بهمن لیزینگ

شرکت بهمن لیزینگ (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102377650 ()
27
افراد
39
آگهی‌ها
195889
شماره ثبت
1381/9/16
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14806948
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/xxx۸ و تاییدیه بانک مرکزی به شماره xxxxxx/۹۸ مورخ۹/۶/۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14524951
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/xxx۷ و مجوزهای شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ بانک مرکزی جمهور اسلامی ایران و xxx۰۷ , xxx مورخ ۱۷/۱۱/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید : موضوع فعالیت شرکت عبارت است از تأمین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیرمنقول توسط شرکت و واگذاری آن به مشتری صرفا در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا ، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط . شرکت می‌تواند در راستای موضوع فعالیت به شرح ماده ۲ این اساسنامه ، به انجام امور ذیل بپردازد : خرید و فروش انواع اوراق مالی اسلامی در چارچوب قوانین و مقررات ؛ دریافت نمایندگی و عاملیت منابع مالی از اشخاص ( به جزء بانکها و مؤسسات اعتباری ) ، به منظور اعطای تسهیلات در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا ، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط ؛ مشارکت سندیکایی با سایر اشخاص ( به جزء بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ) ، به منظور اعطای تسهیلات در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا ، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط ؛ دریافت تسهیلات از مؤسسات اعتباری مجاز با رعایت مقررات ذی ربط ؛ تبصره شرکت مجاز به انجام اجاره کالا اعم از منقول و غیرمنقول به مشتری بدون شرط انتقال مالکیت به وی ) اجاره عملیاتی ( نمی باشد . اساسنامه جدیدی مشتمل بر xxx ماده و ۲۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14483273
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حق امضاء کلیه درخواست‌های فک رهن اسناد و فک پلاک خودروهای فروخته شده بصورت قرارداد اجاره به شرط تملیک با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء دو نفر از شش نفر معرفی شده به شرح ذیل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ۱ - مهران احمدی پور دوگوری به کدملی xxxxxxxxx۱ ۲ - کامبیز بالنده به کدملی xxxxxxxxx۱ ۳ - محمدرضا حیدری زاده پاشاکی به کدملی xxxxxxxxx۲ ۴ - رضا آهنجان به کدملی xxxxxxxxx۵ ۵ - مریم توحید اصل به کدملی xxxxxxxxx۳ ۶ - رضا ساعی به کدملی xxxxxxxxx۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14418207
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx / ۹۷ مورخ ۲۴/۰۹/xxx۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهزاد قنبری با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ حسین خضری با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ حمید رضا داود زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره ـ مرتضی شفیعی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ اسمعیل کاویانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد بود. هیئت مدیره با استفاده از اختیارات حاصله از ماده ۳۷ اساسنامه و به منظور تسریع در امور جاری شرکت اختیارات مشروحه ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: ۱ ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . ۲ ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . ۳ ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن )، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14253052
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx / ۹۷ مورخ ۱۷ / ۰۶ / xxx۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ شرکت شاسی سازایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ شرکت مزدایدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14217837
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخه ۱۷/۵/xxx۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهزاد قنبری با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲به سمت رئیس هیئت مدیره - حسین خضری با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - حمید رضا داود زاده با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره - مرتضی شفیعی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره - اسمعیل کاویانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هریک از دادگاه ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ،قراردادها، چکها ، بروات و سفته ها و غیره با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14120212
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخه ۱۰/۴/xxx۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله ایران خودرو ـ خیابان خاکی ـ بزرگراه امیر سر لشگر ش حسین لشگری ـ پلاک xxx ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13745331
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۵/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx / ۹۶ مورخ ۳۰ / ۰۸ / xxx۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین خضری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به جای مهرداد امینی خویی به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13681427
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۶ و نامه شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲/۷/xxx۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی شفیعی با کدملی xxxxxxxxx۶ به جای آقای میرحکیم حسینی خشه حیران به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13607435
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۰/۰۵/xxx۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13245199
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخه ۰۵/۱۰/xxx۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای منصور پورزرین با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای میرحکیم حسینی خشه حیران با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره. آقای حمیدرضا داودزاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت عضو هیات مدیره. - آقای مهرداد امینی خوئی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیات مدیره. آقای بهزاد قنبری با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. اختیارات مشروحه در بندهای ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده عیله شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قرادادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13169287
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۰۷/xxx۵ و باستناد مجوز به شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۹/۰۸/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند: ۱ - شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ ۲ - شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ ۳ - شرکت بازرگانی عصر بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ۴ - شرکت شاسی ساز ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ۵ - شرکت مزدا یدک (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963422
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۷/۴/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12887534
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/xxx۴ ومجوز xxx۵۶/۹۵ مورخ ۲۴/۳/xxx۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید قاسمی سورکی باکدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از طرف شرکت گروه بهمن باشناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدعلی اخوان باکدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری مانا نوین باشناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای میرحکیم حسینی باکدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدر آرین باشناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای اسماعیل کاویانی باکدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی سروش بهمن باشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهزاد قنبری باکدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان باشناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل واگذار گردید: نمایندگی شرکت در برابر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و کلیه ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی و مراجع قضائی. نصب و عزل کلیه مدیران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و مزایا و پاداش امور رفاهی، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدامی و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بیمه و بازنشستگی آنان برابر ضوابط و مقررات قانونی و آئین نامه‌های گروه بهمن. افتتاح انواع حسابهای بانکی بنام شرکت در داخل و خارج از کشور. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود و متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبول، پرداخت و واخواست اوراق و اسناد تجاری. دریافت وام و تسهیلات بانکی از بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. انعقاد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد. امانت گزاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی معتبر و استرداد آنها. اقامه هر گونه دعوی حقوقی و جزائی در محاکم قضائی و دیوان عدالت اداری و سازمانها علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شرکت بهر خواسته و میزان با حق واخواهی، تجدید نظر خواهی_، پژوهش، فرجام خواهی_، اعاده دادرسی، مصالحه، تعیین وکیل سازش، ادعای جعل یا انکار تردید نسبت به سند طرف استرداد سند تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری، تعیین داور با اختیار صلح و سازش یا بدون اختیار مصالحه با حق توکیل به غیرولو کرارا. تعیین مصدق و کارشناس اقرار در ماهیت دعوی و یا به امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت، استرداد دادخواست و دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی وارد ثالث، دعوی متقابل و دفاع از دعوی مزبور درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی تا حصول نتیجه نهایی، اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر اجرای ثبت اسناد. تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت اخذ محکوم به اعلام رضایت، معرفی یا جرح شهود، ایراد، معاینه و تحقیق محلی، تامین دلیل، تامین خواسته و بطور کلی با حق اختیارات ناشی از قوانین آئین دادرسی مدنی و کیفری. تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس قانونی شرکت. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق مقررات قانون تجارت و ضوابط و دستورالعمل‌های نهادهای مرتبط. تعیین روشهای فروش در چارچوب مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از جمله چک، سفته، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفاقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفاقا با مهر شرکت و سایر مکاتبات و امور جاری و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12845206
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/xxx۵ واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/xxx۴ وتائیدیه‌های شماره xxx۳۳/۹۵ مورخ ۹/۳/xxx۵ بانک مرکزی و xxx - xxxxxx / xxx مورخ ۴/۳/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد به مبلغ xxx میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال وآورده نقدی به مبلغ xxxxxxxxx/۲۲ ریال که طی گواهی‌های بانکی به شماره‌های xxx/۹۵/xxx مورخ ۴/۳/۹۵ و ۳۰/xxx/۹۵ مورخ ۳۱/۱/۹۵ بانک اقتصاد نوین شعبه پارک ساعی واریز گردیده است افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ xxx میلیارد ریال منقسم به xxx میلیون سهم یکهزار ریالی بانام میباشد. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12824222
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/xxx۴ ومجوز شماره xxx۳۸/۹۵ مورخ ۱۴/۲/۹۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت گروه بهمن (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ شرکت سرمایه گذاری صدرآرین (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت سرمایه گذاری مانانوین (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12367023
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۴ و مجوز شماره xxx۰۴ مورخ ۳۰/۳/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به سال xxx۳ به تصویب. رسید. موسسه حسابرسی راده به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1689694
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxxمورخ ۱۸/۴/۹۳بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی وترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ تصویب شد موسسه حسابرسی راده به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲به عنوان بازرس اصلی شرکت وموسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1461889
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ سهامی عام شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/۹۲ و مجوز شماره xxx۱ مورخ ۱۸/۱/۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
فک رهن اسناد و فک پلاک خودروهای فروخته شده بصورت قرارداد اجاره به شرط تملیک یا فروش اقساطی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب آقایان با امضاء دو نفر از ده نفر از آقایان: بهزاد قنبری دارای کدملی xxxxxxxxx۶، محمود رضا ستاورز دارای کدملی xxxxxxxxx۳، رضا آهنجان دارای کدملی xxxxxxxxx۵، محمد مهدی صارمی دارای کدملی xxxxxxxxx۰، علی نور محمدی دارای کدملی xxxxxxxxx۸، کامبیز بالنده دارای کدملی xxxxxxxxx۱، محمد طه کریمی دارای کدملی xxxxxxxxx۱، محمدرضا حیدری زاده دارای کدملی xxxxxxxxx۲، قاسم رحمتیان دارای کدملی xxxxxxxxx۳ و خانم: مریم توحیدی دارای کدملی xxxxxxxxx۳ همراه با مهر شرکت که بر اساس نامه رسمی با امضاء و مهر شرکت معرفی می گردند دارای اعتبار است.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378182
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید.
ـ آقای جعفر صالح با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بسمت رئیس هیئت مدیره
ـ آقای محمدعلی اخوان با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت مزدا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره
ـ آقای میرحکیم حسینی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی عصر بهمن با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بسمت عضو هیئت مدیره
ـ آقای اسماعیل کاویانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی سروش بهمن با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت عضو هیئت مدیره
ـ آقای بهزاد قنبری با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت شاسی ساز ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل.
کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از جمله چک، سفته، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفاقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفاقاً با مهر شرکت و سایر مکاتبات و امور جاری و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اختیارات هییت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل واگذار گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378183
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:گروه بهمن با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ شرکت بازرگانی عصر بهمن با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ شرکت بازرگانی سروش بهمن با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ شرکت مزدا یک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ شرکت ساشی ساز ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378184
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی شاهدان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگر حساب به شماره شناسه xxxxxxxxx۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات و روزنامه جمهوری اسلامی ایران به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1201876
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۵/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای جعفر صالح با کدملیxxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت مزدا یدک با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۳ به جای آقای علی حاجی باقری به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. بنابراین سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح زیر قرار گرفت. آقای محمدعلی اخوان به سمت رئیس هیئت مدیره کدملیxxxxxxxxx۳ آقای جعفر صالح به سمت نائب رئیس هیئت مدیره کدملیxxxxxxxxx۰ آقای بهزاد قنبری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کدملیxxxxxxxxx۶ آقای میرحکیم حسینی به سمت عضو هیئت مدیره کدملیxxxxxxxxx۸ اسماعیل اسمعیل کاویانی به سمت عضو هیئت مدیره کدملیxxxxxxxxx۱
کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء متفاقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء همراه, متفاقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 970534
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۹/۹۱ و مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ش م xxxxxx مورخ ۱۲/۱۰/۹۱ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۷ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت به شرح ذیل به اطلاع عموم آگهی می گردد. نام و شماره ثبت شرکت شرکت بهمن لیزینگ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ موضوع شرکت موضوعات اصلی خرید انواع کالا و اموال منقول و غیرمنقول (مطابق بندهای الف و ب و ج ماده ۵ دستورالعمل تاسیس فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ مصوب ۱۶/۴/۸۶ شورای پول و اعتبار و واگذاری آنها به متقاضیان در قالب عقود اجاره یا فروش اقساطی. موضوعات فرعی: خرید و فروش انواع اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل های ذیربط تبصره: شرکت مجاز نیست سهام بانک یا موسسه اعتباری را که بی واسطه یا باواسطه سهامدار شرکت محسوب می شود خریداری نماید. مرکز اصلی شرکت و نشانی شعب شرکت تهران خ ولیعصر بالاتر از پارک ساعی کوچه ۳۶ پ ۵ ک پ xxxxxxxxx۱ می باشد ضمنا شرکت فاقد شعبه می باشد. مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. سرمایه شرکت xxx/xxx/xxx/xxx ریال تمام پرداخت شده است. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد. هویت کامل رئیس و اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت گروه بهمن به ش م xxxxxxxxx۰۲ بنمایندگی محمدعلی اخوان به ک م xxxxxxxxx۳ فرزند اصغر به ش ش xxx رئیس هیئت مدیره شرکت مزدا یدک به ش م xxxxxxxxx۳۳ بنمایندگی علی حاجی باقری فرزند محمدتقی به ش ش xxx۵ و ک م xxxxxxxxx۱ نائب رئیس هیئت مدیره شرکت شاسی ساز ایران به ش م xxxxxxxxx۷۲ بنمایندگی بهزاد قنبری فرزند سالار به ش ش ۲ و ک م xxxxxxxxx۶ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت عصر بهمن به ش م xxxxxxxxx۷۲ بنمایندگی میر حکیم حسینی فرزند میر ایوب به ش ش xxx و ک م xxxxxxxxx۸ عضو هیئت مدیره شرکت سروش بهمن به ش م xxxxxxxxx۲۸ بنمایندگی اسمعیل کاویانی فرزند مصطفی به ش ش xxx به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت فاقد عضو علی البدل می باشد. شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رای گیری ماده ۱۹ اساسنامه در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می توانند شخصا یا وکیل قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. تبصره در صورت نقل و انتقال سهام سهامداران جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت اعلامیه خرید سهام گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام اصل ورقه سهام ـ تائیدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه تقسیم سود بر اساس مفاد ماده ۹۰ قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت صورت میگیرد بر اساس ماده ۵۱ اساسنامه وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام میشود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. بر اساس ماده ۵۳ اساسنامه هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده ۵۲ اساسنامه منحل گردد. تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است. بدهی جاری شرکت xxx/xxx/۱ میلیون ریال ـ بدهی غیرجاری شرکت مبلغ xxx/xxx میلیون ریال مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است xxx/xxx/۱ میلیون ریال. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکت ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10169155
آگهی افزایش سرمایه شرکت بهمن لیزینگسهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/۶ سهم xxx/xxx ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته_است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۳/۹/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 923928
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: فک رهن اسناد و فک پلاک خودروهای فروخته شده بصورت قرارداد اجاره بشرط تملیک یا فروش اقساطی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب آقایان، با امضای دو نفر از ده نفر حمید محمودکلایه با کدملی xxxxxxxxx۷ علی بهرامی با کدملی xxxxxxxxx۲ رحیم سعادتی نیا با کدملی xxxxxxxxx۲ کامبیز بالنده با کدملی xxxxxxxxx۱ مریم توحیداصل با کدملی xxxxxxxxx۳ فهیمه حسین نژاد با کدملی xxxxxxxxx۹ محمدرضا حیدری زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ علیرضا حبیبیان با کدملی xxxxxxxxx۲ و رحیم دیانت با کـدملـی xxxxxxxxx۱ با امـضاء و مـهر شـرکت معتبـر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11524398
آگهی تغییرات شرکت بهمن لیزینگ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: فک رهن اسناد و فک پلاک خودروهای فروخته شده بصورت قرارداد اجاره بشرط تملیک یا فروش اقساطی با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب آقایان، با امضای دو نفر از ده نفر حمید محمودکلایه با کدملی xxxxxxxxx۷ علی بهرامی با کدملی xxxxxxxxx۲ رحیم سعادتی‌نیا با کدملی xxxxxxxxx۲ کامبیز بالنده با کدملی xxxxxxxxx۱ مریم توحیداصل با کدملی xxxxxxxxx۳ فهیمه حسین‌نژاد با کدملی xxxxxxxxx۹ محمدرضا حیدری‌زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ علیرضا حبیبیان با کدملی xxxxxxxxx۲ و رحیم دیانت با کـدملـی xxxxxxxxx۱ با امـضاء و مـهر شـرکت معتبـر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749019
آگهی تصمیمات شرکت بهمن لیزینگسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۹۵۸۸۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۷/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی اخوان به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به ش م xxxxxxxxx۰۲ و میرحکیم حسینی به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن (سهامی خاص) به ش م xxxxxxxxx۷۲ و اسمعیل کاویانی به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به ش م xxxxxxxxx۲۸ و علی حاجی باقری به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک (سهامی عام) به ش م xxxxxxxxx۳۳ و شرکت شاسی ساز ایران (سهامی عام) به ش م xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی بهزاد قنبری به ک م xxxxxxxxx۶ و اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۱ محمدعلی اخوان به سمت رئیس هیئت مدیره و علی حاجی باقری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهزاد قنبری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749037
آگهی تصمیمات شرکت بهمن لیزینگسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۹۵۸۸۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10300231
آگهی تصمیمات شرکت بهمن لیزینگ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10394217
آگهی تصمیمات شرکت بهمن لیزینگ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11263064
آگهی تصمیمات شرکت بهمن لیزینگ سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۷/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی اخوان به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی‌عام) به ش م xxxxxxxxx۰۲ و میرحکیم حسینی به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن (سهامی خاص) به ش م xxxxxxxxx۷۲ و اسمعیل کاویانی به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به ش م xxxxxxxxx۲۸ و علی حاجی‌باقری به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک (سهامی‌عام) به ش م xxxxxxxxx۳۳ و شرکت شاسی ساز ایران (سهامی‌عام) به ش م xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی بهزاد قنبری به ک م xxxxxxxxx۶ و اختیارات هیئت‌مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۱ محمدعلی اخوان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی حاجی‌باقری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و بهزاد قنبری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11729795
آگهی تصمیمات شرکت بهمن لیزینگ سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۷/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی اخوان به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی‌عام) به ش م xxxxxxxxx۰۲ و میرحکیم حسینی به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن (سهامی خاص) به ش م xxxxxxxxx۷۲ و اسمعیل کاویانی به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به ش م xxxxxxxxx۲۸ و علی حاجی‌باقری به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک (سهامی‌عام) به ش م xxxxxxxxx۳۳ و شرکت شاسی ساز ایران (سهامی‌عام) به ش م xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی بهزاد قنبری به ک م xxxxxxxxx۶ و اختیارات هیئت‌مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۱ محمدعلی اخوان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی حاجی‌باقری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و بهزاد قنبری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 612737
آگهی تصمیمات شرکت بهمن لیزینگ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11773377
آگهی تصمیمات شرکت بهمن لیزینگ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی‌ آزمودگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11747127
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی عصر بهمن سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۵۷۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۷/۹۰ منوچهر منطقی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا سروش به ش ملی xxxxxxxxx۱ به جای مجید بهرامی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و احمد صارمی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌ها و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10202195
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی آسیا ۲۰۰۰ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۰۲۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بهمن لیزینگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بنمایندگی بهزاد قنبری به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت سروش بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بنمایندگی فردین قنبری به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت شایان لیزینگ کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بنمایندگی عباس فلاح فر به کدملی xxxxxxxxx۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۱/۸۹ بهزاد قنبری بسمت رئیس هیئت مدیره و فردین قنبری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین حسینی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9589623
آگهی تصمیمات شرکت بهمن لیزینگ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۵۸۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۵/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۵/۳/۸۹ فک رهن اسناد و فک پلاک خودروهای فروخته شده بصورت قرارداد اجاره به شرط تملیک یا فروش اقساطی با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از هفت نفر بایرام باقرزاده و علی بهرامی و محمد زمان‌محمدی‌شیرکلایی و علی شمسایی و محمدمهدی صارمی و فاطمه تاتا و بهزاد قنبری همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11408748
آگهی افزایش سرمایه شرکت بهمن لیزینگ سهامی‌ خاص ثبت شده بشماره ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۹/۱۱/۸۸ و هیات‌مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۸۸ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/۳ سهم xxx/xxx ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. و ماده ۶ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۱/۹/۸۹ تکمیل گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات