سیمان ابیک

شرکت سیمان ابیک (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10102405220 (فعال)
23
افراد
38
آگهی‌ها
198702
شماره ثبت
1381/11/15
تاریخ تأسیس

اشخاص سیمان ابیک

در این بخش تمامی اشخاصی که در سیمان ابیک دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

شرکت‌های مادر سیمان ابیک

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در سیمان ابیک دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه سیمان ابیک

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سیمان ابیک در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14879937
آگهی تغییرات شرکت سیمان ابیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت 198702 و شناسه ملی 10102405220
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عزت ا... زنگنه به شماره ملی 3930216809 به عنوان عضو هیئت مدیره بجای آقای اسدا... عابدی شماره ملی6559712206 انتخاب گردیدند. آقای محمود موذن چی کدملی 0044287976 بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای عزت ا... زنگنه کدملی 3930216809 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره تعیین سمت گردیدند. سایر اعضاء هیئت مدیره کماکان برای باقیمانده مدت تصدی در سمت خود ابقاء گردیدند. پ980812850576804  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14765470
آگهی تغییرات شرکت سیمان ابیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی اعضا انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14411895
آگهی تغییرات شرکت سیمان ابیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسداله عابدی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس نو دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمود موذن چی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان بهبهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا بازوی بیدستانی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد ترامشلو بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر گرشاسبی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از جمله چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمناً کلیه چکها تا سقف پانصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و امضاء یکی از آقایان محمدجعفر باجلان یا احمد مقصودی با عنوان معاونت اقتصادی و معاونت مالی به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و امضاء یکی از آقایان محمدجعفر باجلان یا احمد مقصودی با عنوان معاونت اقتصادی و معاونت مالی به همراه مهر شرکت معتبر بوده و نقل و انتقال وجوه بین حسابهای بانکی شرکت از سقف تعیین شده(پانصد میلیون ریال) برای معاونین مالی و اقتصادی مستثنی می باشد و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: انجام کلیه تشریفات قانونی و اداری (بجز مواردیکه براساس قوانین مملکتی در صلاحیت اختصاصی و ذاتی هیات مدیره می باشد) ، عزل و نصب کلیه کارکنان و مأموران شرکت , تعیین شغل و تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج کارکنان و مأموران از خدمت و مرخصی و بازنشستگی آنان در چهار چوب آئین نامه ها و دستور العملهای مصوب هیات مدیره. تبصره: عزل و نصب معاونین با پیشنهاد مدیریت عامل و تصویب هیات مدیره می باشد. تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه کارکنان شرکت براساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیات مدیره. تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی جهت ارائه و اخذ مصوبه هیات مدیره و اجرای آن. تهیه و تنظیم مقررات , آئین نامه های داخلی شرکت و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب و پس از تصویب اجرای مقررات و آئین نامه های مزبور. پرداخت دیون و بدهی های جاری و وصول مطالبات. یشنهاد اصلاح اساسنامه به هیات مدیره جهت طرح در مجمع عمومی فوق العاده. پیشنهاد افتتاح حسابهای جاری , سپرده بنام شرکت در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری قانونی پس از تصویب هیات مدیره و انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حساب جاری و سپرده. نمایندگی شرکت در مراجع قضائی و طرح امواع دعاوی اعم از حقوقی و کیفری علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه علیه شرکت در کلیه موارد با حق توکیل و اعلام نتیجه اقدامات انجام شده در اولین جلسه هیات مدیره , با داشتن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی خصوصاً اختیارات مربوط به اعتراض به رأی , تجدید نظر , فرجام خواهی , مراجعه و اعتراض در شعب تشخیص دیوان عالی کشور و اعاده دادرسی , ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند , تعیین جاعل , ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور , تعیین مصدق و کارشناس , دعوی خسارت , استرداد دادخواست و دعوی و شکایت , جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث , ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی مزبور , دعوی متقابل و دفاع در قبال آن , قبول یا رد سوگند , صدور برگ اجرائی , تعقیب عملیات اجرائی ، اعمال مقررات قانون نحوه اجراء محکومیتهای مالی و اخذ محکومٌ به و وجوه ایداعی. خرید هر نوع مواد وکالاهای مورد نیاز , قطعات مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت و دارائیهای غیرمنقول و انجام هزینه های جاری تا سقف مندرج در آئین نامه معاملات شرکت با رعایت مفاد آئین نامه مزبور و سایر آئین نامه های مصوب هیات مدیره. فروش محصولات شرکت بر اساس آئین نامه ها و ضوابط مصوب مربوطه. اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در آراء صادره یا اجرای آنها. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام , اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و قضائی و خصوصی در حدود اختیارات تفویضی هیات مدیره. تهیه و تنظیم بودجه شرکت برای تصویب هیات مدیره. حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائیهای شرکت. پذیرش درخواست های متقاضیان نمایندگی فروش محصولات شرکت و اعطای نمایندگی فروش (عاملیت) به آنان و موافقت با تأسیس دفاتر فروش محصولات شرکت در شهرستانهای حوزه فعالیت شرکت و بررسی تخلفات نمایندگان (عاملین) فروش از حیث عدم رعایت ضوابط تعیین شده و در صورت لزوم اتخاذ تصمیم مبنی بر لغو نمایندگی (عاملیت) فروش متخلفین بر اساس ضوابط و آئین نامه های مربوطه. عقد هر نوع قرارداد در قالب آئین نامه معاملات شرکت و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در خصوص انواع معاملات (بجز فروش اموال غیرمنقول) و در مورد خرید و فروش اموال غیرمنقول پیشنهاد به هیات مدیره با ذکر جهات و مبانی آن جهت اتخاذ تصمیم در هیات مدیره. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر نوع اختراع نام و نشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. به امانت گذاشتن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها. تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه در خصوص تولید و فروش و پرسنلی با در نظرگرفتن ارقام مقایسه ای , ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیات مدیره و دلائل توجیهی مغایرتهای ایجاد شده. تهیه و ارائه گزارش مسائل و مشکلات و موارد مهم مبتلا به شرکت. تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در مواعد مقرر و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب نهائی. تهیه دستور جلسات هیات مدیره در مواعد مقرر و عندالاقتضاء ارائه آن به رئیس هیات مدیره جهت دعوت و تشکیل جلسات هیات مدیره. دعوت جلسات هیات مدیره در غیاب رئیس و نایب رئیس هیات مدیره. مطلع نمودن بازرس قانونی از معاملات موضوع ماده xxx لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب هیات مدیره. تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر میزان سود و کارمزد و یا هر نوع شرایطی که مقتضی باشد. (استقراض از طریق اوراق قرضه منوط به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14330795
آگهی تغییرات شرکت سیمان ابیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. ـ اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: ـ شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ ـ شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ ـ شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ ـ شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ ـ شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14202994
آگهی تغییرات شرکت سیمان ابیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اصغر گرشاسبی به کدملی xxxxxxxxx۲ به جای محمد فتوگرافی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردید و سایر اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی در سمت خود ابقاء گردیدند. اختیارات هیات مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمناً کلیه چکها تا سقف پانصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و امضاء یکی از آقایان محمدجعفر باجلان یا احمد مقصودی با عنوان معاونت اقتصادی و معاونت مالی به همراه مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و امضاء یکی از آقایان محمدجعفر باجلان یا احمد مقصودی با عنوان معاونت اقتصادی و معاونت مالی به همراه مهر شرکت معتبر بوده و نقل و انتقال وجوه بین حسابهای بانکی شرکت از سقف تعیین شده(پانصد میلیون ریال) برای معاونین مالی و اقتصادی مستثنی می باشد و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14078331
آگهی تغییرات شرکت سیمان ابیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/xxx۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۶ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال بموجب گواهی شماره ۸/xxx/۳۲ مورخ ۹/۳/xxx۶ بانک تجارت شعبه چهار راه جمهوری پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13585598
آگهی تغییرات شرکت سیمان ابیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13232573
آگهی تغییرات شرکت سیمان ابیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسدا … عابدی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره مهدی کریمی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره حمید فرمانی باروق بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان عضو هیئت مدیره محمدرضا بازوی بیدستانی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان عضو هیئت مدیره محمد فتوگرافی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا کلیه چکها تا سقف پانصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و امضاء یکی از آقایان محمدجعفر باجلان یا احمد مقصودی با عنوان معاونت اقتصادی و معاونت مالی به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و امضاء یکی از آقایان محمدجعفر باجلان یا احمد مقصودی با عنوان معاونت اقتصادی و معاونت مالی به همراه مهر شرکت معتبر بوده و نقل و انتقال وجوه بین حسابهای بانکی شرکت از سقف تعیین شده (پانصد میلیون ریال) برای معاونین مالی و اقتصادی مستثنی می‌باشد و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13232566
آگهی تغییرات شرکت سیمان ابیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۴ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: الف شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ ب شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ ج شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ د شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ ه شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12298110
آگهی تغییرات شرکت سیمان آبیک سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12265631
آگهی تغییرات شرکت سیمان آبیک سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۱۹۸۷۰۲ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۸/۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12260226
آگهی تغییرات شرکت سیمان ابیک شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۱۹۸۷۰۲ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۸/۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الحاق مواردی به موضوع شرکت: موضوع اصلی : تولید سیمان و فرآورده های مرتبط، احداث و توسعه و تجهیز کارخانجات تولید سیمان و کیسه ، مصالح ، قطعات پیش ساخته ساختمانی و بتون و بهره برداری و فروش محصولات آن - موضوع فرعی : انجام فعالیتهای آزمایشگاهی بعنوان ارائه دهنده خدمات آزمون/کالیبراسیون ، خرید و ساخت ماشین آلات و لوازم مورد نیاز و فروش آن ، احداث هر نوع ساختمان ، سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت های تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی و تحقیقاتی موجود یا شرکتهایی که تآسیس می شود ، انجام هر گونه معاملات تجاری (اعم از داخلی و خارجی ) در حدود موضوع شرکت و اقداماتی که برای انجام برنامه های مربوط به موضوع مزبور ضرورت دارد . (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم)به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634069
آگهی تغییرات شرکت سیمان ابیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه چکها تا سقف پانصدمیلیون ریال با امضاء مدیرعامل و آقای محمدجعفر باجلان بشماره ملی xxxxxxxxx۲ با عنوان معاونت مالی و اقتصادی به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و آقای محمدجعفر باجلان همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. نقل و انتقال وجوه بین حسابهای بانکی شرکت از سقف تعیین شده (پانصد میلیون ریال) برای معاونت مالی و اقتصادی مستثنی می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638457
آگهی تغییرات شرکت سیمان آبیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ شرکت سیمان فارس و خوزستان(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638456
آگهی تغییرات شرکت سیمان آبیک سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی لطفی بشماره ملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره محمدحسن رضائی عراقی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره غلامعباس میرزائی بشماره ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان عضو هیئت مدیره مهدی کریمی بشماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به عنوان عضو هیئت مدیره محمد فتوگرافی بشماره ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک،سفته، بروات، قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمناً کلیه چکها تا سقف پانصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و آقای محمدجعفر باجلان کد ملی xxxxxxxxx۲ همراه مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و آقای محمدجعفر باجلان همراه با مهر شرکت معتبر بوده و نقل و انتقال وجوه بین حسابهای بانکی شرکت از سقف تعیین شده(پانصد میلیون ریال) برای معاونت مالی و اقتصادی مستثنی می باشد و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442030
آگهی تغییرات شرکت سیمان آبیک شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ محمد فتوگرافی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به جای مهدی کریمی با ش.م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند.
ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ـ حدود اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1385286
آگهی تغییرات شرکت سیمان آبیک سهامی‌عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218645
آگهی تغییرات شرکت سیمان ابیک شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192529
آگهی تغییرات شرکت سنگهای تزئینی و گرانیتی نخل و کویر نهبندان
باستناد نامه شماره xxx/۹۲ مورخه ۲۲/۵/۹۲ و همچنین صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه در شرکت سنگهای تزئینی و گرانیتی نخل و کویر نهبندان (سهامی خاص) شماره ثبت xxx شناسه می xxxxxxxxx۲۱ تغییراتی حاصل که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد:
الف: باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی صورتهای مالی شامل ترازنامه سال xxx۱ شرکت و صورت سود و زیان دوره مالی منتهی به سال xxx۱ باتفاق آرای مورد تصویب مجمع قرار گرفت. همچنین مقرر گردید از مبلغ xxxxxx۴۴ ریال سود قابل تخصیص مبلغ xxxxxx۰ ریال بعنوان سود نقدی پرداخت و مابقی بحساب سود و زیان انباشته منتقل گردید.
ب: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی رهیافت و همکاران شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آقای مجید صفاتی بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به پایان اسفند xxx۲ انتخاب گردیدند.
ج: نظر به اینکه دو عضو از اعضای هیئت مدیره قبلی بشرح ذیل الف. شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص) xxx سهم خود را به شرکت گچ ماشینی فارس (سهامی خاص) واگذار نموده است. ب: شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) دارنده xxx۰ سهم از سهام شرکت سنگهای تزئینی و گرانیتی نخل و کویر نهبندان بوده است که در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ طی صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده همزمان و مشترک در شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان ادغام گردید که شرکتهای فوق الذکر فاقد شرایط عضویت در هیئت مدیره این شرکت می باشند.
فلذا اعضای جدید هیئت مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: ۱. شرکت سیمان آبیک (سهامی عام) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰، ۲. شرکت گچ ماشینی فارس (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱، ۳. شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۱ شناسه ملی xxxxxxxxxxxx.
د: میزان سهام: سرمایه شرکت به xxx۰۰ سهم هزار ریالی بانام تقسیم گردیده که سیمان آبیک دارای xxx۰ سهم، شرکت گچ ماشینی فارس دارای xxx۰ سهم، شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان دارای xxx۰ سهم می باشند.
ه: سایر موارد شرکت کما فی السابق بقوت خود باقیست.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک نهبندان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082825
آگهی تغییرات شرکت سیمان آبیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۲/۹۲ غلامعباس میرزائی به ش.م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به ش.م xxxxxxxxx۱۵ به جای اسفندیار سالاروند به ش.م xxxxxxxxx۸ و مهدی کریمی به ش.م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان به ش.م xxxxxxxxx۲۱ (سهامی عام) به جای حسین پاپی به ش.م xxxxxxxxx۶ و مرتضی لطفی به ش.م xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و انوشیروان باقری به ش.م xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند سایر اعضاء در سمت های خود ابقاء گردیدند. دارندگان حق امضاء مجاز موضوع ماده ۵۹ اساسنامه کماکان به شرح مصوبات قبلی به قوت خود باقی و معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 936005
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آبیک سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
با استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۹/۹۱ عیسی فرهادی به کدملی xxxxxxxxx۷ به جای مهدی واصلی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و حسین پاپی به کدملی xxxxxxxxx۶ به جای مهدی کریمی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند سایر اعضا در سمت های خود ابقا گردیدند دارندگان حق امضا مجاز موضوع ماده ۵۹ اساسنامه کماکان به شرح مصوبات قبلی به قوت خود معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11962560
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آبیک سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
با استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۹/۹۱ عیسی فرهادی به کدملی xxxxxxxxx۷ به جای مهدی واصلی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و حسین پاپی به کدملی xxxxxxxxx۶ به جای مهدی کریمی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند سایر اعضا در سمت‌های خود ابقا گردیدند دارندگان حق امضا مجاز موضوع ماده ۵۹ اساسنامه کماکان به شرح مصوبات قبلی به قوت خود معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 916859
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آبیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۸/۹۱ شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی جدید اسفندیار سالاروند به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و بقیه اعضا در سمت های خود ابقا گردیدند و همچنین حق امضا بقوت خود کمافی السابق باقیست.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9989139
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آبیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۸/۹۱ شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی جدید اسفندیار سالاروند به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند و بقیه اعضا در سمت‌های خود ابقا گردیدند و همچنین حق امضا بقوت خود کمافی‌السابق باقیست.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 860974
آگهی اصلاحی شرکت ارتباط سازان توانا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۴۰۹۷۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
پیرو آگهی شماره xxx۰۸/ت۳۲مورخ ۷/۹/۸۹ نوع شرکت با مسئولیت محدود صحیح میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10952485
آگهی اصلاحی شرکت ارتباط سازان توانا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۴۰۹۷۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
پیرو آگهی شماره xxx۰۸/ت۳۲مورخ ۷/۹/۸۹ نوع شرکت با مسئولیت محدود صحیح میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651954
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آبیک سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش ملیxxxxxxxxx۳۷ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا منتظری به ک مxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از سیمان فارس و خوزستان به ش مxxxxxxxxx۱۳ محمدحسن رضائی عراقی به ک مxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان به ش مxxxxxxxxx۸ سید مهدی واصلی به ک مxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس به ش مxxxxxxxxx۵۵ مهدی کریمی به ک مxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان به ش مxxxxxxxxx۲۱ مرتضی لطفی به ک مxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو به ش مxxxxxxxxx۲۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۴/۹۱ محمدرضا منتظری به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدحسن رضائی عراقی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی لطفی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه چکها تا سقفxxx/xxx/xxx ریال با امضاء مدیرعامل و محمدجعفر باجلان همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و محمد باجلان همراه با مهر شرکت معتبر است و نقل و انتقال وجوه بین حسابهای بانکی شرکت از سقف تعیین شده (xxx/xxx/xxx ریال) برای محمدجعفر باجلان مستثنی می باشد و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9925219
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آبیک سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش ملیxxxxxxxxx۳۷ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا منتظری به ک مxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از سیمان فارس و خوزستان به ش‌ مxxxxxxxxx۱۳ محمدحسن رضائی‌عراقی به ک مxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان به ش‌ مxxxxxxxxx۸ سید مهدی واصلی به ک مxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس به ش مxxxxxxxxx۵۵ مهدی کریمی به ک مxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان به ش مxxxxxxxxx۲۱ مرتضی لطفی به ک مxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو به ش مxxxxxxxxx۲۹ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۵/۴/۹۱ محمدرضا منتظری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدحسن رضائی‌عراقی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی لطفی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه چکها تا سقفxxx/xxx/xxx ریال با امضاء مدیرعامل و محمدجعفر باجلان همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و محمد باجلان همراه با مهر شرکت معتبر است و نقل و انتقال وجوه بین حسابهای بانکی شرکت از سقف تعیین شده (xxx/xxx/xxx ریال) برای محمدجعفر باجلان مستثنی می‌باشد و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11106765
آگهی تغییرات شرکت سیمان آبیک سهامی عام بشماره ثبت۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۱/۴/۹۰ خلیل جعفرزاده به کدملیxxxxxxxxx۲ به جای صادق افشار به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۵ و مهدی کریمی به کدملیxxxxxxxxx۰ به جای محمدمسعود سمیعی‌نژاد به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ به سمت اعضا هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند و محمدحسن رضائی‌عراقی به کدملیxxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت‌مدیره، سید مهدی واصلی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و اسفندیار سالاروند به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10911512
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آبیک سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید.

سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیر‌الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11395787
آگهی تغییرات شرکت سیمان آبیک سهامی عام بشماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۹/۳/xxx۰ موضوع فعالیت شرکت عبارتست از احداث و توسعه و تجهیز کارخانجات تولید سیمان کیسه و مصالح و قطعات پیش‎ساخته ساختمانی و بتون و بهره‎برداری و فروش محصولات آن خرید و ساخت ماشین‎آلات و لوازم مورد نیاز و فروش آنها احداث هر نوع ساختمان سرمایه‎گذاری و مشارکت در شرکتهای تولیدی خدماتی بازرگانی و تحقیقاتی موجود با شرکتهائی که تاسیس می‎شوند انجام هرگونه معاملات تجاری اعم از داخلی و خارجی در حدود موضوع شرکت و اقداماتی که برای انجام برنامه‎های مربوط به موضوع مزبور ضرورت دارد تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10805466
آگهی افزایش سرمایه شرکت سیمان آبیک سهامی‌ عام بشماره ثبت۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۶/۱۰/۸۸ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۷/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx/۱ ریالی با‌نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغxxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx/۳۲ مورخ ۱۰/۷/۸۹ بانک تجارت شعبه چهار راه جمهوری پرداخت گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۲۸/۹/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9553560
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آبیک سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۸/۸۹ واصل گردید: کلیه چکها تا سقف xxx.xxx.xxx ریال با امضای مدیرعامل و محمدجعفر باجلان به کد ملی xxxxxxxxx۲ (مدیر مالی) همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و محمدجعفر باجلان مدیر مالی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمناً نقل و انتقال وجوه بین حسابهای بانکی شرکت از سقف تعیین شده (xxx.xxx.xxx ریال) برای مدیر مالی مستثنی می‌باشد.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11347417
آگهی تغییرات شرکت سیمان آبیک سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۹۸۷۰۲و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۵/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۵/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت سیمان فارس و خوزستان به نمایندگی صادق افشار بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سیمان فارس نو به نمایندگی اسفندیار سالاروند بسمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و شرکت سیمان بهبهان به نمایندگی محمدمسعود سمیعی‌نژاد بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان به نمایندگی محمدحسن رضایی‌عراقی بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سیمان فارس به نمایندگی سید مهدی واصلی بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازجمله چک، سفته، بروات، قراردادها و بطورکلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در ۳ برگ پیوست صورتجلسه شامل ۲۹ بند تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10277010
آگهی تغییرات شرکت سیمان آبیک سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۴/۸۹ ماده ۳۹ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9910153
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آبیک سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
طبق صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۴/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۲/۸۹ واصل گردید: صادق افشار بجای رحمت‌اله روستاپور به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به سمت عضو و رئیس هیئت‌مدیره و محمدمسعود سمیعی‌نژاد بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره انتخاب و سایر سمتها نیز برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره ابقاء شدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11481552
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان آبیک (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۸/۱۲/۸۸ علاوه بر دارندگان امضای مجاز کلیه چکهای مربوط به حساب جاری مهر شمارهxxxxxxxxx بانک کشاورزی شعبه بهشتی کدxxx و حساب جاری جام شمارهxxxxxxxxx۸ بانک ملت شعبه آبیک کدxxx۰ و حساب جاری سپهر شمارهxxxxxxxxxxxx۳ نزد بانک صادرات شعبه آبیک کدxxx تا سقفxxx/xxx/xxxریال با امضای مدیرعامل و حسین غیبی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11935155
آگهی افزایش سرمایه شرکت سیمان آبیک سهامی عام ثبت‌ شده ‌به ‌شماره ۱۹۸۷۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۶/۱۰/۸۸ و هیئت‌مدیره مورخ ۸/۱۱/۸۸ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۶/۱/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات