لیزینگ خودروغدیر

شرکت لیزینگ خودروغدیر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102404600 ()
13
افراد
28
آگهی‌ها
198639
شماره ثبت
1381/11/9
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14820491
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ خودروغدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۸ و تایید بانک مرکزی به شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۲۴/۰۶/۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آرش اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به جای آقای امیرعباس صالحی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گواه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند.هیئت مدیره به اتفاق آراء اختیارات حاصله از مفاد ۵۱ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمودند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت عدم حضور مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. همچنین مقرر گردید کلیه مکاتبات و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت انجام گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14820505
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ خودروغدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/xxx۷ و تایید بانک مرکزی به شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۲۴/۰۶/۹۸ بتصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به جای آقای پیمان فروزش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تاپ سرویس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14654755
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ خودروغدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/xxx۷ و تاییدیه بانک مرکزی به شماره xxx۸۶/۹۸ مورخ ۲۲/۲/۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14588539
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ خودروغدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۲/۱۲/xxx۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای عثمان احمدی ( کدملی xxxxxxxxx۲ ) به نمایندگی شرکت مهندسی و تامین خدمات ایران خودرو دیزل ( اپکو ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امیرعباس صالحی ( کدملی xxxxxxxxx۱ ) به نمایندگی شرکت گواه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی حسین زاده امام ( کدملی xxxxxxxxx۲ ) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای پیمان فروزش ( کدملی xxxxxxxxx۵ ) به نمایندگی شرکت تاپ سرویس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسن صدری ( کدملی xxxxxxxxx۸ ) به نمایندگی شرکت توسعه خودرو کار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت عدم حضور مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار باشد . همچنین مقرر گردید کلیه مکاتبات و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت انجام گردد . هیئت مدیره به اتفاق آراء اختیارات حاصله از مفاد ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمودند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14489173
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ خودروغدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/xxx۷ و تاییدیه بانک مرکزی به شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۴/۱۰/۹۷ و سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۰۱/xxx مورخ ۱۶/۱۱/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : در راستای تطابق اساسنامه جدید شرکت با نمونه اساسنامه بانک مرکزی و بورس ، موضوع شرکت به شرح ذیل می‌باشد : ماده ۲ موضوع فعالیت شرکت عبارت است از تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیر منقول توسط شرکت و واگذاری آن به مشتری صرفا در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا ، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط . ماده ۳ شرکت می‌تواند در راستای موضوع فعالیت به شرح ماده ۲ این اساسنامه ، به انجام امور ذیل بپردازد : ۳ ۱ خرید وفروش انواع اوراق مالی اسلامی در چارچوب قوانین و مقررات ؛ ۳ ۲ دریافت نمایندگی و عاملیت منابع مالی از اشخاص ( به جزء بانک‌ها و موسسات اعتباری ) ، به منظور اعطای تسهیلات در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا ، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط ؛ ۳ ۳ مشارکت سندیکایی با سایر اشخاص ( به جزء بانک‌ها موسسات اعتباری ) ، به منظور اعطای تسهیلات در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا ، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط ؛ ۳ ۴ دریافت تسهیلات از موسسات اعتباری مجاز با رعایت مقررات ذی ربط ؛ تبصره شرکت مجاز به انجام اجاره کالا اعم از منقول و غیر منقول به مشتری بدون شرط انتقال مالکیت به وی ( اجاره عملیاتی ) نمی‌باشد . اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر xxx ماده و ۲۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14405972
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ خودروغدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۱۰/۷/۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و شرکت گواه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و شرکت توسعه خودروکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و شرکت تاپ سرویس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14269300
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ خودروغدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/xxx۶ و مجوز بانک مرکزی بشماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۵/۵/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۶ مود تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی هشیار بهمند xxxxxxxxx۴۶به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14075843
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ خودروغدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۶ و نامه شماره xxx۶۵/۹۷ مورخ ۱۲/۰۳/xxx۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرعباس صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره به جای آقای فرشاد بیاتین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت گواه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. ۲ آقای مهدی حسین زاده امام (کدملی xxxxxxxxx۲) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. ۳ هیئت مدیره به اتفاق آراء اختیارات حاصله از مفاد ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمودند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت عدم حضور مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13548024
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ خودروغدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/xxx۶ و تاییدیه بانک مرکزی به شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۵/۴/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13332713
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ خودروغدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/xxx۵ و تفویض اختیار حاصل از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/xxx۵ و به استناد مجوز‌های شماره xxx xxxxxx / xxx مورخ ۱۷/۹/xxx۵ و xxx xxxxxx / xxx مورخ ۲۶/۱۱/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۴/۸/xxx۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم بانام به ارزش هر سهم xxx۰ ریال از محل: ۱ تبدیل مطالبات حال شده سهامداران ۲ تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت (زمین) ۳ آورده نقدی افزایش یافت و مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به موجب گواهی شماره xxx/xxx۰/۷۲ مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ و مبلغ xxxxxxxxx۵۴ ریال به موجب گواهی xxx/xxx۰/۵/۷۲ مورخ ۲۰/۱۱/xxx۵ بانک صادرات ایران شعبه میدان محسنی پرداخت گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13315222
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ خودروغدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰
با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و مجوز شماره xxx - xxxxxx / xxx مورخ ۱۷/۹/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۴/۸/xxx۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۹/xxx۵ و اجازه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxx۳ در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی اصدار می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13087628
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ خودروغدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۶/۷/۹۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عثمان احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره به جای آقای هاشم یکه زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل (اپکو) به شماره ملی xxxxxxxxx۷۴ انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12835354
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ خودروغدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۱۵/۹۵ مورخه ۲۵/۲/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای سود (زیان)، سال مالی منتهی به ۳۰/ ۰۹/ xxx۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی نماگر حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12857211
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ خودروغدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/xxx۴ و مجوز شماره xxx۱۴/۹۵ مورخه ۲۵/۲/xxx۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو دیزل با نمایندگی هاشم یکه زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رییس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سمند با نمایندگی مهدی حسین زاده امام به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه خودرو کار با نمایندگی حسن صدری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت تاپ سرویس با نمایندگی پیمان فروزش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گواه با نمایندگی فرشاد بیاتین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقأ همراه با مهر شرکت و در صورت عدم حضور مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقأ همراه با مهر شرکت دارای اعتبار باشد. همچنین مقرر گردید امضاء کلیه اسناد عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت انجام گردد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی تنظیم و اجرا آئین نامه‌های داخلی شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها در چارچوب آئین نامه مصوب هیئت مدیره پیش بینی و تنظیم بودجه سالیانه شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی پس از تصویب هیئت مدیره. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت و بخشودگی جرائم تاخیر به تشخیص مدیرعامل در چارچوب آئین نامه مصوب هیئت مدیره تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. عقد هر نوع قرارداد در خصوص کلیه مسائل مربوط به اداره امور شرکت از جمله تغییر و تبدیل، فسخ، اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و خودروهایی که به عنوان بخشی از بدهی یا تمام آن از مشتری در اختیار شرکت قرار گرفت و خرید وفروش خودرو اعم از صفر، توقیفی و مستهلک متعلق به شرکت و اثاثه و ملزومات اداری و وصول مطالبات و … که مرتبط با موضوع شرکت باشد بالجمله انجام عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه. واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) تقاضا واقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری عقد هرگونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر، و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسه‌های رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت ضوابط و مقررات و اساسنامه حاضر، تأمین مالی بوسیله اوراق مشارکت، منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد_بود. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه جزایی و چه حقوقی، در هر یک از مراجعه اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضاوت تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسنادو دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف دعوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده پس از تصویب هیئت مدیره و تعیین دستور جلسه آنها. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12618698
آگهی تغییرات شرکت ليزينگ خودروغدير شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۹۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۸/xxx۴ و مجوز بانک مرکزی به شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۲۵/۹/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و شرکت توسعه خودروکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و شرکت گواه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و شرکت تاپ سرویس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12531431
آگهی تغییرات شرکت ليزينگ خودروغدير شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۹۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۲/xxx۳ و تاییدیه شماره xxxxxx/۹۴ مورخ۱۳/۰۸/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1744894
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ خودروغدیر سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۹۸۶۳۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/xxx۲ و مجوز بانک مرکزی بشماره xxxxxx مورخ ۳/۹/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی حسین زاده امام شماره ملیxxxxxxxxx۲به نمایندگی از شرکت ایران خودرو دیزل ش م xxxxxxxxx۱۴ به جای محمدهاشم زاده به عنوان نائب رئیس هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1565154
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ خودروغدیر سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۹۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/xxx۳ و تاییدیه شماره xxx۱۳ مورخ۱۷/۰۳/۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۲ بتصویب رسید. روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381574
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ خودرو غدیر سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۹۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین سمت گردیدند:
شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل به نمایندگی هاشم یکه زارع xxxxxxxxx۲ بسمت رییس هیئت مدیره و شرکت ایران خودرو دیزل به نمایندگی محمد هاشم زاده xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت اعتضاد غدیر به نمایندگی فرخ امیر طاهری xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تاپ سرویس به نمایندگی پیمان فروزش xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت گواه به نمایندگی فرشاد بیاتین xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340953
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ خودرو غدیر شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۹۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۳/۹۲ (نوبت دوم) تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورت های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱:
سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۹/۹۲
روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340969
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ خودرو غدیر شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۹۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شرکت های زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ـ شرکت ایران خودرو دیزل (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴
ـ شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸
ـ شرکت گواه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱
ـ شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل ـ اپکو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱
ـ شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل ـ آپکو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶
ـ شرکت تاپ سرویس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340970
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ خودرو غدیر شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۹۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای هاشم یکه زارع با ک. م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای فرخ امیرطاهری با ک. م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت اعتضاد غدیر به عنوان عضو هیئت مدیره آقای پیمان فروزش با ک. م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تاپ سرویس به عنوان عضو هیئت مدیره آقای فرشاد بیاتین با ک. م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گواه (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد هاشم زاده با ک. م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو دیزل به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 742133
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ خودرو غدیرسهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۶۳۹و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل فرخ امیرطاهری به ک.م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری غدیر به ش.م xxxxxxxxx۳۴ و فرشاد بیاتین به ک.م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گواه به ش.م xxxxxxxxx۴۱ و پیمان فروزش به ک.م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت تاپ سرویس به ش.م xxxxxxxxx۳۸ و محمد هاشم زاده به ک.م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت ایران خودرو دیزل به ش.م xxxxxxxxx۷۴ انتخاب گردیدند. فرشاد بیاتین به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد هاشم زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۲۹/۸/۹۱ تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در صورت عدم حضور مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. نشانی شرکت به تهران خ شهید مطهری خ میرعماد ک ۱۱ پ ۳ ک پ xxxxxxxxx۱ منتقل شد و هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را در ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9881050
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ خودرو غدیر سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۶۳۹و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل فرخ‌ امیرطاهری به ک.م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری غدیر به ش.م xxxxxxxxx۳۴ و فرشاد بیاتین به ک.م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گواه به ش.م xxxxxxxxx۴۱ و پیمان فروزش به ک.م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت تاپ سرویس به ش.م xxxxxxxxx۳۸ و محمد هاشم‌زاده به ک.م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت ایران خودرو دیزل به ش.م xxxxxxxxx۷۴ انتخاب گردیدند. فرشاد بیاتین به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد هاشم‌زاده به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۲۹/۸/۹۱ تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در صورت عدم حضور مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. نشانی شرکت به تهران خ شهید مطهری خ میرعماد ک ۱۱ پ ۳ ک‌پ xxxxxxxxx۱ منتقل شد و هیئت‌مدیره بخشی از اختیارات خود را در ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11309538
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ خودرو غدیر سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۶۳۹و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۷/۸۹ حمیدرضا مهرعلی به کدملی xxxxxxxxx۰ به جای همایون شیخ‌اسلامی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری غدیر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و پیمان فروزش به کدملی xxxxxxxxx۵ به جای سید علی‌اکبر میرحیدری به نمایندگی شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و علیرضا فاطمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به جای مسعود بهرامی‌نوید به نمایندگی از شرکت گواه به سمت عضو هیئت‌مدیره به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۱ و حسین محمدپورزرندی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شهاب‌الدین عزیزی‌خادم به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10072941
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ خودرو غدیر سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۹۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/۸۸ و ۱۱/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۳/۸۹ واصل گردید: سیدعلی اکبر میرحیدری به نمایندگی از شرکت ایران خودرو دیزل به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حسین محمدپورزندی به نمایندگی شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل به سمت رئیس هیئت مدیره و شهاب الدین عزیزی خادم به نمایندگی از شرکت تاپ سرویس به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود بهرامی نوید به نمایندگی از شرکت گواه به سمت عضو هیئت مدیره و همایون شیخ الاسلامی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9744138
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ خودرو غدیر سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۹۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۵/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9970684
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ خودرو غدیر سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۹۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۶۰۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۸/۸۸ اختیارات هیئت‌مدیره درماده ۳۷ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات