اپاداناسرام

شرکت اپاداناسرام (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102349361 ()
12
افراد
25
آگهی‌ها
193006
شماره ثبت
1381/7/16
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13617525
آگهی تغییرات شرکت اپاداناسرام شركت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۹۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13377420
آگهی تغییرات شرکت اپاداناسرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۹۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و شرکت خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی پرشین گلف به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12824109
آگهی تغییرات شرکت اپاداناسرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۹۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12814510
آگهی تغییرات شرکت اپاداناسرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۹۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرشین گلف به شماره ملی xxxxxxxxx۳۴ وشرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شماره ملی xxxxxxxxx۶۰ وشرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران به شماره ملی xxxxxxxxx۷۰ وشرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شماره ملی xxxxxxxxx۰۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1735377
آگهی تغییرات شرکت اپاداناسرام سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۹۳۰۰۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۳۴۹۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرشین گلف به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716349
آگهی تغییرات شرکت اپاداناسرام سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۹۳۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۹۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271499
آگهی تغییرات شرکت آپادانا سرام سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۹۳۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۹۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ تصویب شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140711
آگهی تغییرات شرکت آپادانا سرام سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۹۳۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۹۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
وحید هنرکارآشنا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1103301
آگهی اصلاحی شرکت آپادانا سرام سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۴۹۳۶۱
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۷۴/۹۲ مورخ ۲۶/۳/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید از قلم افتاده بود که بدین وسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085468
آگهی تصمیمات آپادانا سرام سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۹۳۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به ش.م xxxxxxxxx۲۸ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به ش.م xxxxxxxxx۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 720238
آگهی اصلاحی شرکت آپادانا سرام سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۹۳۶۱
پیرو آگهی شماره xxx۶۱/ت۳۲ مورخ ۲۸/۴/۹۱ و طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی کشوری ـ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ـ شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ـ شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرشین گلف به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ـ شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ ـ باستناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۰/۳/۹۱ سیاوش عرب به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به سمت رئیس هیئت مدیره و صفر خلیل ارجمندی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهمن امیری علی اصغرزاده به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرشین گلف به سمت مدیرعامل و عضـو هیأت مدیره و داریـوش محمودی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12020788
آگهی اصلاحی شرکت آپادانا سرام سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۹۳۶۱
پیرو آگهی شماره xxx۶۱/ت۳۲ مورخ ۲۸/۴/۹۱ و طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی کشوری ـ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ـ شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ـ شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرشین گلف به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ـ شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ ـ باستناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۰/۳/۹۱ سیاوش عرب به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به سمت رئیس هیئت مدیره و صفر خلیل ارجمندی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهمن امیری‌علی‌اصغرزاده به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرشین گلف به سمت مدیرعامل و عضـو هیأت مدیره و داریـوش محمودی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667195
آگهی تصمیمات شرکت آپادانا سرام (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۹۳۰۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۴۹۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۳/۱۲/۹۰ اساسنامه جدید مشتمل بر۵۶ ماده و۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9789063
آگهی تصمیمات شرکت آپادانا سرام (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۹۳۰۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۴۹۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۳/۱۲/۹۰ اساسنامه جدید مشتمل بر۵۶ ماده و۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663668
آگهی تصمیمات شرکت آپادانا سرام سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۰۶و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۳۴۹۳۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی کشوری شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به ش.م xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی سیاوش عرب به ک.م xxxxxxxxx۳ شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به ش.م xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی صفر خلیل ارجمندی به ک.م xxxxxxxxx۵ شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرشین گلف به ش.م xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی بهمن امیری علی اصغرزاده به ک.م xxxxxxxxx۷ شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به ش.م xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی داریوش محمودی به ک.م xxxxxxxxx۱ و باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۳/۹۱ سیاوش عرب به سمت رئیس هیئت مدیره و صفر خلیل ارجمندی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و بهمن امیری علی اصغرزاده به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و داریوش محمودی به سمت عضو هیئت مدیره جهت بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء ایشان با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11512567
آگهی تصمیمات شرکت آپادانا سرام سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۰۶ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۳۴۹۳۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی کشوری شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به ش.م xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی سیاوش عرب به ک.م xxxxxxxxx۳ شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا به ش.م xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی صفر خلیل‌ارجمندی به ک.م xxxxxxxxx۵ شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرشین گلف به ش.م xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی بهمن امیری‌علی‌اصغرزاده به ک.م xxxxxxxxx۷ شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا به ش.م xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی داریوش محمودی به ک.م xxxxxxxxx۱ و باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۳/۹۱ سیاوش عرب به سمت رئیس هیئت‌مدیره و صفر خلیل‌ارجمندی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و بهمن امیری‌علی‌اصغرزاده به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و داریوش محمودی به سمت عضو هیئت‌مدیره جهت بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء ایشان با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11590677
آگهی تصمیمات شرکت آپادانا سرام سهامی عام به شماره ثبت۱۹۳۰۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۹۳۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۵/۹۰ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی به‌روزآوران ژرف‌اندیش به شناسه ملیxxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و داریوش فارسی‌منش به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9618548
آگهی تصمیمات شرکت آپادانا سرام سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۹۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۰ صفرخلیل ارجمندی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی جدید شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11717069
آگهی تصمیمات شرکت آپادانا سرام سهامی ‌عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۹۳۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۹۳۶۱
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۰ هادی آقابابائی‌دهاقانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی جدید صندوق بازنشستگی کشوری به سمت عضو هیئت‌مدیره و مهران گلچینی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرشین گلف به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11352562
آگهی اصلاحی شرکت آپادانا سرام سهامی عام به شماره ثبت شده ۱۹۳۰۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۹۳۶۱
پیرو آگهی شماره xxx۳۱/۳۲ مورخ ۳/۱۱/xxx۹ تاریخ جلسه مجمع‌عمومی فوق‌العاده‌مورخ۲/۸/xxx۸ صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11361825
آگهی تصمیمات شرکت آپادانا سرام سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۹۳۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۹۳۶۱
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۲/۹۰ واصل گردید: سیاوش عرب به ش ملی xxxxxxxxx۳ به جای غلامرضا قاسمی به ش ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10142494
آگهی تصمیمات شرکت آپادانا سرام سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۹۳۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۵/۵/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. حسابرسی به روزآوران ژرف اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و داریوش فارسی منش به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10817154
آگهی افزایش سرمایه شرکت آپادانا سرام (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۹۳۰۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۴۹۳۶۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲/۸/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ۲۷/۶/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۱ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx/۱سهمxxx۰ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغxxx/xxx/xxx/xxxریال بموجب گواهی شمارهxxx۶ مورخ۱۶/۵/۸۹ بانک ملت شعبه میدان هفت‌تیر پرداخت گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۳/۱۱/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11142837
آگهی اصلاحی شرکت آپادانا سرام سهامی‎عام بشماره‎ثبت۱۹۳۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۹۳۶۱
پیرو صورتجلسه xxx۶۷/ت۳۲ نوع شرکت آپادانا سرام سهامی‎عام می‎باشد تاریخ صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱/۷/۸۸ و تاریخ صورتجلسه هیئت‎مدیره ۱۷/۸/۸۸ صحیح می‎باشد و شرکت سرمایه‎گذاری گروه صنعتی رنا عضو هیئت‎مدیره می‎باشد که اشتباهاً تایپ و متعاقباً اعلام می‎گردد.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11838647
آگهی تصمیمات شرکت آپادانا سرام سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۳۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۹۳۶۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۸/۸۹ واصل گردید: صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۰ و سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنابه به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگیری پرشین گلف به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۴ و شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰۸ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۸/۸۹ حمیدرضا فتاحی‌کسیلی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا به سمت رئیس هیئت‌مدیره و بهروز زندی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مهران گلچینی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرشین گلف به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و همایون منصوری به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا و غلامرضا قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به سمت اعضاء هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۱۲/۸۸ آدرس شرکت به نشانی تهران خ ملاصدرا روبروی بیمارستان بقیه‌اله ک گلدشت بن‌بست گلدشت ۱ پ ۸ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات