پشتیبانی وخدمات مهندسی پرسی ایران گاز

شرکت پشتیبانی وخدمات مهندسی پرسی ایران گاز (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10102416532 (فعال)
17
افراد
41
آگهی‌ها
199868
شماره ثبت
1381/12/10
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14625752
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی وخدمات مهندسی پرسی ایران گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد حسن عنایت زاده شهرودی به شماره xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا رضوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازطرف شرکت پرسی ایران گاز تهران به شناسه ملی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره . آقای فرزاد جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت پرس سیلندر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل . کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی آقای جعفر لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14625763
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی وخدمات مهندسی پرسی ایران گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره را برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب نمود : شرکت پرسی ایران گاز ( سهامی عام ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ شرکت پرسی ایران گازتهران ( سهامی خاص ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت پرس سیلندر ( سهامی خاص ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14571609
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی وخدمات مهندسی پرسی ایران گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی ۳۰/۱۰/xxx۷ تصویب گردید . . – موسسه حسابرسی رایمندوهمکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی آگاهان وهمکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید . – روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14408176
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی وخدمات مهندسی پرسی ایران گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد حسن عنایت زاده شهرودی به شماره xxxxxxxxx۱ فرزند کریم به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز(سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان عضو و رئیس هیات مدیره ـ آقای علیرضا رضوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ فرزند مصطفی به نمایندگی ازطرف شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو و نایب رئیس هیات مدیره. ـ آقای فرزاد جعفری به شماره ملیxxxxxxxxx۴فرزند عباس به نمایندگی از طرف شرکت پرس سیلندر (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی آقای جعفر لطفی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ فرزند اسداله و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیات مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14378717
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی وخدمات مهندسی پرسی ایران گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی وخدمات مهندسی پرسی ایران گاز سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
هیأت مدیره قسمتی از اختیارات خود بشرح ذیل و مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیر عامل تفویض نمود:
۱- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی
۲- تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت حداکثر تا دو ماه قبل از ابتدای آن سال و پیشنهاد آن به مجمع عمومی جهت تصویب.
۳- در یافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات.
۴- تعهد ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.
۵- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی و انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، پیشنهاد تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، پیشنهاد تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولوکرارا" ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا" قاطع دعوی باشد ، دعوی خسارت ،استرداد دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن ، تأمین مدعی به ، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد
۶- تعین میزان استهلاک ها
۷- تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر ششماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت.
۸- تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود وزیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
۹- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.
۱۰- پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد xxx و xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
۱۱- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.
۱۲- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14354208
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی وخدمات مهندسی پرسی ایران گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی وخدمات مهندسی پرسی ایران گاز سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
هیأت مدیره قسمتی از اختیارات خود بشرح ذیل و مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیر عامل تفویض نمود:
۱- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی
۲- تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت حداکثر تا دو ماه قبل از ابتدای آن سال و پیشنهاد آن به مجمع عمومی جهت تصویب.
۳- در یافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات.
۴- تعهد ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.
۵- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی و انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، پیشنهاد تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، پیشنهاد تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولوکرارا" ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا" قاطع دعوی باشد ، دعوی خسارت ،استرداد دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن ، تأمین مدعی به ، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد
۶- تعین میزان استهلاک ها
۷- تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر ششماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت.
۸- تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود وزیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
۹- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.
۱۰- پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد xxx و xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
۱۱- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.
۱۲- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14333163
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی وخدمات مهندسی پرسی ایران گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسن عنایت زاده شهرودی به شماره xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گازشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره ـ آقای علیرضا رضوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از ش ـ رکت پرسی ایران گاز تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰بعنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمد کرمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پرس سیلندر شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای فرزاد جعفری به کدملیxxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی آقای جعفر لطفی به شماره ملی ۱ xxxxxx xxx و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14070642
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی وخدمات مهندسی پرسی ایران گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت داریاروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس علی ا لبدل برای مدت یکسال انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571196
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی وخدمات مهندسی پرسی ایران گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: ویلا خیابان شهید سپهبد قرنی خیابان شهید برادران شاداب پلاک ۷ ساختمان اداری و تجاری نیکو طبقه سوم واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440175
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی وخدمات مهندسی پرسی ایران گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس اصلی وآقای سیدعلیرضا موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی ا لبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سودو زیان سال مالیمنتهی به ۳۰/۱۰/۹۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440190
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی وخدمات مهندسی پرسی ایران گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پرسی ایران گاز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و شرکت پرسی ایران گازتهران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و شرکت ایران سیلندر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440196
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی وخدمات مهندسی پرسی ایران گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حسن عنایت زاده شهرودی به شماره xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان عضو غیرموظف و رئیس هیئت مدیره و علیرضا رضوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز تهران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو غیرموظف و نایب رئیس هیئت مدیره و سیدمحمد محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت ایران سیلندر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره و فرزاد جعفری به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی آقای جعفر لطفی به شماره ملی ۱ xxxxxx xxx فرزند اسداله و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13298328
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی وخدمات مهندسی پرسی ایران گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسن عنایت زاده شهرودی ش م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گازسهامی عام شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان عضو غیرموظف ورئیس هیئت مدیره آقای علیرضا رضوانی شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازطرف شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو غیرموظف و نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدمحمد محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت ایران سیلندر (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره وآقای فرزاد جعفری به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی آقای جعفر لطفی به شماره ملی ۱ xxxxxx xxx و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13023979
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی وخدمات مهندسی پرسی ایران گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد ولی علاالدینی به شماره xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان عضو غیرموظف و رئیس هیئت مدیره و علیرضا رضوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو غیرموظف و نایب رئیس هیئت مدیره و سیدمحمد محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت ایران سیلندر (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای فرزاد جعفری به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی آقای جعفر لطفی به شماره ملی ۱ xxxxxx xxx فرزند اسداله و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865333
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی وخدمات مهندسی پرسی ایران گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ولی علاء الدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازطرف ش رکت پرسی ایران گاز (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان عضو غیر موظف و رئیس هیات مدیره. آقای فرزاد جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو موظف و نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل. آقای عباس جمشیدی به شماره xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت ایران سیلندر (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو غیر موظف هیات مدیره. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی آقای جعفر لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیات مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12778196
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی وخدمات مهندسی پرسی ایران گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: – ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۴ به تصویب رسید. – مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس اصلی وآقای حمید چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. – روزنامه کثیرالانتشار اطلات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12612013
آگهی تغییرات شرکت پشتيباني وخدمات مهندسي پرسي ايران گاز شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۹۹۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای ابوالفضل نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازطرف شـرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان عضو و رئیس هیأت مدیره. - آقای فرزاد جعفری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو و نایب رئیس هیأت مدیره.و مدیرعامل - آقای عباس جمشیدی به شماره xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت ایران سیلندر (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی آقای جعفر لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیأت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12186509
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی وخدمات مهندسی پرسی‌ایران گاز سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۹۹۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید چگینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی ا لبدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح زیر انتخاب گردیدند: ـ شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ـ شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ـ شرکت ایران سیلندر (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12186510
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی وخدمات مهندسی پرسی‌ایران گاز سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۹۹۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازطرف ش ـ رکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای مهدی روحی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره. آقای عباس جمشیدی به شماره xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت ایران سیلندر (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای مهدی روحی بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی آقای جعفر لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1599636
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی وخدمات مهندسی پرسی ایران گاز شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۹۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: آقای ابولفضل نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پرسی ایران گاز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان رئیس هیأت مدیره و آقای حمید رضا شریفی به شماره xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت ایران سیلندر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای مهدی روحی به شماره ملی۷ ـ xxxxxx ـ xxx به نمایندگی شرکت پرسی ایران گاز تهران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو هیأت مدیره و آقای مهدی روحی بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند وکلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی آقای جعفر لطفی به شماره ملی ۱ ـ xxxxxx ـ xxx و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیأت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1599638
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی وخدمات مهندسی پرسی ایران گاز شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۹۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: آقای ابولفضل نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت پرسی ایران گاز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان رئیس هیأت مدیره و آقای مهدی روحی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت پرسی ایران گاز تهران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره و آقای عباس جمشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت ایران سیلندر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو هیأت مدیره و آقای مهدی روحی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی آقای جعفر لطفی به شماره ملی ۱ ـ xxxxxx ـ xxx فرزند اسداله و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیأت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1599641
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی وخدمات مهندسی پرسی ایران گاز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۹۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267175
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گازسهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/xxx۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حمیدرضا شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت ایران سیلندر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به جای سید حامد حجت قمی بسمت رئیس هیئت مدیره و ـ آقای خیراله علیرضائی نجار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ـ آقای مهدی روحی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز تهران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب اعضاء، با امضای مدیرعامل و مسئول مالی آقای جعفر لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشند. کلیه قراردادها پس از تصویب هیات مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1095939
آگهی تصمیمات شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۸۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به۳۰/۱۰/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش شماره ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ و شرکت پرسی ایران گاز تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ و شرکت ایران سیلندر سهامی خاص به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۶/۱۲/۹۱ خیراله علیرضا یی نجار به شماره ملیxxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی روحی به ش.مxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز تهران به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و سید حامد حجت قمی به ش.مxxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و جعفر لطفی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و در غیاب مدیرعامل یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1033600
آگهی تصمیمات شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱۰/۹۱ واصل گردید: خیراله علیرضائی نجار به ک. م xxxxxxxxx به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز به ک. م xxxxxxxxx۵۳ بعنوان عضو غیرموظف و رئیس هیئت مدیره و سید حامد حجت قمی به ک. م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت ایران سیلندر به ک. م xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره و مهدی روحی به ک. م xxxxxxxxx۷ کماکان بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی جعفر لطفی به ک. م xxxxxxxxx۱ و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726193
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز سهامی خاص بشماره ثبت۱۹۹۸۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۷/۸/۹۰ به موضوع شرکت عبارت انجام و ارائه خدمات فنی در زمینه بازرسی فنی و کنترل کیفی و بازسازی تجهیزات و ماشین آلات بازرسی ظروف تحت فشار و تجهیزات مرتبط بازرسی جوش و انجام آزمایشات غیرمـخرب بازرسی تاسیسات گاز مایع مشاوره اجرا خدمات فنی و مهندسی آموزش و راهبـری تاسـیسات در بخش انرژی اضـافه گـردید و مـاده مـربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11600251
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز سهامی خاص بشماره ثبت۱۹۹۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۷/۸/۹۰ به موضوع شرکت عبارت انجام و ارائه خدمات فنی در زمینه بازرسی فنی و کنترل کیفی و بازسازی تجهیزات و ماشین‌آلات بازرسی ظروف تحت فشار و تجهیزات مرتبط بازرسی جوش و انجام آزمایشات غیرمـخرب بازرسی تاسیسات گاز مایع مشاوره اجرا خدمات فنی و مهندسی آموزش و راهبـری تاسـیسات در بخش انرژی اضـافه گـردید و مـاده مـربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 724977
آگهی تصمیمات شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۹۸۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ ـ شرکت پرسی ایران گاز تهران سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ـ شرکت ایران سیلندر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ ـ خیراله علیرضائی نجار به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص بسمت عضو هیات مدیره و مجید شکوری گرکانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ایران سیلندر سهامی خاص به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی روحی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز تهران سهامی خاص بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب اعضای با مدیرعامل و مسئول مالی جعفرلطفی به کدملی xxxxxxxxx۱ و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه قراردادها بعد از تصویب هیات مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 725037
آگهی تصمیمات شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۹۸۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10689308
آگهی تصمیمات شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۹۸۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پرسی ایران گاز سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ ـ شرکت پرسی ایران گاز تهران سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ـ شرکت ایران سیلندر سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ ـ خیراله علیرضائی‌نجار به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز سهامی‌خاص بسمت عضو هیات‌مدیره و مجید شکوری‌گرکانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ایران سیلندر سهامی‌خاص به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی روحی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز تهران سهامی‌خاص بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب اعضای با مدیرعامل و مسئول مالی جعفرلطفی به کدملی xxxxxxxxx۱ و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه قراردادها بعد از تصویب هیات‌مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11332754
آگهی تصمیمات شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۹۸۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11634544
آگهی تصمیمات شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی گاز ایران سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۹۹۸۶۸ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۰ مجید شکوری‎گرکانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پسی ایران گاز مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و مهدی روحی به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و خیرا... علیرضائی‎نجار به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ برای بقیه مدت تصدی هیئتمدیره‎ـ مجید شکوری‎گرکانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی روحی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره و در غیاب اعضا با امضا مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت‎مدیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9785095
آگهی تصمیمات شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی گاز ایران سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۹۹۸۶۸ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۰ مجید شکوری‎گرکانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پسی ایران گاز مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و مهدی روحی به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و خیرا... علیرضائی‎نجار به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ برای بقیه مدت تصدی هیئتمدیره‎ـ مجید شکوری‎گرکانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی روحی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت‎مدیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11924863
آگهی تصمیمات شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی گاز ایران سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره۱۹۹۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۶/۹۰ مهدی روحی به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و مجید شکوری‎گرکانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و خیرا... علیرضائی‎نجار به کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ برای بقیه مدت تصدی هیئت‎مدیره‎ـ مهدی روحی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مجید شکوری‎گرکانی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا رضوانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت‎مدیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11867654
آگهی تصمیمات شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۹۸۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پرسی ایران گاز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و شرکت پرسی ایران گاز تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و شرکت پرسی ایران گاز مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11082351
آگهی تصمیمات در شرکت پشتیبانی وخدمات مهندسی پرسی ایران گاز سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۹۹۸۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۵/۸/۸۹ مجید شکوری‌گرکانی به ش‌ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز مازندران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و مهدی روحی به ش‌ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و میثم حسینقلی‌زاده به ‌ش‌ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا رضوانی به ش‌ملیxxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با مضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری و با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت‌مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره یا دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9668447
آگهی تصمیمات شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۹۸۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۸/۸۹ مهدی روحی دارای کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز تهران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و میثم حسینقلی‌زاده دارای کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۳ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و ساسان شاهرخی دارای کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز مازندران با شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره و علیرضا رضوانی دارای کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت‌مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10205595
آگهی تصمیمات شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۹۹۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۸۹ علی مکوندی به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز تهران به عنوان رئیس و عضو هیئت مدیره و میثم حسینقلی زاده به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز و ساسان شاهرخی به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز مازندران به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت و امضا کلیه قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10651826
آگهی تصمیمات در شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۹۹۸۶۸و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱/۳/۸۹ ساسان شاهرخی به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز مازندران به سمت رئیس هیئت‌مدیره و میثم حسینقلی‌زاده به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا رضوانی به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز تهران به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و درغیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهرشرکت معتبرمیباشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت‌مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10485687
آگهی تصمیمات شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۹۹۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۱۲/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۶/۲/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به سمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۸۸ عباسعلی بنی اسدی به نمایندگی از پرسی ایران گاز مازندران به سمت رئیس هیئت مدیره، میثم حسینقلی زاده به نمایندگی از پرسی ایران گاز به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، علیرضا رضوانی به نمایندگی از پرسی ایران گاز تهران به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11410123
آگهی تغییرات در شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز سهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۹۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۹/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: میثم حسینقلی‌زاده بجای فریدون حقیقی بعنوان نماینده شرکت پرسی ایران گاز در هیئت‌مدیره و علیرضا رضوانی بجای وهب اسلامی بعنوان نماینده شرکت پرسی ایران گاز تهران در هیئت‌مدیره و عباسعلی بنی‌اسدی بجای علی مکوندی بعنوان نماینده شرکت پرسی و ایران گاز مازندران در هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند. علیرضا رضوانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و میثم حسینقلی‌زاده بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و وهب اسلامی خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات