گروه فن اوا

شرکت گروه فن اوا (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10102411479 (فعال)
23
افراد
32
آگهی‌ها
199336
شماره ثبت
1381/11/29
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان انفورماتیک از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
صدور 1397/5/3 انقضا 1399/5/1

اشخاص گروه فن اوا

در این بخش تمامی اشخاصی که در گروه فن اوا دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
علی نوری
علی نوری
از 1397/11/16
ابوالفضل اله قلی زاده
ابوالفضل اله قلی زاده
عضو هیئت مدیره از 1397/11/16
محمد دولت آبادی
محمد دولت آبادی
نائب رئیس هیئت مدیره از 1397/11/16
حمیدرضا نائینی
حمیدرضا نائینی
عضو هیئت مدیره از 1397/11/16
سید ضیا ایمانی
سید ضیا ایمانی
رئیس هیئت مدیره از 1397/11/16
امین کلاه دوزان
امین کلاه دوزان
نائب رئیس هیئت مدیره از 1397/6/11
علی اصغر طراوتی
علی اصغر طراوتی
مدیر عامل از 1396/5/24
علی حکیم جوادی
علی حکیم جوادی
رئیس هیئت مدیره از 1396/5/24
مرتضی ترابی
مرتضی ترابی
عضو هیئت مدیره از 1395/5/4
مسیح مشهدی تفرشی
مسیح مشهدی تفرشی
رئیس هیئت مدیره از 1394/4/14
سید مهدی حسینی
سید مهدی حسینی
عضو هیئت مدیره از 1394/4/14
عباس هشی
عباس هشی
بازرس علی‌البدل از 1389/12/21
حمید رحمتیان
حمید رحمتیان
رئیس هیئت مدیره از 1389/12/21
کاظم نراقیان
کاظم نراقیان
از 1389/12/21
علی رضازاده بنا
علی رضازاده بنا
از 1389/12/21
سید محمود مظلوم پور
سید محمود مظلوم پور
نائب رئیس هیئت مدیره از 1389/12/21
روح اله رحیمی
روح اله رحیمی
از 1389/12/21
محمدرضا خونساریان
محمدرضا خونساریان
نائب رئیس هیئت مدیره از 1390/2/10
امیرحسین عزیزیان
امیرحسین عزیزیان
مدیر عامل از 1390/2/10
محمد اکبری
محمد اکبری
نائب رئیس هیئت مدیره از 1389/10/14
سید علی‌رضا چراغی
سید علی‌رضا چراغی
از 1389/10/14
حسین دامغانی
حسین دامغانی
مدیر عامل از 1389/10/14
علی‌رضا موتمنی
علی‌رضا موتمنی
عضو هیئت مدیره از 1392/8/19

شرکت‌های مادر گروه فن اوا

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در گروه فن اوا دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه گروه فن اوا

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که گروه فن اوا در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14999861
آگهی تغییرات شرکت گروه فن اوا شرکت سهامی عام به شماره ثبت 199336 و شناسه ملی 10102411479
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد واوراق تعهدآور و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دونفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری باامضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضاء هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است. پ981004386805101  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14685366
آگهی تغییرات شرکت گروه فن اوا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و جام جم جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند . شرکت سرمایه گذاری صدرآرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت مدیریت صنایع نوین تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ شرکت رشد پایدار ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت فناوران طلوع شبکه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14509069
آگهی تغییرات شرکت گروه فن اوا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای مهندس ابوالفضل اله قلی زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بجای آقای امین کلاه دوزان برای بقیه دوره تصدی در هیئت مدیره معرفی گردیدند . - آقای سیدضیاء ایمانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت نوآوران موج ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره . - آقای محمد دولت آبادی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنایع نوین تامین ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره . - آقای ابوالفضل اله قلی زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره . - آقای حمیدرضا نائینی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت فناوران طلوع شبکه ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره . - آقای علی نوری به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیر ایثار ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل . - هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود . - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی افتتاح یا بستن هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر - تهیه آئین نامه‌های اجرائی شرکت جهت پیشنهاد به هیئت مدیره - تهیه دستورالعمل‌های اجرائی مربوط به آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره - تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه شرکت - دریافت مطالبات در وجه شرکت و پرداخت دیون آنها - مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع و علامت تجاری و یا خرید ، تحصیل اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها پس از تصویب هیئت مدیره اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر داوری ، شامل : حق پژوهش ، فرجام ، تعیین وکیل ، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و بطور کلی اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری ، تعیین وکیل برای دادرسی و حق توکیل و توکیل در توکیل به غیر ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او ، تعیین مصدق و کارشناس ، دعوی خسارت ، استرداد دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن ، تأمین مدعی به ، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به بنام شرکت ، چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد بر اساس قوانین جاری کشور . - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل ، حقوق ، دستمزد ، انعام ، ترفیع ، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت ، مرخصی ، بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چهارچوب آئین نامه‌ها و مصوبات هیئت مدیره شرکت - تنظیم و عقد قرارداد با کارکنان و مشاوران شرکت و امضاء آن - عزل و نصب معاونین و مدیران مستقل شرکت در چهارچوب آئین نامه‌های شرکت به استثنای بالاترین مقام مالی - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها براساس تصویب هیئت مدیره - بررسی و اقدام جهت دریافت اعتبار و هرگونه تامین مالی از بانکها بر اساس ضوابط قانونی و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت اخذ تصمیم - تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس قانونی شرکت - تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و گزارشات مربوط به قانون مبارزه با پولشوئی . - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14358709
آگهی تغییرات شرکت گروه فن اوا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
آگهی تغییرات شرکت گروه فن اوا سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای سیدضیاء ایمانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت نوآوران موج به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ برای بقیه دوره تصدی در هیئت مدیره معرفی گردید
آقای سیدضیاء ایمانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت نوآوران موج به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امین کلاهدوزان به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای حمیدرضا نائینی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت فناوران طلوع شبکه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی نوری به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیر ایثار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای محمد دولت آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنایع نوین تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند
هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود.
نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. - تهیه آئین نامه های اجرائی شرکت جهت پیشنهاد به هیئت مدیره. - تهیه دستورالعمل های اجرائی مربوط به آئین نامه های مصوب هیئت مدیره. - تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه شرکت. - دریافت مطالبات در وجه شرکت و پرداخت دیون آنها. - مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع و علامت تجاری و یا خرید، تحصیل اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها پس از تصویب هیئت مدیره. - اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر داوری، شامل: حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و بطور کلی اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و حق توکیل و توکیل در توکیل به غیر ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او ، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت ، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعیً به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به بنام شرکت، چه در دادگاه ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد بر اساس قوانین جاری کشور. - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چهارچوب آئین نامه ها و مصوبات هیئت مدیره شرکت. - تنظیم و عقد قرارداد با کارکنان و مشاوران شرکت و امضاء آن. - عزل و نصب معاونین و مدیران مستقل شرکت در چهارچوب آئین نامه های شرکت به استثنای بالاترین مقام مالی. - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها براساس تصویب هیئت مدیره. - بررسی و اقدام جهت دریافت اعتبار و هرگونه تامین مالی از بانکها بر اساس ضوابط قانونی و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت اخذ تصمیم. - تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس قانونی شرکت. - تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و گزارشات مربوط به قانون مبارزه با پولشوئی.
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14120702
آگهی تغییرات شرکت گروه فن اوا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و جام جم جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14052068
آگهی تغییرات شرکت گروه فن اوا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران الوند خیابان الوند خیابان بیست و نهم پلاک ۳ طبقه اول واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13964905
آگهی تغییرات شرکت گروه فن اوا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی نوری به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیر ایثار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه دوره تصدی در هیئت مدیره انتخاب شدند. هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. تهیه آئین نامه‌های اجرائی شرکت جهت پیشنهاد به هیئت مدیره. تهیه دستورالعمل‌های اجرائی مربوط به آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه شرکت. دریافت مطالبات در وجه شرکت و پرداخت دیون آنها. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع و علامت تجاری و یا خرید، تحصیل اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها پس از تصویب هیئت مدیره. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر داوری، شامل: حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و بطور کلی اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و حق توکیل و توکیل در توکیل به غیرولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به بنام شرکت، چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد بر اساس قوانین جاری کشور. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چهارچوب آئین نامه‌ها و مصوبات هیئت مدیره شرکت. تنظیم و عقد قرارداد با کارکنان و مشاوران شرکت و امضاء آن. عزل و نصب معاونین و مدیران مستقل شرکت در چهارچوب آئین نامه‌های شرکت به استثنای بالاترین مقام مالی. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها براساس تصویب هیئت مدیره. بررسی و اقدام جهت دریافت اعتبار و هرگونه تامین مالی از بانکها بر اساس ضوابط قانونی و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت اخذ تصمیم. تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس قانونی شرکت. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و گزارشات مربوط به قانون مبارزه با پولشوئی. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13888442
آگهی تغییرات شرکت گروه فن اوا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/xxx۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۰/۰۱/xxx۶ و نامه شماره xxx xxx۴۸ , xxx مورخ ۹/۱۱/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم با نام xxx۰ ریالی که تماما از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی سهامداران تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۲ مورخه ۰۳/ ۱۱/xxx۶ بانک ملت شعبه دکتر فاطمی واریز گردیده است و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583822
آگهی تغییرات شرکت گروه فن اوا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - علی حکیم جوادی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت نوآوران موج به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و امین کلاهدوزان به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وحمیدرضا نائینی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت فناوران طلوع شبکه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضوء هیئت مدیره وعلی اصغر طراوتی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیر ایثار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و محمد دولت آبادی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنایع نوین تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. - اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. تهیه آئین نامه‌های اجرائی شرکت جهت پیشنهاد به هیئت مدیره. تهیه دستورالعمل‌های اجرائی مربوط به آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه شرکت. دریافت مطالبات در وجه شرکت و پرداخت دیون آنها. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع و علامت تجاری و یا خرید، تحصیل اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها پس از تصویب هیئت مدیره. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر داوری، شامل: حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و بطور کلی اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و حق توکیل و توکیل در توکیل به غیر ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به بنام شرکت، چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد بر اساس قوانین جاری کشور. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چهارچوب آئین نامه‌ها و مصوبات هیئت مدیره شرکت. تنظیم و عقد قرارداد با کارکنان و مشاوران شرکت و امضاء آن. عزل و نصب معاونین و مدیران مستقل شرکت در چهارچوب آئین نامه‌های شرکت به استثنای بالاترین مقام مالی. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها براساس تصویب هیئت مدیره. بررسی و اقدام جهت دریافت اعتبار و هرگونه تامین مالی از بانکها بر اساس ضوابط قانونی و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت اخذ تصمیم. تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس قانونی شرکت. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و گزارشات مربوط به قانون مبارزه با پولشوئی. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13455426
آگهی تغییرات شرکت گروه فن اوا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت فناوران طلوع شبکه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ شرکت مدیریت صنایع نوین تأمین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ شرکت حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیر ایتار (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت نوآوران موج (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13028262
آگهی تغییرات شرکت گروه فن اوا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی حکیم جوادی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت فناوران طلوع شبکه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای امین کلاهدوزان به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. - آقای محمد دولت آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنایع نوین تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره. - آقای مرتضی ترابی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیر ایثار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره. - آقای علی اصغر طراوتی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت نوآوران موج به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل. اختیارات مدیر عامل: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. تهیه آئین نامه‌های اجرائی شرکت جهت پیشنهاد به هیئت مدیره. تهیه دستورالعمل‌های اجرائی مربوط به آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران و پیشنهاد ایجاد و یا حذف نمایندگی و شعب در خارج از ایران به هیئت مدیره. تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه شرکت. افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات. دریافت مطالبات در وجه شرکت و پرداخت دیون آنها. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع و علامت تجاری و یا خرید، تحصیل، فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها پس از تصویب هیئت مدیره. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر داوری، شامل: حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و بطور کلی اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و حق توکیل و توکیل در توکیل به غیر ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملی ات اجرائی و اخذ محکوم به بنام شرکت، چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد بر اساس قوانین جاری کشور. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چهارچوب آئین نامه‌ها و مصوبات هیئت مدیره شرکت. تنظیم و عقد قرارداد با کارکنان و مشاوران شرکت و امضاء آن. عزل و نصب معاونین و مدیران مستقل شرکت در چهارچوب آئین نامه‌های شرکت به استثنای بالاترین مقام مالی. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها براساس تصویب هیئت مدیره. بررسی و اقدام جهت دریافت اعتبار و هرگونه تامین مالی از بانکها بر اساس ضوابط قانونی و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت اخذ تصمیم. تعیین میزان استهلاک با توجه به قوانین جاریه کشور. تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس قانونی شرکت. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و گزارشات مربوط به قانون مبارزه با پولشوئی. و نهایتا مجری کلیه مصوبات هیئت مدیره شرکت. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12771707
آگهی تغییرات شرکت گروه فن اوا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبت xxx۴ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شماره ثبت xxx۵۶ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12383394
آگهی تغییرات شرکت گروه فن اوا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. تهیه آئین نامه های اجرائی شرکت جهت پیشنهاد به هیئت مدیره. تهیه دستورالعمل های اجرائی مربوط به آئین نامه های مصوب هیئت مدیره. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران و پیشنهاد ایجاد و یا حذف نمایندگی و شعب در خارج از ایران به هیئت مدیره. تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه شرکت. افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات. دریافت مطالبات در وجه شرکت و پرداخت دیون آنها. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع و علامت تجاری و یا خرید، تحصیل، فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها پس از تصویب هیئت مدیره. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر داوری، شامل: حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و بطور کلی اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و حق توکیل و توکیل در توکیل به غیر ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعیً به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به بنام شرکت، چه در دادگاه ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد بر اساس قوانین جاری کشور. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چهارچوب آئین نامه ها و مصوبات هیئت مدیره شرکت. تنظیم و عقد قرارداد با کارکنان و مشاوران شرکت و امضاء آن. عزل و نصب معاونین و مدیران مستقل شرکت در چهارچوب آئین نامه های شرکت به استثنای بالاترین مقام مالی. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها براساس تصویب هیئت مدیره. بررسی و اقدام جهت دریافت اعتبار و هرگونه تامین مالی از بانکها بر اساس ضوابط قانونی و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت اخذ تصمیم. تعیین میزان استهلاک با توجه به قوانین جاریه کشور. تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس قانونی شرکت. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و گزارشات مربوط به قانون مبارزه با پولشوئی. و نهایتا مجری کلیه مصوبات هیئت مدیره شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12383393
آگهی تغییرات شرکت گروه فن اوا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسیح مشهدی تفرشی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت فناوران طلوع شبکه به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای امین کلاهدوزان به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای محمد دولت آبادی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنایع نوین تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سیدمهدی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیر ایثار به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای علی اصغر طراوتی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت نوآوران موج به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12303101
آگهی تغییرات شرکت گروه فن اوا سهامی‌عام به‌شماره ثبت ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت فناوران طلوع شبکه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شرکت نوآوران موج به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیر ایثار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت مدیریت صنایع نوین تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696991
آگهی تغییرات شرکت گروه فن اوا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل قانونی شرکت به تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان سرافراز، کوچه یازدهم، پلاک ۶، کدپستی xxxxxxxxx۵ انتقال گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405827
آگهی تغییرات شرکت گروه فن آوا شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۹۹۳۳۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی آزمودگان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1255334
آگهی تغییرات شرکت گروه فن آوا سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای کاظم نراقیان به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید محمود مظلوم پور به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنایع نوین تامین بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا موتمنی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای علی اصغر طراوتی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسیح مشهدی تفرشی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیات مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046101
آگهی تصمیمات شرکت گروه فن آوا سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۲ حمید رحمتیان به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید محمود مظلوم پور به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی مدیریت صنایع نوین تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا موتمنی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و علی اصغر طراوتی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و کاظم نراقیان به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی سرمایه گذاری دانایان پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بسمت عضو هیئت مدیره و حسین دامغانی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء انتخاب گردیدند و هیات مدیره اختبارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036267
آگهی تصمیمات شرکت گروه فن آوا سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و شرکت مدیریت صنایع نوین تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ و شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10940576
آگهی تصمیمات شرکت گروه فن آوا سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 907560
آگهی تصمیمات شرکت گروه فن آوا سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 553873
آگهی تصمیمات شرکت گروه فن آوا سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10263119
آگهی تصمیمات شرکت گروه فن آوا سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10390522
آگهی افزایش سرمایه شرکت گروه فن آوا سهامی عام بشماره ثبت ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۵/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۵/۸۹ و ۲۶/۱۱/۸۹ و ۱/۶/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxx/۱/۷۱ مورخ ۲۹/۵/۹۰ بانک صادرات ایران شعبه بازار پرداخت گردیده است و مبلغ xxx/xxx xxx/۳۳ ریال از محل مطالبات حال شده تامین گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۵/۶/۹۰ تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11682350
آگهی تغییرات در شرکت داده سامانه فن آوا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۱۹۹۵و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۳۴۲۶۸
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۰/۲/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: روح‌اله رحیمی به ش ملی xxxxxxxxx۰ بجای سید علیرضا چراغی به نمایندگی از شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا خوانساریان به ش ملی xxxxxxxxx۱ به جای ناصر نقاش‌زاده به نمایندگی از شرکت فن آوا سیستم به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و امیرحسین عزیزیان به ش ملی xxxxxxxxx۵ بجای مجتبی احمدی‌بصیر به نمایندگی از شرکت مشاوره فن‌آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11737216
آگهی اصلاحی شرکت گروه فن‌آوا سهامی عام بشماره ثبت ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
پیرو آگهی شماره xxx۵/ت۳۲ مورخ ۳۱/۱/۹۰ باستناد نامه وارده شماره xxx۲ مورخ ۲۰/۲/۹۰ نوع حقوقی شرکت سهامی عام می‌باشد که بدینوسیله تصحیح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11945028
آگهی تصمیمات شرکت گروه فن‌آوا سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی حمید رحمتیان به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه‌گذاری دانایان پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی کاظم نراقیان به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی علی رضازاده‌بنا به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت مدیریت صنایع نوین‌تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی سید محمود مظلوم‌پور به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی روح‌اله رحیمی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۱۲/۸۹ حمید رحمتیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره، سید محمود مظلوم‌پور به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، حسین دامغانی خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد در غیاب وی با امضا یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است هیئت‌مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10133294
آگهی تصمیمات شرکت گروه فن آوا سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل روح اله رحیمی به کدملی xxxxxxxxx۰ به جای کریم قاری زاده بعنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری آتیه صیا بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. بنابراین روح اله رحیمی و سید علیرضا چراغی به کدملی xxxxxxxxx۸ و حمید رحمتیان به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای هیئت مدیره و سید محمود مظلوم پور به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد اکبری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسین دامغانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10416613
آگهی تغییرات شرکت گروه فن آوا سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱/۸۹ ماده ۳ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: موضوع شرکت عبارتست از: ۱ تولید انواع محصولات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی و انتقال دیتا و ارائه هر نوع خدمات مربوط به آنها اعم از سخت افزار و نرم افزار و نرم افزارهای کاربردی. ۲ خرید و فروش واردات و صادرات قطعات و تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی و انتقال دیتا ۳ عقد قرارداد با کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات سازمان‌ها و نهادها و شرکتهای خصوصی و دولتی اعم از داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ۴ خرید و فروش سهام شرکتها در ارتباط با موضوع شرکت و اوراق مشارکت و سایر موارد در زمینه موضوع فعالیت شرکت. ۵ اخذ وام و تسهیلات و اعتبار از کلیه بانکهای داخلی و خارجی موسسات مالی و اعتباری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت. ۶ تاسیس هر نوع شرکت و پذیره نویسی در شرکتهای سهامی عام با موضوع فعالیت مشابه. ۷ ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور و قبول نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت از اشخاص حقیقی و حقوقی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی انجام سایر عملیات مجاز که مستقیما در زمینه موضوع فعالیت شرکت باشد و به موجب قوانین و مقررات برای این شرکت ممنوع نباشد. به استثنای هرگونه فعالیت در زمینه بسته‌های نرم افزاری و رسانه‌ای و چندرسانه‌ای. نشر دیجیتال و حامل‌های دیجیتال از قبیل سی دی و دی وی دی و بلوری و مانند آنها همچنین اماکن کسب و خدمات و تجهیزات و ماشین آلات و نرم افزارهای مخصوص فعالیت‌های یاد شده. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11977030
آگهی تصمیمات شرکت گروه فن آوا (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۲/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11954510
آگهی تغییرات شرکت گروه فن آوا سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۹۹۳۳۶و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۱/۸۹ حمید رحمتیان به عنوان عضو جدید هیئت‌مدیره بجای عزیزاله نور برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردید. سید محمود مظلوم‌پور بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد اکبری بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و کریم قاری‌زاده بسمت عضو هیئت‌مدیره و سید علیرضا چراغی بسمت عضو هیئت‌مدیره و حسین دامغانی خارج از هیئت‌مدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات