، ۴، ۱ و ماده ۴۰ اساسنامه رابه مدیرعامل تفویض نمود و در خصوص بند ۱۲ ماده ۴۰ با نظر هیات مدیره صورت پذیرد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13749635
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶
پیرو آگهی شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۵/۰۸/xxx۶ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نیز کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق با امضای مدیرعامل و یا افراد مجاز از طرف ایشان امضاء میگردد صحیح می‌باشد که بدین وسیله اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13715409
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعیسی احمدی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای علیرضا عربی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره آقای علی گودرزی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی امام خمینی (ره) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. هیات مدیره دراجرای ماده ۴۴ اساسنامه اختیارات ذکرشده دربندهای ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۸، ۷، ۶، ۴، ۱ و ماده ۴۰ اساسنامه رابه مدیرعامل تفویض نمود و در خصوص بند ۱۲ ماده ۴۰ با نظر هیات مدیره صورت پذیرد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13561664
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۶ انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13160160
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهراب نریمانی اختر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی وخدمات گمرکی امام خمینی (ره) (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای سید عیسی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی وخدمات گمرکی غرب (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا عربی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی وخدمات گمرکی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان مدیرعامل وعضو هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - هیات مدیره دراجرای ماده ۴۴ اساسنامه اختیارات ذکرشده دربندهای ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۸، ۷، ۶، ۴، ۱ و ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه رابه مدیرعامل تفویض نمود و در خصوص بند ۱۲ ماده ۴۰ با نظر هیات مدیره صورت پذیرد. - کلیه اوراق واسناد تعهدآور ونیز کلیه چکها، بروات، سفته هاوسایر اوراق باامضای مدیرعامل ویکی از اعضاء هیات مدیره بامهر شرکت معتبر خواهد_بود واوراق عادی باامضای مدیرعامل و یا افراد مجاز ازطرف ایشان امضاء می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13160176
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران (سهامی عام) ش ملی xxxxxxxxx۷۰ - شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص) ش ملی xxxxxxxxx۸۸ - شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی امام خمینی (ره) (سهامی خاص) ش ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت اعضاء هیت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113077
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به «انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران (سهامی خاص)» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032346
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶
پیرو آگهی صادره شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۱/ ۵/ xxx۵ شماره شناسه ملی بازرس علی البدل موسسه حسابرسی و خدمات مالی داریا روش xxxxxxxxx۳۸ میباشد که مراتب بدینوسیله اصلاح میگردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12946609
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردید. شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران xxxxxxxxx۷۰ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب xxxxxxxxx۸۸ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی امام خمینی xxxxxxxxx۸۶ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان xxxxxxxxx۸۶ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا xxxxxxxxx۱۳ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی داریا روش به شناسه ملی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12710755
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف: اعضای هیات مدیره آقای سید عیسی احمدی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به جای آقای غلامرضامحمدخانی به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای سعید عبودی با کدملی xxxxxxxxx۴ به جای آقای جمشید قسوریان جهرمی به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی امام خمینی (ره) (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای علیرضا عربی با کدملی xxxxxxxxx۴ به جای آقای محمد رضاآقایی به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره و آقای محمد حسین آهنین پنجه ک م xxxxxxxxx۴ عضو هیات مدیره به عنوان نایب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند هیات مدیره در اجرای ماده ۴۴ اساسنامه اختیارات ذکر شده در بندهای ۱ - ۴ - ۶ - ۷ - ۸ - ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیر عامل تفویض نمود کلیه اوراق واسناد تعهدآور و نیز کلیه چک‌ها، بروات، سفته‌ها، و سایر اوراق به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و اوراق عادی به امضای مدیر عامل و یا افراد مجاز از طرف ایشان امضاء میگردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12356992
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۰۰۲۵۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶
پیرو آگهی شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxxمورخ ۱۶/۴/xxx۴ تاریخ صورتجلسه ۲۸/۲/xxx۴ وتصویب تراز و سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۳ صحیح می باشد که بدین وسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12272815
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۰۰۲۵۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶به عنوان بازرس اصلی و علیرضا رسولی با کدملیxxxxxxxxx۶به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج اگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1762109
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۰۰۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جمشید قسوریان جهرمی به ک.م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی امام خمینی(ره) به ش.م xxxxxxxxx۸۶ به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای غلامرضا محمدخانی به ک.م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب به ش.م xxxxxxxxx۸۸ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای محمدرضاآقائی به ک.م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به ش.م xxxxxxxxx۷۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و آقای محمد حسین آهنین پنجه به ک.م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا به ش.م xxxxxxxxx۱۳ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای سید عبداله احسانی به ک.م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان به ش.م xxxxxxxxx۸۶به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. هیأت مدیره در اجرای ماده ۴۴ اساسنامه اختیارات ذکر شده در بندهای ۱۳،۱۲،۱۱،۱۰،۸،۷،۶،۴،۱وماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود و در خصوص بند ۱۲ماده ۴۰با نظر هیأت مدیره صورت پذیرد. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و نیز کلیه چکها،بروات،سفته ها و سایر اوراق با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی با امضای مدیرعامل امضا می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1752558
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۲۰۰۲۵۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۲مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶به عنوان بازرس اصلی وآقای علیرضا رسولی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به قرارزیر برای به مدت ۲سال تعیین گردیدند: شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ شرکت انبارهای عمومی وخدمات گمرکی غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی امام خمینی ره به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1689835
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسین آهنین پنجه کدملی xxxxxxxxx۴ به جای آقای حمید عاملی به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1559287
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جمشید قسوریان جهرمی کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به جای علی ملک به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای غلامرضا محمد خانی کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت انبار های عمومی و خدمات گمرکی غرب شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به جای حسین افشاری به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای محمد رضا آقائی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت انبار های عمومی و خدمات گمرکی مجتمع امام خمینی(ره) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان مدیرعامل وعضو هیات مدیره و آقای حمید عاملی کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت انبار های عمومی و خدمات گمرکی مجتمع آستارا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای عبداله احسانی کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت انبار های عمومی و خدمات گمرکی مجتمع بازرگان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بعنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1491912
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره مرکب از سه یا پنج نفر عضو خواهد بود و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxx۶۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1266769
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل با شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و علی رضا رسولی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192103
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار سهامی خاص به شماره ثبت۲۰۰۲۵۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ حمید عاملی کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا برای بقیه مدت تصدی معرفی شد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 980047
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران مجتمع شهریار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۱ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی علی ملک به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی محسن علیاری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی امام خمینی (ره) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی محمدرضا آقایی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و مدیرعامل و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی سید عبداله احسانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی حسین افشاری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نیز کلیه چکها بروات و سفته ها و سایر اوراق با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیرعامل معتبر میباشد. اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱ـ۴ـ۶ـ۷ـ۸ـ۱۰ـ۱۱ـ۱۲ـ۱۳ از ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10840455
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۲۵۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و کوروش شایان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سهامی‌عام انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۳ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۸ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی امام خمینی (ره) به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۶.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651902
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۲۵۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و کوروش شایان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سهامی عام انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۳ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی امام خمینی (ره) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11050487
آگهی تصمیمات و افزایش سرمایه شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران مجتمع شهریار سهامی خاص بشماره ثبت ۲۰۰۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۲/۹۰ و فوق‌العاده مورخ۲۲/۱۲/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم بهxxx/xxx/۵ سهمxxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۰۴/۰۴/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است. نام شرکت به شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران مجتمع شهریار به شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. صورتهای مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ تصویب شد. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و کورش شایان به کدملیxxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9720129
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران مجتمع شهریار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۲/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و کوروش شایان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11881159
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدماتی گمرکی ایران مجتمع شهریار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۲۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲/۹/۸۹ سال مالی شرکت تغییر یافت و ماده۵۱ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11516863
آگهی تصمیمات در شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران مجتمع شهریار سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۰۰۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۷/۸۹ محمدسعید محبوبی به ش ملی xxxxxxxxx۶ بجای محمود داوطلب به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگز از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و هاشم آقاجانی به ش ملی xxxxxxxxx۱ بجای سید محسن خردمند به ش ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و هدایت‌اله فیض مهدوی به ش ملی xxxxxxxxx۵ بجای جمشید کریمی‌قشلاق به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی خدمات گمرکی مجتمع غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و جمشید کریمی‌قشلاق به ش ملی xxxxxxxxx۱ بجای آرش به‌داش به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و عباس پورندیم به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی خدمات گمرکی مجتمع امام خمینی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی توسط مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره امضاء گردند و در صورت عدم حضور مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود را به موجب بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ از ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11787453
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران مجتمع شهریار (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۰۰۲۵۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۱۲/۸۸ شرکت مزبورکه درتاریخ۲۵/۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۰/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود بسمت بازرس اصلی و محمدرضا گلچین‌پور بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات