مهندسین مشاور جامع راه سازی و ساختمانی میهن

شرکت مهندسین مشاور جامع راه سازی و ساختمانی میهن (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10102411240 (فعال)
6
افراد
6
آگهی‌ها
199313
شماره ثبت
1381/11/26
تاریخ تأسیس

اشخاص مهندسین مشاور جامع راه سازی و ساختمانی میهن

در این بخش تمامی اشخاصی که در مهندسین مشاور جامع راه سازی و ساختمانی میهن دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 746486
آگهی تصمیمات شرکت جامع راهسازیو ساختمانی میهنسهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۳۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۲۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. محمدجعفر مفلح به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و پرویز مخصوص آبکنار به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11441362
آگهی تصمیمات شرکت جامع راهسازی و ساختمانی میهن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۲۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. محمدجعفر مفلح به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و پرویز مخصوص‌آبکنار به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9847553
آگهی تصمیمات شرکت جامع راه سازی و ساختمانی میهن سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۹۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۲۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. محمدجعفر مفلح به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و پرویز مخصوص‌آبکنار به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 542279

آگهی تصمیمات شرکت جامع راه سازی و ساختمانی میهن
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. محمدجعفر مفلح به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و پرویز مخصوص آبکنار به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9910192
آگهی تغییرات شرکت جامع راه سازی و ساختمانی میهن سهامی‌ خاص بشماره ثبت ۱۹۹۳۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۲۴۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ و مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/۱۰ سهم xxx/۱۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/۹۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx۲ مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ بانک سپه شعبه دکتر فاطمی پرداخت گردیده است. ماده اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۷/۱/۹۰ تکیمل امضاء گردیده است. محل شرکت به تهران ـ یوسف‌آباد ـ خ شهید مهیار مهرام ـ ک ۳۲ ـ پ ۲۸ ـ واحد اول ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. هیئت‌مدیره مرکب از ۳ تا ۵ نفر تعیین گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت. مطالعه و طراحی پروژه‌های عمرانی و سازندگی شامل مطالعات توجیهی مرحله اول و مرحله دوم و نظارت بر کارهای راه، راه‌آهن بزرگراه محوطه‌سازی ابنیه بتنی و فلزی ساختمان فرودگاه بنادر تاسیسات دریایی خطوط انتفال آب و فاضلاب تاسیسات تصفیه‌خانه فاضلاب خطوط انتقال گاز و ایستگاههای وابسته تاسیسات آبیاری زهکشی نقشه‌برداری مهندسی رودخانه سد و بناهای آبی GIS منابع طبیعی و صادرات و واردات کلیه کالاهای بازرگانی انعقاد قرارداد مشارکت و سرمایه‌گذاری با تمام اشخاص حقیقی و حقوقی و بطور کلی انجام هر گونه فعالیت که بطور مستقیم و غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. نام شرکت از جامع راه‌سازی و ساختمانی میهن به شرکت مهندسین مشاور جامع راه‌سازی و ساختمانی میهن تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ابراهیم کرگانی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و میر حسن سید پوراسماعیل‌زاد به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و امیرناصر سجادی‌نسب به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و سالار کرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و صبا سید پوراسماعیل‌زاد به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضای اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضای مدیرعامل به اتفاق امضای یکی‌دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و امضا اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10863120
آگهی تصمیمات شرکت جامع راه‌ سازی و ساختمان میهن سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۹۹۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۲۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۸/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸به تصویب رسید. محمدجعفر مفلح بسمت بازرس اصلی و پرویز مخصوص‌آبکنار بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات