سرمایه گذاری بهمن

شرکت سرمایه گذاری بهمن (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102341535 ()
24
افراد
30
آگهی‌ها
192195
شماره ثبت
1381/6/21
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14712388
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰۹ , xxx مورخ ۱۵/۴/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای کیوان قاصدی دیزجی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به ش . م xxxxxxxxx۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها ، سفته‌ها ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . هیئت مدیره اختیارات ذیل رابه مدیرعامل تفویض نمود : - نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام ، اشخاص ثالث وتمام اداره‌های دولتی وموسسه‌های خصوصی . - دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون شرکت ومتفرعات آن . - اقامه هرگونه دعوی حقوقی وجزائی ودفاع ازهر دعوی حقوقی وجزائی اقامه شده ، ازطرف شرکت وبنام شرکت ، درهریک ازدادگاههای اختصاصی یاعمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یامتصورو . . . شرکت وسهامدارانش ونیزدفاع ازشرکت وبنام شرکت درمقابل هردعوی اقامه شده علیه شرکت چه جزائی وچه حقوقی درهریک ازمراجع اختصاصی یاعمومی درجهت استیفای حقوق مذکورباحق حضورومراجعه به مقامات انتظامی ، قضات تحقیق واستیفای کلیه اختیارات موردنیازدر دادرسی ازآغازتاپایان ازجمله حضوردرجلسه‌های دادگاه ، اعلام اراده ونظر ، درخواست پژوهش ، فرجام ، واخواهی واعاده دادرسی ، استرداداسنادودادخواست ودعوی وانکاروتکذیب اسنادواعلام جعل وتعیین جاعل وارجاع دعوی به داوری وتعیین و گزینش داورمنتخب - باحق صلح یابدون آن - واجرای حکم نهائی وقطعی داورودرخواست تخلیه وخلع یدورفع تصرف ومزاحمت ، درخواست ضرروزیان وصدوردستور لازم الاجرا ( اجرائیه ) وتعقیب آنهاومعرفی بدهکار وکارشناس واموال بدهکارودرخواست توقیف مظنون ومتهم وقبول اموال بدهکاردرجلسه‌های مزایده درمقابل طلب شرکت ، انتخاب وعزل وکیل ونماینده باحق توکیل مکررواقراردرماهیت دعوی وجلب ثالث ودعوی متقابل ودفاع درمقابل آنهاوتأمین خواسته وتأمین ضرروزیان ناشی ازجرائم واخذمحکوم به وامورمشابه دیگرازاین قبیل . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14615923
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به ۳۰/۹/۹۷ بتصویب رسید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14347287
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰۰/xxx مورخ ۲۲/۸/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب رسیدو جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14299948
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/xxx۷ و نامه شماره xxx۶۰,xxx مورخ ۱۹/۰۷/xxx۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن هاشمی با کدملی xxxxxxxxx۳ بجای آقای علیرضا ابراهیم پور به نمایندگی از شرکت گروه انرژی مهستان (سهامی عام) به شناسه ملی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند..
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14129084
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ و نامه شماره xxx۱۸,xxx مورخ ۱۳/۱۲/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزادقنبری با کدملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا ابراهیم پور باکدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازشرکت گروه انرژی مهستان(سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمدجوادسلیمی باکدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری سامان مجد(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲به سمت عضوهیئت مدیره آقای محمدرضا رستمی باکدملی xxxxxxxxx۸به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری پویاهمگام (سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴به سمت عضوهیئت مدیره آقای یوسف جوانگروه باکدملی xxxxxxxxx۷به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیامهستان(سهامی عام)به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می باشد و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره بااستفاده ازاختیارات حاصله ازماده ۵۰ اساسنامه وبه منظورتسریع درامورجاری شرکت اختیارات مشروحه ذیل رابه مدیرعامل تفویض نمود نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام،اشخاص ثالث وتمام اداره های دولتی وموسسه های خصوصی ـ دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون شرکت ومتفرعات آن ـ اقامه هرگونه دعوی حقوقی وجزائی ودفاع ازهر دعوی حقوقی وجزائی اقامه شده،ازطرف شرکت وبنام شرکت،درهریک ازدادگاههای اختصاصی یاعمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یامتصورو...شرکت وسهامدارانش ونیزدفاع ازشرکت وبنام شرکت درمقابل هردعوی اقامه شده علیه شرکت چه جزائی وچه حقوقی درهریک ازمراجع اختصاصی یاعمومی درجهت استیفای حقوق مذکورباحق حضورومراجعه به مقامات انتظامی،قضات تحقیق واستیفای تمام اختیارات موردنیازدر دادرسی ازآغازتاپایان ازجمله حضوردر جلسه های دادگاه،اعلام اراده ونظر،درخواست پژوهش،فرجام،واخواهی واعاده دادرسی، استرداداسنادودادخواست ودعوی وانکاروتکذیب اسنادواعلام جعل وتعیین جاعل وارجاع دعوی به داوری وتعیین و گزینش داورمنتخب ـ باحق صلح یابدون آن ـ واجرای حکم نهائی وقطعی داورودرخواست تخلیه وخلع یدورفع تصرف و مزاحمت، درخواست ضرروزیان و صدوردستور لازم الاجرا(اجرائیه)وتعقیب آنهاومعرفی بدهکارو...وکارشناس واموال بدهکارودرخواست توقیف مظنون ومتهم وقبول اموال بدهکاردرجلسه های مزایده درمقابل طلب شرکت،انتخاب وعزل وکیل ونماینده باحق توکیل مکررواقراردرماهیت دعوی وجلب ثالث ودعوی متقابل ودفاع درمقابل آنهاوتأمین خواسته وتأمین ضرروزیان ناشی ازجرائم واخذمحکوم به امورمشابه دیگرازاین قبیل.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14004110
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۹۹ , xxx مورخ ۲۱/۱/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ شرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ شرکت سرمایه گذاری کیامهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ شرکت سرمایه گذاری سامان مجد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۶ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13924956
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۸ / xxx مورخ ۱۳ / ۱۲ / xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهزاد قنبری با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا ابراهیم پور باکدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازشرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، محمدجوادسلیمی باکدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی اعتبارثامن الائمه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت عضوهیئت مدیره، محمدرضا رستمی باکدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره، یوسف جوانگروه باکدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیامهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام، اشخاص ثالث وتمام اداره‌های دولتی وموسسه‌های خصوصی، دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون شرکت ومتفرعات آن، آقامه هرگونه دعوی حقوقی وجزائی ودفاع ازهر دعوی حقوقی وجزائی آقامه شده، ازطرف شرکت وبنام شرکت، درهریک ازدادگاههای اختصاصی یاعمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یامتصورو … شرکت وسهامدارانش و نیز دفاع ازشرکت و بنام شرکت در مقابل هردعوی آقامه شده علیه شرکت چه جزائی وچه حقوقی درهریک ازمراجع اختصاصی یا عمومی درجهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای تمام اختیارات مورد نیاز در دادرسی ازآغازتاپایان ازجمله حضوردر جلسه‌های دادگاه، اعلام اراده ونظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، استرداداسنادودادخواست ودعوی وانکاروتکذیب اسنادواعلام جعل وتعیین جاعل وارجاع دعوی به داوری وتعیین و گزینش داورمنتخب، باحق صلح یابدون آن - واجرای حکم نهائی وقطعی داورودرخواست تخلیه وخلع ید و رفع تصرف ومزاحمت، درخواست ضرروزیان وصدوردستور لازم الاجرا (اجرائیه) وتعقیب آنهاومعرفی بدهکارو … وکارشناس واموال بدهکارودرخواست توقیف مظنون ومتهم وقبول اموال بدهکاردرجلسه‌های مزایده درمقابل طلب شرکت، انتخاب وعزل وکیل ونماینده باحق توکیل مکررواقراردرماهیت دعوی وجلب ثالث ودعوی متقابل ودفاع درمقابل آنهاوتأمین خواسته وتأمین ضرروزیان ناشی ازجرائم واخذمحکوم به امورمشابه دیگرازاین قبیل. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - ایران خودرو (کیلومتر ۱۳) - خیابان خاکی - بزرگراه امیر سر لشگر شهید حسین لشگری - پلاک xxx - طبقه هم کف - کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13667336
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با عنایت به تغییر پلاک در نشانی که توسط شهرداری ازشماره ۷ به ۵۴ و نام خیابان فرعی از لیدا به شهید عقیل خلیل زاده اعمال شده_است محل شرکت تهران شهر تهران ونک خیابان ولیعصر خیابان شهید عقیل خلیل زاده پلاک ۵۴ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13453944
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۷۴/ xxx مورخ ۱۰/ ۲/ xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/ ۹/ xxx۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13035911
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۹۴ و مجوز شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۱۰/۶/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به موجب گواهی شماره ۷۱/xxx۲۵ مورخ ۲۲/۳/۹۵ و مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به موجب گواهی شماره ۸۱/xxx۲۵ مورخ ۳/۶/۹۵ بانک ملت واریز گریده است. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12948215
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و نیز صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/xxx۵ و در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی اصدار می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12948173
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/xxx۵ و نامه شماره xxx۳ , xxx مورخ ۲۶/۴/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا عاصم نخجوانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد جواد سلیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی تعاونی اعتبار ثامن الائمه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود حجاریان کاشانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حیدری به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر محمد رحیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ (خارج از هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و قراردادها و چک و سفته با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و تمام اداره‌های دولتی و موسسه‌های خصوصی. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعبه‌ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران نصب و عزل تمام ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در قالب آیین نامه‌های مصوب. پیش بینی و پیشنهاد تصویب بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعات آن. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل، فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزو موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام تمام عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه در قالب آئین نامه‌های مصوب. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع یا نام و نشان و تصویر و علایم تجاری یا خرید و تحصیل و فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. عقد هرگونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. به امانت گذاشتن هرنوع اسناد و مدارک و وجه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسه‌های رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و بهره و کارمزد یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد، با رعایت مقررات ماده ۳ این اساسنامه. استقراض به وسیله انتشار اوراق قرضه، منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد. رهن گذاشتن اموال شرکت، اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولوکرارا. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هریک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه جزائی و چه حقوقی، در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای تمام اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا پایان، از جمله حضور در جلسه‌های دادگاه، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش فرجام، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسه‌های مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از این قبیل: تعیین و میزان استهلاکها، با توجه به قوانین جاری کشور. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت، هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12786674
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۳ / xxx مورخه ۰۶/۰۲/xxx۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۴ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شاهدان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ شرکت سرمایه گذاری پویا همگام با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ شرکت گروه انرژی مهستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12678822
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۴ و مجوز شماره xxx۵/xxx مورخ ۱۳/۱۱/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا عاصم نخجوانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای محمدرضا سروش به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به عنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره منصوب گردید. حمید محمودی به کدملی xxxxxxxxx۰ به جای امیر خرمی شاد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره منصوب گردید. رضا عاصم نخجوانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره و محمد جواد سلیمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و حجت اله انصاری به کد ملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء هیات مدیره به سمت مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیر عامل به شرح مصوبه هیات مدیره مورخ ۰۷/۰۳/xxx۳ و آگهی ثبتی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx به تاریخ ۰۲/۰۷/xxx۳ روزنامه رسمی مجددا مورد تایید و تنفیذ قرار گرفت. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و قراردادها و چک و سفته با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء متفق رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیر عامل همراه مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12427351
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري بهمن شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ۱۴/۶/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جواد سلیمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بجای آقای سید محسن هاشمی بنمایندگی از تعاونی اعتبار ثامن الائمه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان عضو هیئت مدیره جهت مابقی دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای محمد رضا سروش به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد جواد سلیمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حجت اله انصاری به کد ملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل جهت مابقی تصدی هیئت مدیره انتخاب و ابقاء گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12091939
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری بهمن سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:، ترازنامه وصورت حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات شرکت جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. -
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621281
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/xxx۳ و تاییدیه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۹/۵/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی محمدرضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی محسن هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی مسعود حجاریان کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی امیر خرمی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی امیر محمد رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره حجت اله انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و قراردادها و چک و سفته با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و تمام اداره های دولتی و موسسه های خصوصی ـ پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعبه ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران ـ نصب و عزل تمام ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در قالب آیین نامه های مصوب ـ پیش بینی و پیشنهاد تصویب بودجه سالانه شرکت به هیأت مدیره ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعات آن ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل، فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزو موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام تمام عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه در قالب آئین نامه های مصوب ـ تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع یا نام و نشان و تصویر و علایم تجاری یا خرید و تحصیل و فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها ـ تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری ـ عقد هرگونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره ـ به امانت گذاشتن هرنوع اسناد و مدارک و وجه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها ـ تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسه های رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و بهره و کارمزد یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد، با رعایت مقررات ماده ۳ این اساسنامه. استقراض به وسیله انتشار اوراق قرضه، منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد ـ رهن گذاشتن اموال شرکت، اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولوکراراً ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هریک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و... شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه جزائی و چه حقوقی، در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای تمام اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا پایان، از جمله حضور در جلسه های دادگاه، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش فرجام، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ـ با حق صلح یا بدون آن ـ و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و... و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسه های مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از این قبیل ـ تعیین و میزان استهلاکها، با توجه به قوانین جاری کشور ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت، هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1407579
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند.
شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲
شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸
شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴
شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸
شرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷
ـ موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی عباس هشی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای هومن هشی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت نشر آگهی تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1377202
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حجت اله انصاری خارج از اعضای هیئت مدیره بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بجای آقای محمدرضا رستمی به سمت مدیرعامل شرکت برای باقیمانده مدت دوره تصدی انتخاب گردیدند.
و آقای محمدرضا سروش بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن هاشمی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره ابقاء گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و قراردادها و چک و سفته با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029834
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 653476
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۱ محمدرضا سروش به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت گروه بهمن ش م xxxxxxxxx۰۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن هاشمی به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی اعتبار ثامنالائمه (ع) به ش م xxxxxxxxx۵۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود حجاریانکاشانی به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت گروه انرژی مهستان به ش م xxxxxxxxx۵۷ و امیر خرمیشاد به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایهگذاری پویا همگام به ش م xxxxxxxxx۷۴ و رضا کامرانیجویمند به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایهگذاری کیا مهستان به ش م xxxxxxxxx۶۸ به سمت اعضای هیئتمدیره و محمدرضا رستمی به ک م xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضای هیئتمدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین چکها و بروات و سفتهها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئتمدیره و یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11691876
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۱ محمدرضا سروش به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت گروه بهمن ش م xxxxxxxxx۰۲ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محسن هاشمی به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) به ش م xxxxxxxxx۵۸ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مسعود حجاریان کاشانی به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت گروه انرژی مهستان به ش م xxxxxxxxx۵۷ و امیر خرمی شاد به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به ش م xxxxxxxxx۷۴ و رضا کامرانی جویمند به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به ش م xxxxxxxxx۶۸ به سمت اعضای هیئت مدیره و محمدرضا رستمی به ک م xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین چکها و بروات و سفته ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 648320
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‌گذاری بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
پیرو آگهی شماره xxx۶/ت/۳۲ مورخ ۱۳/۴/۹۱ نام نائب رئیس هیئت مدیره سیدمحسن هاشمی صحیح می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10848605
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‌گذاری بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
پیرو آگهی شماره xxx۶/ت/۳۲ مورخ ۱۳/۴/۹۱ نام نائب رئیس هیئت مدیره سیدمحسن هاشمی صحیح می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11993888
آگهی تصمیمات شرکت توسعه ساختمانی بهمن هامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۴
و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی مهدی میرزازاده‌نافع به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی محمدرضا امینی به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی اصغر جعفرزاده به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی رضا کامرانی‌جویمند به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۱۲/۹۰ محمدرضا رستمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، محمدرضا امینی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، مهدی میرزازاده‌نافع به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10064856
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام بشماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۴/۷/۹۰ محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10695138
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به شماره ثبت۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۶/۱/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11318888
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری بهمن سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۹۲۱۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۴/۹/۸۹ سید محسن هاشمی به ش‌ملیxxxxxxxxx۰ بجای مسعود مهردادی و به نمایندگی از تعاونی اعتبار ثامن‌الائمه به سمت عضو و نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11239192
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۲/۸۸ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن و تعاونی اعتبار ثامن‌الائمه و شرکت بیمه ملت و حسین پناهیان و محمدهاشم بت‌شکن.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10621990
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام ثبت ‌شده ‌به‌ شماره ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: مسعود حجاریان‌کاشانی بنمایندگی از شرکت بیمه ملت بسمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و مسعود مهردادی بنمایندگی تعاونی اعتبار ثامن‌الائمه بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مجید بهرامی بنمایندگی گروه بهمن و محمدهاشم بت‌شکن بسمت اعضای هیئت‌مدیره و حسین پناهیان بسمت مدیر‌عامل و عضو هیئت‌مدیره تا پایان مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته با امضای مدیر‌عامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر‌عامل با امضای رئیس‌ هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر‌عامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات